Indhold

Afsnittet indeholder en overordnet beskrivelse af kompetenceforholdet mellem opkrævning og inddrivelse, der blev indført ved OIL, lov nr. 429 af 6. juni 2005, og som er videreført i INDOG (lov om inddrivelse af gæld til det offentlige).

Afsnittet indeholder:

 • Sondring mellem opkrævning og inddrivelse
 • Definition på opkrævning
 • Definition på inddrivelse

Sondring mellem opkrævning og inddrivelse

Sondringen mellem opkrævningsmyndigheden og restanceinddrivelsesmyndigheden blev indført ved OIL, lov nr. 429 af 6. juni 2005 og er videreført i INDOG (lov om inddrivelse af gæld til det offentlige). Denne adskillelse medfører også, at der skal skelnes mellem Skatteforvaltningen (Skatteforvaltningen som opkrævningsmyndighed) og RIM (Gældsstyrelsen som inddrivelsesmyndighed).

Definition på opkrævning

Ved opkrævning forstås:

 • Udsendelse af opkrævninger og regninger mv. til borgere og virksomheder
 • Kontrol af, om betaling finder sted inden for den fastsatte betalingsfrist
 • Eventuelt efterfølgende udsendelse af rykkere.

Fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, kan som led i opkrævningsarbejdet give tilladelse til afdragsvis betaling eller henstand. Det kan kun ske efter anmodning fra skyldneren. Se INDOG § 2, stk. 3.

Definition på inddrivelse

Ved inddrivelse forstås brug af lovgivningens muligheder for tvangsinddrivelse i form af fx

 • lønindeholdelse
 • indtrædelsesret
 • modregning
 • udlægsforretning
 • indgivelse af konkursbegæring
 • deltagelse i akkordordninger mv.

RIM kan aftale eller give henstand med betalingen samt eftergive en fordring helt eller delvist efter de almindelige regler eller praksis. Begrebet inddrivelse omfatter også brug af ikke-tvangsmæssige tiltag, som fx afdragsordninger.

Se også:

 • SKM2007.137.SKAT om hvilke afgørelser, der træffes af Skatteforvaltningen og af RIM.
 • Lovbemærkningerne i forslaget til OIL, der nærmere beskriver, hvordan snitfladen og kompetenceforholdet er fordelt mellem statslige fordringshavere på den ene side og RIM på den anden side.
 • Se også afsnit G.A.1.2.2 om opgaver og kompetencer i forbindelse med inddrivelsesarbejdet.