åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.3.9.5 Afvisning som følge af usikre omstændigheder i øvrigt" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Der kan endvidere afvises i særlige tilfælde, nemlig hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed eller andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse. Se SFL § 24, stk. 2. En typisk afvisningsårsag kan her være, at en påtænkt disposition ikke er tilstrækkeligt eller entydigt beskrevet som i sagen SKM2014.494.SR, der er beskrevet nedenfor.

Eksempel (usikkerhed om faktiske oplysninger)

I SKM2016.153.SR afviste Skatterådet anmodningen om bindende svar, idet Skatterådet fandt, at det var overvejende usandsynligt, at forudsætningen som spørgeren bad om blev lagt til grund, kunne anses for opfyldt.

I SKM2017.261.SR havde en spørger forudsat, at denne kunne erhverve medarbejderoptioner til køb af børsnoterede aktier i en virksomhed fra en medarbejder i virksomheden. Efter en nærmere vurdering af de fremlagte planer for optionsprogrammet i virksomheden, fandt Skatterådet, at der var en række forhold, der pegede på, at det var overvejende usandsynligt, at optionerne kunne overdrages til tredjemand. Skatterådet afviste derfor at besvare de stillede spørgsmål.

Se SKM2017.575.SR, hvor anmodningen om bindende svar blev afvist, da spørgers indlagte forudsætninger om, at bonus ikke var retserhvervet i optjeningsåret, ikke fremgik tilstrækkeligt entydigt i det beskrevne faktum.

I SKM2021.680.SR anså Skatterådet det for overvejende usandsynligt, at de ene af to spørgere var ejer af de i sagen omhandlede dogecoins. Spørgsmålet blev derfor afvist.

Se også SKM2021.655.SR, hvor Skatterådet afviste at besvare 2 spørgsmål om, hvorvidt en viderefakturering af due dilligens ydelser var momspligtig eller om den faldt uden for momslovens anvendelsesområde. Dette blev begrundet med, at anmodningen ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed.

Se også SKM2022.393.SR, hvor Skatterådet afviste at svare på, om et udenlandsk SICAV var et investeringsselskab efter aktieavancebeskatningslovens § 19. Dette skyldtes, at der forelå dokumentation i Selskabets Offering Memorandum, der måtte anses for at være direkte i strid med Spørgers beskrivelse af faktum. Dermed fandt Skatterådet, at der var for stor usikker om sagens faktum til, at spørgsmålet kunne besvares med den fornødne sikkerhed, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.

Eksempel (usikkerhed om betingelse i lovbestemmelse kan anses for opfyldt)

Skatterådet finder efter en samlet vurdering ud fra de konkrete omstændigheder, at spørgsmålet ikke kan besvares med fornøden sikkerhed. Se SKM2016.72.SR

Eksempel (usikkerhed om kommanditisters overdragelse af anparter til komplementar)

Kommanditisterne påtænkte at overdrage kommanditistanparter til komplementarselskabet og havde anmodet om bindende svar om de skattemæssige virkninger. Der var imidlertid en sådan usikkerhed om dispositionens endelige indhold, at anmodningen om bindende svar blev afvist, fordi dispositionen blev anset for at have foreløbig karakter, således at en besvarelse ville få karakter af rådgivning. Et spørgsmål om kursgevinstbeskatning blev ligeledes afvist, fordi den påtænkte disposition ikke var præcist og fyldestgørende beskrevet. Se SKM2014.494.SR.

Eksempel (spørgsmål, der ikke kan besvares uden i konkret vurdering af hver mulige situation)

Der ønskedes bindende svar om, hvorvidt læger tilknyttet et privathospital skulle anses som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende. Da de enkeltes lægers vilkår ikke nødvendigvis var ens og da eventuelle forskelligheder ikke var tilstrækkelig belyst, blev anmodningen afvist, fordi den ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed, jf. SFL § 24, stk. 2. Se SKM2014.451.SR.

Se også SKM2019.614.SR, hvor Skatterådet afviste at besvare et spørgsmål, idet det ikke kunne besvares uden at Skatterådet foretog en konkret vurdering af hvert enkelt gavekort, som sagen omhandlede.

Eksempel (usikkerhed om vilkår for lån)

Angående et spørgsmål om fradragsret for renteudgifter blev det lagt til grund, at der bestod en ikke ubetydelig usikkerhed om lånets rentebærende karakter, hvorfor der skete afvisning, se SFL § 24, stk. 2. Se SKM2013.327.SR.

Eksempel (afvisning som følge af usikkerhed om ekspropriationsvilje)

Der manglede tilstrækkelige oplysninger om ekspropriationsvilje angående en ejendom i Tyskland, der var frivilligt overdraget, hvorfor der skete afvisning med henvisning til SFL § 24, stk. 2. Se SKM2013.220.SR.

Eksempel (tidspres)

Det fremgår også af lovforarbejderne, at afvisning kan komme på tale, hvis spørgsmålet er af så hastende karakter, at det ikke er muligt at besvare det inden for spørgerens tidsramme.

Eksempel (sammenhæng med spørgerens øvrige forhold)

Afvisning kan komme på tale, hvis spørgsmålet ikke kan besvares løsrevet fra spørgerens øvrige forhold.

Eksempel (usikkerhed om indhold af civilretlig aftale)

Anmodning om bindende svar om avance ved salg af landbrugsejendom blev afvist, da der var usikkerhed om aftaletidspunktet. Se SKM2009.556.SR.

Eksempel (usikkerhed om grundlaget for næringsbeskatning)

Anmodningen om bindende svar om avance ved salg af parcelhus blev afvist, fordi de foreliggende oplysninger om indkomst- og formueforhold var så usikre, at det ikke var muligt at vurdere, om der var grundlag for næringsbeskatning. Se SKM2011.53.BR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere
kommentarer

Landsskatteretten

SKM2018.274.LSR

Skatterådet havde besvaret klagerens spørgsmål i 1. instans omkring den skattemæssige behandling af en trust. Landsskatteretten fandt, at dette ikke afskar retten fra - som rekursmyndighed - at prøve, om betingelserne for at besvare anmodningen havde været til stede ved prøvelsen i 1. instans, jf. SKM2011.641.LSR.

Landsskatteretten fandt, at der herskede en sådan usikkerhed med hensyn til de faktiske grundlag for spørgsmålene, (herunder om trustens og dennes trustees forhold, idet der bl.a. ikke forelå vedtægter for trustee), at Skatterådet burde have afvist at besvare de stillede spørgsmål 1-3. Landsskatteretten fandt derfor, at den påklagede afgørelse skulle ændres således, at spørgsmålene ikke skulle realitetsbehandles.

Landsrettens kendelse vedrører SKM2013.83.SR.

Skatterådet

SKM2023.281.SR

►Skatterådet afviste at bekræfte den beløbsmæssige opgørelse af et underskud, da der ikke på baggrund af de fremlagte oplysninger kunne svares med fornøden sikkerhed.◄

 
SKM2022.393.SR

Skatterådet afviste at svare på, om et udenlandsk SICAV var et investeringsselskab efter aktieavancebeskatningslovens § 19.

Dette skyldtes, at der forelå dokumentation i Selskabets Offering Memorandum, der måtte anses for at være direkte i strid med Spørgers beskrivelse af faktum. Dermed fandt Skatterådet, at der var for stor usikker om sagens faktum til, at spørgsmålet kunne besvares med den fornødne sikkerhed, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.

 
SKM2022.355.SR

Skatterådet afviste at svare på spørgsmålet om, hvorvidt en bitcoin - modtaget som vederlag - var indkomstopgørelsen uvedkommende. Dette skyldtes, at spørgsmål ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed. Skatterådet fandt ikke, at man kan lægge en anskaffelse af bitcoin uprøvet til grund i et bindende svar, når bitcoin modtages som gave eller vederlag.

 
SKM2021.680.SR Skatterådet afviste at svare på, hvordan dogecoins, som var vundet i en konkurrence, skulle beskattes. Spørgerne havde i anmodningen forudsat, at den ene spørger var ejer af alle de vundne dogecoins. Som sagen forelå oplyst, fandt Skatterådet, at forudsætningen om, at den nævnte spørger var ejer af alle de omhandlede dogecoins, måtte anses for overvejende usandsynlig.  
SKM2021.674.SR

Sagen omhandlede nogle tyske selskaber, der var undergivet tysk sambeskatning ("Organschaft"). Holding 8 var udpeget som såkaldt "Organträger" og var derfor det selskab, der betalte koncernens tyske selskabsskat.

Skatterådet afviste at svare på spørgsmål 2, hvor spørger ønskede bekræftelse på, at der ved den danske CFC-vurdering skulle indregnes en kompensation til Holding 8 for funktioner og ricisi påtaget i en "Organschaft", idet det ikke var tilstrækkeligt oplyst og i øvrigt ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed.

 
SKM2021.655.SR

Skatterådet afviste at besvare 2 spørgsmål om, hvorvidt en viderefakturering af due dilligens ydelser var momspligtig eller om den faldt uden for momslovens anvendelsesområde. Dette blev begrundet med, at anmodningen ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed.

 
SKM2019.614.SR

Skatterådet blev bl.a. spurgt om, hvorvidt gavekort, som kunne ombyttes til kontanter, og hvor det tydeligt fremgik, at gavekortet var udstedt af en anden afgiftspligtig virksomhed end spørger, skulle behandles efter nogle bestemte regler. Spørger håndterede forskellige typer af gavekort, som alle kunne ombyttes til kontanter, og svaret på spørgsmålet afhang således af en konkret vurdering af det enkelte gavekort. spørgsmålet blev dermed afvist, idet det var af mere generel og ukonkret karakter.

 
SKM2019.30.SR

Skatterådet var bl.a. blevet bedt om bindende svar vedrørende forlods udbytte. Skatterådet afviste dog at besvare de pågældende spørgsmål, jf. SFL § 24, stk. 2, idet det ikke var muligt at vurdere elementerne i den forlods udbytteret, når der ikke var beregnet en værdi af en gevinstmulighed. Se spørgsmål 4a og 4b. Skatterådet afviste endvidere at besvare et spørgsmål omkring arveafgift eller udbytteskat på et fremtidigt tidspunkt, der ikke var nærmere specificeret. Dette blev begrundet med, at det ikke var muligt at besvare spørgsmålet uden at kende til de økonomiske forhold på dette fremtidige tidspunkt, og spørgsmålet kunne dermed ikke besvares med fornøden sikkerhed. Se spørgsmål 6.

 Sagen er påklaget til Landsskatteretten, som har truffet afgørelse i SKM2022.158.LSR. De afviste spørgsmål blev ikke påklaget, og Skatterådets afgørelse står derfor ved magt.

SKM2018.421.SR

Skatterådet afviste at besvare et spørgsmål om, hvorvidt en virksomhed kunne anses for elproducent efter elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra c, jf. SFL § 24, stk. 2. Der var i anmodningen ikke fremlagt et aftalegrundlag med angivelse af vilkårene for et salg af solcelleanlægget til virksomhed B, og anmodningen indeholdt kun en summarisk beskrivelse af det påtænkte koncept bl.a. i forhold til betalingsmodel og forpligtelser. Det var således ikke muligt med fornødenhed sikkerhed at vurdere, hvorvidt ejerskabet i tilstrækkelig grad er forbundet med den fornødne økonomiske risiko, indsats og rådighed.

 

SKM2018.293.SR

Spørger ønskede oplyst, om nogle interessenters interne handel med ideelle andele, for at opnå personligt ejerskab til en byggegrund fra interessentskabet til privat benyttelse, var momsfritaget. Skatterådet afviste at besvare spørgsmålet, jf. SFL § 24, stk. 2, da der ikke er overensstemmelse mellem spørgsmålet og de oplyste faktiske forhold.

Et interessentskab, som driver selvstændig økonomisk virksomhed, er i momsretlig henseende en afgiftspligtig person, jf. ML § 3, stk. 1. I selskabsretlig henseende er den enkelte deltager i et interessentskab alene berettiget til en ideel andel af interessentskabets værdier og har således ikke direkte ejendomsret over interessentskabets aktiver. Spørgsmålet forudsatte, at hver interessent ejede en ideel andel af interessentskabets aktiver. Dette var imidlertid ikke tilfældet hverken i selskabsretlig eller momsretlig henseende. Interessenterne ejede derimod en ideel andel af interessentskabet. Det var imidlertid ikke andelen af selskabet, som var genstand for transaktionen.

 

SKM2018.215.SR

Spørger, der var et selskab, ønskede bekræftet, at dets aktiviteter med køb, besiddelse, udstykning og salg af grunde til bolig- og erhvervsformål skulle anses for driftsaktiviteter i relation til pengetankreglen i ABL § 34. Skatterådet afviste at besvare spørgsmålet, idet svaret afhang af en konkret vurdering af hvert enkelt aktiv, og sagen indeholdt ikke tilstrækkelige oplysninger omkring de enkelte aktiver til at besvare spørgsmålet.

 

SKM2018.198.SR

Spørger ønskede bekræftet, at et likvidationsprovenu udloddet fra spørger til spørgers moderselskab i året, hvor spørger bliver endeligt likvideret, ikke ville være undergivet dansk beskatning. Skatterådet afviste at besvare spørgsmålet, da spørgsmålet ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed.

 

SKM2018.189.SR

Spørger ønskede i spørgsmål 6 bekræftet, at et udenlandsk selskab ikke ville være begrænset skattepligtig af udbytter modtaget fra et dansk datterselskab, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a. Skatterådet afviste at besvare spørgsmålet, idet spørgsmålet omkring begrænset skattepligt afhænger af en vurdering af, om udbyttemodtageren er retmæssig ejer af udbyttet. Dette spørgsmål afhænger af en transaktionsmæssig vurdering, der skal foretages for hver enkel udbytteudlodning. Dermed kunne Skatterådet ikke besvare spørgsmålet med fornøden sikkerhed.

 

SKM2018.162.SR

Spørger ønskede bekræftet, at der ikke ville indtræde fuld skattepligtigt i 2 nærmere beskrevne situationer. Skatterådet afviste at besvare spørgsmålene. Det afgørende for besvarelsen af de 2 spørgsmål var, om spørgers erhvervsaktiviteter i Danmark ville være udtryk for et fast mønster. Da det ikke var muligt at få dette tilstrækkeligt belyst, kunne spørgsmålene ikke besvares med fornøden sikkerhed.

 

SKM2017.575.SR

Afvisning, da spørgers indlagte forudsætninger om, at bonus ikke var retserhvervet i optjeningsåret, ikke fremgik tilstrækkeligt entydigt i det beskrevne faktum.

 

SKM2017.261.SR

Afvisning, da spørger havde forudsat, at denne kunne erhverve nogle medarbejderoptioner fra en medarbejder. Skatterådet fandt, at det var overvejende usandsynligt, at disse optioner kunne overdrages til tredjemand. Skatterådet afviste at svare på de stillede spørgsmål, idet de ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed, og spørgsmålet måtte anses for at være af teoretisk karakter.

 

SKM2016.153.SR

Afvisning - usikkerhed om faktiske oplysninger.  
SKM2016.72.SR Afvisning - spørgsmålet kan ikke besvares med fornøden sikkerhed. Skatterådet afviste i SKM2017.195.SR af genoptage sagen.
SKM2014.494.SR Afvisning som følge af at en påtænkt disposition blev anset for at være upræcist og ufyldestgørende beskrevet og dermed fremtræde som foreløbig, således at besvarelse ville få karakter af rådgivning.  
SKM2014.451.SR Afvisning da spørgsmål om lægers ansættelsesforhold i privathospital ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed.  
SKM2013.327.SR 3 spørgsmål blev afvist, dels begrundet i klagebehandling af samme spørgsmål, dels begrundet i, at der ikke blev spurgt til en skattemæssig virkning af en disposition, og dels begrundet i usikkerhed om et låns rentebærende karakter.  

SKM2009.556.SR

Afvisning - usikkerhed om aftaletidspunkt