åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.1.2.3.17 Finansielle institutters indeholdelse af udenlandsk kildeskat" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om SIL § 23 om finansielle institutters indeholdelse af udenlandsk kildeskat og videregivelse af oplysninger mv.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Udenlandsk kildeskat
  • Bemyndigelse
  • Bekendtgørelser

Regel

Efter SIL § 23, stk. 1, kan finansielle institutter indeholde udenlandsk kildeskat ved betalinger til andre finansielle institutter til overholdelse af forpligtelser indeholdt i en aftale indgået mellem Danmark og det pågældende land eller område.

Skatteministeren kan efter SIL § 23, stk. 2, fastsætte regler om, at finansielle institutter, som foretager eller fungerer som mellemmand for en udenlandsk kildeskattepligtig betaling til andre finansielle institutter, skal videregive de oplysninger til det umiddelbart forudgående led i betalingskæden, som er nødvendige, for at indeholdelse og indberetning kan ske vedrørende en sådan betaling.

Bemærk

SIL § 23 er ændret ved § 1, nr. 2, i lov nr. 902 af 21. juni 2022, idet de dagældende stk. 1 og 2, om underretningspligt m.v. blev ophævet. Se herved SIL § 53 a, der samtidig blev indført, ►og som er omtalt i afsnit A.B.1.3.5.4 Særlige regler om databeskyttelse◄. 

Se også

Afsnit A.B.1.3.5.1 om pligten til at give identifikationsoplysninger og afsnit A.B.1.3.5.2 om konsekvenser ved manglende identifikationsoplysninger.

►◄

Udenlandsk kildeskat

Efter SIL § 23, stk. 1, kan finansielle institutter indeholde udenlandsk kildeskat ved betalinger til andre finansielle institutter til overholdelse af forpligtelser indeholdt i en aftale indgået mellem Danmark og det pågældende land eller område.

Bestemmelsen indeholder regler, som skal sikre de danske finansielle institutter mulighed for at overholde reglerne i FATCA-aftalen om indeholdelse af amerikansk kildeskat eller om videregivelse af oplysninger til tidligere led i en betalingskæde, når en betaling går til et ikke-deltagende finansielt institut.

Bestemmelsen er formuleret således, at finansielle institutter kan indeholde udenlandsk kildeskat ved betalinger til andre finansielle institutter, når dette sker til overholdelse af forpligtelser indeholdt i en aftale, Danmark og det pågældende land eller område har indgået.

Bestemmelsen er nødvendig for at sikre mulighed for, at danske finansielle institutter, som har valgt at agere som kvalificerede mellemmænd (qualified intermediaries) i forhold til USA og i denne forbindelse har påtaget sig umiddelbar indeholdelsesforpligtelse, har mulighed for at foretage indeholdelse af kildeskat i overensstemmelse med FATCA-aftalen uden samtykke fra de ikke-deltagende finansielle institutter, de foretager betalinger til. Bestemmelsen er dog formuleret generelt, så den også vil kunne anvendes i relation til aftaler, som Danmark eller EU indgår med andre partnere end USA, i det omfang disse måtte indeholde tilsvarende forpligtelser. EU-direktivet og de aftaler, Danmark eller EU har indgået, indeholder dog ikke tilsvarende forpligtelser på nuværende tidspunkt.

Det bemærkes, at Danmark og USA ikke har indgået nogen aftale om, at Skatteforvaltningen skal modtage den indeholdte skat på vegne af de amerikanske skattemyndigheder. De danske finansielle institutter, der vælger eller har valgt at agere som kvalificerede mellemmænd i forhold til USA og i denne forbindelse har påtaget sig primær indeholdelsesforpligtelse, vil således skulle afregne den indeholdte skat direkte over for de amerikanske myndigheder uden inddragelse af Skatteforvaltningen.

Bemyndigelse

Efter SIL § 23, stk. 2, kan skatteministeren fastsætte regler om, at finansielle institutter, som foretager eller fungerer som mellemmand for en udenlandsk kildeskattepligtig betaling til andre finansielle institutter, skal videregive de oplysninger til det umiddelbart forudgående led i betalingskæden, som er nødvendige for, at indeholdelse og indberetning kan ske vedrørende en sådan betaling.

Denne regel skal sikre mulighed for at fastsætte regler, som muliggør, at danske finansielle institutter kan overholde FATCA-aftalen. Bestemmelsen er dog formuleret generelt, så den også vil kunne udgøre hjemmel til, at skatteministeren kan fastsætte regler om tilsvarende afgivelse af oplysninger i forbindelse med implementering af eventuelle tilsvarende pligter i aftaler med andre partnere end USA eller i EU-retten. EU-direktivet og de aftaler, Danmark eller EU har indgået, indeholder dog ikke tilsvarende forpligtelser på nuværende tidspunkt.

Bekendtgørelser

Bemyndigelsen i SIL § 23, stk. 2, er udnyttet til at udstede:

1) bekendtgørelse nr. 334 af 26. marts 2020 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet, hvor bilaget m.v. senere er ændret ved bekendtgørelse nr. 729 af 22. april 2021, bekendtgørelse nr. 514 af 25. april 2022 og bekendtgørelse nr. 439 af 26. april 2023.

2) bekendtgørelse nr, 724 af 22. april 2021 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA.