Indhold

Dette afsnit handler om pligt til at indberette oplysninger om indkomster, fradrag, formue og ansættelsesforhold m.v. efter de i skatteindberetningsloven fastsatte bestemmelser om indberetning, herunder hvem indberetningspligten påhviler samt undtagelse hertil.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Indberetningspligt
 • Fritagelse for indberetningspligt. 

Se SIL § 47.

Regel

I SIL § 47, stk. 1, er det fastsat, at indberetningspligten m.v. efter SIL §§ 1, 5, 6, 8, 11 a-19 a, 24-26, 28-32, 38-40, 42, 44-46 og efter regler udstedt i medfør af §§ 4, 7 og 9 og § 10, jf. § 9, og § 11 påhviler fysiske eller juridiske personer, der er hjemmehørende her i landet, eller som driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet. Personer som nævnt i KSL § 3, stk. 1, og dødsboer efter disse samt udenlandske repræsentationer og udenlandske statsborgere, der omfattes af KSL § 3, stk. 2 og 3, er ikke indberetningspligtige efter 1. pkt.

Indberetningspligten efter SIL § 39 påhviler dog ikke fysiske personer, som har ydet et beløb til dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand m.v., jf. LL § 7 Q, stk. 1, nr. 2, hvis de pågældende ikke i øvrigt er indberetningspligtige efter stk. 1. Se SIL § 47, stk. 2.

SIL § 47, samt SIL §§ 49-50 indeholder en række bestemmelser om fritagelse for indberetningspligt m.v.

Bestemmelsen er ændret ved lov nr. 902 af 21. juni 2022 om ændring af skatteindberetningsloven og forskellige andre love i forbindelse med gennemførelse af direktiv om ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet om indberetning og udveksling af oplysninger fra digitale platforme m.v., idet henvisningen til SIL § 43, stk. 1 og 2, udgår. Ændringen skal ses i sammenhæng med, at den hidtil gældende § 43 i skatteindberetningsloven er nyaffattet, og at denne nyaffattelse indebærer, at kredsen af de indberetningspligtige fastsættes ved bekendtgørelse i medfør af den foreslåede bestemmelse i SIL § 43, stk. 1.

Indberetningspligt

Fysiske eller juridiske personer, der er hjemmehørende her i landet, eller som driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet, er efter SIL § 47, stk. 1 pligtig til at indberette oplysninger om indkomster, fradrag, formue og ansættelsesforhold m.v. vedrørende følgende bestemmelser i:

 • SIL § 1: A-indkomst og arbejdsmarkedspligtig indkomst samt godtgørelser.

 • SIL § 5: Beløb m.v. som opregnet i SIL § 5, der ikke er A-indkomst. Dette gælder hvad enten der er tale om løbende beløb m.v. eller engangsbeløb. Indberetningen omfatter gaver, gratialer, godtgørelser, vederlag for pensionstilsagn, erstatning for arbejdsindtægt, samt vederlag i form af købe- eller tegningsretter til aktier m.v.

 • SIL § 6: Fri bil, helårsbolig, sommerhus eller lystbåd for medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform.

 • SIL § 8: Vederlag i form af aktier m.v., som er omfattet af LL §§ 7 P, 16 og 28.

 • SIL § 11 a: Konti omfattet af aktiesparekontoloven.

 • SIL §12: Renter og andet afkast til kontohavere og rentenydere og deres indeståender.

 • SIL §13: Renter, løbende provisioner, reservefonds- og administrationsbidrag m.v. vedrørende lån. Det samme gælder renter ved for sen betaling, der er fastsat efter gebyrloven.

 • SIL § 14: Pantebreve med pant i fast ejendom i depot til forvaltning.

 • SIL § 15: Kvartårlig indberetningspligt vedrørende tilskrivning af renter m.v.

 • SIL § 15 a: Pengeinstitutter m.v.´s videregivelse af beløb til deres kunder, som pengeinstituttet m.v. har modtaget i gebyrer, provisioner eller andre pengeydelser fra et investeringsinstitut.
 • SIL § 16 og § 17: Aktier m.v. i depot til forvaltning.

 • SIL § 18: Rentenyderes terminsrenter, renter og andet afkast vedrørende obligationer, udbytte af aktier m.v. omfattet af ABL §§ 19 A, 19 B eller 19 C og i kontoførende investeringsforeninger.

 • SIL § 19: Erhvervelse og afståelse af obligationer, konvertible obligationer, aktier m.v. omfattet af ABL §§ 19 A, 19 B eller 19 C og investeringsbeviser, aftaler om terminskontrakter, køberetter og salgsretter omfattet af kursgevinstloven, fordringer omfattet af KGL § 29, stk. 3.

 • SIL § 19 a: Finansielle virksomheders betaling af skattepligtige beløb til kunder som led i kunde- eller medlemsprogrammer eller lignende.
 • SIL § 24: Gaver- og legatbeløb omfattet af LL § 7 O, stk. 1, nr. 1.

 • SIL § 25: Uddelinger fra fonde og foreninger.

 • SIL § 26: Gaver og løbende ydelser, der modtages af almenvelgørende og almennyttige foreninger, stiftelser og institutioner m.v.

 • SIL § 28: Selskabers erhvervelse af egne aktier m.v.

 • SIL § 29: Indeholdt udbytteskat efter KSL § 65 af aktier, der ikke er optaget til handel på regulerede marker og ikke er registreret i en værdipapircentral.

 • SIL §30: Udlodning fra andelsforeninger til eksisterende eller ophørte andelshavere.

 • SIL §31: kontingenter til faglige foreninger som nævnt i LL § 13.

 • SIL § 32: Indbetalinger til arbejdsløshedskasser.

 • SIL §38: Udlodning af dividende fra konkursboer.

 • SIL § 39: beløb til dækning af udgifter til sagkyndig bistand m.v., jf. LL § 7 Q, stk. 1, nr. 2.

 • SIL § 40: Gaver til kulturinstitutioner.

 • SIL § 42: Anpartsvirksomhed med fælles regnskab efter LL § 29.

 • SIL § 44: Vederlag for udnyttelse af immaterielle rettigheder.

 • SIL § 45: Legater til studierejser.

 • SIL § 46: Præmier og gevinster ved spil og konkurrencer som led i underholdningsprogrammer i elektroniske medier.

 • Regler udstedt i medfør af SIL §§ 4, 7 og 9 og § 10, jf. § 9, og § 11.

Indberetningspligtige er således navnlig arbejdsgivere, finansielle institutioner m.v., der skal indberette om deres kunders finansielle formue, herunder pensionsordninger, og afkastet heraf, fonde og foreninger m.v., der modtager gaver eller uddeler midler, selskaber, erhvervsdrivende m.fl. vedrørende udbytter, afkast, renter, skattepligtige indtægter m.v.

Indberetningspligt under hensyn til hjemsted eller fast driftssted i Danmark

I SIL § 47, stk. 1, 1. pkt., er skatteindberetningslovens territoriale afgrænsning fastsat.

Indberetningspligten efter SIL § 47 påhviler fysiske eller juridiske personer, der er hjemmehørende her i landet, eller som driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet. Det er derimod ikke afgørende om den, der skal indberettes om, er skattepligtig til Danmark, men alene om den, der udfører aktiviteten (f.eks. udbetaler løn), der begrunder indberetningspligten, er hjemmehørende eller har fast driftssted her i landet, som nærmere defineret efter de almindelige principper for fastlæggelse af skattepligt her til landet.

Dette indebærer, at hvis en lønmodtager udstationeres til en dansk arbejdsgivers faste driftssted eller kontor i udlandet, har arbejdsgiveren uændret pligt til at indberette løn m.v., der udbetales til lønmodtageren, fordi det faste driftssted må antages at være en integreret del af den danske virksomhed.

Ved en lønmodtagers udstationering til et dansk selskabs udenlandske datterselskab er det afgørende for indberetningspligten, om datterselskabet er skattepligtigt til Danmark:

 • Hvis det er tilfældet, anses datterselskabet for hjemmehørende i Danmark og er dermed omfattet af reglerne om indberetningspligt.

 • Hvis det ikke er tilfældet, afgøres indberetningspligten ud fra en vurdering af, hvem der er den reelle arbejdsgiver.

Bemærk

Den subjektive pligt til digitalt at indberette oplysninger om A-indkomst, B-indkomst, legater m.v., personalegoder, tilbagebetaling af kontanthjælp og introduktionsydelse samt ansættelsesforhold efter skatteindberetningsloven  til indkomstregisteret (eIndkomst) er yderligere præciseret i §§ 2 og 3 i lov om et indkomstregister. Se afsnit A.B.1.3.2 Registreringspligt ved indberetningspligt og A.B.1.3.4 Digital indberetning af oplysninger til eIndkomst eller eKapital.

Særlige regler for finansielle institutter m.v.

Det bemærkes, at der i regler udstedt i medfør af SIL § 22, vil kunne fastsættes særlige regler vedrørende territorial afgrænsning af de indberetningspligtige.

Efter SIL § 22, kan skatteministeren fastsætte regler om, at finansielle institutter årligt skal foretage indberetning til Skatteforvaltningen om finansielle konti med tilknytning til Færøerne, Grønland eller udlandet med angivelse af en række oplysninger, herunder bl.a. navn, adresse, cpr-nummer, udenlandske identifikationsnumre vedrørende kontohavere, oplysning om, hvilke lande eller områder disse er knyttet til, navn og identifikationsnumre på det indberettende finansielle institut, den finansielle kontos saldo eller værdi m.v.

Efter FATCA-aftalen mellem Danmark og USA og OECD´s standard for indberetning om udveksling af kontooplysninger, omfatter indberetningspligten finansielle institutter, der er hjemmehørende i Danmark, med undtagelse af filialer af disse, der er beliggende i udlandet. Endvidere omfatter indberetningspligten filialer af finansielle institutter, hjemmehørende i udlandet, hvis filialen er beliggende i Danmark.

Reglerne udstedt i medfør af SIL § 22 skal følge disse internationale standarder.

Fritagelse for indberetningspligt

Medlemmer af kongehuset, udenlandske repræsentationer og statsborgere

Personer som nævnt i

 • KSL § 3, stk. 1, og dødsboer efter disse samt

 • udenlandske repræsentationer og udenlandske statsborgere, der omfattes af KSL § 3, stk. 2 og 3,

er ikke indberetningspligtige. Se SIL § 47, stk. 1.

Dermed er det fastsat, at kongehuset samt udenlandske repræsentationer og diplomater er undtaget fra indberetningspligt efter skatteindberetningsloven.

Ved kongehuset forstås i denne forbindelse regenten og dennes ægtefælle, medlemmer af det kongelige hus, som er børn af danske regenter, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge, samt deres ægtefæller og dødsboer efter disse.

Ved udenlandske repræsentationer og diplomater forstås fremmede staters herværende diplomatiske repræsentanter, repræsentationernes personale, disse persongruppers familiemedlemmer samt tjenestepersonale og privat tjenerskab, som beskattes i overensstemmelse med reglerne i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser, jf. lov nr. 252 af 18. juni 1968 om diplomatiske forbindelser samt Udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 355 af 18. oktober 1968 og nr. 107 af 11. november 1968 (Lovtidende C).

Endvidere er fremmede staters herværende konsulære repræsentanter, repræsentationernes personale, disse persongruppers familiemedlemmer samt repræsentationernes tjenestepersonale, som beskattes i overensstemmelse med reglerne i Wienerkonventionen om konsulære forbindelser, jf. lov nr. 67 af 8. marts 1972 om konsulære forbindelser, omfattet af bestemmelsen.

Bemyndigelse

Skatteministeren kan fastsætte regler om, at der ikke skal indberettes om personer som nævnt i KSL § 3, stk. 1, og dødsboer efter disse. Se SIL § 49, stk. 1.

Endvidere kan skatteministeren fastsætte regler om, at der ikke skal indberettes om udenlandske repræsentationer og udenlandske statsborgere, der omfattes af KSL § 3, stk. 2 og 3. Se SIL § 49, stk. 2, 1. pkt.  Denne bemyndigelsesbestemmelse finder dog ikke anvendelse, for så vidt angår indberetning af udbytte af investeringsbeviser og aktier m.v. i danske selskaber m.v. efter SIL §§ 16, 18 eller 29. Se SIL § 49, stk. 2, 2. pkt.

Formålet med SIL § 49, stk. 2, 2. pkt. er, at Skatteforvaltningen kan kontrollere, at der er sket korrekt indeholdelse og afregning af udbytteskat. Herudover kan de indberettede oplysninger i en vis udstrækning anvendes i forbindelse med refusion af eventuelt indeholdt udbytteskat.

Udtrykket "aktier m.v." i bestemmelsen i SIL § 49, stk. 2, 2. pkt. skal forstås som de papirer, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Bestemmelsens henvisning til "selskaber m.v." skal som udgangspunkt forstås som de selskaber (f.eks. aktie- eller anpartsselskaber) og foreninger (f.eks. investeringsforeninger) og andre juridiske personer, der har udstedt de pågældende aktier m.v.

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.

I skatteindberetningsbekendtgørelsen (SIB), jf. bekendtgørelse nr. 1016 af 22. juni 2023, er bemyndigelsen i SIL § 49 udnyttet. Det er i bekendtgørelsens § 2, stk. 1, således udtrykkeligt fastsat, at der ikke skal foretages indberetning om:

 1. Kongen og dennes ægtefælle.

 2. Medlemmer af det kongelige hus, som er børn af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge, samt deres ægtefæller.

 3. Dødsboer efter de under nr. 1 og 2 nævnte personer.

Ligeledes er det i bekendtgørelsens § 2, stk. 2 fastsat, at der ikke skal indberettes om:

 1. Fremmede staters herværende diplomatiske repræsentation.

 2. Diplomatisk anmeldte personer, der er i besiddelse af det af Udenrigsministeriet udstedte identitetskort for diplomater (rødt kort).

 3. Administrativt og teknisk personale samt tjenestepersonale ved herværende diplomatiske repræsentationer, når de pågældende ikke er danske statsborgere.

Et grønt identitetskort udstedt af Udenrigsministeriet anvendes til dokumentation for status efter bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 3. Se indberetningsbekendtgørelsens § 2, stk. 3. Dvs. at administrativt og teknisk personale samt tjenestepersonale skal have udstedt et grønt identitetskort som dokumentation for, at de er omfattet af indberetningsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 3.

Reglerne i bekendtgørelsens § 2, stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på det diplomatiske personales samt det administrative og tekniske personales familiemedlemmer, der hører til det nævnte personales husstand og ikke er danske statsborgere. Se bekendtgørelsens § 2, stk. 4.

Det er endeligt i bekendtgørelsen fastsat, at fritagelse for indberetningspligten efter bekendtgørelsens § 2, stk. 2 og 4, ikke finder anvendelse ved indberetning efter skatteindberetningslovens §§ 16. 18 eller 29, for så vidt angår udbytte af investeringsbeviser og aktier m.v. i danske selskaber m.v. Se bekendtgørelsens § 2, stk. 5.

Fritagelse for indberetning - dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand

Efter SIL § 47, stk. 2, påhviler indberetningspligten efter SIL § 39 ikke fysiske personer, som har ydet et beløb til dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand m.v., jf. ligningslovens § 7 Q, stk. 1, nr. 2, hvis de pågældende ikke i øvrigt er indberetningspligtige efter SIL § 47, stk. 1.

Indberetningspligten for fysiske personer efter SIL § 39 om beløb til dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand m.v. gælder således alene, hvis den pågældende er indberetningspligtig efter andre bestemmelser i loven.

En fysisk person er dermed alene pligtig efter SIL § 39 til at indberette beløb til dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand m.v. i skattesager efter LL § 7 Q, stk. 1, nr. 2:

 • Hvis denne fysiske person i øvrigt er omfattet af en eller flere af de andre pligter til at indberette om indkomster, fradrag og formue, og

 • Som er nævnt i SIL § 47.

Det vil sige, at en person, som alene har udbetalt beløb omfattet af SIL§ 39, og som ikke i øvrigt er indberetningspligtig efter andre bestemmelser i loven, ikke anses som indberetningspligtig efter SIL § 39.

Fritagelse for indberetning - visse aktiver og afkast i pensionsordninger

Efter SIL § 50 er en række pensionsopsparingsordninger efter pensionsbeskatningsloven undtaget fra indberetningspligt efter SIL §§ 14, 15a -19 a og 28. Det drejer sig om: 

 1. Rateopsparing i pensionsøjemed efter PBL § 11 A.
 2. Opsparing i pensionsøjemed efter PBL PBL §§ 12- 14 A.
 3. Indeksordning efter PBL § 15.
 4. Selvpensioneringskonti efter PBL § 51 A, hvis kontoen er oprettet før den 2. juni 1998.
 5. Opsparings- og forsikringsordninger, der udelukkende har familieforsørgelse til formål (børneopsparingskonti) efter PBL § 51.

Fritagelserne skal ses i sammenhæng med, at disse ordninger er omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven (PAL) og beskattes efter de heri fastsatte regler. Der er derfor ikke behov for indberetning af hensyn til beskatning af renter og aktieudbytte m.v. som kapitalindkomst og aktieindkomst hos de individuelle skattepligtige i egenskab af pensionsopsparer.

Disse ordninger er omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven, hvor det er pensionsinstituttet m.v., der opgør skatten. Dermed har Skatteforvaltningen ikke brug for oplysninger om konkrete værdipapirer og afkast heraf, når værdipapirerne ligger i sådanne ordninger.

Efter SIL § 50, stk. 1, omfatter indberetningspligten efter SIL §§ 14, 15 a - 19 a og 28 (pantebreve i depot, udbytter, beholdning af aktier, obligationer, investeringsbeviser og finansielle kontrakter samt køb og salg heraf), således ikke de ovenfor nævnte ordninger.

I SIL § 50, stk. 3, er det endvidere fastsat, at indberetningspligten efter SIL § 12 ikke omfatter ordninger som nævnt i SIL § 50, stk. 1, nr. 1-3, og for ordninger som nævnt i SIL § 50, stk. 1, nr. 4 og 5, er indberetningen begrænset til at omfatte oplysning om identiteten af den indberetningspligtige og kontohaveren samt kontoens nummer.

Med SIL § 50, stk. 3, er det således fastsat, at rateopsparing i pensionsøjemed, jf. PBL § 11 A, opsparing i pensionsøjemed, jf. PBL §§ 12-14 A, indeksordning, jf. PBL § 15, er fritaget for indberetningspligt efter SIL § 12.

For så vidt angår selvpensioneringskonti, hvis kontoen er oprettet før den 2. juni 1998, og opsparings- og forsikringsordninger, der udelukkende har familieforsørgelse til formål (børneopsparingskonti), jf. PBL § 51, omfatter indberetningerne om indskud efter SIL § 12 alene oplysning om identiteten af den indberetningspligtige og kontohaveren samt kontoens nummer.

Livsforsikringer og pensionskasseordninger mv., som nævnt i PBL § 53 A

Efter SIL § 50, stk. 2, omfatter indberetningspligten efter SIL §§ 12, 14, 15 a og 17, efter § 18 bortset fra indberetningspligten vedrørende udbytter og efter §§ 19 og 28 ikke livsforsikringer og pensionskasseordninger m.v. som nævnt i PBL § 53 A, stk. 1, bortset fra de forsikringer, der er nævnt i PBL § 53 A, stk. 4.

Der er således fastsat fritagelse for indberetningspligten efter §§ 12, 14, 15 a mv. for så vidt angår livsforsikringer og pensionskasseordninger m.v. som nævnt i PBL § 53 A, stk. 1.

Bestemmelsen skal ses i lyset af, at der allerede indberettes oplysninger om de livsforsikringer og pensionskasseordninger m.v., som er nævnt i PBL § 53 A, stk. 1, efter regler, der er udstedt i medfør af §§ 9 og 11 i skatteindberetningsloven, jf. §§ 18 og 25 i bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 om skatteindberetning m.v.

Undtagelsen i SIL § 50, stk. 2, indebærer således, at der ikke sker dobbeltindberetning om de samme ordninger m.v. efter forskellige bestemmelser i henholdsvis skatteindberetningsloven og den dertilhørende bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.

Aktiesparekonti omfattet af aktiesparekontoloven

I SIL § 50, stk. 4, er det fastsat, at indberetningspligten efter SIL § 12, stk. 1, for så vidt angår renter og andet afkast, §§ 15 a og 16, § 17, stk. 3, § 18 stk. 1, for så vidt angår renter og andet afkast, § 18, stk. 2, for så vidt angår udbytter, og § 19 og § 19 a ikke omfatter aktiesparekonti omfattet af aktiesparekontoloven (ASKL) jf. dog stk. 5.

Denne bestemmelse i SIL § 50, stk. 4, vedrørende aktiesparekonti blev indført ved lov nr. 1429 af 5. februar 2018, aktiesparekontoloven.

Der er dermed fastsat undtagelse fra en række indberetningspligter vedrørende aktiesparekonto, og hvorefter SIL § 16, § 17, stk. 3, § 18 stk. 1, § 18, stk. 2, og 19 og § 19 a, ikke omfatter aktiesparekonti. For så vidt angår § 18, stk. 1, gælder undtagelsen dog kun indberetning af renter og andet afkast, og for så vidt angår § 18, stk. 2, gælder undtagelsen dog kun indberetning af udenlandsk udbytte af investeringsbeviser og aktier m.v.

SIL § 16 vedrører udbytte på aktier m.v. i depot til forvaltning, mens SIL § 18, stk. 2, bl.a. vedrører udbytte af investeringsbeviser, udbytte af aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19. At indberetningspligten herpå som hovedregel undtages, skyldes, at der ikke er behov for indberetning af udbytte modtaget fra udenlandske aktier eller investeringsbeviser, da data hverken skal bruges til beskatning eller afstemning. Udbytter fra danske selskaber skal derimod indberettes, også for så vidt angår aktiesparekonti, jf. SIL § 50, stk. 5.

SIL § 17, stk. 3, vedrører indberetning af erhvervelse og afståelse af aktier mv. SIL § 19 vedrører bl.a. indberetning af erhvervelser og afståelser af obligationer, aktier mv. omfattet af ABL §§ 19 A, 19 B eller 19 C og investeringsbeviser. At indberetningspligten herpå undtages for så vidt angår aktiesparekontoen, skyldes, at der ikke er behov for at modtage indberetninger om værdipapirhandler, der sker på aktiesparekontoen, da data ikke skal bruges ved indkomstopgørelsen til beregning af gevinst og tab.

SIL § 18, stk. 1, vedrører obligationer, herunder konvertible obligationer. Konvertible obligationer kan indgå på en aktiesparekonto derved, at de kan erhverves på grundlag af aktier, der allerede indgår på aktiesparekontoen. Der er således behov for, at der foretages indberetning af kursværdien af konvertible obligationer. På denne baggrund er indsat en undtagelse for indberetningen vedrørende renter og andet afkast efter SIL § 18, stk. 1, for så vidt angår aktiesparekonti. At indberetningspligten herpå undtages, skyldes, at der ikke er behov for indberetning af renter og andet afkast af konvertible obligationer, da data hverken skal bruges til beskatning eller afstemning.

SIL § 19 a omhandler, finansielle virksomheders indberetning af skattepligtige beløb, der betales som led i kunde- eller medlemsprogrammer eller lignende generelle ordninger til de enkelte kunder.

Det bemærkes, at undtagelser fra indberetningspligten ikke indebærer, at der ikke skal foretages indberetning i forbindelse med interne overførsler mellem ejeren af en aktiesparekonto og dennes almindelige depot uden for aktiesparekontoen.

Efter SIL § 50, stk. 5, gælder stk. 1 og 4 ikke i relation til indberetningspligten efter §§ 16 og 18, for så vidt angår udbytte af investeringsbeviser og aktier m.v. i danske selskaber m.v. Dermed gælder det fsva. aktiesparekonti, at pengeinstitutter er indberetningspligtig efter § 16 og 18 for så vidt angår udbytte af investeringsbeviser og aktier m.v. i danske selskaber m.v.

Det vil sige at udbytte af aktier og investeringsbeviser m.v. i danske selskaber og investeringsinstitutter skal indberettes, uanset om de pågældende papirer indgår på en aktiesparekonto. Formålet med bestemmelsen er, at Skatteforvaltningen kan kontrollere, om der er sket korrekt afregning af indeholdt udbytteskat.

Særligt om udbytte

Efter SIL § 50, stk. 5, gælder fritagelse for indberetningspligten efter SIL § 50, stk. 1 og 4, ikke i relation til indberetningspligten efter SIL §§ 16 og 18, for så vidt angår udbytte af investeringsbeviser og aktier m.v. i danske selskaber m.v.

SIL § 50, stk. 1 og 4 finder dermed ikke anvendelse for så vidt angår indberetning af udbytter af aktier og investeringsbeviser m.v. i danske selskaber og investeringsforeninger m.v. Det vil sige, at udbytter af aktier m.v. i danske investeringsforeninger m.v. skal indberettes, uanset at de pågældende papirer indgår i en ordning, som er omfattet af undtagelserne i stk. 1 eller 4.

Formålet med denne bestemmelse er, at Skatteforvaltningen kan kontrollere, om der er sket korrekt indeholdelse og afregning af udbytteskat. Herudover kan de indberettede oplysninger i en vis udstrækning anvendes i forbindelse med refusion af eventuelt indeholdt udbytteskat.

Bestemmelsens henvisning til "aktier m.v." skal forstås som de papirer, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Bestemmelsens henvisning til "selskaber m.v." skal som udgangspunkt forstås som de selskaber (f.eks. aktie- eller anpartsselskaber) og foreninger (f.eks. investeringsforeninger) og andre juridiske personer, der har udstedt de pågældende aktier m.v.

Fritagelsesbestemmelser vedrørende skattefrie institutioner, statsanerkendte arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, pensionskasser, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber.

I SIL § 51, stk. 1, er det fastsat, at indberetning efter SIL §§ 12-16, § 17, stk. 1 og 2, og § 18 og 19 a skal undlades vedrørende de skattefrie institutioner m.v. eller statsanerkendte arbejdsløshedskasser, der er nævnt i SEL § 3, samt pengeinstitutter, pensionskasser, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber.

Undtagelsen for indberetning indebærer, at der ikke skal indberettes om indskud, lån, værdipapirdepoter, afkast heraf, pantebreve i depot og udbytter fra udenlandske selskaber m.v. når ejeren, låntageren m.v. er skattefritagne institutioner m.v. eller visse finansielle institutter. Indberetningen vil i disse situationer ikke have nogen værdi for Skatteforvaltningen.

Denne fritagelsesbestemmelse i SIL § 51, stk. 1, gælder ikke i relation til indberetningspligten efter §§ 16 eller 18, for så vidt angår udbytte af investeringsbeviser og aktier m.v. i danske selskaber m.v. Se SIL § 51, stk. 3.

Det vil sige, at udbytter af investeringsbeviser og aktier m.v. i danske selskaber m.v. skal indberettes, uanset at de pågældende udbytter er ejet af en ejer, der i øvrigt ikke skal indberettes om efter stk. 1.

Formålet hermed er, at Skatteforvaltningen kan kontrollere, om der er sket korrekt indeholdelse og afregning af udbytteskat. Herudover vil de indberettede oplysninger i en vis udstrækning kunne anvendes i forbindelse med refusion af eventuelt indeholdt udbytteskat.

Bestemmelsens henvisning til "aktier m.v." skal forstås som de papirer, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Når der i bestemmelsen henvises til "selskaber m.v." skal dette som udgangspunkt forstås som de selskaber (f.eks. aktie- eller anpartsselskaber) og foreninger (f.eks. investeringsforeninger) og andre juridiske personer, der har udstedt de pågældende aktier m.v.

Efter SIL § 51, stk. 2, skal indberetning efter SIL § 17, stk. 3, § 19 og § 28 endvidere undlades vedrørende:

 1. Dispositioner mellem de skattefrie institutioner m.v. eller statsanerkendte arbejdsløshedskasser, der er nævnt i selskabsskattelovens § 3.
 2. Dispositioner mellem pengeinstitutter, pensionskasser, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber.
 3. Dispositioner mellem dem, der er nævnt under nr. 1 og 2.