Indhold

Dette afsnit handler om regler om pligten til at give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2 digitalt, som fastsat af skatteministeren.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Hvem skal indgive oplysninger digitalt
 • Bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område
 • Bekendtgørelse om selskabsskat
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Skattepligtige, som er omfattet af regler om pligten til at give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2 digitalt efter regler fastsat af skatteministeren, skal give oplysninger i et oplysningsskema ved anvendelse af de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser.

Hjemlen til, at ministeren kan fastsætte disse regler, fremgår af SFL § 35, stk. 1-4.

Se SKL § 5, stk. 1. og A.C.2.1.2.1.4.1.2 Hvem modtager et oplysningsskema.

Bemærk

En oplysningspligtig fysisk person skal ved digital indgivelse af et oplysningsskema via skat.dk/TastSelv Borger godkende eller "digitalt underskrive" årsopgørelsen eller oplysningsskemaet ved at markere "godkend". En oplysningspligtig fysisk person, der indgiver oplysningsskemaet på papir, skal egenhændigt selv eller ved en befuldmægtiget underskrive oplysningsskemaet.

Hvis den skattepligtige, som er omfattet af SKL § 5, stk. 1, og som afgiver oplysningerne som nævnt i SKL § 2 til Skatteforvaltningen, ikke benytter de anviste digitale kanaler ved udløbet af oplysningsfristen, vil den skattepligtige ikke kunne anses for at have afgivet oplysningerne i SKL § 2 til Skatteforvaltningen.

Den skattepligtige vil således pålægges et skattetillæg efter SKL § 73. Se A.C.2.1.4.3 vedrørende skattetillæg. Skatteforvaltningen vil eventuelt også kunne fremtvinge oplysningsskemaet ved tvangsbøder efter SKL § 72. Se A.C.2.1.4.2 vedrørende tvangsbøder og bødeforlæg.

Det fremgår af SFL § 35, stk. 5, at en digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den kan gøres tilgængelig for told- og skatteforvaltningen, skatteankeforvaltningen, skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene, Landsskatteretten, spillemyndigheden eller Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område henholdsvis den skattepligtige. Se SFL § 35.

Hvem skal indgive oplysninger digitalt

De skatteydere, der skal indgive oplysninger digitalt, fremgår af

som er udstedt med hjemme i SFL § 35.

Bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område

  Fysiske personer, der efter SKL § 11 har pligt til at give oplysninger om skattepligtig indkomst senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb, skal indgive oplysningsskemaet digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser, jf. dog stk. 2 og §§ 2 og 4.

  Undtaget for pligten til at give oplysninger om skattepligtig indkomst digitalt efter stk. 1 er fysiske personer, der ikke er moms- eller lønsumsafgiftspligtige, som er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. eller bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post.

  Se § 1 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

  Pligten til at indgive oplysningsskemaet digitalt omfatter ikke:

  1) Skattepligtige, der er eller i løbet af indkomståret har været begrænset skattepligtige efter kildeskatteloven.

  2) Skattepligtige, der i løbet af indkomståret indtræder eller udtræder af skattepligten efter KSL § 1

  3) Skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, der har skattemæssigt hjemsted i udlandet eller i løbet af indkomståret får skattemæssigt hjemsted i udlandet og for det pågældende indkomstår ønsker at blive beskattet efter reglerne om grænsegængere.

  4) Skattepligtige, der ved indkomstopgørelsen skal medregne gevinst og tab af fordringer efter reglerne om næring i kursgevinstloven.

  5) Skattepligtige, der efter regler fastsat af skatteministeren efter indstilling fra Skatterådet i medfør af SKL § 6, stk. 2, nr. 1, har pligt til at indsende skatteregnskab sammen med oplysningsskemaet.

  6) Skattepligtige, der har omdannet virksomheden til selskab efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse og sammen med oplysningsskemaet indsender de selskabsretlige dokumenter, jf. § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om skattefri virksomhedsomdannelse.

  7) Skattepligtige, der i løbet af indkomståret overdrager virksomhed efter kildeskattelovens regler om skattemæssig succession.

  8) Skattepligtige, der har modtaget erstatnings- eller forsikringssum og efter ejendomsavancebeskatningsloven skal indsende meddelelse om genopførelse af fast ejendom sammen med indkomstårets oplysningsskema.

  9) Skattepligtige, der efter KGL § 32, stk. 3, har opgjort et tab på visse aktiebaserede finansielle kontrakter, og som kun ønsker at bruge en del af det opgjorte tab.

  10) Skattepligtige, der i indkomståret sidder i uskiftet bo, og hvor skatten beregnes efter DBSL kapitel 10.

  11) Skattepligtige, der ikke er fyldt 18 år ved indkomstårets begyndelse.

  12) Skattepligtige, der efter værgemålsloven er umyndiggjorte.

  Se § 2 i i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

  Ændringer i oplysningsskemaet ved genoptagelse

  Hvis en fysisk person, som skal give oplysninger om skattepligtig indkomst digitalt efter § 1, stk. 1, anmoder om genoptagelse efter SKL § 26, stk. 2, eller § 27, stk. 1, skal anmodningen indgives digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser.

  Se § 3 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

  Afskæring af TastSelv

  En skattepligtig, der er afskåret fra at anvende TastSelv efter SKL § 71, er undtaget fra pligten i §§ 1 og 3 til at oplyse den skattepligtige indkomst m.v. digitalt. Oplysninger om skattepligtig indkomst til Skatteforvaltningen, genoptagelse af årsopgørelse eller ændring af forskudsopgørelse kan ske ved at rette henvendelse til Skatteforvaltningen telefonisk, via www.skat.dk, ved brev eller ved personlig henvendelse.

  Se § 4 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

  Skat.dk/TastSelv og meddelelser om forskudsopgørelse, som er ændret på initiativ af Skatteforvaltningen, samt årsopgørelse, forslag til afgørelser og afgørelser mv.

  Skatteforvaltningen kan sende meddelelser, forslag til afgørelser og afgørelser m.v., til borgeren eller virksomheden ved, at den pågældende meddelelse m.v. lægges i borgerens eller virksomhedens skattemappe.

  Nye årsopgørelser for indkomståret 2013 og tidligere år sendes dog som almindelig post, medmindre borgeren har valgt at modtage henvendelser fra Skatteforvaltningen digitalt på skat.dk/tastselv og har oplyst e-mailadresse eller sms-nummer i TastSelv-borger på www.skat.dk.

  Er en borger tilsluttet Offentlig Digital Post, jf. lov om Digital Post fra offentlige afsendere, vil vedkommende blive adviseret af Skatteforvaltningen gennem den fællesoffentlige digitale postkasse for så vidt angår forskudsopgørelsen, som er ændret på initiativ af Skatteforvaltningen, og årsopgørelsen m.v., medmindre borgeren har oplyst e-mailadresse eller mobiltelefonnummer til Skatteforvaltningen, hvorefter vedkommende vil blive adviseret gennem disse kanaler.

  Er borgeren fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. ►bekendtgørelse om forvaltning af Digital post fra offentlige afsendere, kap. 3 ◄(der erstatter bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.) eller bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post, vil vedkommende modtage forskudsopgørelsen, som er ændret på initiativ af Skatteforvaltningen, og årsopgørelsen m.v. med almindelig post.

  Se § 5 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

  Anmodning om tilbagebetaling af indeholdt udbytteskat skal ske via de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser.

  Undtaget fra stk. 1 er anmodninger efter KSL § 55 og SEL § 29 D.

  Se § 6 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

  Krav i skattelovgivningen om skriftlighed eller underskrift anses for opfyldt, når meddelelser m.v. til Skatteforvaltningen sendes via TastSelv på www.skat.dk.

  Se § 7 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

  Vurderingsportalen og meddelelser, deklarationer og afgørelser m.v. om ejendomsvurdering og om tilbagebetalingsordningen

  Skatteforvaltningen kan sende meddelelser, deklarationer og afgørelser m.v. om ejendomsvurdering og om tilbagebetalingsordningen til fysiske og juridiske personer ved, at den pågældende meddelelse, deklaration, afgørelse m.v. gøres tilgængelig for vedkommende på den del af Vurderingsportalen, som vedkommende kun kan tilgå ved NemLog-in.

  Er en fysisk eller juridisk person tilsluttet Offentlig Digital Post, jf. lov om Digital Post fra offentlige afsendere, vil vedkommende blive adviseret af Skatteforvaltningen gennem den fællesoffentlige digitale postkasse, når Skatteforvaltningen sender meddelelser, deklarationer og afgørelser m.v. om ejendomsvurderinger og om tilbagebetalingsordningen efter stk. 1.

  Er en fysisk eller juridisk person fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. eller bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post, vil vedkommende modtage meddelelser m.v. om ejendomsvurdering med almindelig post

  Se § 8 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

  Ved behandling af sager om vurdering af fast ejendom kan Skatteforvaltningen udstede meddelelser, deklarationer og afgørelser m.v. uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde i sager, hvor der er foretaget manuel sagsbehandling. Sådanne meddelelser m.v. sidestilles i retlig henseende med dokumenter med personlig underskrift.

  Navnet på sagsbehandler skal fremgå af dokumentet, hvis dette sendes uden underskrift efter stk. 1.

  Se § 9 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

  Krav i skattelovgivningen om skriftlighed eller underskrift anses for opfyldt, når meddelelser m.v. til Skatteforvaltningen sendes via Vurderingsportalen

  Se § 10 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

  Ikrafttræden mv.

  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020, og bekendtgørelse nr. 1301 af 14. november 2018 om digital kommunikation på Skatteministeriets område ophæves.

  Se § 11 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

  Bekendtgørelse om selskabsskat

  ►◄

  Digital indgivelse af oplysningsskema samt anmodninger og meddelelser i tilknytning til oplysningsskemaet mv.

  Selskaber og foreninger m.v. skal give oplysninger om skattepligtig indkomst m.v. digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser.

  Pligten til at give oplysninger om skattepligtig indkomst m.v. digitalt efter stk. 1 omfatter ikke indkomst efter kulbrinteskattelovens (KULBRL) § 1, medmindre selskabet indgår i sambeskatning efter selskabsskatteloven med et selskab, som ikke er omfattet af KULBRL § 1.

  Se § 4 i BEK nr. 1303 af 14. november 2018.

  Den skriftlige dokumentation for kontrollerede transaktioner, som nævnt i skattekontrollovens § 39, stk. 1, 1. pkt. (TP-dokumentation), skal indgives digitalt i TastSelv Selskabsskat (DIAS) via TastSelv Erhverv. Hvis TP-dokumentationen vedrører en fysisk person, skal den indsendes på kontrolleredetransaktioner@sktst.dk.

  Se § 4 a som indsat ved § 1, nr. 2, i BEK 974 af 20. marts 2021. Bestemmelsen har virkning for indkomstår, der er påbegyndt den 1. januar 2021 eller senere.

  Anmodning om forlængelse af oplysningsfristen efter SKL § 14, stk. 1, skal indgives i TastSelv Erhverv.

  Se § 5 i BEK nr. 1303 af 14. november 2018.

  Ønsker et selskab eller forening m.v., som er omfattet af pligten i § 4 til at give oplysninger om skattepligtig indkomst m.v. digitalt, at få ændret ansættelsen efter SFL §§ 26 eller 27, skal selskabet eller foreningen m.v. indgive anmodningen og dokumentation digitalt i TastSelv Erhverv.

  Se § 6 i BEK nr. 1303 af 14. november 2018.

  Ved omlægning af indkomstår efter SEL § 10, stk. 2, skal selskabet eller foreningen m.v. indgive ansøgning herom i TastSelv Erhverv.

  Se § 7 i BEK nr. 1303 af 14. november 2018.

  Meddelelse fra selskaber og foreninger m.v. efter SKL § 29, stk. 4, om, at der skal anvendes fremmed valuta til udarbejdelsen af det skattemæssige årsregnskab, eller at det skattemæssige årsregnskab skal udarbejdes i en anden valuta end den, der tidligere er valgt efter SKL § 30, stk. 1, skal indgives i TastSelv Erhverv.

  Se § 8 i BEK nr. 1303 af 14. november 2018.

  Meddelelser fra selskaber og foreninger m.v., der vedrører ændring af, efter hvilken bestemmelse i selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven selskabet eller foreningen m.v. skal beskattes, skal indgives til Skatteforvaltningen gennem TastSelv Erhverv.

  Selskaber og foreninger m.v., der henhører under selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, og som ikke har skattepligtige indtægter her til landet, skal meddele Skatteforvaltningen dette samt ændringer hertil gennem TastSelv Erhverv.

  Se § 9 i BEK nr. 1303 af 14. november 2018.

  Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

  Skemaet viser relevante afgørelser på området:

  Afgørelse

  Afgørelsen i stikord

  Yderligere kommentarer

  SKTST

  SKM2018.357.SKTST

  Der er i KSL § 53 a og SKL § 71 indført bestemmelser om, at Skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om at afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv til ændring af oplysninger i forskudsopgørelsen og årsopgørelsen. Bestemmelserne lovfæster administrativ praksis fastlagt i SKM2010.638.SKAT, som ophæves med denne meddelelse.

  SKM2010.638.SKAT ophæves.

  Skatteforvaltningen

  SKM2017.745.SKAT

  SKM-meddelelse om transfer pricing - meddelelse til SKAT vedrørende land for land-rapportering