Indhold

Dette afsnit handler om indberetningspligt for pensionskasser, pensionsfonde samt andre der udbetaler pensioner og arbejdsmarkedets tillægspensioner mv.

 Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov
  • Indberetningen
  • Indbyrdes afgivelse af oplysninger
  • Bemyndigelse
  • Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.

Regel

Efter SIL § 10, stk. 1, kan skatteministeren fastsætte regler om, at pensionskasser, pensionsfonde, andre, der udbetaler pensioner og Arbejdsmarkedets Tillægspension, for så vidt angår supplerende arbejdsmarkedspensioner som nævnt i §§ 33 b-33 e i lov om social pension, hvert år skal indberette oplysninger som nævnt i § 9, stk. 1, til Skatteforvaltningen.

Efter SIL § 10, stk. 2, kan skatteministeren fastsætte regler om, at indberetningspligtige efter regler udstedt i medfør af SIL § 10, stk. 1, eller SIL § 9 indbyrdes, skal afgive oplysninger til brug for at opfylde indberetningspligten.

Dette er en ny bestemmelse.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL

Gældende SIL

Indholdet af ændringer

§ 8 B, stk. 3

§ 10, stk. 1

Efter bestemmelsen kan skatteministeren fastsætte regler om, at pensionskasser, pensionsfonde, andre, der udbetaler pensioner og Arbejdsmarkedets Tillægspension, for så vidt angår supplerende arbejdsmarkedspensioner som nævnt i §§ 33 b-33 e i lov om social pension, hvert år skal indberette oplysninger som nævnt i § 9, stk. 1, til Skatteforvaltningen.

Bestemmelsen indebærer, at skatteministeren kan pålægge samme indberetningspligt for pensionskasser og pensionsfonde m.v. som for forsikringsselskaber, for så vidt angår tilsvarende forhold vedrørende pensionsordninger.

Det samme er gældende i relation til Arbejdsmarkedets Tillægspension, for så vidt angår supplerende arbejdsmarkedspensioner som nævnt i §§ 33 b-33 e i lov om social pension.

Bestemmelsen er ny

 §10, stk. 2

Efter bestemmelsen kan skatteministeren fastsætte regler om, at indberetningspligtige efter regler udstedt i medfør af § 10, stk. 1 eller § 9 indbyrdes, skal afgive oplysninger til brug for at opfylde indberetningspligten.

Bemyndigelsen sikrer mulighed for at udstede regler om, at der i forbindelse med overførsel af pensionsordninger afgives sådanne oplysninger fra det afgivende pensionsinstitut til det modtagende, som sikrer, at det modtagende pensionsinstitut har de fornødne oplysninger til at foretage indberetningen vedrørende ordningerne fremover.

Efter reglen vil det afgivende forsikringsselskab eller den afgivende pensionskasse skulle give det modtagende pensionsinstitut meddelelse herom, hvis der er tale om en overførsel efter pensionsbeskatningslovens §§ 41-43, bortset fra de i § 41, stk. 4-6. Det vil sige, hvis der er tale om en overførsel, som ikke skattemæssigt skal behandles som en ud- og indbetaling.

Der er tale om en præcisering af hjemlen til at fastsætte nærmere regler i relation til indberetning af pensionsordninger.

Indberetningen

Efter SIL § 10, stk. 1, kan skatteministeren fastsætte regler om, at pensionskasser, pensionsfonde, andre, der udbetaler pensioner og Arbejdsmarkedets Tillægspension, for så vidt angår supplerende arbejdsmarkedspensioner som nævnt i §§ 33 b-33 e i lov om social pension, hvert år skal indberette oplysninger som nævnt i SIL § 9, stk. 1, til Skatteforvaltningen.

Bestemmelsen indebærer, at skatteministeren kan pålægge samme indberetningspligt for pensionskasser og pensionsfonde m.v. som for forsikringsselskaber, for så vidt angår tilsvarende forhold vedrørende pensionsordninger. Dette gælder også i relation til Arbejdsmarkedets Tillægspension, for så vidt angår supplerende arbejdsmarkedspensioner som nævnt i §§ 33 b-33 e i lov om social pension. Efter lov om social pension kan en førtidspensionist vælge at indbetale til en supplerende arbejdsmarkedspension i et forsikringsselskab, en pensionskasse eller ATP. Indbetalingen foretages ved, at den kommune, der administrerer førtidspensionsordningen, indbetaler beløbet til pensionsinstituttet for førtidspensionisten.

Indbyrdes afgivelse af oplysninger

Efter SIL § 10, stk. 2, kan skatteministeren fastsætte regler om, at indberetningspligtige efter regler udstedt i medfør af bestemmelsen i stk. 1 eller SIL § 9, indbyrdes skal afgive oplysninger til brug for at opfylde indberetningspligten.

Bemyndigelsen sikrer mulighed for at udstede regler om, at der i forbindelse med overførsel af pensionsordninger afgives sådanne oplysninger fra det afgivende pensionsinstitut til det modtagende, som sikrer, at det modtagende pensionsinstitut har de fornødne oplysninger til at foretage indberetningen vedrørende ordningerne fremover.

Bemyndigelse

Bemyndigelsen i SIL §10, stk. 2, er udnyttet i § 15 i skatteindberetningsbekendtgørelsen (SIB), jf. bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 om skatteindberetning mv.

Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.

I SIB § 15 er det fastsat, at det afgivende forsikringsselskab eller den afgivende pensionskasse skulle give det modtagende pensionsinstitut meddelelse herom, hvis der er tale om en overførsel efter PBL §§ 41-43, bortset fra de i § 41, stk. 4-6. Det vil sige, hvis der er tale om en overførsel, som ikke skattemæssigt skal behandles som en ud- og indbetaling.