åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Bestemmelsen i SFL § 21, stk. 3, er ensbetydende med, at der skal ske afvisning, hvis der anmodes om bevillinger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner.

Eksempel ( afvisning af spørgsmål om betingelse for frivillig momsregistrering)

Skatterådet afviste at besvare spørgsmål 10, idet der blev spurgt til begrebet "erhvervsmæssig udlejning" i ML § 51, stk. 1, som er en betingelse for tilladelse til frivillig momsregistrering af erhvervsmæssig udlejning. Se SKM2016.17.SR. Se også SKM2021.613.SR.

Eksempel (afvisning af spørgsmål om registrering efter sukker- og chokoladeloven samt momsloven)

Skatterådet afviste at besvare både et spørgsmål om, hvorvidt en dansk filial kunne blive registreret efter § 10 a i lov om chokolade- og sukkerafgift, og et spørgsmål om, hvorvidt det udenlandske selskab skulle momsregistreres i Danmark efter §§ 14 og 47 i ML, da begge spørgsmål blev anset for at være spørgsmål om tilladelse (bevilling). Se SKM2014.512.SR. Se også SKM2021.670.SR ►(Landsskatteretten har i SKM2023.623.LSR stadfæstet spørgsmålet om afvisning).◄

Eksempel (afvisning vedrørende tilladelse om leasingkøretøjer)

Der kunne ikke gives bindende svar på spørgsmål om afgiftsmæssig behandling af registreringspligtige leasingkøretøjer til tidsbegrænset anvendelse her i landet, herunder spørgsmål om registrering af leasinggivende virksomhed, da spørgsmålene drejede sig om betingelserne for at erhverve en tilladelse. Se SKM2010.719.SR og SKM2010.750.SR.

Eksempel (afvisning vedrørende omkostningsgodtgørelse)

Skatterådet afviste, at besvare to spørgsmål om, hvorvidt spørger var berettiget til omkostningsgodtgørelse. Dette blev begrundet med, at spørgsmålet om omkostningsgodtgørelse er en bevillingsmæssig disposition. Se SKM2021.452.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere
kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2023.623.LSR

►Skatterådet havde afvist at besvare et spørgsmål om, hvorvidt et selskab ville være momsregistreringspligtig i Danmark som følge af nogle ændrede aktiviteter. Dette blev begrundet med, at der ikke kan gives bindende svar vedrørende en registreringspligt. Spørgsmål om momsregistrering er således ikke omfattet af ordningen med bindende svar, da der er tale om bevillingsforhold.

Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets afvisning.◄

►Stadfæstelse af SKM2021.670.SR for så vidt angår spørgsmål 2 om afvisning. ◄
Skatterådet
SKM2023.551.SR

►I spørgsmål 3 ønskedes det bekræftet, at et gennemsnit af 2 - 3 uafhængige ejendomsmægleres vurdering af markedslejen på en ejendom kunne anvendes til dokumentation for, at en husleje var fastsat ud fra markedsmæssige vilkår.

Skattestyrelsen bemærkede, at der i henhold til skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3, 2. pkt., ikke kunne gives bindende svar på spørgsmål om bevillinger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner.

Tilladelse til frivillig registrering efter momslovens § 51 var en bevilling givet af Skattestyrelsen som omhandlet i skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3, 2. pkt.

En af betingelserne for at opnå en sådan frivillig registrering var, at en udlejning skulle være erhvervsmæssig, og dette begreb fandtes ikke i andre bestemmelser i momsloven.

Det var derfor Skatterådets opfattelse, at formålet med det stillede spørgsmål alene var at få bekræftet, at én af betingelserne for opnåelse af frivillig momsregistrering efter momslovens § 51 var opfyldt.

Uanset denne betingelse alene var én af flere betingelser i momslovens § 51, så anså Skatterådet spørgsmålet for at være en integreret del af forudsætningen for at opnå en frivillig momsregistrering, og det var derfor Skatterådets opfattelse, at spørgsmålet alene vedrørte en bevilling og derfor skulle afvises, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3, 2. pkt.◄

 
SKM2023.210.SR Skatterådet afviste, at besvare spørgsmål 5, idet spørgsmålet om frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom var et bevillingsspørgsmål. Skatterådet afviste ligeledes at besvare spørgsmål 4, da besvarelsen heraf afhang af besvarelsen af spørgsmål 5. Skatterådet afviste således at besvare begge spørgsmål.  
SKM2023.191.SR En spørger ønskede i spørgsmål 1 bekræftet, at denne skulle registreres som fremstillingsvirksomhed efter gasafgiftslovens § 3, stk. 1. Skatterådet afviste at besvare spørgsmålet, da der gives ikke bindende svar på spørgsmål om bevillinger, jf. SFL § 21, stk. 3, 2. pkt.  
SKM2021.613.SR Skatterådet afviste at besvare et spørgsmål om, hvorvidt en OPP-leverandør kunne anses som ejer af en bygning i momsmæssig henseende, således at selskabet kunne opnå en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom. Dette blev begrundet med, at der ikke kan gives bindende svar på bevillingsspørgsmål.  
SKM2021.452.SR Skatterådet afviste, at besvare to spørgsmål om, hvorvidt spørger var berettiget til omkostningsgodtgørelse. Dette blev begrundet med, at spørgsmålet om omkostningsgodtgørelse er en bevillingsmæssig disposition.  
SKM2019.108.SR Skatterådet afviste at besvare et spørgsmål om frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, idet der var tale om et bevillingsspørgsmål.  
SKM2016.17.SR Afvisning - bevilling - se spørgsmål 10.  
SKM2014.512.SR Afvisning af spørgsmål om registrering efter chokolade- og sukker afgiftsloven samt momsloven, da spørgsmålene blev anset for at angå tilladelser (bevillinger).  
SKM2013.244.SR Afvisning fordi der var tale om anmodning om tilladelse (LL § 8 A)  
SKM2010.750.SR Afvisning vedrørende anmodning om tilladelse om registreringsafgift  
SKM2010.719.SR Afvisning vedrørende anmodning om tilladelse om registreringsafgift