Indhold

Dette afsnit► handler om SIL § 23 om finansielle institutters indeholdelse af udenlandsk kildeskat og videregivelse af oplysninger m.v.◄.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov►◄
  • Udenlandsk kildeskat
  • Bekendtgørelser

Regel

Efter SIL § 23, stk. 1, i skatteindberetningsloven, som ændret ved § 1, nr. 2, i lov nr. 902 af 21/06/2022, kan finansielle institutter indeholde udenlandsk kildeskat ved betalinger til andre finansielle institutter til overholdelse af forpligtelser indeholdt i en aftale indgået mellem Danmark og det pågældende land eller område.

Den tidligere SKL § 8 Å, stk. 4 og 5, er videreført i SIL § 23, stk. 1 og 2. ◄

Se også afsnit A.B.1.3.5.1 om pligten til at give identifikationsoplysninger og afsnit A.B.1.3.5.2 om konsekvenser ved manglende identifikationsoplysninger.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL

Gældende SIL

Indholdet af ændringer

§ 8 Å, stk. 8

►Den nu ophævede § 23, stk. 1 (Se i stedet SIL § 53 a)◄

►◄

►Ved § 1, nr. 2, i lov nr. 902 af 21/06/2022 ophævedes hidtil gældende SIL § 23, stk. 1.Bestemmelsen er med få ændringer videreført i SIL § 53 a. Den indtil 1. januar 2023 gældende § 23, stk. 3, er herefter blevet § 23, stk. 1.◄

§ 8 Å, stk. 7

►Den nu ophævede § 23, stk. 2 (Se i stedet SIL § 53 a)◄

►◄

►Ved § 1, nr. 2, i lov nr. 902 af 21/06/2022 ophævedes § 23, stk. 2. Bestemmelsen er med få ændringer videreført i SIL § 53 a. Den indtil 1. januar 2023 gældende § 23, stk. 4, er herefter blevet § 23, stk.2. ◄

§ 8 Å, stk. 4

►§ 23, stk. 1 (tidligere  23, stk. 3)◄

Efter bestemmelsen kan finansielle institutter indeholde udenlandsk kildeskat ved betalinger til andre finansielle institutter til overholdelse af forpligtelser indeholdt i en aftale indgået mellem Danmark og det pågældende land eller område.

§ 8 Å, stk. 5

►§ 23, stk. 2 (tidligere § 23, stk. 4)◄

Efter bestemmelsen kan skatteministeren fastsætte regler om, at finansielle institutter, som foretager eller fungerer som mellemmand for en udenlandsk kildeskattepligtig betaling til andre finansielle institutter, skal videregive de oplysninger til det umiddelbart forudgående led i betalingskæden, som er nødvendige for, at indeholdelse og indberetning kan ske vedrørende en sådan betaling.

►◄

Udenlandsk kildeskat

►Efter SIL § 23, stk. 1, der indtil 1. januar 2023 var SIL § 23, stk. 3, ◄kan finansielle institutter indeholde udenlandsk kildeskat ved betalinger til andre finansielle institutter til overholdelse af forpligtelser indeholdt i en aftale indgået mellem Danmark og det pågældende land eller område.

Bestemmelsen indeholder regler, som skal sikre de danske finansielle institutter mulighed for at overholde reglerne i FATCA-aftalen om indeholdelse af amerikansk kildeskat eller om videregivelse af oplysninger til tidligere led i en betalingskæde, når en betaling går til et ikke-deltagende finansielt institut.

Bestemmelsen er formuleret således, at finansielle institutter kan indeholde udenlandsk kildeskat ved betalinger til andre finansielle institutter, når dette sker til overholdelse af forpligtelser indeholdt i en aftale, Danmark og det pågældende land eller område har indgået.

Bestemmelsen er nødvendig for at sikre mulighed for, at danske finansielle institutter, som har valgt at agere som kvalificerede mellemmænd (qualified intermediaries) i forhold til USA og i denne forbindelse har påtaget sig umiddelbar indeholdelsesforpligtelse, har mulighed for at foretage indeholdelse af kildeskat i overensstemmelse med FATCA-aftalen uden samtykke fra de ikke-deltagende finansielle institutter, de foretager betalinger til. Bestemmelsen er dog formuleret generelt, så den også vil kunne anvendes i relation til aftaler, som Danmark eller EU indgår med andre partnere end USA, i det omfang disse måtte indeholde tilsvarende forpligtelser. EU-direktivet og de aftaler, Danmark eller EU har indgået, indeholder dog ikke tilsvarende forpligtelser på nuværende tidspunkt.

Det bemærkes, at Danmark og USA ikke har indgået nogen aftale om, at Skatteforvaltningen skal modtage den indeholdte skat på vegne af de amerikanske skattemyndigheder. De danske finansielle institutter, der vælger eller har valgt at agere som kvalificerede mellemmænd i forhold til USA og i denne forbindelse har påtaget sig primær indeholdelsesforpligtelse, vil således skulle afregne den indeholdte skat direkte over for de amerikanske myndigheder uden inddragelse af Skatteforvaltningen.

Bemyndigelse

►Efter SIL § 23, stk. 2, der indtil 1. januar 2023 var i SIL § 23, stk. 4,◄ kan skatteministeren fastsætte regler om, at finansielle institutter, som foretager eller fungerer som mellemmand for en udenlandsk kildeskattepligtig betaling til andre finansielle institutter, skal videregive de oplysninger til det umiddelbart forudgående led i betalingskæden, som er nødvendige for, at indeholdelse og indberetning kan ske vedrørende en sådan betaling.

Denne regel skal sikre mulighed for at fastsætte regler, som muliggør, at danske finansielle institutter kan overholde FATCA-aftalen. Bestemmelsen er dog formuleret generelt, så den også vil kunne udgøre hjemmel til, at skatteministeren kan fastsætte regler om tilsvarende afgivelse af oplysninger i forbindelse med implementering af eventuelle tilsvarende pligter i aftaler med andre partnere end USA eller i EU-retten. EU-direktivet og de aftaler, Danmark eller EU har indgået, indeholder dog ikke tilsvarende forpligtelser på nuværende tidspunkt.

Bekendtgørelser

►Bemyndigelsen i SIL § 23, stk. 2, der indtil 1. januar 2023 var i SIL § 23, stk. 4◄, er udnyttet til at udstede:

1) bekendtgørelse nr. 334 af 26. marts 2020 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet, hvor bilaget m.v. senere er ændret ved bekendtgørelse nr. 729 af 22. april 2021 ►og bekendtgørelse nr. 514 af 25. april 2022.◄►◄

2)  bekendtgørelse nr, 724 af 22. april 2021 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA.