Indhold

Dette afsnit handler om indberetningspligten vedrørende renter vedrørende lån og pantebreve.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer i forhold til tidligere skattekontrollov
  • Hvem skal foretage indberetningen
  • Hvilke oplysninger skal indberettes
  • Frist for indberetning
  • Undtagelse fra indberetning
  • Bemyndigelse
  • Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.

Regel

Efter SIL § 15, stk. 1, skal indberetningspligtige efter SIL § 13, stk. 1, 1. pkt., eller SIL § 14 indberette til Skatteforvaltningen om låntagerens identitet og de samlede renter samt reservefonds- og administrationsbidrag, der er omfattet af indberetningspligten efter SIL § 13, stk. 1, 1. pkt., eller SIL § 14, og som er ydet, tilskrevet eller opkrævet i kvartalet. Dette gælder dog ikke for kalenderårets sidste kvartal.

Efter SIL § 15, stk. 2, er fristen for indberetning den sidste hverdag i måneden efter udløbet af kvartalet.

Efter SIL § 15, stk. 3, er oplysninger om låneforhold, hvor der er tre eller flere låntagere med hjemsted eller bopæl i Danmark, undtaget fra indberetningspligt.

Efter SIL § 15, stk. 4, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetningen.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL

Gældende SIL

Indholdet af ændringer

§ 8 O, stk. 1

§ 15, stk. 1, 1. pkt. og 2. pkt.

Bestemmelsen omhandler kvartalsvise renteindberetninger vedrørende lån og pantebreve.

Bestemmelsen i stk. 1 er en videreførelse af den gældende § 8 O, stk. 1, i skattekontrolloven, og er et supplement til den årlige indberetning vedrørende lån efter §§ 8 P og 8 Q i den tidligere SKL, (svarende til de nye bestemmelser SIL §§ 13 og 14), men hvor det er præciseret, at det i relation til § 13 alene er indberetningspligtige efter § 13, stk. 1, 1. pkt., der er indberetningspligtige efter § 15.

De indberetningspligtige efter bestemmelsen omfatter den samme personkreds, som er indberetningspligtige vedrørende renteudgifter efter § 13, stk. 1, 1. pkt., eller § 14.

De kvartalsvise indberetninger skal ikke indeholde alle de detaljer, som indberetningerne efter §§ 13 og 14 skal.

Indberetningerne skal indeholde kvartalets renter og bidrag samt oplysning om identiteten af debitoren for de lån eller pantebreve, renterne og bidragene knytter sig til, idet der dog ikke skal indberettes om kalenderårets sidste kvartal.

Identifikation af debitor skal ske efter de nærmere regler om, hvilke identifikationsoplysninger der skal indberettes, og som vil blive fastsat i regler udstedt i medfør af § 52, stk. 3.

Bestemmelsen er ny

§ 15, stk. 1, 3. pkt.

Bestemmelsen er udvidet således, at indberetningen for så vidt angår lån skal indeholde oplysning om datoen for ydelsen eller formidlingen af lånet og for ophørte lån, datoen for ophøret. For så vidt angår pantebreve omfattet af § 14, skal indberetningen indeholde oplysning om deponeringens start- og slutdato.

§ 37, stk. 2, nr. 2 og 3, i bekendtgørelse nr.

890 af 10. juli 2015 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven. (Udmøntning af § 8 O, stk. 3, 2. pkt.)

§ 15, stk. 3

Låneforhold, hvor der er tre eller flere låntagere med hjemsted eller bopæl i Danmark, og lån omfattet af § 13, stk. 3, er undtaget fra indberetningspligten. Indberetningspligten omfatter alene låntagere, som er fysiske personer, og som har et cpr-nummer.

Bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere SKL § 37, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven. Bestemmelsens materielle indhold er ikke ændret. Undtagelsesbestemmelsen er nu skrevet ind i loven og ikke bekendtgørelsen.

§ 8 O, stk. 2

§ 15, stk. 2

Efter bestemmelsen er fristen for indberetning den sidste hverdag i måneden efter udløbet af kvartalet. Det betyder, at indberetningen vedrørende årets første kvartal skal gives senest sidste hverdag i april, indberetningen vedrørende årets andet kvartal skal gives senest sidste hverdag i juli, og indberetningen vedrørende årets tredje kvartal skal gives senest sidste hverdag i oktober.

SIL § 15, er et supplement til den årlige indberetning vedrørende lån efter SIL §§ 13 og 14. De kvartalsvise indberetninger skal ikke indeholde alle de detaljer, som indberetningerne efter SIL §§ 13 og 14 skal.

Hvem skal foretage indberetningen

De indberetningspligtige efter SIL § 15 er den samme personkreds, som er indberetningspligtige vedrørende renteudgifter efter SIL§ 13, stk. 1, 1. pkt., eller SIL § 14. Omfattet af bestemmelsen er hermed den, der som led i sin virksomhed yder eller formidler lån.

Herudover er pengeinstitutter, finansieringsselskaber, advokater og andre, der som led i deres erhverv modtager pantebreve med pant i fast ejendom i depot til forvaltning, omfattet af indberetningspligten.

Hvilke oplysninger skal indberettes

Efter SIL § 15, stk. 1, skal indberetningspligtige efter SIL § 13, stk. 1, 1. pkt., eller SIL § 14 indberette til Skatteforvaltningen om låntagerens identitet og de samlede renter samt reservefonds- og administrationsbidrag, der er omfattet af indberetningspligten efter SIL § 13, stk. 1, 1. pkt., eller SIL § 14, og som er ydet, tilskrevet eller opkrævet i kvartalet. Dette gælder dog ikke for kalenderårets sidste kvartal.

Indberetningspligten vil herefter omfatte renter samt reservefonds- og administrationsbidrag, der er omfattet af indberetningspligten efter de nævnte bestemmelser.

I relation til realkreditlån vil den kvartalsvise indberetning omfatte kvartalets ordinære renter og bidrag samt oplysninger om identiteten af debitoren for de lån eller pantebreve, renterne og bidragene knytter sig til.

Indberetningerne skal  indeholde kvartalets renter og bidrag samt oplysning om identiteten af debitoren for de lån eller pantebreve, renterne og bidragene knytter sig til, idet der dog ikke skal indberettes om kalenderårets sidste kvartal.

Identifikation af debitor skal ske efter de nærmere regler om, hvilke identifikationsoplysninger der skal indberettes, og som vil blive fastsat i regler udstedt i medfør af SIL § 52, stk. 3.

Indberetningen skal for lån omfattet af SIL § 13, stk. 1, 1. pkt., tillige indeholde oplysninger om datoen for ydelsen eller formidlingen af lånet og for ophørte lån, datoen for ophøret, og indberetningen skal, for så vidt angår pantebreve omfattet af SIL § 14, tillige indeholde oplysning om datoen for deponeringen og datoen for ophør heraf.

Indberetningen om renter opstået i forbindelse med indfrielse af et realkreditlån eller morarenter vil ikke skulle fremgå af den kvartalsvise indberetning. Disse oplysninger vil skulle fremgår af den årlige indberetning.

I bestemmelsen har man valgt, at udvide indberetningen for så vidt angår lån, så indberetningen skal indeholde oplysning om datoen for ydelsen eller formidlingen af lånet og for ophørte lån, datoen for ophøret. For så vidt angår pantebreve omfattet af SIL § 14, fremgår det, at indberetningen skal indeholde oplysning om deponeringens start- og slutdato.

Frist for indberetning

Efter SIL § 15, stk. 2, er fristen for indberetning den sidste hverdag i måneden efter udløbet af kvartalet. Det betyder, at indberetningen vedrørende årets første kvartal skal gives senest sidste hverdag i april, indberetningen vedrørende årets andet kvartal skal gives senest sidste hverdag i juli, og indberetningen vedrørende årets tredje kvartal skal gives senest sidste hverdag i oktober.

Undtagelse fra indberetningspligten

Efter SIL § 15, stk. 3, er oplysninger om låneforhold, hvor der er tre eller flere låntagere med hjemsted eller bopæl i Danmark, undtaget fra indberetningspligt. Årsagen til denne undtagelse er, at fordelingen af renterne mellem de enkelte låntagere ikke er kendt for Skatteforvaltningen. Oplysning om den samlede rente kan dermed ikke bruges af Skatteforvaltningen. Bestemmelsen betyder, at den indberetningspligtige ikke skal indberette kvartalsvis, men alene foretage en årlig indberetning om lånet eller pantebrevet efter SIL §§ 13 eller 14.

Indberetningspligten omfatter efter bestemmelsen alene låntagere, som er fysiske personer, og som har et cpr-nummer. Dette skyldes, at oplysningerne benyttes ved forskudsopgørelsen, og at der alene dannes en forskudsopgørelse for personer med et cpr-nummer.

Bemyndigelse

Efter SIL § 15, stk. 4, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetningen. Det der kan fastsættes nærmere regler om, er regler der nærmere definerer de oplysninger, der skal indberettes.

Bemyndigelsen er udnyttet i § 31 i skatteindberetningsbekendtgørelsen (SIB), jf. bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 om skatteindberetning mv. 

Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.

I henhold til SIB § 31, påhviler der indberetter følgende pligter:

  • Indberetningspligten efter SIL § 15 påhviler de samme indberetningspligtige som efter SIL § 13, stk. 1, 1. pkt., og SIL § 14.

  • Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af låntager, jf. § 3, og oplysninger om konto- og låneforholdet. Indberetningen skal omfatte de samlede ordinære renteudgifter på lån og pantebreve i depot samt reservefonds- og administrationsbidrag, som er tilskrevet eller opkrævet fra kalenderårets start til udgangen af det kvartal, der indberettes om. Indberetningen skal foretages for hvert låneforhold.