Almindeligt beskæftigelsesfradrag

For erhvervsaktive beregnes et beskæftigelsesfradrag, der fragår ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. LL § 9 J, stk. 1.

Beregningsgrundlag mv.

Beskæftigelsesfradraget beregnes med udgangspunkt i arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget.

For lønmodtagere m.fl. opgøres den indkomst, der danner grundlag for beregning af beskæftigelsesfradraget, på baggrund af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget i henhold til AMBL § 2, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 6, og §§ 4 og 5. Indbetalinger til ratepension og ophørende livrente omfattet af PBL § 19 indgår med det beløb, for hvilket der er bortseelsesret efter PBL § 19. Indbetalinger til ATP indgår med de indbetalinger, som arbejdsgiveren har indberettet til Skatteforvaltningen. Indbetalinger omfattet af PBL § 19, stk. 2 og 4, indgår ikke.

Visse vederlag til søfolk, ydelser i henhold til lov om biblioteksafgift og visse skattefrie vederlag indgår heller ikke, jf. LL § 9 J, stk. 1, og AMBL § 3. Det samme gælder pensionsindbetalinger, der ikke vedrører arbejdsindkomst fx ATP-bidrag til dagpengemodtagere.

For selvstændigt erhvervsdrivende opgøres den indkomst, der danner grundlag for beregning af beskæftigelsesfradraget på baggrund af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget i henhold til AMBL §§ 4 og 5.

Hvis den indkomst, der skal danne grundlag for beregning af beskæftigelsesfradraget, medfører, at fradraget bliver negativt, fastsættes beskæftigelsesfradraget til 0 kr., jf. LL § 9 J, stk. 1.

Bidragspligtige, som efter en bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne, og som hverver bidragspligtig indkomst ved beskæftigelse udført i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver, er ikke omfattet af beskæftigelsesfradraget, jf. LL § 9 J, stk. 1.

Beregningsprocenter mv.

I 2023 udgør beskæftigelsesfradraget 10,65 pct. af beregningsgrundlaget, dog højst et grundbeløb på 37.400 kr. (2010-niveau). Efter regulering i henhold til PSL § 20 udgør det maksimale beskæftigelsesfradrag 45.600 kr. i 2023 (43.500 kr. i 2022). Det maksimale fradrag opnås i 2023 ved en arbejdsindkomst på 428.169 kr. (408.450 kr. i 2022) og derover.

Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere

Enlige forsørgere er berettigede til et ekstra beskæftigelsesfradrag, der beregnes af samme grundlag og under samme betingelser som det almindelige beskæftigelsesfradrag, jf. LL § 9 J, stk. 3.

I 2023 udgør det ekstra beskæftigelsesfradrag 6,25 pct. af grundlaget, dog højst et grundbeløb på 20.000 kr. (2010-niveau). Efter regulering i henhold til PSL § 20 udgør det maksimale ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere 24.400 kr. i 2023 (23.700 kr. i 2022).

Det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere gives til den samme personkreds, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven. Det ekstra beskæftigelsesfradrag fragår i den skattepligtige indkomst. Det maksimale ekstra beskæftigelsesfradrag opnås i 2023 ved en indkomst på 390.400 kr. (379.200 kr. i 2022) og derover.