►Skattepligtige, som er omfattet af regler om pligten til at give told- og skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i § 2 digitalt efter regler fastsat af skatteministeren i medfør af skatteforvaltningslovens § 35, stk. 1-4, skal give oplysningerne i et oplysningsskema ved anvendelse af de digitale kanaler, som told- og skatteforvaltningen anviser. 

Fysiske personer

Fysiske personer, som skal indgive oplysninger digitalt efter § 1 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019 om digital kommunikation på Skatteministeriets område, modtager et oplysningsskema. 

Der er tale skattepligtige med ikke-enkle økonomiske forhold, hvor Skatteforvaltningen mangler oplysninger til dannelse af en fyldestgørende årsopgørelse. Skatteforvaltningen har derfor brug for at modtage oplysninger, inden en årsopgørelse kan dannes. Det gælder særligt erhvervsdrivende, hovedaktionærer, skattepligtige med indkomst fra udlandet, ejendom i udlandet, eller med indkomster, der helt eller delvist er fritaget for indeholdelse af dansk skat.

Bemærk

Selv om fysiske personer fx har indkomst fra udlandet eller mindre selvstændig virksomhed kan de være undtaget for at indgive oplysninger i et oplysningsskema efter reglerne i SKL § 8. Det omfatter fx fysiske personer med udenlandsk kapitalindkomst. Disse skattepligtige modtager i stedet for en årsopgørelse. Se SKL § 8 og A.C.2.1.2.1.5 Skattepligtige, som modtager en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema.

Selskaber og foreninger

Selskaber og foreninger, der skal indgive oplysninger digitalt efter § 4 i bekendtgørelse nr. 1303 af 14. november 2018 om selskabsskat, modtager et oplysningsskema.

Pligten til at indgive oplysninger omfatter dog ikke indkomst efter kulbrinteskattelovens § 1 medmindre selskabet indgår i sambeskatning efter selskabsskatteloven med et selskab, som ikke er omfattet af kulbrinteskattelovens § 1. 

Se SKL § 5, stk. 1 og  A.C.2.1.2.1.4.1.1 Digital indgivelse af oplysninger. ◄

Skattepligtige, som ikke er omfattet af SKL § 5, skt. 1 eller SKL § 8, stk. 1

Skattepligtige, som hverken er omfattet af SKL § 5, stk. 1, eller modtager en årsopgørelse efter regler fastsat efter SKL § 8, stk. 1, modtager et oplysningsskema fra Skatteforvaltningen til brug for opfyldelse af oplysningspligten i SKL § 2.

Reglen har sin baggrund i, at der før 1. januar 2019 ikke var et formkrav (blankettvang) for opfyldelse af oplysningspligten i SKL § 2. Efter 1. januar 2019 er der et krav om, at oplysningsskemaet skal anvendes til opfyldelse af oplysningspligten i SKL § 2 for de skattepligtige, der er omfattet af SKL § 5, stk. 2.

Se SKL § 5, stk. 2.