Indhold

Dette afsnit handler om pligterne til at indberette renteindtægter af indskud.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov
  • Indberetningen
  • Indberetningen - hvilke oplysninger skal indberettes
  • Hvilke konti er omfattet af indberetningspligten
  • Undladelse af indberetning af beløb overført til samlekonto
  • Rentetilskrivning genoptages
  • Bemyndigelse
  • Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.

Regel

Pengeinstitutter, advokater og andre, der modtager eller formidler indskud, skal hvert år indberette til Skatteforvaltningen om størrelsen af ydede, tilskrevne eller opkrævede renter og andet afkast til de enkelte kontohavere og eventuelle rentenydere i det forudgående år samt størrelsen af det indestående beløb ved udløbet af det forudgående år, og de enkelte kontohaveres ejerandel heraf. Se SIL § 12, stk. 1.

Efter SIL § 12, stk. 2,skal indberetning efter bestemmelsens stk. 1 indeholde oplysning om kontobetegnelse, herunder kontoens art, hvilken valuta kontoen er ført i, de enkelte kontohaveres eller eventuelle rentenyderes identitet og datoen for kontoens oprettelse.

Efter SIL § 12, stk. 3, omfatter indberetningspligten konti m.v., der er ophørt eller overdraget i løbet af året.

Efter SIL § 12, stk. 4,kan pengeinstitutter undlade at indberette om indlån, der efter pengeinstituttets almindelige praksis er overført til en samlekonto, hvorpå der ikke foretages en løbende rentetilskrivning, hvis indlånskontoens indestående på overførselstidspunktet ikke overstiger 300 kr.

Efter SIL § 12, stk. 5, genindtræder pligten til at indberette om et indlån omfattet af SIL § 12, stk. 4, hvis rentetilskrivningen genoptages.

Efter SIL § 12, stk. 6, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetningen efter stk. 1-3, og at indberetningspligten kan udvides til at omfatte andre, der som led i deres virksomhed forrenter midler tilhørende en anden.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL

Gældende SIL

Indholdet af ændringer

§ 8 H, stk. 1, 1. pkt.

§ 12, stk. 1

Efter bestemmelsen skal pengeinstitutter, advokater og andre, der modtager eller formidler indskud, hvert år indberette til Skatteforvaltningen om størrelsen af ydede, tilskrevne eller opkrævede renter og andet afkast til de enkelte kontohavere og eventuelle rentenydere i det forudgående år samt størrelsen af det indestående beløb ved udløbet af det forudgående år, og de enkelte kontohaveres ejerandel heraf.

Bestemmelsen er en videreførelse af tidligere lovgivning, men er dog udvidet, idet indberetningspligten nu også omfatter formidlere.

Udvidelsen skal ses i sammenhæng med, at formidlere af udlån er indberetningspligtige efter gældende regel i SKL § 8 P, som svarer til den nye SIL § 14. I det omfang en formidler formidler såvel indskud som udlån, vil vedkommende efter gældende regler alene skulle indberette om udlånene. Denne forskel forekommer hverken velbegrundet eller hensigtsmæssig.

Efter den gældende regel skal der indberettes om datoen for rentetilskrivningen m.v. I praksis indberettes denne oplysning ikke. Reglen om indberetning af datoen for rentetilskrivning m.v. videreføres derfor ikke.

§ 8 H, stk. 2

§ 12, stk. 2 og § 52, stk. 1 og 2

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 er en videreførelse af tidligere lovgivning.

Efter bestemmelsen, skal indberetning efter bestemmelsens stk. 1 indeholde oplysning om kontobetegnelse, herunder kontoens art, hvilken valuta kontoen er ført i, de enkelte kontohaveres eller eventuelle rentenyderes identitet og datoen for kontoens oprettelse.

Det nye ved bestemmelsen er udvidelsen af de oplysninger, der skal indberettes, således at indberetningen vedrørende kontoens art tillige vil skulle indeholde oplysning om, hvilken valuta, kontoen er ført i. Bestemmelsen er endvidere udvidet således indberetningen skal indeholde oplysning om datoen for kontoens oprettelse.

§ 8 H, stk. 3

§ 12, stk. 3

Indberetningspligten i bestemmelsen omfatter konti m.v., der er ophørt eller overdraget i løbet af året. For sådanne konti skal der indberettes dato for ophøret eller overdragelsen, og størrelsen af ydede, tilskrevne eller opkrævede renter og andet afkast til de enkelte kontohavere og eventuelle rentenydere frem til kontoens ophør eller overdragelse.

Bestemmelsen er blevet præciseret således, at denne ikke alene finder anvendelse, når kontoen lukkes, men også når en konto overdrages, eller hvor en af flere kontohavere udtræder af ejerskabet - f.eks. ved skilsmisse.

Endvidere er bestemmelsen ændret således, at indberetningen i stedet for indeståendet ved ophævelsen omfatter oplysninger om datoen for ophøret af kontoen, størrelsen af ydede, tilskrevne eller opkrævede renter og andet afkast til de enkelte kontohavere og eventuelle rentenydere frem til kontoens ophør.

Bestemmelsen er ny

§ 12, stk. 4 og 5

Efter bestemmelsen kan pengeinstitutter undlade at indberette om indlån, der efter pengeinstituttets almindelige praksis er overført til en samlekonto, hvorpå der ikke foretages en løbende rentetilskrivning, hvis indlånskontoens indestående på overførselstidspunktet ikke overstiger 300 kr.

Pengeinstitutter kan afhængigt af deres praksis overføre indskud til samlekonti, hvor der kan være knyttet en lang række ejere til.

Under forudsætning af, at der ikke sker forrentning af en sådan samlekonto, og at de konti, der samles på samlekontoen, hver især er under 300 kr., skal der ikke foretages indberetning vedrørende en sådan konto. En sådan indberetning vil ikke være af værdi for Skatteforvaltningen.

Bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere gældende § 35, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven. Der ændres ikke på bestemmelsens materielle indhold. Undtagelsesbestemmelsen er nu i stedet indskrevet i loven frem for i bekendtgørelsen.

Efter bestemmelsen, genindtræder pligten til at indberette om et indlån omfattet af bestemmelsens stk. 4, hvis rentetilskrivningen genoptages. Den akkumulerede rente for den mellemliggende periode indberettes sammen med renten for det kalenderår, hvori rentetilskrivningen genoptages.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med, at samlekonti under visse betingelser er undtaget fra indberetningspligten, herunder at der ikke foretages forrentning af kontoen. Genoptages forrentningen af kontoen, vil ejeren af kontoen skulle beskattes af renteindtægten, og Skatteforvaltningen har derfor brug for oplysninger om kontoen.

§ 8 H, stk. 1, 2. pkt. og stk. 4, 1. pkt.

§ 12, stk. 6

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen efter stk. 1-3 og om, at indberetningspligten udvides til at omfatte andre, der som led i deres virksomhed forrenter midler tilhørende en anden.

Bestemmelsen er en videreførelse af tidligere lovgivning, dog er bemyndigelsen udvidet til også at omfatte andre, der som led i deres virksomhed forrenter midler for andre.

Indberetningen

Pengeinstitutter, advokater og andre, der modtager eller formidler indskud, skal hvert år indberette til Skatteforvaltningen størrelsen af ydede, tilskrevne eller opkrævede renter og andet afkast til de enkelte kontohavere og eventuelle rentenydere i det forudgående år samt størrelsen af det indestående beløb ved udløbet af det forudgående år, og de enkelte kontohaveres ejerandel heraf. Se SIL § 12, stk. 1.

Formidlere er også indberetningspligtige, hvilket er en udvidelse i forhold til de tidligere gældende regler.

Bestemmelsen omfatter indskud, uanset om indskuddet forrentes eller ej, og uanset om renten er positiv eller negativ.

Kredsen af indberetningspligtige er ikke udtømmende, da opremsningen også omfatter »andre«, men afgrænsningen giver normalt ikke anledning til tvivl, fordi der typisk er tale om indskud, der er modtaget som led i den pågældendes sædvanlige virksomhed.

Advokater er kun omfattet af indberetningspligten, hvis deres klientkonti er oprettet hos advokaten selv. Er klientkontiene oprettet som individuelle konti i et pengeinstitut, er pengeinstituttet indberetningspligtigt.

Med udsagnet "andre, der modtager eller formidler indskud", er der tænkt på spareklubber, interessekontorer og lignende, som modtager medlemmernes indskud på samme måde som f.eks. en sparekasse, samt formidlere af indskud.

Indberetningen - hvilke oplysninger skal indberettes

Indberetningerne vil skulle indeholde oplysning om størrelsen af ydede, tilskrevne eller opkrævede renter eller andet afkast til de enkelte kontohavere. Indberetning om renten m.v. foretages i relation til rentenyderne, i de tilfælde, hvor renten m.v. tilfalder andre end kontoens ejer. Bestemmelsen vil finde anvendelse i de situationer, hvor den indberetningspligtige har fået oplyst, at renten skal tilskrives en anden end kontoens ejer.

Indberetningen vil tillige skulle indeholde oplysning om størrelsen af det indestående beløb ved udgangen af året.

Indberetningen skal indeholde oplysning om de enkelte kontohaveres ejerandel i tilfælde af, at der er flere kontohavere.

Se SIL § 12, stk. 1.

Efter SIL § 12, stk. 2, skal indberetningen indeholde oplysning om kontobetegnelse, herunder kontoens art, hvilken valuta kontoen er ført i, de enkelte kontohaveres eller eventuelle rentenyderes identitet og datoen for kontoens oprettelse.Det indebærer, at hvor der er tale om en aktiesparekonto, skal kontoen benævnes som en sådan. Indberetning om kontoens art som en aktiesparekonto sikrer, at de indberettede oplysninger ikke anvendes i Skatteforvaltningen almindelige system til beregning af beskatningen af aktieavancer m.v.

Indberetningen om aktiesparekontoens oprettelse og lukning vil medvirke til at sikre, at Skatteforvaltningen vil kunne konstatere, om samme person har oprettet mere end én aktiesparekonto, hvilket ikke er tilladt efter forslaget.

Hvilke konti er omfattet af indberetningspligten

Indberetningspligten efter SIL § 12, stk. 3, omfatter konti m.v., der er ophørt eller overdraget i løbet af året. For sådanne konti indberettes dato for ophøret eller overdragelsen, og størrelsen af ydede, tilskrevne eller opkrævede renter og andet afkast til de enkelte kontohavere og eventuelle rentenydere frem til kontoens ophør eller overdragelse.

Det er præciseret i bestemmelsen, at  den ikke alene finder anvendelse, når kontoen lukkes, men også når en konto overdrages, eller hvor en af flere kontohavere udtræder af ejerskabet - f.eks. ved skilsmisse.

Indberetningen skal  omfatte oplysninger om datoen for ophøret af kontoen, størrelsen af ydede, tilskrevne eller opkrævede renter og andet afkast til de enkelte kontohavere og eventuelle rentenydere frem til kontoens ophør.

I tilfælde, hvor en af flere kontohavere udtræder af ejerskabet, skal der for den udtrædende kontohaver indberettes efter SIL § 12, stk. 1 om renter frem til udtrædelsestidspunktet samt selve udtrædelsestidspunktet, mens der for den fortsættende kontohaver skal indberettes efter SIL § 12, stk. 1 om renter for hele året og størrelsen af indestående beløb ved årets udgang.

Undladelse af indberetning af beløb overført til samlekonto

Efter SIL § 12, stk. 4, kan pengeinstitutter undlade at indberette om indlån, der efter pengeinstituttets almindelige praksis er overført til en samlekonto, hvorpå der ikke foretages en løbende rentetilskrivning, hvis indlånskontoens indestående på overførselstidspunktet ikke overstiger 300 kr. Pengeinstitutter kan afhængigt af deres praksis overføre indskud til samlekonti, hvor der kan være knyttet en lang række ejere til. Under forudsætning af, at der ikke sker forrentning af en sådan samlekonto, og at de konti, der samles på samlekontoen, hver især er under 300 kr., skal der ikke foretages indberetning vedrørende en sådan konto. En sådan indberetning vil ikke være af værdi for Skatteforvaltningen, hvorfor de undtaget fra indberetning.

Rentetilskrivning genoptages

Efter SIL § 12, stk. 5, genindtræder pligten til at indberette om et indlån omfattet af bestemmelsens stk. 4, hvis rentetilskrivningen genoptages. Den akkumulerede rente for den mellemliggende periode indberettes sammen med renten for det kalenderår, hvori rentetilskrivningen genoptages.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med SIL § 12, stk. 4, hvorefter samlekonti under visse betingelser er undtaget fra indberetningspligten. En af disse betingelser er, at der ikke foretages forrentning af kontoen. Genoptages forrentningen af kontoen, vil ejeren af kontoen skulle beskattes af renteindtægten, og Skatteforvaltningen har derfor brug for oplysninger om kontoen.

Bemyndigelse

Bemyndigelsen i SIL § 12, stk. 6, er udnyttet i §§ 27-28 i skatteindberetningsbekendtgørelsen (SIB), jf. bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 om skatteindberetning mv.

Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.

I SIB § 27, fremgår det, at indberetningspligten efter SIL § 12 omfatter, ud over hvad der direkte følger af bestemmelsen:

1) Andelsselskabers forrentning af andelshaveres tilgodehavender, herunder eventuel forrentning af andelskapital eller garantkapital.

2) Forsikringsselskabers forrentning af erstatningssummer.

3) Statens, regionernes eller kommunernes forrentning af erstatningssummer.

Stk. 2. Indberetning som nævnt i stk. 1, nr. 2 og 3, foretages for udbetalingsåret. Se SIB § 26

I SIB § 28 fremgår det, at indberetning af den valuta, kontoen er ført i, jf. SIL § 12, stk. 2, skal ske ved indberetning af ISO-valutakode. Se SIB § 27

I SIB § 6 er det fastsat, at ejes et aktiv, hvorom der skal foretages indberetning efter SIL §§ 12, 14 eller 28 i sameje mellem to, foretages indberetning om hver af disse med angivelse af samejeforholdet. Består samejet mellem flere end to, foretages indberetning om en eller flere af samejerne med angivelse af, at samejet omfatter flere end to. Indberetning som angivet i 1. og 2. pkt., skal foretages, uanset om samejet er organiseret som et interessentskab eller lignende. 

Bemærk

Efter bekendtgørelse nr. 430 af 27. maj 2009 om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto § 2-4 skal pengeinstitutter senest den 1. juni efter indskudsårets udløb indberette om indskud på etableringskonti og iværksætterkonti, der er foretaget i løbet af indskudsåret.

 Se afsnit C.C.2.6.