Indhold

Dette afsnit handler om de skattemæssige konsekvenser, hvis en fuldt skattepligtig person modtager kapital fra en udenlandsk trust mv., hvis kapitalen hverken har været afgiftsbelagt eller underlagt beskatning her i landet eller i udlandet.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Fra hvilke udenlandske fonde eller trusts er afkastet omfattet?
  • Hvornår er der sket løbende beskatning eller betalt en afgift?
  • Forfaldstidspunkt og meddelelsespligt
  • Betaling af afgiften
  • Historikskema.

Regel

Fuldt skattepligtige personer omfattet af KSL § 1, der modtager kapital fra en udenlandsk fond eller trust, der hverken løbende eller ved modtagelsen har været afgiftsbelagt eller underlagt beskatning, skal betale en afgift på 20 pct. Se FBL § 3 B, 1. pkt.

Der skal kun betales afgift af den del af den årlige modtagne kapital, der overstiger 10.000 kr. Se FBL § 3 B, 2. pkt.

Det er dog kun, hvis stifteren eller indskyderen i trusten mv. er eller tidligere har været fuldt skattepligtig her til landet og stiftelsen af trusten mv. er sket inden for en periode på 5 år efter et eventuelt ophør af den fulde skattepligt, at der skal betales afgift. Se FBL § 3 B, 3. pkt.

Bestemmelsen i FBL § 3 B blev indført ved lov nr. 1723 af 27. december 2018. Bestemmelsen har virkning for kapital, der modtages den 3. oktober 2018 eller senere.

Se også

Se også afsnit C.F.1.1 Regel om fuld skattepligt, hvor det beskrives, hvilke personer, der er fuldt skattepligtige efter KSL § 1.

Fra hvilke udenlandske fonde eller trusts er afkastet omfattet?

Det er kapital modtaget fra en udenlandsk fond eller trust, der eventuelt omfattes af reglen. Se FBL § 3 B, 1. pkt.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgik bl.a. følgende:

"Skattelovrådet påpeger, at behovet for lovgivning også kan overvejes for så vidt angår en udenlandsk administreret trust, der i skattemæssig henseende anses for transparent i Danmark, men et selvstændigt skattesubjekt i udlandet, idet dette kan medføre dobbelt ikke-beskatning.

Det foreslås på den baggrund at indsætte en § 3 B i fondsbeskatningsloven, hvorefter en fuldt skattepligtig person, der modtager kapital fra en udenlandsk fond eller trust, skal svare en afgift af kapitalen på 20 pct. Det skal dog alene gælde, hvis kapitalen hverken her eller i udlandet har været afgiftsbelagt eller underlagt beskatning. Det er samtidigt en betingelse, at stifter eller indskyder er eller tidligere har været fuldt skattepligtig her til landet, og stiftelsen af fonden eller trusten er sket inden for en periode på 5 år efter et eventuelt ophør af den fulde skattepligt."

Efter Skattestyrelsen opfattelse omfattes modtagne betalinger fra udenlandske trusts således af bestemmelsen, uanset om trusten efter dansk skattepraksis anses for transparent eller et selvstændigt skattesubjekt.

Er de øvrige betingelser for at være omfattet af reglen således opfyldt, er situationen omfattet, uanset hvordan trusten behandles skattemæssigt i henholdsvis Danmark og udlandet.  

Se også

  • C.B.2.15.2 om beskatning af udenlandske trusts (fonde), hvor det beskrives, hvornår en udenlandsk trust anses for at være henholdsvis et selvstændigt skattesubjekt eller en transparent enhed efter dansk skattepraksis.

Hvornår er der sket løbende beskatning eller betalt en afgift?

Om der anses at være sket løbende beskatning eller betalt en afgift, således at modtageren ikke skal betale afgift, beror på en konkret vurdering. Der skal dog være tale om en reel beskatning.

Der skal være betalt noget, der kan sammenlignes med en løbende beskatning af afkastet eller en afgift, der kan sammenlignes med afgiften på 20 pct. af det modtagne beløb.

Hvis fx et ellers fremførbart underskud har medført, at trusten ikke har betalt skat, vil dette formentlig indebære, at der ikke skal betales afgift.

Har trusten principielt været skattepligtig, men ulovligt unddraget sig skattepligten i udlandet, skal der betales afgift.

Hvis modtageren fx bliver almindeligt indkomstbeskattet af det modtagne beløb, skal der ikke betales afgift.

Er der fx udelukkende betalt en beskeden stiftelsesafgift, er dette ikke tilstrækkeligt.

Forfaldstidspunkt og meddelelsespligt

Afgiften forfalder til betaling, når kapitalen modtages. Se FBL § 3 B, 4. pkt.

Modtageren skal, samtidigt med at kapitalen modtages, give meddelelse herom til Skattestyrelsen. Se FBL § 3 B, 5. pkt. Indtil der er udarbejdet en indberetningsløsning kan meddelelse gives via sikker mail i TastSelv Erhverv på Skattestyrelsens hjemmeside. Man bør oplyse almindelige data om modtageren, data om indskyderen, data om fonden/trusten og vedlægge vedtægter og andre foreliggende dokumenter. Modtageren skal ikke give meddelelse, hvis der efter 10.000 kr.s-reglen ikke skal betales afgift.

Forfaldstidspunktet for betaling af afgift og afgivelse af meddelelse til Skattestyrelsen er dog tidligst den 1. februar 2019.

Betaling af afgiften

Indbetalingen skal ske til Skattestyrelsen. Betalingen af afgiften anses for rettidig, hvis den sker senest 1 måned efter, at kapitalen er modtaget. Se FBL § 3 B, 6. pkt.

Historikskema

Skemaet nedenfor viser FBL § 3 B

Lovforslag

Dato

Lov

Ændringer og baggrund for ændringer

Hvor i loven

L 27

3. oktober 2018

1723 af 27. december 2018

Der blev indsat en ny regel FBL § 3 B om kapital modtaget fra en udenlandsk trust mv., der hverken har været underlagt afgift eller beskatning.

FBL § 3 B