Indhold

Afsnittet handler om muligheden for at foretage ekstraordinær afskrivning af ►mindre◄ fordringer med tvivlsom retskraft og ►grupper af◄ fordringer og ►tilbagebetalingskrav◄.

Afsnittet indeholder:

 • Ekstraordinær afskrivning af mindre fordringer
 • Afskrivning er fakultativ
 • Fordringer, der kan afskrives, hvis betingelserne for afskrivning er opfyldt
 • Fordringstyper, der ikke kan afskrives
 • Betingelser for afskrivning
 • Flere skyldnere hæfter solidarisk for en fordring
 • Afskrivningsloft
 • Oplysninger pr. 18. september 2018
 • Den endelige afskrivning
 • Restanceinddrivelsesmyndighedens bemyndigelse til ekstraordinær afskrivning af grupper af fordringer
 • Restanceinddrivelsesmyndighedens afskrivning af ►en gruppe af ◄fordringer 
 • Restanceinddrivelsesmyndighedens afskrivning af ►grupper af◄ tilbagebetalingskrav
 • Told- og skatteforvaltningens ►bemyndigelse til ekstraordinær◄ afskrivning af skatter og afgifter mv.
 • Gevinst, der opstår ved afskrivningen, er ikke skattepligtig.

Ekstraordinær afskrivning af mindre fordringer

Ved lov nr. 258 af 10. april 2018 er der indsat regler i gældsinddrivelseslovens § 18h, stk 1-9 om, at der kan ske endelig afskrivning af en række mindre fordringer, hvor der er tvivl om retskraften. Afskrivning sker efter en model, der dels tager hensyn til skyldnerens betalingsevne, og dels varetager hensynet til retsfølelsen, således at fx bøder på bl.a. politiets område ikke afskrives. Den målrettede afskrivning skal sikre, at udgifterne til de såkaldte retskraftvurderinger af fordringer med tvivlsom retskraft står i rimeligt forhold til de enkelte fordringers størrelse, og at opgaven i praksis kan gennemføres både administrativt og organisatorisk.

Afskrivning er fakultativ

Adgangen til at afskrive er fakultativ og dermed valgfri. Dvs. at selv om en fordring opfylder alle betingelserne for endeligt at kunne afskrives, vil restanceinddrivelsesmyndigheden kunne undlade at gennemføre afskrivning. Det kan fx være tilfældet, hvis fordringen tilhører en gruppe af fordringer, hvor der er en vis sandsynlighed for, at fordringerne kan retskraftvurderes maskinelt.

Fordringer, der kan afskrives, hvis betingelserne for afskrivning er opfyldt

Fordringer, herunder renter og gebyrer, der er endeligt overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden senest den 19. november 2015 eller før denne dato er dannet af restanceinddrivelsesmyndigheden som led i inddrivelsen af disse fordringer, kan endeligt afskrives, hvis der er tvivl om fordringernes retskraft.

Renter og gebyrer, der vedrører disse fordringer, og som efter den 19. november 2015 enten er dannet af restanceinddrivelsesmyndigheden som led i inddrivelsen eller er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden, kan endeligt afskrives, hvis der er tvivl om deres retskraft.

Opskrivningsfordringer, der fra og med den 1. april 2017 er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden og vedrører ovennævnte fordringer eller ovennævnte renter og gebyrer, der efter den 19. november 2015 er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden, samt renter og gebyrer, der vedrører disse opskrivningsfordringer, kan endeligt afskrives, hvis der er tvivl om deres retskraft.

Ved opskrivning forstås en beløbsmæssig opjustering af en fordring, der er under inddrivelse. En opskrivning sker ved overdragelse af en såkaldt opskrivningsfordring til restanceinddrivelsesmyndigheden. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 13 og gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 7, stk. 1.

Se gældsinddrivelseslovens § 18h, stk. 1.

Fordringstyper, der ikke kan afskrives

 • Bøder, tvangsbøder, erstatningskrav og sagsomkostninger fastslået ved afgørelse i straffesag
 • Afsoningsomkostninger
 • Konfiskationskrav
 • Offerbidrag
 • Private underholdsbidrag
 • Toldkrav
 • Udenlandske fordringer
 • Fortrinsberettigede kommunale fordringer
 • Fordringer, der opkræves af Landbrugsstyrelsen og Fiskeristyrelsen
 • Renter vedrørende disse fordringstyper, der er påløbet under inddrivelsen
 • Renter påløbet under opkrævningen af private underholdsbidrag, toldkrav, udenlandske fordringer og fordringer, der opkræves af Landbrugsstyrelsen og Fiskeristyrelsen.

Se gældsinddrivelseslovens § 18h, stk. 4.

Betingelser for afskrivning

 • Der er tvivl om retskraften for fordringen.
 • Der må ikke inden den 18. september 2018 være gennemført en retskraftvurdering. Der må ligeledes ikke inden den 18. september 2018 over for restanceinddrivelsesmyndigheden være fremsat en anmodning, der indebærer en retskraftvurdering af fordringen. Herudover må der ikke af andre grunde, som restanceinddrivelsesmyndigheden senest den 18. september 2018 har fået kendskab til, skulle foretages en retskraftvurdering.
 • Fordringen inklusive renter påløbet under inddrivelsen er mindre end 1.000 kr.
 • Fordringen inklusive renter påløbet under inddrivelsen udgør mellem 1.000 kr. og 7.500 kr., hvis skyldneren er en fysisk person med en skattepligtig indkomst, der ifølge skyldnerens pr. 8. september 2018 gældende årsopgørelse for indkomståret 2017 udgjorde mindre end 200.000 kr., og skyldneren ikke hæfter for fordringen som følge af sin deltagelse i et interessentskab eller anden virksomhed med flere deltagere, der hver især hæfter personligt, helt eller delvist og solidarisk for virksomhedens forpligtelser. Foreligger der den 8. september 2018 ingen årsopgørelse for 2017, anvendes den årsopgørelse for 2016, der var gældende den 8. september 2018. Foreligger der heller ingen årsopgørelse for 2016, anvendes den årsopgørelse for 2015, der var gældende den 8. september 2018. Foreligger der den 18. september 2018 ingen årsopgørelse for nogen af disse indkomstår, anses skyldneren for at have en skattepligtig indkomst, der er mindre end 200.000 kr.

Se gældsinddrivelseslovens § 18 h, stk. 1, 2, 3 og 5.

Bemærk

Renter påløbet under opkrævningen og renter, der er påløbet under inddrivelsen, af en fordring, der inden den 8. september 2018 er blevet indfriet, samt gebyrer og andre omkostninger anses som selvstændige fordringer ved afskrivning. Se gældsinddrivelseslovens § 18 h, stk. 8, 3. pkt.

Bemærk også

En opskrevet fordring og opskrivningsfordringer til den opskrevne fordring kan alene afskrives efter § 18 h, stk. 1, hvis de efter at være lagt sammen opfylder betingelserne i gældsinddrivelseslovens § 18 h, stk. 2-4, 6 og 7, mens betingelserne i gældsinddrivelseslovens § 18 h, stk. 5, skal være opfyldt for den opskrevne fordring, opskrivningsfordringer til denne og det sammenlagte beløb. Se gældsinddrivelseslovens § 18 h, stk. 8, 4. pkt.◄

Flere skyldnere hæfter solidarisk for en fordring

Hæfter flere skyldnere helt eller delvist for en fordring, kan afskrivning alene ske, hvis samtlige skyldnere, som fordringen er under inddrivelse over for pr. 8. september 2018, opfylder betingelserne. Hvis to fysiske personer hæfter solidarisk for en fordring på fx 5.000 kr., skal afskrivningsbetingelserne være opfyldt for begge skyldnere, for at afskrivning kan ske. Havde den ene person en skattepligtig indkomst i indkomståret 2017 på 200.000 kr. eller mere, vil fordringen ikke kunne afskrives, selv om den anden person for samme indkomstår havde en skattepligtig indkomst på under 200.000 kr.

Se gældsinddrivelseslovens § 18 h, stk. 6.

Afskrivningsloft

Der gælder et afskrivningsloft i forhold til den enkelte skyldner. Afskrivningsloftet beregnes som et grundbeløb på 50.000 kr. med tillæg af 50 procent af den samlede størrelse på de fordringer, der resterer, hvis der sker afskrivning af fordringer for et samlet beløb på 50.000 kr., og som den 8. september 2018 er under inddrivelse i forhold til skyldneren.

Tillægget på 50 procent relaterer sig til alle øvrige fordringer under inddrivelse hos skyldneren den 8. september 2018, dvs. også fordringer der ikke vil kunne afskrives efter den foreslåede afskrivningsmodel, fordi fordringerne fx enten ikke har tvivlsom retskraft eller er fordringer, der friholdes fra afskrivningen, fx bøder eller fordringer, der hver især udgør mere end 7.500 kr.

Se gældsinddrivelseslovens § 18 h, stk. 7.

Oplysninger pr. 18. september 2018

Ved anvendelse af afskrivningsmuligheden er det de oplysninger, som restanceinddrivelsesmyndigheden den 18. september 2018 var i besiddelse af, der skal lægges til grund.

Se gældsinddrivelseslovens § 18 h, stk. 8.

Den endelige afskrivning

Afskrivningen gælder hele fordringen inklusive renter påløbet under inddrivelsen, hvorfor alle skyldforhold vedrørende fordringen og de nævnte renter ophører efter afskrivningen.

Når den endelige afskrivning er foretaget, giver restanceinddrivelsesmyndigheden skyldneren meddelelse herom.

Se gældsinddrivelseslovens § 18 h, stk. 8 og 9.

Restanceinddrivelsesmyndighedens bemyndigelse til ekstraordinær afskrivning af grupper af fordringer

►Ved lov nr. 1565 af 12. december 2023 er der foretaget en ændring i gældsinddrivelseslovens § 18h, stk. 10 således, at restanceinddrivelsesmyndigheden har bemyndigelse til at foretage ekstraordinær afskrivning af:

 • Grupper af fordringer og
 • grupper af tilbagebetalingskrav, som tilkommer restanceinddrivelsesmyndigheden,

hvor det vil være forbundet med uforholdsmæssige omkostninger at inddrive eller opkræve fordringerne eller tilbagebetalingskravene, eller hvor der foreligger ganske særlige grunde til at gennemføre afskrivning.

Bemyndigelsen gælder fra 1. januar 2024 til og med 31. december 2030.◄

Restanceinddrivelsesmyndighedens afskrivning af ►en gruppe af◄ fordringer

►Restanceinddrivelsesmyndigheden kan til og med den 31. december 2030◄ foretage ekstraordinær afskrivning af en gruppe af fordringer, hvis der består tvivl om rigtigheden af de oplysninger, der er nødvendige for fordringernes inddrivelse, eller disse oplysninger mangler, og det vil være umuligt eller forbundet med uforholdsmæssige omkostninger at afklare denne tvivl eller at fremskaffe oplysningerne, eller hvis der foreligger andre ganske særlige grunde til at gennemføre endelig afskrivning.

►Se lov nr. 1565 af 12. december 2023, § 1, nr. 31, som har ændret gældsinddrivelseslovens § 18 h, stk. 10, 1. pkt.

Der kan ikke ske afskrivning af private underholdsbidrag, toldkrav, udenlandske fordringer og fordringer, der opkræves af Landbrugsstyrelsen og Fiskeristyrelsen, samt af renter, der er påløbet disse krav.

Se gældsinddrivelseslovens § 18 h, stk. 10, 2. pkt., som er ændret ved lov nr. 1565 af 12. december 2023, § 1, nr. 32

Restanceinddrivelsesmyndighedens afskrivning af ►grupper af◄ tilbagebetalingskrav

►Restanceinddrivelsesmyndigheden kan til og med 31. december 2030◄ for grupper af tilbagebetalingskrav inklusive eventuelle renter, gebyrer og andre omkostninger, som tilkommer restanceinddrivelsesmyndigheden foretage endelig afskrivning uden en vurdering af hvert enkelt tilbagebetalingskrav, hvis der består tvivl om rigtigheden af de oplysninger, der er nødvendige for tilbagebetalingskravenes opkrævning og inddrivelse, eller disse oplysninger mangler, og det vil være umuligt eller forbundet med uforholdsmæssige omkostninger at afklare denne tvivl eller fremskaffe oplysningerne, eller hvis der foreligger andre ganske særlige grunde til at gennemføre endelig afskrivning.

►Se lgældsinddrivelseslovens § 18 h, stk. 10, 3. pkt., som er ændret ved lov nr. 1565 af 12. december 2023, § 1, nr. 33.

Told- og skatteforvaltningens ►bemyndigelse til ekstraordinær◄ afskrivning af skatter og afgifter mv.

►Endelig er der ved lov nr. 1565 af 12. december 2023 indsat bemyndigelse i gældsinddrivelseslovens § 18 h, stk. 10, 4. pkt., for told- og skatteforvaltningen til og med den 31. december 2030 at foretage endelig afskrivning uden en vurdering af hver enkelt fordring for en gruppe af fordringer bestående af skatter og afgifter mv. med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, hvis det vil være forbundet med uforholdsmæssige omkostninger for told- og skatteforvaltningen at gennemføre opkrævning, eller hvis der foreligger andre ganske særlige grunde til at gennemføre endelig afskrivning.

Der kan ikke ske afskrivning af private underholdsbidrag, toldkrav og udenlandske fordringer, samt af renter, der er påløbet disse krav, som opkræves af told- og skatteforvaltningen, og afskrivningen kan være begrænset til alene at omfatte renter, gebyrer eller andre omkostninger.

Se gældsinddrivelseslovens § 18 h, stk. 10, 4. og 5. pkt., som er ændret ved lov nr. 1565 af 12. december 2023, § 1, nr. 34 og 35.

Gevinst, der opstår ved afskrivningen er ikke skattepligtig

Gevinst, der opstår, ved at fordringer inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger afskrives endeligt i henhold til gældsinddrivelseslovens § 18 h, stk. 1 og 10, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se gældsinddrivelseslovens § 18 g, stk. 1 3. pkt, indsat ved lov nr. 258 af 10. april 2018. Endvidere kan der henvises til afsnit C.B.1.4.3.3 Gevinst ved eftergivelse, forældelse, konfusion eller præklusion - KGL § 21.