Indhold

Dette afsnit omhandler oplysningspligt vedrørende identiteten af långivere af lån, hvoraf personen betaler renter, samt identiteten af modtagere af underholdsbidrag og børnebidrag.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Indberetningen

Se SIL § 41.

Regel

I SIL § 41, stk. 1, er det fastsat, at en person, som er skattepligtig efter KSL § 1, § 2, stk. 1, nr. 5, eller § 5 A, over for Skatteforvaltningen skal oplyse om identiteten af långivere af lån, hvoraf personen betaler renter, medmindre lånet er omfattet af indberetningspligt efter andre bestemmelser i denne lov, eller medmindre renterne fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

Efter § 41, stk. 2, skal en person, som yder underholdsbidrag omfattet af LL § 10, stk. 1, 1. pkt., eller børnebidrag omfattet af LL § 10, stk. 2, eller § 11, stk. 1, 1. pkt., over for Skatteforvaltningen oplyse om identiteten af modtageren af underholdsbidraget eller børnebidraget.

Indberetningspligten anses for opfyldt, hvis et underholdsbidrag eller børnebidrag er omfattet af indberetningspligten i § 34. Se § 41, stk. 3.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke identifikationsoplysninger der skal afgives, herunder regler om identifikation m.v. for personer, der ikke har personnumre, og personer, der er bosat eller opholder sig i udlandet. Se § 41, stk. 4.

Indberetningen

Efter bestemmelsen i SIL § 41, stk. 1 skal en person, som er skattepligtig efter KSL § 1, § 2, stk. 1, nr. 5, eller § 5 A (fuldt skattepligtige, begrænset skattepligtige og grænsegængere), oplyse Skatteforvaltningen om identiteten af långivere af lån, hvoraf personen betaler renter, medmindre lånet er omfattet af indberetningspligt efter andre bestemmelser i SIL, eller medmindre renterne fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

Identitet af långivere

SIL § 41, stk. 1 omfatter lån, som privatpersoner optager hos andre end personer og virksomheder, der som led i deres virksomhed yder eller formidler lån, eller som er baseret på pantebreve med pant i fast ejendom, som er deponeret hos en, der som led i sit erhverv modtager pantebreve i depot til forvaltning. Disse er indberetningspligtige efter SIL §§ 13 eller 14.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med LL § 8 F, hvorefter fradrag for de pågældende renter er gjort betinget af, at låntager giver disse oplysninger til Skatteforvaltningen.

Underholdsbidrag

I SIL § 41, stk. 2, er det videre fastsat, at en person, som yder fradragsberettigede underholdsbidrag eller børnebidrag, skal oplyse Skatteforvaltningen om identiteten af modtageren af underholdsbidraget eller børnebidraget.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med LL § 10, stk. 5, og § 11, stk. 2, 3. pkt., hvorefter fradrag for de pågældende underholds- og børnebidrag er gjort betinget af, at bidragsyder giver disse oplysninger til Skatteforvaltningen. Indberetningen sikrer således bidragsyderens fradragsret.

En person, som yder underholdsbidrag omfattet af LL § 10, stk. 1, 1. pkt., eller børnebidrag omfattet af LL § 10, stk. 2, eller § 11, stk. 1, 1. pkt., skal således indberette oplysninger til Skatteforvaltningen om identiteten af modtageren af underholdsbidraget eller børnebidraget.

LL § 10, stk. 1, 1. pkt., omhandler bidrag, som i anledning af skilsmisse eller separation udredes af den ene af ægtefællerne til underhold af den anden ægtefælle.

LL § 10, stk. 2, omhandler børnebidrag, hvorefter fradragsretten for bidrag til underhold af børn er betinget af, at bidragyderen har forsørgerpligt over for det offentlige for barnet.

LL § 11, stk. 1, 1. pkt., omhandler bidrag til underhold af børn uden for ægteskab, der kan fradrages i bidragyderens skattepligtige indkomst.

Udbetaling Danmark

SIL § 41, stk. 3, fastslår, at indberetningspligten vedrørende underholdsbidrag og børnebidrag er opfyldt, hvis indberetningen allerede er opfyldt af indberetningspligter i SIL § 34, det vil sige at udbetalingen af bidraget sker via Udbetaling Danmark.

Bemærk

Der er ikke fastsat frister for indberetningen. En manglende indberetning betyder, at modtageren henholdsvis yderen ikke opnår fradragsret for henholdsvis renten eller bidraget. Hvis der senere sker indberetning kan der ske genoptagelse efter SFL §§ 26 og 27.

Bemyndigelse

Efter SIL § 41, stk. 4, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om, hvilke identifikationsoplysninger der skal afgives, herunder regler om identifikation m.v. for personer, der ikke har personnumre, og personer, der er bosat eller opholder sig i udlandet.

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.

Bemyndigelsen er udnyttet i ►§ 50◄ i skatteindberetningsbekendtgørelsen (SIB), jf. bekendtgørelse nr. 1016 af 22. juni 2023 om skatteindberetning m.v. 

Det følger af SIB § 50, at der ved indberetning efter SIL § 41 skal indberettes om følgende oplysninger:

1) Cpr-nummer eller cvr-nummer for långiveren, jf. dog stk. 2.

2) Cpr-nummer for modtageren af underholdsbidrag eller børnebidrag, jf. dog stk. 2.

3) Størrelsen af indkomstårets fradragsberettigede renter eller indkomstårets underholdsbidrag eller børnebidrag til den enkelte långiver eller modtager.

4) Hvorvidt der er tale om renter, underholdsbidrag eller børnebidrag.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1, finder ikke anvendelse, hvis långiveren hverken har et cpr-nummer eller cvr-nummer, eller hvis indberetteren ikke har kendskab til långiverens cpr-nummer, og långiveren ikke har et cvr-nummer. Stk. 1, nr. 2, finder ikke anvendelse, hvis modtageren ikke har et cpr-nummer, eller indberetteren ikke har kendskab til modtagerens cpr-nummer. I stedet skal indberetningen da omfatte følgende oplysninger om den pågældende långiver eller modtager:

1) Navn.

2) Fødselsdato, hvis modtageren er en person, og indberetteren kender fødselsdatoen.

3) Adresse, herunder med angivelse af land.

Stk. 3. Ved indberetning om underholdsbidrag og børnebidrag skal indberetningen tillige indeholde oplysninger om, for hvor mange måneder der er ydet bidrag til den pågældende modtager af bidrag i det pågældende indkomstår.

Stk. 4. Ved indberetning om børnebidrag skal indberetningen herudover indeholde oplysning, om der er tale om et bidrag svarende til normalbidraget, et bidrag svarende til normalbidraget tillagt en procentsats eller bidrag baseret på en privat aftale.

►◄