Indhold

Dette afsnit handler om pengeinstitutters og pensionskassers pligter til at indberette oplysninger om pensionsordninger, der er oprettet i opsparingsøjemed, og som pengeinstituttet eller pensionskassen forvalter.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov
 • Indberetningen
 • Undtagelse fra indberetning: Udbetaling fra en pensionsordning, der indberettes som A-indkomst og AM-bidragspligtig indkomst, hvis omfattet af indkomstregisterloven § 1, stk. 1, nr. 3
 • Indbyrdes afgivelse af oplysninger
 • Bemyndigelse
 • Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.
 • Aktiesparekonto
 • Bemyndigelse
 • Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.

Regel

Efter SIL § 11, stk. 1, kan skatteministeren fastsætte regler om, at pengeinstitutter mv. der forvalter pensionsordninger som omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I, hvert år skal indberette oplysninger til skatteforvaltningen.

I SIL § 11, stk. 2, er det fastsat, at bestemmelsens stk. 1 ikke finder anvendelse på oplysninger om udbetalinger, som skal indberettes til indkomstregisteret efter bestemmelsen i § 1, stk. 2, nr. 3.

I SIL § 11, stk. 3 fremgår det, at skatteministeren kan fastsætte regler om, at indberetningspligtige efter regler udstedt i medfør af stk. 1, indbyrdes skal afgive oplysninger til brug for at opfylde indberetningspligten.

Institutter, der administrerer aktiesparekontoen, skal løbende foretage indberetninger vedrørende aktiesparekontoen til Skatteforvaltningen. Se SIL § 11 a. Bestemmelsen er ny.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL

Gældende SIL

Indholdet af ændringer

§ 8 F, stk. 1, nr. 1-9                 

§ 11, stk. 1, nr. 1-11

Efter bestemmelsen kan skatteministeren fastsætte regler om, at pengeinstitutter og pensionskasser m.fl. for hvert kalenderår skal indberette oplysninger til Skatteforvaltningen om pensionsordninger efter pensionsbeskatningslovens afsnit I, som pengeinstituttet eller pensionskassen m.fl. forvalter.

Indberetningspligten kan omfatte følgende oplysninger:

 1. identifikation af ejeren af pensionsordningen
 2. oplysning om ordningernes nærmere indhold og om eventuelle ændringer heri
 3. indbetalte bidrag og indskud én gang for alle
 4. udlodninger, som nævnt i PBL § 30, stk. 2-4 (udlodninger af pensionsordninger til ægtefælle i forbindelse med skilsmisse og dispositioner i forbindelse hermed)
 5. udbetalinger, der hidrører fra ordninger, som nævnt i PBL § 11 A og § 15 B (ratepensioner og pensionsordninger for sportsudøvere), herunder om påbegyndelse af og ændringer i sådanne udbetalinger
 6. udbetalinger ifølge indekskontrakter, der er oprettet efter lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing
 7. udbetalinger af beløb, der er omfattet af PBL § 29 (førtidige pensionsudbetalinger)
 8. udbetalinger af beløb, der er omfattet af PBL §§ 25-28 (afgiftspligtige udbetalinger i overensstemmelse med aftalevilkårene), og om dispositioner efter PBL §§ 30 og 31 (afgiftspligtige dispositioner), når pengeinstituttet er bekendt med dispositionen
 9. indestående og afkast af pensionsordninger m.v., der er omfattet af PBL § 53 A, stk. 1 og 3 (indkomstskattepligtige pensionsordninger i pengeinstitutter)
 10. indbetalinger til aldersopsparing og gruppelivsforsikring efter fradrag af det arbejdsmarkedsbidrag, som pengeinstituttet m.v. har indeholdt ved indbetaling på aldersopsparing og gruppelivsforsikring.
 11. Udbetaling af og afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning omfattet af PBL § 25 A, stk. 6, 1. pkt.
 12. Beløb, der efter PBL § 22 E tilbagebetales i indberetningsåret, når tilbagebetalingen hidrører fra en indbetaling, der er sket i det forudgående år.

Bemærk SIL § 11, stk. 1, nr. 12 er ny som følge af Lov nr. 2197 af 29. december 2020 om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. Bestemmelsen træder i kraft 1. januar 2021.

Skatteministeren kan efter bestemmelsen fastsætte regler om, at indberetningerne skal indeholde oplysning om identifikation af ejeren af pensionsordningen. De nærmere regler om, hvilke identifikationsoplysninger der skal indberettes, vil blive fastsat i regler udstedt i medfør af § 52, stk. 3.

§ 8 F, stk. 2

§ 11, stk. 2

Af bestemmelsen fremgår det, at stk. 1 ikke finder anvendelse på oplysninger om udbetalinger, som skal indberettes til indkomstregisteret efter bestemmelsen i § 1, stk. 2, nr. 3.

Denne undtagelse medfører, at der ikke vil ske dobbeltindberetning af de samme oplysninger efter forskellige bestemmelser i loven.

Bestemmelsen er ny

§ 11, stk. 3

Efter bestemmelsen kan skatteministeren fastsætte regler om, at indberetningspligtige efter regler udstedt i medfør af stk. 1 indbyrdes skal afgive oplysninger til brug for at opfylde indberetningspligten.

Bemyndigelsen sikrer mulighed for at udstede regler om, at der i forbindelse med overførsel af pensionsordninger afgives sådanne oplysninger fra det afgivende pengeinstitut til det modtagende, som sikrer, at det modtagende pengeinstitut har de fornødne oplysninger til at foretage indberetningen om ordningerne fremover.

►◄

Herefter vil det afgivende pengeinstitut skulle give det modtagende pensionsinstitut meddelelse herom, hvis der er tale om en overførsel efter PBL §§ 41-43, bortset fra de i § 41, stk. 4-6. Det vil sige, hvis der er tale om en overførsel, som ikke skattemæssigt skal behandles som en ud- og indbetaling.

Der er tale om en præcisering af hjemlen til at fastsætte nærmere regler i relation til indberetning af pensionsordninger.

Bestemmelsen er ny

§ 11 a, stk. 1 - 3

Ved lov nr. 1429 af 5. december 2018 om aktiesparekonto er indsat følgende bestemmelse

§ 11 a. Pengeinstitutter m.v., der forvalter konti omfattet af aktiesparekontoloven, skal hvert år indberette følgende oplysninger om aktiesparekontoen til told- og skatteforvaltningen:

1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.

2) Identifikation af ejeren af aktiesparekontoen.

3) Størrelsen af kalenderårets skat og beskatningsgrundlag. Har ejeren af aktiesparekontoen i løbet af et kalenderår været fuldt skattepligtig og begrænset skattepligtig i forskellige perioder, oplyses størrelsen af skatten og beskatningsgrundlaget i hver af disse perioder.

4) Størrelsen af kalenderårets afgift og grundlaget for afgiften, jf. aktiesparekontolovens § 9, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 2. Overføres en aktiesparekonto mellem to pengeinstitutter m.v., skal begge pengeinstitutter m.v. oplyse overførelsesdato og identifikation af det pengeinstitut m.v., som aktiesparekontoen er afgivet til og modtaget fra.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.

Indberetningen

Efter SIL § 11, stk. 1, nr. 1 - 11, kan skatteministeren fastsætte regler om, at pengeinstitutter mv. der forvalter pensionsordninger som omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I, hvert år skal indberette oplysninger til skatteforvaltningen:.

 1. Skatteministeren kan efter bestemmelsens nr. 1 fastsætte regler om, at indberetningerne skal indeholde oplysning om, identifikation af ejeren af pensionsordningen. De nærmere regler om, hvilke identifikationsoplysninger der skal indberettes, vil blive fastsat i regler udstedt i medfør af SIL § 52, stk. 3.

 2. Skatteministeren kan efter bestemmelsens nr. 2 fastsætte regler om, at indberetningerne skal indeholde oplysning om ordningernes nærmere indhold og om eventuelle ændringer heri.

 3. Skatteministeren kan efter bestemmelsens nr. 3 fastsætte regler om, at indberetningerne skal indeholde oplysning om indbetalte bidrag og indskud én gang for alle.

 4. Skatteministeren kan efter bestemmelsens nr. 4 fastsætte regler om, at indberetningerne skal indeholde oplysning om udlodninger, som nævnt i PBL § 30, stk. 2-4 (udlodninger af pensionsordninger til ægtefælle i forbindelse med skilsmisse og dispositioner i forbindelse hermed).

 5. Skatteministeren kan efter bestemmelsens nr. 5 fastsætte regler om, at indberetningerne skal indeholde oplysning om udbetalinger, der hidrører fra ordninger, som nævnt i PBL § 11 A og § 15 B (ratepensioner og pensionsordninger for sportsudøvere), herunder om påbegyndelse af og ændringer i sådanne udbetalinger.

 6. Skatteministeren kan efter bestemmelsens nr. 6 kunne fastsætte regler om, at indberetningerne skal indeholde oplysning om udbetalinger ifølge indekskontrakter, der er oprettet efter lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing.

 7. Skatteministeren kan efter bestemmelsens nr. 7 fastsætte regler om, at indberetningerne skal indeholde oplysning om udbetalinger af beløb, der er omfattet af PBL § 29 (førtidige pensionsudbetalinger).

 8. Skatteministeren kan efter bestemmelsens nr. 8 fastsætte regler om, at indberetningerne skal indeholde oplysning om udbetalinger af beløb, der er omfattet af PBL §§ 25-28 (afgifts‐pensionsbeskatningslovens §§ 30 og 31 (afgiftspligtige dispositioner), når pengeinstituttet er bekendt med dispositionen.

 9. Skatteministeren efter bestemmelsens nr. 9 fastsætte regler om, at indberetningerne skal indeholde oplysning om indestående og afkast af pensionsordninger m.v., der er omfattet af PBL § 53 A, stk. 1 og 3 (indkomstskattepligtige pensionsordninger i pengeinstitutter).

 10. Skatteministeren kan efter bestemmelsens nr. 10 fastsætte regler om, at indberetningerne skal indeholde oplysning om indbetalinger til aldersopsparing og gruppelivsforsikring efter fradrag af det arbejdsmarkedsbidrag, som pengeinstituttet m.v. har indeholdt ved indbetaling på aldersopsparing og gruppelivsforsikring.

 11. Skatteministeren kan efter bestemmelsen i nr. 11 fastsætte regler om, at udbetaling af og afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning omfattet af PBL § 25 A, stk. 6, 1. pkt. skal indberettes.

 12. Beløb, der efter PBL § 22 E tilbagebetales i indberetningsåret, når tilbagebetalingen hidrører fra en indbetaling, der er sket i det forudgående år

Undtagelse fra indberetning: Udbetaling fra en pensionsordning, der indberettes som A-indkomst og AM-bidragspligtig indkomst, hvis omfattet af indkomstregisterloven § 1, stk. 1, nr. 3

I SIL § 11, stk. 2, er det fastsat, at bestemmelsens stk. 1 ikke finder anvendelse på oplysninger om udbetalinger, som skal indberettes til indkomstregisteret efter bestemmelsen i § 1, stk. 2, nr. 3. Denne undtagelse medfører, at der ikke vil ske dobbeltindberetning af de samme oplysninger efter forskellige bestemmelser i loven.

Indbyrdes afgivelse af oplysninger

I SIL § 11, stk. 3 fremgår det, at skatteministeren kan fastsætte regler om, at indberetningspligtige efter regler udstedt i medfør af stk. 1, indbyrdes skal afgive oplysninger til brug for at opfylde indberetningspligten. Bemyndigelsen sikrer mulighed for at udstede regler om, at der i forbindelse med overførsel af pensionsordninger afgives sådanne oplysninger fra det afgivende pengeinstitut til det modtagende, som sikrer, at det modtagende pengeinstitut har de fornødne oplysninger til at foretage indberetningen om ordningerne fremover.

Bemyndigelse

Bemyndigelsen i SIL §11, stk. 1 og 3, er udnyttet i en række bestemmelser i skatteindberetningsbekendtgørelsen (SIB), jf. bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 om skatteindberetning mv.

SIB § 22 er ændret ved bekendtgørelse nr. 1006 af 25. maj 2021.

Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.

I SIB forefindes en række bestemmelser der knytter sig til SIL § 11. Der er her tale om SIB §§ 22, 23, 24 og 25.

SIB § 22 fastsætter hvilke oplysninger pengeinstitutter årligt skal indberette om pensionsordninger der er omfattet af PBL afsnit I, jf. stk. 2, nr. 6, 2. pkt.

I henhold til den nye bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. nr. 888 af 15. juni 2020, gælder det at § 22, stk. 2, nr. 11 og 12 har virkning for indberetning vedrørende kalenderåret 2019 eller senere.

Der er ved bekendtgørelse nr. 1006 af 25. maj 2021 indsat nr. 15 i § 22, stk. 2. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. juli 2021, og den nye nr. 15 har virkning for kalenderåret 2021 og senere.

SIB § 23 fastsætter hvilke oplysninger der ved overførsel efter PBL §§ 41-43, bortset fra de i § 41, stk. 4-6 nævnte tilfælde, af en rateopsparing i pensionsøjemed, skal det afgivende pengeinstitut efter skatteindberetningslovens § 11 give det modtagende pensionsinstitut meddelelse om, at overførslen er foretaget efter pensionsbeskatningslovens §§ 41-43.

SIB 24 fastsætter hvilke oplysninger pengeinstitutter årligt skal indberette om indekskontrakter, hvor indbetalingerne på kontrakten ikke er sket inden udløbet af den i lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing fastsatte respittid.

SIB § 25 fastsætter hvilke oplysninger penge- og kreditinstitutter årligt skal indberette om pensionsordninger m.v. som nævnt i PBL § 53 A, stk. 1.

Aktiesparekonto

SIL § 11 a, pålægger institutter, der administrerer aktiesparekontoen, løbende at foretage indberetninger vedrørende aktiesparekontoen til Skatteforvaltningen. Indberetningen om aktiesparekontoens oprettelse og lukning vil medvirke til at sikre, at Skatteforvaltningen vil kunne konstatere, om samme person har oprettet mere end én aktiesparekonto, hvilket ikke er tilladt efter forslaget.

Efter SIL § 11 a, stk. 1,

 • nr. 1, skal det pengeinstitut, der foretager indberetningen, identificere sig selv.

 • nr. 2, skal pengeinstituttet oplyse om identiteten af ejeren af aktiesparekontoen.

 • nr. 3, skal pengeinstituttet oplyse om størrelsen af kalenderårets skat og det samlede beskatningsgrundlag. Det er størrelsen af den faktiske skat, der skal indberettes, efter at den er reduceret med eventuel fremført negativ skat og lempet for eventuel udenlandsk skat. Er beskatningsgrundlaget negativt, indberettes en skat på 0 kr. Der skal således være overensstemmelse mellem den indberettede og den indbetalte skat. Bestemmelsen skal sikre, at Skatteforvaltningen kan afstemme skatten fra aktiesparekontoen. I det omfang afkastet på aktiesparekontoen skal medregnes ved vurderingen af, om ejeren er berettiget til sociale indkomstbestemte ydelser, vil indberetningen af beskatningsgrundlaget kunne anvendes af sociale myndigheder til udmåling af ydelser. Indberetningen vil endvidere være med til at styrke aktiekulturen ved at synliggøre investeringen for ejeren. Hvis ejeren af aktiesparekontoen i løbet af et kalenderår har været fuldt skattepligtig i én periode og begrænset skattepligtig i en anden periode (som følge af til- eller fraflytning), skal størrelsen af skatten og beskatningsgrundlaget oplyses for hver af disse skattepligtsperioder. Hermed indberettes skatten og beskatningsgrundlaget både for perioden med fuld skattepligt og for perioden med begrænset skattepligt. Behovet for den foreslåede supplerende indberetning i dette tilfælde er, at en begrænset skattepligtig ejer af en aktiesparekonto alene er skattepligtig til Danmark af udbytter fra danske aktier. En oplysning om indkomstens fordeling på de to perioder sikrer således et retvisende billede af skatten og afkastet i de to skattepligtsperioder.

 • nr. 4, skal pengeinstituttet oplyse om størrelsen af en eventuel afgift, der er pålagt som følge af, at ejeren fejlagtigt har foretaget for store indskud, jf. aktiesparekontolovens § 9. Endvidere skal grundlaget for afgiften (det for meget indskudte beløb) indberettes. Oplysningerne vil gøre det muligt for Skatteforvaltningen at afstemme den beregnede og den indbetalte afgift under aktiesparekontoen.

Efter SIL § 11 a, stk. 2, pålægges pengeinstituttet indberetningspligt, hvis ejeren flytter sin aktiesparekonto fra et pengeinstitut til et andet. Både det afgivende og det modtagende pengeinstitut skal oplyse om overførslen ved at oplyse overførelsesdatoen samt SE-nummer eller andet identifikation på det pengeinstitut, som aktiesparekontoen er afgivet til eller modtaget fra.

Ved overførslen overtager det modtagende pengeinstitut forpligtelserne vedrørende den modtagne aktiesparekonto, herunder forpligtelsen til at afregne skatten fra starten af det kalenderår, hvor overførslen har fundet sted. SIL § 11 a, stk. 2, er således medvirkende til at sikre, at Skatteforvaltningen får kendskab til overførslen og kendskab til det modtagende pengeinstitut mv., herunder f.eks. et udenlandsk pengeinstitut. Indberetningen fra begge pengeinstitutter vil endvidere sikre klarhed over, at der er tale om en overførsel, hvorved den hidtidige aktiesparekonto videreføres, og at der derimod ikke er tale om lukning af kontoen i det afgivende pengeinstitut med beskatning til følge og åbning af en helt ny aktiesparekonto i det modtagende pengeinstitut.

Indberetninger er væsentlige elementer i skattemyndighedernes kontrol og medvirker endvidere til at gøre aktiesparekontoen så simpel som muligt for ejeren af aktiesparekontoen. Ejeren af en aktiesparekonto skal dermed ikke selv afgive oplysninger til Skatteforvaltningen, hvilket ville forekomme kompliceret for mange personer.

SIL § 11 a er udformet på en sådan måde, at databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra b, må anses for opfyldt.

Bemyndigelse

Efter SIL § 11 a, stk. 3, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetningen. Det der kan fastsættes nærmere regler om, er regler der nærmere definerer de oplysninger, der skal indberettes.

Bemyndigelsen er udnyttet i § 26 i skatteindberetningsbekendtgørelsen (SIB), jf. bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 om skatteindberetning mv.

Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.

SIB § 26 fastsætter hvilke oplysninger pengeinstitutter årligt skal indberette om aktiesparekontoen, jf. SIL § 11 a. Oplysningerne omfatter:

1) Identiteten af den indberetningspligtige, jf. bekendtgørelsens § 1.

2) Ejerens identitet, jf. § 3.

3) Oplysning om ejeren er fuldt eller begrænset skattepligtig.

4) Dato for skattepligtsstatus indtræden og ophør.

5) Entydig identifikation af aktiesparekontoen.

6) Dato for kontoens oprettelse eller ophør.

7) Årets beskatningsgrundlag.

8) Årets skat til betaling.

9) Årets afgiftsgrundlag.

10) Årets afgift.

11) Overføres en aktiesparekonto fra én finansiel virksomhed til en anden, skal overførselsdato, registreringsnummer, jf. § 1, vedrørende henholdsvis den afgivende og den modtagende finansielle virksomhed oplyses.