Rettelser er typisk korrektion af;

 • For små eller for store beløb.
 • Restance, når forfaldent kontingent ikke er betalt pr. 5. februar.
 • Indberetning på forkert cpr-nr., cvr-nr. eller se-nr.
 • Brug af forkert beløbsart.

Frist for indsendelse af rettelser
Rettelser som følge af fejlliste skal foretages hurtigst muligt og senest 14 dage efter modtagelse af fejllisten.
Det gælder både for fejllisten i papirform fra TastSelv Erhverv og den elektroniske fejlliste i Outfolderen fra FTPs Gateway.

Fejl som opdages efter indberetningsfristen skal rettes senest 14 dage efter, at I har opdaget fejlen.

Hvis I konstaterer en fejlindberetning for 2019 og tidligere indkomstår, skal I kontakte eKapital for at få en aftale om, hvordan der skal/kan rettes. Se kontaktoplysninger i afsnit 0.2

Ved indberetning efter 1. årsopgørelse er dannet (ultimo marts)

I skal give eKapital besked før I sender et større antal rettelser til tidligere indberettede data. Det er for at sikre den korrekte rettelsesprocedure og at en borger fx ikke får to årsopgørelser vedrørende samme rettelse. 

Der kan ikke sættes et præcis tal på, hvornår der er tale om et større antal rettelser. Kontakt eKapital, hvis I er i tvivl. 

Vi underretter vores kundecenter om, at der er indberetninger på vej, som kan medføre henvendelser fra de borgere indberetningen vedrører. Vi vil gerne hjælpe med at give input til underretningsbreve til jeres kunder i forhold til de skattemæssige konsekvenser af rettelserne. 

Rettelser/korrektioner til tidligere godkendte indberetninger skal ske straks efter konstateringen

Konstaterer I, at der er sket en ændring af de faktiske forhold mv. som har betydning for de indberettede oplysninger, skal korrektion af disse indberetninger ske straks efter, at I er blevet bekendt med de ændrede forhold, og der er korrigeret overfor kunden.

Det gælder også, når fejl opdages ved henvendelse fra medlemmet fx i forbindelse med årsopgørelsen.
Læs mere i afsnit 8 om udstilling af data.

Vær særlig opmærksom på at I er underlagt underretningspligt, når der sker rettelse efter 1. marts i året efter indberetningsåret.
Læs om underretningspligt i afsnit 1.5 og afsnit 2.

Det er muligt at rette oplysninger og indberette supplerende oplysninger for et indkomstår frem den første hverdag i april 4 år efter indkomståret. Det betyder at indberetninger og rettelser for indkomståret 2023 kan foretages frem til første hverdag i april 2027.

Rettelsesprincip
Korrektion eller ophævelse af tidligere indberettede oplysninger skal altid ske ved først at sende en indberetning med de samme grundoplysninger som brugt ved den fejlbehæftede indberetning, men med omvendt fortegn til beløbet.

 1. Første del af rettelsen (ophævelsen) vil oftest være en gentagelse af den fejlbehæftede indberetning, men med et tilsvarende negativt beløb.
  Brug rettekode 1. Så kan vi se, at korrektionen skal ophæve en tidligere indberetning.
 2. Anden del af rettelsen (de nye oplysninger) sker med en ny indberetning med de korrekte oplysninger. Brug rettekode 1, hvis det er nye oplysninger på samme cpr-nr., som tidligere rettet.
  Brug rettekode 0, hvis indberetningen vedrører et cpr-nr. der ikke tidligere har været indberettet. Så kan vi se, at det er en ny indberetning.  

Består fejlen alene i et for stort eller for lille beløb, kan I gennemføre rettelsen ved blot at sende en rettelse, som udgør differencen mellem det tidligere indberettede beløb og det korrekte beløb.
Brug rettekode 1. Så vi kan se, at korrektionen skal ændre en tidligere indberetning.

Rettekode
Ved rettelse oplyses en rettekode. Se afsnit 4.3.2.

 • Oplys rettekode 1 ved indberetning af en korrektion til en tidligere godkendt indberetning.
 • Oplys rettekode 2 ved genindberetning af en tidligere afvist indberetning.
  Det gælder både når en hel dataindlevering er blevet afvist, og ved enkelte indberetninger der er afvist på fejllisten.

Se eksempler på rettelse i afsnit 10, bilag 4.