Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Valg

Regel

Artikel 36 fastsætter særlige regler for, hvornår konventionens bestemmelser om voldgift får virkning.

Bestemmelserne får efter stk. 1 virkning for sager, der indbringes for de kompetente myndigheder fra det tidspunkt, hvor konventionen for den sidste af de to parter er trådt i kraft. Bestemmelserne får endvidere virkning for sager, der er indbragt forud for dette tidspunkt. I sådanne tilfælde får bestemmelserne virkning fra det tidspunkt, hvor de to parter har notificeret depositaren om, at de har indgået en gensidig aftale efter konventionens artikel 19, stk. 10, om voldgiftsbestemmelsernes praktiske anvendelse, herunder hvornår en sag skal anses for at være indbragt. En part kan dog efter stk. 2 forbeholde sig ret til kun at anvende voldgiftsbestemmelserne på sager, der på tidspunktet for konventionens ikrafttræden allerede er indbragt, i det omfang at dette i det enkelte tilfælde aftales mellem de kompetente myndigheder.

Stk. 3-5 fastsætter regler for voldgiftsbestemmelsernes virkningstidspunkt i tilfælde, hvor nye skatteaftaler meldes ind i konventionen, eller hvor en part tilvælger konventionens del VI om voldgift, efter at konventionen er trådt i kraft for den pågældende part. I sådanne tilfælde får voldgiftsbestemmelserne virkning på det tidspunkt, hvor depositaren giver meddelelse om de notifikationer, som den pågældende part har foretaget.

Valg

Danmark tager ikke forbehold efter artikel 36, stk. 2.