Indhold

Dette afsnit omhandler indberetningspligter vedrørende udgifter til sagkyndig bistand m.v.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Indberetningen

Se SIL § 39.

Regel

I SIL § 39 er det fastsat, at fysiske eller juridiske personer, som har ydet et beløb til dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand m.v., jf. LL § 7 Q, stk. 1, nr. 2, ved ydelsen af beløbet skal indberette til Skatteforvaltningen om beløbets størrelse og modtagerens identitet.

Indberetningen

Efter bestemmelsen i SIL § 39 skal fysiske eller juridiske personer, som har ydet et beløb til dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand m.v., indberette til Skatteforvaltningen om

  • beløbets størrelse og
  • modtagerens identitet.

De udgifter, der er omfattet af indberetningspligten, er beløb, som betales til en godtgørelsesberettiget person efter skatteforvaltningslovens regler om omkostningsgodtgørelse, jf. LL § 7 Q, stk. 1, nr. 2, til dækning af dennes udgifter til sagkyndig bistand m.v.

Efter LL § 7 Q, stk. 1, nr. 2, er det fastsat, at beløb, som betales til en godtgørelsesberettiget person efter skatteforvaltningslovens kapitel 19 til dækning af dennes udgifter til sagkyndig bistand m.v., er skattefrie. Det gælder dog ikke, i det omfang beløbet med tillæg af omkostningsgodtgørelsen og andre godtgjorte udgifter overstiger personens samlede udgifter til sagkyndig bistand m.v. i sagen, eller hvis beløbet ikke må anses for ydet som følge af yderens retlige interesse i sagen, eller hvis det er aftalt, at den godtgørelsesberettigede persons honorar til yderen for bistand i sagen udgør en andel af den økonomiske gevinst, som den godtgørelsesberettigede opnår i sagen.

Når der i SIL § 39 og LL § 7 Q henvises til "sagkyndig bistand m.v." sigtes der til, at der udover honorarer til f.eks. en advokat, også vil kunne opnås dækning for f.eks. retsafgifter og pålagte sagsomkostninger.

Indberetningspligten omfatter beløbets størrelse og modtagerens identitet. Indberetningspligten indtræder uanset det ydede beløbs størrelse og uafhængig af eventuel skattepligt for modtageren.

Også beløb, som udbetales til en person, der er godtgørelsesberettiget efter skatteforvaltningslovens regler om omkostningsgodtgørelse til dækning af dennes udgifter til sagkyndig bistand m.v., er omfattet af bestemmelsen.

Se også

Se også afsnit A.A.13.14 Den skattemæssige behandling af omkostningsgodtgørelse og afsnit A.A.13.15 Indberetning af tredjemandstilskud vedrørende omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klagesager. Heraf fremgår det, at Skatteforvaltningens blanket 03.064 skal anvendes af tredjemand til oplysning om beløbets størrelse og modtagerens identitet.

Bemærk

Fysiske eller juridiske personer, som har ydet beløb til dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand m.v. skal ved ydelsen af beløbet indberette til Skatteforvaltningen om beløbets størrelse og modtagerens identitet. Se SIL § 39.

Indberetningspligten efter § 39 påhviler dog ikke fysiske personer, som har ydet et beløb til dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand m.v., jf. LL § 7 Q, stk. 1, nr. 2, hvis de pågældende ikke i øvrigt er indberetningspligtige efter SIL § 47, stk. 1. Se SIL § 47, stk. 2. Se også afsnit A.B.1.3.1 Pligt til at indberette oplysninger.

Indberetningspligten for fysiske personer efter § 39 om beløb til dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand m.v. finder således alene anvendelse, hvis den pågældende er indberetningspligtig efter andre bestemmelser i loven. Det vil sige, at en person, som alene har udbetalt beløb omfattet af § 39, og som ikke i øvrigt er indberetningspligt efter loven, heller ikke bliver anset som indberetningspligtig efter § 39.