Indhold

Dette afsnit handler om grundlaget for Skatteforvaltningens samarbejde med udenlandske skattemyndigheder.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Grundlaget for samarbejdet med udenlandske skattemyndigheder
  • ►Brug af oplysninger til andet end skatteformål◄ 

Se SKL § 66.

Regel

I SKL § 66 er det fastsat, på hvilket grundlag, Skatteforvaltningen afgiver oplysninger til og modtager oplysninger fra de kompetente myndigheder på Færøerne, i Grønland og i en fremmed jurisdiktion.

Der er i bestemmelsen oplistet fire forskellige former for regelgrundlag, som er beskrevet under § 66, nr. 1-4. Se mere nedenfor.

Grundlaget for samarbejdet med udenlandske skattemyndigheder

SKL § 66 udgør den interne danske lovhjemmel til, at Skatteforvaltningen kan afgive oplysninger til og modtage oplysninger fra de kompetente myndigheder på Færøerne, i Grønland og i fremmede jurisdiktioner. Bestemmelsen omfatter det grundlag for udveksling af oplysninger med andre skattemæssige jurisdiktioner, som er fastlagt gennem en række overenskomster, konventioner eller administrative aftaler.  Se afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlaget for udveksling af oplysninger ►og afsnit C.F.8.2.2.26.1.3 om de forskellige typer af administrativt samarbejde.◄  

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med SKL § 1, stk. 3, som indeholder hjemmel til, at den danske skatte- og afgiftslovgivnings bestemmelser om pligt til at afgive oplysninger til brug for skatte- og afgiftsansættelser samt Skatteforvaltningens kontrolbeføjelser også finder anvendelse, når der ydes bistand til andre jurisdiktioners kompetente myndigheder. Se afsnit A.C.2.1.2.1.1 om Skatteforvaltningens kompetence.

SKL § 66, nr. 1

Bestemmelsens nr. 1 referer til Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF, også kaldet bistandsdirektivet eller "DAC", og senere ændringer til dette direktiv. Se afsnit C.F.8.1.2.4 om DAC og andre EU-retlige retsgrundlag ►samt om disses gennemførelse i dansk ret◄.

►◄

SKL § 66, nr. 2

Bestemmelsens nr. 2 refererer til Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre jurisdiktioner. Se afsnit C.F.9.1  om dobbeltbeskatningsoverenskomster. Alle dobbeltbeskatningsoverenskomster indgået af Danmark indeholder en artikel om udveksling af oplysninger. Se afsnit C.F.8.2.26 herom.

SKL § 66, nr. 3

Bestemmelsens nr. 3 refererer til administrativt indgåede aftaler om administrativ bistand i skattesager. Bestemmelsen omfatter tre forskellige typer af aftaler:

For det første omfattes de skatteinformationsudvekslingsaftaler, også kaldet TIEAer (Tax Information Exchange Agreements), som Danmark har indgået på grundlag af OECD´s standardaftale om udveksling af oplysninger i skattesager. Se afsnit C.F.8.2.2.26.2.

For det andet omfattes aftaler, som Skatteforvaltningen i egenskab af kompetent myndighed har indgået med kompetente myndigheder i en række andre lande om den nærmere udmøntning af bestemmelsen om udveksling af oplysninger i de pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomster. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.4.

For det tredje omfattes den fælles nordiske bistandsoverenskomst af 7. december 1989, jf. BKI nr. 42 af 30. april 1992 af Overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.2.

SKL § 66, nr. 4

Bestemmelsens nr. 4 refererer til enhver anden international overenskomst eller konvention tiltrådt af Danmark, som omhandler administrativ bistand i skattesager.

Aktuelt omfatter bestemmelsen OECD´s og Europarådets konvention af 25. januar 1988 om gensidig administrativ bistand i skattesager (jf. BKI nr. 8 af 6. februar 1996 om OECD og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager), som er ændret ved en protokol af 27. maj 2010 (jf. BKI nr. 18 af 18. maj 2011 om ændring af konventionen om administrativ bistand i skattesager). Danmark har desuden tiltrådt to multilaterale samarbejdsaftaler, som har hjemmel i konventionen. Se nærmere afsnit C.F.8.1.2.3.

►◄

►Brug af oplysninger til andet end skatteformål

Alle oplysninger, der videregives mellem medlemsstater efter retsgrundlagene i SKL § 66, er omfattet af tavshedspligt. Sådanne oplysninger nyder således samme beskyttelse som den beskyttelse, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til national ret i det land, der modtager dem. Oplysninger, der er videregivet, kan anvendes til skatteansættelse efter national ret samt administration og håndhævelse af national ret, herunder inddrivelse, vedrørende alle skatter, der er omfattet af det pågældende retsgrundlag. For så vidt angår bistandsdirektivet indbefatter dette moms og andre indirekte skatter.

Efter bistandsdirektivet, se afsnit C.F.8.1.2.4, kan skattemyndighederne i den medlemsstat, der har videregivet oplysninger og dokumenter, tillade, at oplysningerne tillige kan anvendes til andre formål end skatteformål af den medlemsstat, der har modtaget oplysningerne. Tilladelse skal gives, hvis oplysningerne kan anvendes til lignende formål i den medlemsstat, der videregiver oplysningerne.

Tilsvarende tilladelse til ikke-skattemæssig brug kan i visse tilfælde opnås også under de andre retsgrundlag, der er nævnt i SKL § 66, nr. 2-4. Kompetent Myndighed Person Udland 5, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, kan vejlede om mulighederne herfor.

Bemærk

Tilladelse fra afsenderlandet til ikke-skattemæssig brug kræves ikke ved oplysninger, der er videregivet med hjemmel i den nordiske bistandsoverenskomst, jf. SKL § 66, nr. 4, og BKI nr. 42 af 30. april 1992.