Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for formidling og distribution af vouchere.

Afsnittet indeholder:

  • Formidling i eget navn
  • Formidling af vouchere til ét formål i andens navn
  • Formidling af vouchere til flere formål i andens navn
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

Vouchere, der er omfattet af voucherdefinition i de fælles EU-regler, men som er udstedt før den 1. juli 2019, er omfattet af den praksis, der er beskrevet i D.A.4.10.3. Se § 9, nr. 8, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

De virksomheder, der ønsker at støtte ret på de fælles EU-regler, kan dog anvende de fælles regler på vouchere udstedt den 1. januar 2019 eller senere. Se artikel 1, nr. 3, og artikel 2, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/1065.

Formidling i eget navn

Der er ikke fastsat særlige regler om formidling af vouchere i eget navn. Formidling i eget navn af vouchere er derfor omfattet af de regler, som er beskrevet i D.A.4.10.2.4 om overdragelse og indløsning af vouchere. Det er en følge af de almindelige regler om formidling i eget navn.

De almindelige regler om formidling i eget navn

Overdragelse af en vare i henhold til en kommissionsaftale med henblik på køb eller salg anses for en levering af en vare. Se ML § 4, stk. 3, nr. 1, og D.A.4.2.1. Når en formidler af en ydelse handler i eget navn, men for en andens regning, anses formidleren selv for at have modtaget og leveret den pågældende ydelse. Se ML § 4, stk. 4, og D.A.4.2.3.

Det følger af ML § 4, stk. 3, nr. 1, og § 4, stk. 4, at formidlingsvirksomheden anses for selv at foretage leverancen til aftageren af den formidlede vare eller ydelse. Samtidig anses formidlingsvirksomheden for selv at have aftaget den formidlede vare eller ydelse. Med andre ord anses formidleren for at have købt og solgt den formidlede vare eller ydelse. Se D.A.4.2.1 og D.A.4.2.3.

Formidleren kan i forbindelse med formidling i eget navn, men for fremmed regning, derfor ikke anses for at have leveret en formidlingsydelse til den person, for hvis regning formidleren handler i forbindelse med formidlingen (formidlingskunden). Se D.A.4.2.1 og D.A.4.2.3.

Formidling af vouchere til ét formål i andens navn

Hvis overdragelsen af en voucher til ét formål foretages af en virksomhed, der handler i en anden afgiftspligtig persons navn, vil overdragelsen blive betragtet som en levering af de varer eller ydelser, som voucheren relaterer sig til (de underliggende varer og ydelser). Se ML § 4 a, stk. 2, som indsat ved § 5, nr. 2, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

Formidleren vil med andre ord blive anset for at have formidlet salget af de underliggende varer og ydelser.

Leveringen af de underliggende varer og ydelser vil blive betragtet som foretaget af den anden afgiftspligtige person, i hvis navn formidleren har overdraget voucheren. Se ML § 4 a, stk. 2, som indsat ved § 5, nr. 2, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

Salget af de underliggende varer og ydelser vil med andre ord blive anset for foretaget af sælgeren af voucheren.

Udsteder en virksomhed således en voucher, som den indgår en aftale med en butikskæde om, at butikskæden skal videresælge i virksomhedens navn, vil momsen af dette salg skulle indbetales af virksomheden. Butikskæden vil til gengæld alene skulle beregne og betale moms af den betaling/provision, som kæden modtager fra virksomheden. Se betragtning nr. 9 og 10 i præamblen til direktiv (EU) 2016/1065.

Kan udsteder være formidler af selve voucheren

Med udsteder forstås den person, i hvis navn voucheren er udstedt. Udsteder er ansvarlig overfor kunden i relation til selve voucheren. Det vil sige, at udsteder har ansvaret for, at der er de anførte leverandører, og at voucheren kan benyttes på de anførte betingelser. Selv om udstederen ikke civilretligt er ansvarlig for selve de leverede varer og ydelser, anses udstederen rent momsretligt som den, der har leveret varerne og ydelserne og dermed også som den, der skal indbetale momsen ved overdragelse af voucheren. Se forarbejderne til lov nr. 1726 af 27. december 2018 (Svar på spørgsmål 1 - L 28 A).

Udsteder er derfor omfattet af de regler, som er beskrevet i D.A.4.10.2.4 om overdragelse og indløsning af vouchere til ét formål.

Formidling af vouchere til flere formål i andens navn

Hvis en voucher til flere formål overdrages af en anden afgiftspligtig person end den afgiftspligtige person, der foretager den afgiftspligtige transaktion i henhold til ML § 4 b, stk. 1, skal der betales moms af enhver levering af ydelser, der kan identificeres, såsom distributions- eller reklameydelser. Se ML § 4 b, stk. 2, som indsat ved § 5, nr. 2, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

Det vil med andre ord sige, at formidlere af vouchere til flere formål skal betale moms efter de almindelige regler af enhver levering af ydelser, der kan identificeres, såsom distributions- eller reklameydelser.

Et eksempel på dette kan være, at en butik køber en voucher til flere formål fra en udsteder til en pris under selve voucherens værdi. Forskellen mellem butikkens købspris og voucherens værdi anses i dette tilfælde for at være en momspligtig formidlingsydelse. Se forarbejderne til lov nr. 1726 af 27. december 2018 (lovforslaget, Bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, Til § 5, nr. 2).

Se også

Se også afsnit:

  • D.A.4.1 om levering mod vederlag
  • D.A.8.1 om momsgrundlaget ved levering mod vederlag (opgørelsen af vederlaget).

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2019.496.SR

Sagen omhandler den momsmæssige behandling af de beløb, som opstår, når et gavekort ikke indløses inden for gyldighedsperioden. Spørgsmålene bliver efter Spørgers ønske besvaret med baggrund i de regler der var gældende før 1. januar 2019, hvor de nye momsregler for vouchere trådte i kraft.

For så vidt angår spørgsmål 2 kan det imod Spørgers ønske ikke bekræftes, at Spørger (efter de regler, der var gældende før 1/1 2019) ikke skal afregne moms af den indtægt, der opstår når et gavekort ikke indløses, når der er tale om gavekort, som Spørger i henhold til en aftale har solgt på vegne af en anden virksomhed, og når indtægten tilfalder Spørger.

For så vidt angår Spørgsmål 3 kan det i overensstemmelse med Spørgers ønske bekræftes, at Spørger (efter de regler, der var gældende før 1/1 2019) ikke skal afregne moms af den indtægt der opstår når et gavekort ikke indløses, når der er tale om gavekort, som Spørger i henhold til en aftale har solgt på vegne af en anden virksomhed, og når indtægten tilfalder aftaleparten.