Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Valg

Regel

Parterne kan efter stk. 1 vælge den mulighed, der er angivet i stk. 2, nemlig at de kompetente myndigheder inden for en periode på tre måneder kan nå frem til en anden løsning end den, der fremgår af voldgiftskendelsen. Det kræves dog, at begge parter har valgt denne mulighed.

Danmark vælger at anvende stk. 2. En tilsvarende bestemmelse findes i EU’s voldgiftsdirektiv, hvorefter de kompetente myndigheder kan træffe en afgørelse, der afviger fra udtalelsen fra det rådgivende udvalg eller fra udvalget for alternativ tvistbilæggelse (direktivets artikel 15, stk. 2).

Det er efter stk. 3 muligt gennem et forbehold at begrænse denne valgmulighed til omfattede skatteaftaler, hvor voldgiftsproceduren baseret på »uafhængig udtalelse« finder anvendelse. Danmark tager ikke et sådant forbehold, da Danmark ikke ønsker denne procedure anvendt.

Valg

Efter artikel 24, stk. 1, vælger Danmark at anvende artikel 24, stk. 2. Danmark tager ikke forbehold efter artikel 24, stk. 3.