Dato for udgivelse
07 jun 2019 12:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 maj 2019 11:39
SKM-nummer
SKM2019.297.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
Retten i Viborg, BS 1-550/2017
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Processuelle bestemmelser
Emneord
skønsmænd, hæftelse, sagens oplysninger
Resumé

I sagen ønskede skønsmændene fremskaffet yderligere oplysninger, og rekvirenten mente at skønsmændene skulle afholde udgifter her til. Retten bemærkede at det var rekvirentens opgave at fremskaffe sagens oplysninger og udgifterne der til påhvilede ind til videre rekvirenten og kunne ikke pålægges skønsmændene.

Reference(r)

Retsplejelovens § 343 jf. skatteforvaltningslovens § 47.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, 2019-1, A.A.11.2.7

Parter

H1 A/S

(v/adv. Christian Bachmann)

Mod

Skattestyrelsen

Afsagt af Byretsdommer

Kirsten Maigaard

Sagens oplysninger og parternes påstande

Telefonmøde

For rekvirenten mødte advokat Christian Bachmann.

For modparten mødte chefkonsulent JO.

Sagens processkrifter og bilag var til stede.

Af processkrifterne fremgår det, at retten skal tage stilling til, om LH, hos hvem der skal indhentes yderligere oplysninger til brug for skønsmændenes besvarelse af skønstemaet, skal opfylde de habilitetsmæssige krav, der stilles til skønsmænd i medfør af retsplejelovens § 199, og om hans honorering for bistanden skal dækkes under skønsmændenes honorar.

Advokat Bachman oplyste, at der har været holdt møder med skønsmændene, og at LH har deltaget i møderne, idet H1 A/S ikke har kunnet svare på de spørgsmål, som skønsmændene havde til ham.

Parterne er enige om, at LH, er den eneste person, der kan besvare spørgsmålene og tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige for, at spørgetemaet kan besvares.

LH har tilkendegivet, at opgavens omfang nu er af en sådan størrelse, at han betinger sig betaling for sit arbejde.

Det er endvidere oplyst, at der mellem parterne er aftalt en fordeling af betaling af honoraret til skønsmændene.

Chefkonsulent JO har nedlagt påstand om, at LH ikke skal fremskaffe de ønskede oplysninger til skønsmændene og besvare de af skønsmændene stillede spørgsmål, idet han ikke opfylder habilitetskravene i retsplejelovens § 199, jf. § 60, § 61 og § 62.

Advokat Christian Bachmann har nedlagt påstand om, at LH kan tilvejebringe de ønskede oplysninger til skønsmændene og svare på de af skønsmændene stillede spørgsmål, idet reglerne i retsplejelovens § 199, ikke gælder for ham.

Advokat Christian Bachmann har nedlagt påstand om, at det honorar, der tilkommer LH, skal indgå i skønsmændenes honorar.

Chekonsulent JO har nedlagt påstand om, at LH’s honorar skal betales af rekvirenten.

Perteme har i øvrigt henholdt sig til deres processkrifter.

Retten afsagde

Kendelse

Parterne er enige om, at den eneste person, der kan forsyne skønsmændene med de oplysninger, der er nødvendige for deres besvarelse af skønstemaet, er LH.

Parterne er ligeledes enige om, at LH ikkeskaludmeldes som skønsmand.

Det påhviler rekvirenten at fremskaffe de oplysninger, der er nødvendige for, at skønsmændene kan besvare skønstemaet. Det gælder også de oplysninger, der ikke allerede forelå i forbindelse med indlevering af anmodningen om isoleret bevisoptagelse til retten.

På denne baggrund skal LH ikke opfylde de habilitetsbestemmelser, der i medfør af retsplejelovens § 199, gælder for skønsmænd, hvorfor han kan komme med de oplysninger, der er nødvendige for skøns­ mændene til besvarelse af skønstemaet.

LH er som ovenfor anført ikke skønsmand, og de oplysninger skønsmændene har anmodet om, er oplysninger, som det påhviler rekvirenten at skaffe til veje.

På denne baggrund er omkostningerne til LH ikke udgifter, der skal dækkes under honoraret til skønsmændene, men udgifter som i hvert fald på nuværende tidspunkt påhviler rekvirenten.

Thi bestemmes:

LH kan fremskaffe de oplysninger, som skønsmændene har oplyst, er nødvendige for deres besvarelse af skønstemaet.

Udgiften til LH i forbindelse med fremskaffelse n af de nævnte oplysninger, er ikke omfattet af skønsmændenes honorar.

Der var enighed om, at sagen nu udsættes i 3 uger på parternes overvejelser af, om man ønsker, at rettens kendelse skal prøves i landsretten.

Retten hævet.