Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Valg

Regel

Konventionens artikel 17 vedrører korrektioner i forbindelse med »transfer pricing«, dvs. transaktioner mellem interesseforbundne parter. Det fastsættes i stk. 1, at hvis det ene land har foretaget en forhøjelse af fortjenesten ved transaktioner mellem interesseforbundne parter, skal det andet land foretage en modsvarende regulering (nedsættelse). Bestemmelsen har været en del af OECD-modeloverenskomsten siden 1977 og finder efter stk. 2 anvendelse i stedet for eller i fravær af bestemmelser om sådanne reguleringer.

Parterne kan efter stk. 3 tage forbehold for at anvende artiklen på omfattede skatteaftaler, som allerede indeholder de pågældende bestemmelser. Parterne kan også tage forbehold, hvis det på anden mådes sikres, at de nævnte reguleringer vil finde sted. Det er ikke muligt for en part at tage forbehold for artiklen som helhed, selvom artiklens bestemmelser ikke betragtes som en minimumstandard.

Parterne skal efter stk. 4 notificere depositaren om forskellige nærmere angivne forhold.

Valg


Danmark tager forbehold efter Konventionens artikel 17, stk. 3 litra a, hvilket medfører at artiklen ikke anvendes på omfattede skatteaftaler, som allerede indeholder bestemmelser som nævnt i stk. 2.