En voucher til flere formål er en voucher, der ikke er en voucher til ét formål. Se ML § 73 b, nr. 2, indsat i momsloven ved § 5, nr. 8, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

Det vil med andre ord sige vouchere, der giver indehaveren ret til at modtage varer eller ydelser, men hvor momssatsen på disse varer eller ydelser og/eller det EU-land, hvor disse skal leveres, ikke kendes endeligt fra begyndelsen.

For at kunne fastslå, hvorvidt en voucher er til ét eller flere formål, skal udstederen af en voucher derfor have kendskab til potentielle leverandører og de varer og ydelser, som disse kan leverer.

Mere generelt kan det oplyses, at der fx vil være tale om en voucher til flere formål, hvis den giver mulighed for at:

 • modtage varer eller ydelser i flere EU-lande,
 • hvis den giver mulighed for at modtage både momsfritagne og momspligtige varer/ydelser,
 • hvis den giver mulighed for at modtage momspligtige varer eller ydelser og fx en avis, der har 0-sats, eller
 • hvis den giver mulighed for at modtage en ydelse, hvis leveringssted er omfattet af hovedreglerne for ydelsers leveringssted i ML § 16.

Bemærk

Vouchere, der er omfattet af voucherdefinition i de fælles EU-regler, men som er udstedt før den 1. juli 2019, er omfattet af den praksis, der er beskrevet i D.A.4.10.3. Se § 9, nr. 8, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

De virksomheder, der ønsker at støtte ret på de fælles EU-regler, kan dog anvende de fælles regler på vouchere udstedt den 1. januar 2019 eller senere. Se artikel 1, nr. 3, og artikel 2, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/1065.

Se også

Se også afsnit:

 • D.A.4.10.2.2 om baggrunden og formålet med EU-reglerne om af vouchere
 • D.A.4.10.2.3.1 om definitionen på en voucher i momsmæssig forstand
 • D.A.4.10.2.3.2 om definitionen på en voucher til ét formål
 • D.A.4.10.2.4 om den momsmæssige behandling af overdragelse og indløsning af vouchere
 • D.A.4.10.2.5 om formidling og distribution af vouchere
 • D.A.4.10.2.6 om momsgrundlaget ved salg eller indløsning af vouchere
 • D.A.4.10.3 om dansk praksis for vouchere udstedt før 1. januar/1. juli 2019 og for værdikuponer mv., der ikke er omfattet af definitionen på vouchere i EU-reglerne
 • D.A.5 om momsfritagne leveringer af varer og ydelser (momsfritagelse uden fradragsret)
 • D.A.6.1 om leveringsstedet for varer
 • D.A.6.2 om leveringsstedet for ydelser
 • D.A.10.1 om hvilke varer og ydelser, der kan leveres til 0-sats (momsfritagelse med fradragsret).

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2022.401.LSR

Sagen angik, om betalinger fra ikke indløste gavekort til flere formål var momspligtige. Landsskatteretten fandt, at der var tale om levering af en vare eller ydelse mod vederlag, når selskabets kunder købte et gavekort til flere formål. Der blev herved henset til, at selskabet havde foretaget en levering af et gavekort, som kunderne havde betalt et fastsat vederlag for. Dette ændredes ikke af, at kunderne efterfølgende ikke indløste gavekortene. Dette forhold havde alene betydning for, hvornår momspligten indtrådte. I overensstemmelse med dagældende national praksis om momspligtens indtræden ved salg af gavekort til flere formål indtrådte momspligten først på det tidspunkt, hvor gavekortet blev indløst. I den foreliggende sag, hvor gavekortet ikke blev indløst inden for gyldighedsperioden på 3 år, indtrådte momspligten på det tidspunkt, hvor selskabet efter udløbet af gyldighedsperioden på 3 år indtægtsførte vederlaget for gavekortet. Henset til, at selskabet ifølge det oplyste i langt overvejende grad solgte gavekort vedrørende momspligtige varer og ydelser, fandt Landsskatteretten, at salgsmomsen konkret skulle opgøres ud fra det fulde beløb af samtlige gavekort til flere formål, der ikke var blevet indløst. Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs afgørelse (dissens).

Skattestyrelsen er enig i resultatet, men ikke i begrundelsen.

Skatterådet

SKM2023.426.SR

►Sagen handler om de momsmæssige regler for vouchere og den momsmæssige behandling af Spørgers "Citycard".

Skatterådet bekræfter, at det i sagen omhandlede "Citycard" er omfattet af momslovens definition af vouchere til flere formål efter momslovens § 73b, stk. 3.

Skatterådet kan ligeledes bekræfte, at det vederlag, som Spørger modtager fra en turist som køber det omhandlede "Citycard", ikke er betaling for en levering mod vederlag efter momslovens § 4, stk. 1.

Endeligt kan Skatterådet bekræfte, at afgiftsgrundlaget ved indløsning af "Citycardet" for den enkelte attraktion er det beløb, som den pågældende attraktion modtager fra Spørger.◄

SKM2020.198.SR

Sagen omhandler moms og vouchere. Sagen omhandler særligt, hvorvidt en ret til ombytning af en voucher med én funktionalitet - en voucher til ét formål - som kan ombyttes til en voucher med en anden funktionalitet - en voucher til flere formål - bevirker, at den første voucher af den grund også vil være en voucher til flere formål.

Skatterådet kan ikke anse et gavekort, som kun kan anvendes i Danmark, og som kun kan anvendes til indkøb tillagt 25% dansk moms, for at udgøre et gavekort til flere formål, hvis gavekortet inden for gyldighedsperioden kan ombyttes til et gavekort, som kan anvendes til flere formål.

Skatterådet finder ikke, at det har betydning for svaret på det første spørgsmål, om ombytningen sker i forbindelse med gyldighedsperiodens udløb eller kan ske på et hvilket som helst tidspunkt inden for gyldighedsperioden.

 
SKM2019.614.SR

Sagen omhandler spørgsmål i relation til reglerne om den momsmæssige behandling af vouchere.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at et gavekort, som kan ombyttes til kontanter, ikke kan være omfattet af definitionen for en voucher, som er omfattet af de nye regler i ML § 73 b.

Skatterådet kan heller ikke bekræfte at et sådant gavekort, som kan ombyttes til kontanter altid skal betragtes som en voucher til flere formål, jf. § 73 b, nr. 3.

 
SKM2019.474.SR

Sagen omhandler en lang række spørgsmål i relation til de nye regler om den momsmæssige behandling af vouchere.

Imod Spørgers ønske kan Skatterådet ikke bekræfte, at elektroniske gavekort ikke kan være omfattet af definitionen for vouchere til ét formål, jf. det nye regelsæt i momsloven.

Skatterådet kan heller ikke bekræfte, at et gavekort, hvorpå det er angivet, at et evt. restbeløb op til fx 5% af pålydende/50 kr. udbetales ved indløsning, ikke er omfattet af definition for en voucher til ét formål.

Endvidere kan Skatterådet ikke bekræfte, at udstedelse af et nyt gavekort på et ikke-anvendt restbeløb på et tidligere udstedt gavekort (omfattet af definitionen for voucher til ét formål) ikke er momspligtigt.

Derimod kan Skatterådet i overensstemmelse med Spørgers ønske svare bekræftende på en række spørgsmål om den momsmæssige behandling af en række transaktioner i forskellige handelskæder og på spørgsmål om fradragsret.

Endvidere kan Skatterådet bekræfte, at et konkret tilgodebevis skal anses for at være en voucher i momslovens forstand.

Et enkelt spørgsmål afvises, da det omhandler udformningen af en faktura og ikke den momsmæssige konsekvens af en konkret disposition.

 

SKM2019.428.SR

Spørger udbyder et kort, som kortholdere kan anvende som entrébillet/transportbillet i forbindelse med tjenesteydelser udbudt af en række tjenesteydere, herunder spørger selv.

Skatterådet bekræfter, at kortet ikke kan anses for en rejsehjemmel, entrébillet eller lignende, og at kortet dermed ikke kan anses for undtaget fra den momsmæssige definition på en voucher. Skatterådet bekræfter, at kortet kan anses for en voucher, og at kortet kan anses for en voucher til flere formål.