Dette afsnit handler om kapitalgevinster ved afhændelse af aktier eller interesser i enheder, hvis værdi hovedsageligt hidrører fra fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Valg

Regel

Kildestatsbeskatning af fast ejendom kan ændres ved at lade et selskab eje ejendommene, idet kapitalgevinster ved salg af aktier beskattes i afhænderens bopælsland. OECD-modellen har derfor siden 2002 haft en regel om beskatning af aktier i det land, hvor ejendommen er beliggende, hvis mere end 50 % af værdien af aktierne direkte eller indirekte hidrører fra fast ejendom i dette land.

Artikel 9 giver mulighed for at indføre en tilsvarende regel eller ændre en eksisterende regel i dobbeltbeskatningsoverenskomster. Der er en betingelse om, at en allerede eksisterende regel med en værdibetingelse (fx 50 %) skal være opfyldt på noget tidspunkt inden for 365 dage før afhændelsen.

Der er mulighed for, at en eksisterende regel kan ændres med artiklen, eller at der kan indsættes en regel herom med artiklen.

Valg

Danmark tilvælger reglen efter artikel 9, stk. 4, og tager i øvrigt ikke forbehold efter artikel 9, stk. 6.

Danmark kan ikke udnytte en beskatningsret som kildeland efter bestemmelsen, iden afhændelsen af denne type "ejendomsaktier" ikke er begrænset skattepligtig efter dansk lovgivning.