Indhold

Dette afsnit handler om de frister for sagsbehandling, der finder anvendelse, når Vurderingsstyrelsen i sager om vurdering af fast ejendom anvender den særlige deklarationsprocedure, der er lovfæstet i SFL § 20 a.

Afsnittet handler om de regler, der definerer den såkaldte deklarationsperiode og den såkaldte afgørelsesperiode, som har betydning for, hvilke af de særlige regler for Vurderingsstyrelsens afgørelser om vurdering af fast ejendom der er beskrevet i afsnit A.A.7.9.2, der kan finde anvendelse, når Vurderingsstyrelsen træffer afgørelse om vurdering. For så vidt angår Vurderingsstyrelsens mulighed for at gennemføre partsinddragelse ved den særlige deklarationsprocedure og betydningen heraf henvises til afsnit A.A.7.4.10.

Afsnittet indeholder:

  • Deklarationsproceduren
  • Deklarationsperiodens start, længde og udløb 
  • Afgørelsesperiodens start, længde og udløb.

Deklarationsproceduren

Når Vurderingsstyrelsen i sager om vurdering af fast ejendom anvender den særlige deklarationsprocedure, der er lovfæstet i SFL § 20 a, gælder der særlige regler for Vurderingsstyrelsens behandling og afgørelse om ejendomsvurdering. Reglerne om den særlige deklarationsprocedure træder, når de anvendes, i stedet for reglerne i FVL §§ 19-21 om partsinddragelse. Der henvises om Vurderingsstyrelsens mulighed for at vælge at gennemføre partsinddragelse ved den særlige deklarationsprocedure til afsnit A.A.7.4.10.

Der er til deklarationsproceduren knyttet fristregler, der fastlægger, at afgørelsesperioden indtræder tidligst 4 uger efter deklarationsmeddelelsens udsendelse, og at afgørelsesperioden udløber 6 uger efter afgørelsesperiodens indtræden, medmindre skatteministeren fastsætter et senere tidspunkt. Disse regler definerer således både afgørelsesperiodens tidligste starttidspunkt ud fra deklarationstidspunktet, idet ejendomsejeren skal have mindst 4 uger til at reagere på deklarationen, før afgørelsesperioden kan indtræde, samt afgørelsesperiodens længde. Skatteministeren kan dog forlænge afgørelsesperioden. Se nærmere nedenfor om deklarations- og afgørelsesperiodernes start, længde og udløb.

Deklarationsperiodens start, længde og udløb

Når Vurderingsstyrelsen i forbindelse med vurdering af fast ejendom gennemfører partsinddragelse ved at anvende den særlige deklarationsprocedure, skal Vurderingsstyrelsen i deklarationen underrette ejendomsejer om datoen for afgørelsesperiodens indtræden. Det fremgår af SFL § 20 a, stk. 2. Vurderingsstyrelsens mulighed for at vælge at gennemføre partsinddragelse ved den særlige deklarationsprocedure er nærmere beskrevet i afsnit A.A.7.4.10.

Vurderingsstyrelsen skal foretage deklaration senest 4 uger før den dato, der i deklarationen fastlægges som afgørelsesperiodens indtræden. Det fremgår af SFL § 20 a, stk. 3.

Hvis Vurderingsstyrelsen modtager nye oplysninger af væsentlig betydning for vurderingen af en ejendom, for hvilken der tidligere er udsendt deklaration til ejendomsejer, skal Vurderingsstyrelsen udsende en gendeklaration, der fastsætter en ny dato for afgørelsesperiodens indtræden, som ligger 4 uger eller mere efter den nye deklaration, jf. SFL § 20 b, stk. 1, medmindre Vurderingsstyrelsen anvender reglerne om partsinddragelse i FVL §§ 19-21. Det gælder også, selvom Vurderingsstyrelsen i en tidligere deklaration til samme ejer om samme ejendom og vurdering har meddelt en tidligere dato for afgørelsesperiodens start.

I gendeklarationen skal ejendomsejer også orienteres om konsekvenserne af, at der er fastsat en ny afgørelsesperiode.

Vurderingsstyrelsen skal således i enhver deklaration og gendeklaration orientere ejendomsejer om, hvornår afgørelsesperioden indtræder og udløber, samt orientere om konsekvenserne heraf. Det følger af SFL § 20 a, stk. 2.

Afgørelsesperiodens start, længde og udløb

Når Vurderingsstyrelsen i sager om vurdering af fast ejendom anvender deklarationsproceduren, skal Vurderingsstyrelsen i deklarationen underrette ejendomsejer om, hvornår afgørelsesperioden starter. Det fremgår af SFL § 20 a, stk. 2, der fastlægger reglerne om den særlige deklarationsprocedure. Se også afsnit A.A.7.4.10.

Afgørelsesperioden kan således tidligst indtræde 4 uger efter deklarationen. Det fremgår også af SFL § 20 b, stk. 1.

Afgørelsesperioden udløber 6 uger efter afgørelsesperiodens indtræden, medmindre skatteministeren fastsætter et senere tidspunkt. Det fremgår af SFL § 20 b, stk. 1.   

Kun skatteministeren kan forlænge afgørelsesperioden. Men skatteministeren har adgang til at forlænge afgørelsesperioden, uanset at afgørelsesperioden ikke udløber samtidig for alle landets boligejere. Det skyldes, at der kan opstå behov for en forlængelse af afgørelsesperioden, fx på grund af tekniske problemer, eller hvis det på grund af andre omstændigheder ikke er muligt at træffe afgørelserne om almindelig vurdering eller omvurdering inden udløbet af den fastsatte frist.

Både deklarationsperioden, der skal være på minimum 4 uger, og afgørelsesperioden på 6 uger, skal beregnes på grundlag af hele kalenderuger.

Hvis Vurderingsstyrelsen sender en deklaration fx den 1. september, vil deklarationsperioden altså tidligst kunne udløbe den 29. september samme år, og Vurderingsstyrelsen vil skulle tage højde for oplysninger, der modtages af Vurderingsstyrelsen til og med den 29. september. Første dag i afgørelsesperioden vil i så fald være den 30. september. Fristen kan ikke udløbe på en weekend- eller helligdag.