åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.3.9.1 Afvisning af spørgsmål om alternative dispositioner" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Det fremgår af lovbemærkningerne til SFL § 23, at en anmodning om bindende svar efter en konkret vurdering kan afvises, hvis spørgeren ønsker en række alternative muligheder besvaret, således at en besvarelse vil være at sidestille med rådgivning.

Eksempel (afvisning af anmodning om belysning af 5 modeller om samme forhold)

Med udgangspunkt i anskaffelse af en sommerbolig i Italien anmodede ledelsen i det danske ejerselskab om bindende svar om de skattemæssige virkninger af 5 alternative modeller om organiseringen af brugsretten. Skatterådet afviste anmodningen med den begrundelse, at den omhandlede egentlig rådgivning om, hvilken af de 5 modeller, der ville være mindst indgribende og samtidig den billigste rent skattemæssigt. Se SKM2014.397.SR.

Eksempel (afvisning af spørgsmål til 4 alternative dispositioner)

Der var stillet spørgsmål til 4 forskellige alternative dispositioner, hvorfor der skete afvisning med den begrundelse, at anmodningen var at sidestille med rådgivning, som falder uden for rammerne af ordningen om bindende svar. Se SKM2014.248.SR.

Eksempel (afvisning af spørgsmål 2-4, idet der var tale om alternative dispositioner til spørgsmål 1.)

Spørgerne ønskede det bekræftet, at en vedtægtsændring, hvor en anpartshaver opgav sin bestemmende indflydelse, ikke medførte afståelsesbeskatning efter aktieavancebeskatningslovens § 30. Det fremgik videre af anmodningen, at "I det omfang Skatterådet ikke kan bekræfte Selskabets vurdering af ovenstående, har ejerkredsen identificeret en række alternative fremgangsmåder, som potentielt kunne implementeres med henblik på at sikre en (delvis) normalisering af ejerforholdet."

Skatterådet svarede på det første spørgsmål, men afviste at besvare spørgsmål 2-4, jf. SFL § 24, stk. 2, idet en besvarelse af disse spørgsmål ville have karakter af rådgivning.

Det blev i begrundelsen tilføjet, at det ikke ville gøre nogen forskel, hvis spørgeren foretog en opdeling i 4 separate anmodninger og sendte disse ind samtidigt. Se SKM2019.31.SR.

Eksempel (afvisning af spørgsmål, idet der var tale om alternative dispositioner til spørgsmål 1.)

Skatterådet afviste at besvare spørgsmål 2, idet spørgsmålet var udtryk for, at spørger ønskede en alternativ måde at gennemføre dispositionen i spørgsmål 1 på. Spørgsmål 3 bortfaldt. Se SKM2019.518.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere
kommentarer

Skatterådet

SKM2023.247.SR

►Skatterådet afviste at give bindende svar på de to sidste spørgsmål af 3, da spørger ønskede svar på alternative måder at gennemføre en påtænkt disposition.◄ 

 
SKM2023.142.SR

►Skatterådet fandt, at spørgsmål 2 opstillede et alternativt faktum for den påtænkte disposition, og at en besvarelse af begge spørgsmål dermed ville have karakter af rådgivning til brug for valg mellem to alternative dispositioner. Skatterådet afviste derfor at svare på spørgsmål 2 med henvisning til SFL § 24, stk. 2.◄

 
SKM2021.202.SR

I denne sag afviste Skatterådet 8 ud af 13 spørgsmål. Skatterådet afviste spørgsmålene med den primære begrundelse, at spørger ønskede en række alternative muligheder besvaret.

 
SKM2021.109.SR

Spørger spurgte under spørgsmål 4, om Skattestyrelsen var enig i, at man kunne etablere en selvstændig gruppe under XX ApS og dets CVR-nr. i stedet for at etablere et I/S (som under spørgsmål 1). Skatterådet afviste at besvare spørgsmålet, idet spørger således ønskede bindende svar på flere forskellige/alternative måder at gennemføre en given disposition på. Spørger havde dermed ikke på forhånd gjort sig klart, præcist hvilken fremgangsmåde spørger havde tænkt sig at anvende for at opnå sit mål.

 
SKM2021.70.SR

Såfremt spørgsmål 1 ikke kunne besvares bekræftende, ønskedes det (under spørgsmål 2) bekræftet, at spørgsmål 1 skulle besvares bekræftende, hvis der i stedet for aktier i Holding 2 A/S blev overdraget kapitalandele i de enkelte underliggende selskaber til fonden. Dette spørgsmål blev afvist, da der var tale om et alternativ til situationen i spørgsmål 1.

 
SKM2020.483.SR

Spørger havde stillet to spørgsmål. Det første spørgsmål vedrørte konsekvenserne af en overdragelse af en ideel andel af en ejendom, mens det andet spørgsmål vedrørte konsekvenserne af overdragelsen, hvis spørger var eneejer af den pågældende ejendom. Skatterådet fandt, at spørgsmål 2 måtte anses som et alternativ påtænkt disposition, hvis der blev svaret nej til spørgsmål 1. Spørgsmål 2 blev derfor afvist.

 
SKM2019.518.SR

Skatterådet kunne ved besvarelse af spørgsmål 1 ikke bekræfte, at spørger handlede i eget navn, men for andens regning, hvis de formidlede ophold i et sommerhus i Danmark via en hjemmeside på vegne af danske udlejningsbureauer. Under spørgsmål 2 anførte spørger, at såfremt der blev svaret nej på spørgsmål 1, ønskedes svar på, om spørger handlede i eget navn, men for andens regning, hvis det var spørger, som havde den gensidigt bindende aftale med lejeren af sommerhuset. Skatterådet afviste at besvare spørgsmål 2, idet spørgsmålet var af en sådan karakter, at en besvarelse heraf ikke ville indebære en skattemæssig stilling tagen til en påtænkt disposition. Spørger ønskede en alternativ måde at gennemføre en given disposition på. Spørgsmål 3 bortfaldt.

 
SKM2019.31.SR

Spørgerne ønskede bindende svar på 4 spørgsmål. Skatterådet svarede på det første spørgsmål, men afviste at besvare spørgsmål 2-4 vedrørende alternative fremgangsmåder i forhold til spørgsmål 1, jf. SFL § 24, stk. 2, idet en besvarelse af disse spørgsmål ville have karakter af rådgivning.

 
SKM2018.491.SR I anmodningen om bindende svar ønskedes bekræftet, hvordan henstandssaldoen på aktier skulle behandles hos henholdsvis manden, hans hustru og deres eventuelle dødsbo under forskellige forudsætninger - herunder om de var skattepligtige til henholdsvis Portugal eller Danmark på et givent tidspunkt. Skatterådet afviste at besvare spørgsmålene, da der var tale om alternativer, og da en besvarelse af anmodningen derfor måtte sidestilles med rådgivning.
SKM2014.841.SR

Skatterådet afviste spørgsmål 2-5, da spørger ønskede oplyst, om de fx kunne nøjes med én ansættelseskontrakt eller én lønseddel for at opnå samme skattemæssige virkning som under spørgsmål 1.

Der var således ikke tale om, at spørger ønskede at få svar på den skattemæssige virkning af en bestemt disposition, men i stedet at spørger ønskede at få oplyst, hvilken skattemæssig disposition han skulle foretage for at opnå en bestemt skattemæssig virkning. Dermed ville en besvarelse af anmodningen have karakter af rådgivning, og spørgsmål 2-5 blev derfor afvist, jf. SFL § 21, jf. § 24, stk. 2.

SKM2014.397.SR Afvisning - spørgsmål om 5 forskellige modeller blev anset som rådgivning.
SKM2014.248.SR Afvisning - alternative dispositioner.