Indhold

Dette afsnit handler► om frivillig indberetning for ◄formidlere af handel med værdipapirer, som ikke er indberetningspligtige efter SIL § 17, stk. 3, eller SIL § 19.►.◄

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov
  • Formidleres frivillige indberetning efter aftale med kunde
  • Udenlandske virksomheders frivillig indberetning efter aftale med kunde
  • Indberetningsfrist

Regel

Efter SIL § 20, stk. 1, kan formidlere af handel med værdipapirer, som ikke er indberetningspligtige efter SIL § 17, stk. 3, eller SIL § 19, efter aftale med overdrageren eller erhververen af værdipapirer indberette de oplysninger, som er omfattet af indberetninger efter disse bestemmelser. Bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere SKL § 11 H, stk. 1.

Efter SIL § 20, stk. 2, kan udenlandske virksomheder, der ville være indberetningspligtige efter en eller flere af bestemmelserne i SIL §§ 12-19, hvis de var omfattet af SIL § 47, stk. 1, 1. pkt., efter aftale med en kunde indberette de oplysninger, som er omfattet af indberetningspligt efter §§ 12-19. Bestemmelsen er ny ►ift. den tidligere skatteindberetningslov.◄

Efter SIL § 20, stk. 3, skal indberetningen efter SIL § 20, stk. 1 og 2, ske senest den 20. januar eller, hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag. Dette svarer til indberetningsfristen i SIL § 54, stk. 1. Bestemmelsen er en videreførelse af tidligere SKL § 11 H, stk. 2.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL

Gældende SIL

Indholdet af ændringer

§ 11 H, stk. 1

§ 20, stk. 1

Efter bestemmelsen, kan formidlere af handel med værdipapirer, som ikke er indberetningspligtige efter § 17, stk. 3, eller § 19 efter aftale med overdrageren eller erhververen af værdipapirer indberette de oplysninger, som er omfattet af indberetninger efter disse bestemmelser.

Bestemmelsen er ny

§ 20, stk. 2

Efter bestemmelsen fremgår det, at udenlandske virksomheder, der vil være indberetningspligtige efter en eller flere af bestemmelserne i §§ 12-19, hvis de er omfattet af § 47, stk. 1, 1. pkt., efter aftale med en kunde kan indberette de oplysninger, som er omfattet af indberetningspligt efter §§ 12-19.

Bestemmelsen sikrer, at udenlandske virksomheder, der, hvis de havde været hjemmehørende i Danmark eller havde fast driftssted i Danmark, ville have været indberetningspligtige, efter en eller flere af bestemmelserne i §§ 12-19 kan vælge at indberette oplysninger efter disse bestemmelser efter aftale med den pågældende kunde.

Anvendelsesområdet i stk. 2 er bredere end bestemmelsen i stk. 1. Formålet med stk. 1 er, at de udenlandske virksomheder ved indberetning kan sikre kunderne fradragsret for et eventuelt tab ved et senere salg af de købte værdipapirer. Formålet med stk. 2 er herudover at give de udenlandske virksomheder mulighed for at foretage samtlige de indberetninger vedrørende værdipapirer, konti, lån og deponerede pantebreve, som tilsvarende danske virksomheder foretager, for dermed at sikre, at kunderne i samme omfang, som hvis de var kunder i danske virksomheder, kan få fortrykt oplysningerne på årsopgørelsen

§ 11 H, stk. 2

§ 20, stk. 3

Efter bestemmelsen, skal indberetningen efter stk. 1 og 2 ske senest den 20. januar eller, hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag.

Formidleres frivillige indberetning efter aftale med kunde

Efter SIL § 20, stk. 1, kan formidlere af handel med værdipapirer, som ikke er indberetningspligtige efter SIL § 17, stk. 3, eller SIL § 19 efter aftale med overdrageren eller erhververen af værdipapirer indberette de oplysninger, som er omfattet af indberetninger efter disse bestemmelser.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med, at fradragsret for tab på fordringer efter kursgevinstlovens § 15, stk. 1, er betinget af, at Skatteforvaltningen er orienteret om erhvervelsen af den pågældende tabsgivende fordring inden udløbet af selvangivelsesfristen for erhvervelsesåret. Tilsvarende er fradragsret for tab på aktier mv. optaget til handel på regulerede markeder og aktier mv. i investeringsselskaber efter aktieavancebeskatningslovens § 14, stk. 1, og § 19 a, stk. 1, betinget af, at Skatteforvaltningen er orienteret om erhvervelsen af den pågældende tabsgivende aktie mv. inden udløbet af selvangivelsesfristen for erhvervelsesåret.

Når der i bestemmelsen henvises til »aktier m.v.« skal dette forstås som de papirer, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

Indberetninger efter SIL § 17, stk. 3, og SIL § 19 kan sikre Skatteforvaltningen en sådan orientering om erhvervelsen. Den pågældende erhverver skal således ikke selv sørge for at oplyse Skatteforvaltningen om erhvervelsen, hvis en formidler har indberettet om den til Skatteforvaltningen.

Bestemmelsen sikrer, at udenlandske formidlere, som ikke er indberetningspligtige, efter aftale med kunden, på samme måde som formidlere, der er indberetningspligtige, kan sikre kundens fradragsret for et eventuelt senere tab på fordringen eller aktien m.v. Dvs. gennem indberetning om erhvervelsen af fordringen eller aktien m.v.

Udenlandske virksomheders frivillige indberetning efter aftale med kunde

Efter SIL § 20, stk. 2, kan udenlandske virksomheder, der ville være indberetningspligtige efter en eller flere af bestemmelserne i SIL §§ 12-19, hvis de var omfattet af SIL § 47, stk. 1, 1. pkt., efter aftale med en kunde indberette de oplysninger, som er omfattet af indberetningspligt efter SIL §§ 12-19.

Bestemmelsen sikrer, at udenlandske virksomheder, der, hvis de havde været hjemmehørende i Danmark eller havde fast driftssted i Danmark, ville have været indberetningspligtige, efter en eller flere af skatteindberetningslovens bestemmelser i §§ 12-19 kan vælge at indberette oplysninger efter disse bestemmelser efter aftale med den pågældende kunde. Vælger den udenlandske virksomhed at indberette, skal samtlige oplysninger efter de nævnte bestemmelser indberettes vedrørende den pågældende kunde.

Anvendelsesområdet i SIL § 20, stk. 2, er bredere end bestemmelsen i SIL § 20, stk. 1. Formålet med SIL § 20 stk. 1 er, at de udenlandske virksomheder ved indberetning kan sikre kunderne fradragsret for et eventuelt tab ved et senere salg af de købte værdipapirer. Formålet med SIL § 20 stk. 2 er herudover at give de udenlandske virksomheder mulighed for at foretage samtlige de indberetninger vedrørende værdipapirer, konti, lån og deponerede pantebreve, som tilsvarende danske virksomheder foretager, for dermed at sikre at kunderne i samme omfang, som hvis de var kunder i danske virksomheder, kan få fortrykt oplysningerne på årsopgørelsen.

Indberetningsfrist

Efter SIL § 20, stk. 3, skal indberetningen efter stk. 1 og 2 ske senest den 20. januar eller, hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag. Dette svarer til indberetningsfristen i SIL § 54, stk. 1.

Bemærk

Efter SIB § 1, stk. 9, skal frivillige indberettere efter SIL § 20 senest 8 dage efter indgåelsen af den første aftale om indberetning foretage anmeldelse herom til Skatteforvaltningen. Reglerne i § 1, stk. 2 og 4-8 finder tilsvarende anvendelse, idet aftaler om indberetning ved anvendelsen af disse regler sidestilles med indberetningspligt.