Dato for udgivelse
09 mar 2018 10:12
SKM-nummer
SKM2018.101.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
14-4494580
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Genoptagelse, ejendomsvurdering, grundværdi, grundværdiområde
Resumé

Da opdeling i grundværdiområder alene er en beregningsteknisk hjælp til udøvelse af skønnet over handelsværdien af grunden, fandt Landsskatteretten, at en eventuel forkert henførelse af en grund til et givent grundværdiområde ikke udgør et forhold, der kan begrunde genoptagelse af vurderingen i henhold til skatteforvaltningslovens § 33 som vedtaget ved lov nr. 925 af 18. september 2012.

 

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 1, stk. 3, stk. 5
Lov nr. 925 af 18. september 2012 § 3

Henvisning

A.A.8.4.2.1 Den juridiske vejledning 2019-1

-

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Ekstraordinær genoptagelse

Afslag

Genoptagelse

Stadfæstelse

Faktiske oplysninger
Klageren har ved brev af 21. januar 2014 anmodet SKAT om en ekstraordinær genoptagelse af vurderingerne for 2000-2008. SKAT har ved afgørelse af 6. august 2014 givet afslag på ekstraordinær genoptagelse og klagen herover er indsendt den 15. september 2014 til Skatteankestyrelsen.

Ejendommen er et parcelhus beliggende adresse Y1, by Y1 i […] Kommune. Den har benyttelseskode 01 - Beboelsesejendom med 1 lejlighed.

Ejendommen omfatter en grund på 870 m2 og ligger i vurderingskreds […] og i grundværdiområde [A] Den har matrikelnr. […].

Det fremgår af BBR-meddelelsen, at huset er opført i 1932. Det bebyggede areal udgør 74 m2. Der er  kælder på 74 m2 og en udnyttet tagetage på 50 m2. Det samlede boligareal er på 124 m2. Det fremgår desuden, at der er garage på 20 m2.
Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt "[…]", vedtaget den [dato]. Området, som ejendommen ligger i, er udlagt til åben/lav boligbebyggelse. Det fremgår, at uanset de til enhver tid gældende bestemmelser om udnyttelsesgrad må højst 1/3 del af grundens nettoareal bebygges.

Klageren fremsendte den 3. juni 2010 en klage over 2009-vurderingen og Landskatteretten har i en afgørelse (sag nr. […]) af 10. marts 2014 nedsat den påklagede ejendoms grundværdi fra 1.244.200 kr. til 993.700 kr. Følgende fremgår af afgørelsen (uddrag):

Landsskatterettens afgørelse

Ejendommen, adresse Y1, by Y1, er beliggende i grundværdiområde [A], og grundværdien er ved vurderingen pr. 1. oktober 2009 ansat ud fra en områdepris på 1.490 kr./m². Den særskilt beregnede pris for [A] er 1.268 kr./m². Der er dog tale om et mindre grundværdiområde med kun et beskedent antal ejendomssalg.

Grundværdiområde [A] støder op til grundværdiområde [B], som er ansat ud fra en områdepris på 1.190 kr./m². Den særskilt beregnede pris for [B] er 1.264 kr./m².

Landsskatteretten finder på baggrund af beliggenheden og de særskilt beregnede priser for [A] og [B] på henholdsvis 1.268/1.264 kr./m² ved 2009-vurderingen, at grundværdien for adresse Y1 ansættes ud fra en områdepris på 1.190 kr./m².

Grundværdien kan herefter ansættes på følgende måde:

1 byggeret (800 m² x 1.190 kr./2)

476.000 kr.

870 m² x 1.190 kr./2

 517.650 kr.

Grundværdi (beregnet)

993.650 kr.

Grundværdi (afrundet)

993.700 kr.

SKAT, Ejendomsvurderingskontoret, har tiltrådt afgørelsen. "

SKAT har oplyst, at 2011-vurderingen er konsekvensrettet på baggrund af ovennævnte afgørelse.

Den påklagede periode, fra 2000-2008, er omfattet af følgende vurderinger:

SKAT har fastsat grundværdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2007 således:

Grundværdi

2.271.200 kr.

Grundværdi:

870 m² á 1.360 kr.

1.183.200 kr.

Byggeret, 1 stk.

1.088.000 kr.

Grundværdi

2.271.200 kr.

Grundværdi, afrundet

2.271.200 kr.

SKAT har fastsat grundværdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2005 således:

Grundværdi

1.628.300 kr.

Grundværdi:

870 m² á 975 kr.

848.250 kr.

Byggeret, 1 stk.

780.000 kr.

Grundværdi

1.628.250 kr.

Grundværdi, afrundet

1.628.300 kr.

SKAT har fastsat grundværdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2003 således:

Grundværdi

1.085.500 kr.

Grundværdi:

870 m² á 650 kr.

565.500 kr.

Byggeret, 1 stk.

520.000 kr.

Grundværdi

1.085.500 kr.

Grundværdi, afrundet

1.085.500 kr.

SKAT har fastsat grundværdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2002 således:

Grundværdi

893.500 kr.

Grundværdi:

870 m² á 535 kr.

465.450 kr.

Byggeret, 1 stk.

428.000 kr.

Grundværdi

893.450 kr.

Grundværdi, afrundet

893.500 kr.

SKAT har fastsat grundværdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2001 således:

Grundværdi

759.900 kr.

Grundværdi:

870 m² á 455 kr.

395.850 kr.

Byggeret, 1 stk.

364.000 kr.

Grundværdi

759.850 kr.

Grundværdi, afrundet

759.900 kr.

SKAT har fastsat grundværdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2000 således:

Grundværdi

676.400 kr.

Grundværdi:

870 m² á 405 kr.

352.350 kr.

Byggeret, 1 stk.

324.000 kr.

Grundværdi

676.350 kr.

Grundværdi, afrundet

676.400 kr.

SKATs afgørelse
SKAT har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne for 2000-2008.

SKAT har anført følgende som begrundelse for afgørelsen:

"
SKAT har ikke genoptaget ejendomsvurderingen

Vi kan ikke genoptage ejendomsvurderingen for 2000-2008, da betingelserne ikke er opfyldt. Det er derfor de oprindelige vurderingsmeddelelser, der gælder.

Du har den bedt om, at vi ekstraordinært genoptager vurderingen for 2000-2008 for ejendommen, adresse Y1, by Y1, ejendomsnummer […].

Du mener, at vurderingen skal genoptages, så din grund i grv.omr. [A] bliver vurderet på lige fod med genboernes i grv.omr. [B] i perioden 2000-2007. Du anfører, at sagen har principiel betydning og at du har fået Landsskatterettens ord for, at du havde ret i din klage over 2009, hvorfor SKAT bør genoptage vurderingerne før 2009 ekstraordinært.

Landsskatteretten har ved afgørelse af 10. marts 2014 givet dig medhold i, at grundværdien pr. 1. oktober 2009 for din ejendom adresse Y1 på baggrund af beliggenheden og de særskilt beregnede priser for grv.omr. [A] og [B] i 2009, skal ansættes ud fra en områdepris på 1.190 kr. svarende til områdeprisen for grv.omr. [B].

Først fra efteråret 2008 blev det muligt på internettet, at se andre grundejeres vurdering, hvorfor du ikke tidligere har haft muligheden for at klage over forskellen. Af SKAT s brev af 28. juni 2010 med opstilling af områdeprisen for de to grv.omr. [B] og [A] fra 1998-2009 fremgår det, at forskellen går helt tilbage til 2000.

Da grundskatteloftsværdien er beregnet ud fra grundværdien i 2001, har det påvirket ejendomsskatten for alle efterfølgende år. Vurderingerne bør derfor rulles tilbage, så områdeprisen for 2000 nedsættes til 640 kr., for 2001 til 700 kr. osv.

SKAT har ved brev af 15. maj 2014 foreslået at ændre grundværdien pr. 1. oktober 2011 som en konsekvens af Landsskatterens afgørelse vedr. 2009 vurderingen. Du undrer dig over, at du intet har hørt vedr. ekstraordinær genoptagelse af tidligere vurderinger samt at alene din ekskone har fået tilbagebetaling for 2011 og 2012.

Derfor genoptager vi ikke vurderingen

Vi kan kun ekstraordinært genoptage en vurdering, når disse krav er opfyldt:
Du skal dokumentere, at vurderingen er sket på et fejlagtigt grundlag. Der skal være tale om fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende faktiske forhold.
Genoptagelsen skal resultere i en ændret ejendoms- eller grundværdi med mindst 15 %.
Anmodningen skal være indgivet senest 6 måneder efter, at du fik kendskab til det forhold, der begrunder genoptagelsen.

Vi mener ikke, at betingelserne for at få genoptaget vurderingen er opfyldt, fordi vurderingen ikke er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende faktiske forhold, jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3. Vurderingsskøn kan ikke genoptages ekstraordinært.

Udgangspunktet for ansættelse af grundværdien er værdien i handel og vandel, jf. vurderingslovens §6. Dette er senest fastslået ved Vestre Landsrets dom SKM2011.776.VLR. I dommen fastslås det ligeledes, at det ikke kan kræves, at ansættelsen alene sker efter et bestemt princip eller lignende, hvis dette betyder, at grundværdien bringes under handelsværdien.

De enkelte elementer i grundværdien, herunder tilhør til grundværdiområde, udgør et skøn for netop at ansætte grundværdien til grundens værdi i handel og vandel, og kan således ikke påklages særskilt.

I henhold til punkt 3 ovenfor skal anmodning om ekstraordinær genoptagelse være indgivet senest 6 måneder efter, at du fik kendskab til det forhold, der kan begrunde genoptagelsen. Fristen ses ikke at være overholdt, idet du fik kendskab til forholdet ved klage over vurderingen pr. 1. oktober 2009.

SKAT har alene mulighed for at konsekvensrette efterfølgende vurderinger, når et Vurderingsankenævn eller Landsskatteretten har påkendt en vurdering, i det omfang afgørelsen giver anledning til ændring af vurderingen, jf. skatteforvaltningslovens § 34.

Vi har derfor fremsendt forslag til ændring af vurderingen pr. 1. oktober 2011 ved brev af 15. maj 2014.

Indsigelse agterskrivelse

Du har den 2. juli 2014 indsendt indsigelse over SKAT s agterskrivelse af 25. juni 2014 med forslag til afslag på ekstraordinær genoptagelse.

Der skønnes ikke at være nye oplysninger i indsigelsen, der kan begrunde ekstraordinær genoptagelse af vurderingen i henhold til skatteforvaltningslovens §33, stk. 3, jf. ovennævnte krav til ekstraordinær genoptagelse.
…".

I forbindelse med klagen over vurderingen har SKAT udtalt:

"SKAT mener ikke, der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse, idet vurderingen ikke er foretaget på et fejlagtigt grundlag, da områdetilhør må anses for et skøn.
Ejer har bedt om ekstraordinær genoptagelse den 21. januar 2014, men har kendt til forholdet siden 2010, hvor han påklager 2009 vurderingen.
LSR ændrer 2009 vurderingen, men det kan der efter SKAT s opfattelse ikke støttes ret på tilbage i tid efter SFL § 34. Ejer skulle have klaget over de pågældende vurderinger eller have anmodet om genoptagelse tidligere. LSR var nødvendigvis ikke kommet frem til samme resultat, hvis der var tale om en genoptagelsesanmodning for 2009 og ikke en klage, som det var tilfældet.

SKAT Team [...] har konsekvensrettet 2011 vurderingen pba LSR afgørelse. "

SKATs udtalelse af 27. november 2017:
"…
SKAT mener ikke, at anmodningen om genoptagelse lever op til bestemmelserne for ekstraordinær genoptagelse, da både inddeling i grundværdiområder og fastsættelse af niveauet i disse er en del af det skøn, som SKAT udøver.

SKAT er desuden enig i Skatteankestyrelsens bemærkning om, at genoptagelsesanmodningen ikke er indgivet rettidigt, da der er gået over 6 måneder mellem klagers kendskab til det forhold, der ønskes genoptaget, og indgivelsen af genoptagelsesanmodningen.

SKAT er dermed enig i Skatteankestyrelsens indstilling, hvoraf det fremgår, at der ikke er grundlag for hverken ordinær eller ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne for perioden 2000-2008."

Klagerens opfattelse
Klageren har fremsat påstand om, at grundværdierne for 2000-2008 er forkerte og derfor skal genoptages.

Til støtte for påstanden er følgende anført:

"Herved skal jeg klage over Skats afgørelse om ikke at genoptage ejendomsvurderingen af ejendommen adresse Y1, by Y1 - ejendomsnummer […] til trods for, at Landsskatteretten 10. marts 2014 har givet mig medhold i, at Skat har vurderet min ejendom forkert - en fejl, som opstod allerede i 2000, hvilket jeg først blev bekendt med 28. juni 2010, da Skat første gang afviste min klage over forskellen i områdeprisen for grv. område [A] og [B].

Sagen er den, at det først fra efteråret 2008 blev muligt at se andre grundejeres vurdering på nettet. Jeg havde derfor ikke haft mulighed for at opdage og klage over forskellen før. Af Skats blanke afvisning 28. juni 2010 med opstilling af områdeprisen for de to grv.områder [A] og [B] fra 1998-2009 fremgår det, at forskellen og dermed fejlen går tilbage til 2000.

Man skulle egentlig tro, at Skat med Landsskatterettens afgørelse af egen havde rullet ejendomsvurderingen tilbage til 1999-niveau, hvor vurderingen sidst var ens for de to grv.områder. Skat var jo blevet pålagt at ændre fejlen for 2009, som var det seneste år, jeg med Skats klagefrist kunne klage over. Da jeg fik Skats afvisning i 2010, lå det mig meget fjernt at kræve vurderingen rullet tilbage til 1999. Jeg koncentrerede mig om at få grundlæggende ret i, at forskellen var urimelig og en fejl - og jeg gad nok have set Skats svar, hvis jeg i 2010 havde krævet vurderingen rullet tilbage til 1999-niveau!

Nu, hvor Landsskatteretten så har givet mig medhold (endelig afgørelse af 10. marts 2014), har jeg naturligvis bedt Skat om at genoptage vurderingerne tilbage til 2000. Dette ville både være logisk, anstændigt, moralsk rigtigt og meget enkelt, men Skat dækker sig bare bag love og regler, der er kommet til, mens klagen over 2009-vurderingen har pågået!

* Det ville være logisk, fordi Landsskatteretten jo har givet mig medhold i, at der var tale om en fejl / forskel, som skulle rettes fra det år, som jeg specifikt klagede over - og jeg kunne jo ikke klage over tidligere vurderinger, selv om jeg fx allerede i 2008 vidste, at den var gal.

* Det ville være anstændigt og moralsk rigtigt, idet Skat i 2000 begik en fejl, som fik konsekvenser i ti år frem. Da grundskatteloftværdien er beregnet ud fra grundværdien i 2001, har det påvirket denne værdi for alle efterfølgende år. Skat var de eneste, der frem til efteråret 2008 kendte til denne fejl eller uretfærdige forskelsbehandling, men de gjorde intet for at rette den. Tværtimod afviste de lakonisk min klage, da jeg selv havde mulighed for at konstatere fejlen og ved et tilfælde blev opmærksom på den. Nu fortsætter Skat altså deres umoralske, uanstændige og uartige afvisning af kravet om at rette op på deres mangeårige fejl ved at dække sig bag regler, der er blevet ændret, mens Skat og Vurderingsankenævn behandlede klagen. Jeg ved ikke, hvordan reglerne var tidligere - før 2010 - men jeg ved, at det her ikke er noget, at der fremmer ens retsfølelse. Færre og færre betaler deres skat med glæde, og det her er et godt eksempel på, hvordan Skat med rette gør sig upopulær.

* Det ville være meget enkelt at rette fejlen og rulle vurderingerne tilbage, så områdeprisen for 2000 nedsættes til 640 kr., for 2001 til 700 kr. osv. Skat har jo tallene, og de kunne så let som ingenting ændre områdepriserne fra 2000-2008, så de passer med det, jeg og Landsskatteretten og al logik siger er rimeligt. Det er kun et spørgsmål om at taste de få tal ind og spytte nogle nye ejendomsvurderinger og skattebilletter ud. Det kan hverken koste lang tid eller mange penge. Jeg ved godt, at Skat er bebyrdet med mange svære sager. Det her er ikke en af dem!

Skats formelle grundlag for ikke at genoptage sagen er, at tre krav ikke er opfyldt:

  1. Jeg skal dokumentere, at vurderingen er sket på et fejlagtigt grundlag - Det har jeg lige gjort!
  2. Genoptagelsen skal resultere i en ændret grundværdi med mindst 15% - Forskellen er ca. 20%!
  3. Anmodningen skal være angivet senest 6 måneder efter, at jeg fik kendskab til det forhold, der begrunder genoptagelsen - Det fik jeg rent faktisk først med landsskatterettens endelige afgørelse 10. marts 2014, og jeg bad om genoptagelse for tidligere vurderinger allerede i januar 2014, da jeg havde set kopi af Landsskatterettens forslag til afgørelse. Jeg var altså faktisk forud!

Alle tre krav må derfor siges at være opfyldt. Skat VIL bare ikke rette fejlen. Det er sørgeligt og et anslag mod den basale retssikkerhed, at Skat opfører sig egenmægtigt og arrogant over for de borgere, som de burde hjælpe. Det grænser jo til chikane, at jeg skal bruge tid og kræfter på at klage videre i systemet - noget, andre nok ville have opgivet, og dermed ville Skat have opnået deres mål. Her er jo netop tale om en klokkeklar fejl, som let kan rettes - ikke bare om en tilfældig skæv ejendomsvurdering for et enkelt år, som ville være besværlig og måske også ulogisk at revurdere flere år tilbage. Det er også derfor, jeg bliver ved med at klage - og betragte klagen som rimelig.

Jeg håber på en retfærdig, logisk, anstændig og forholdsvis hurtig behandling af sagen. "

Til klagen er der vedlagt et brev sendt til SKAT den 2. juli 2014:

Med jeres brev af 25. juni 2014 i hånden, hvor I afviser at genoptage ejendomsvurderingen for 2000-2008, får jeg lyst til at sige: Skam jer! I nægter at rette en åbenlys fejl, som Landsskatteretten har stadfæstet ved at påberåbe jer nye regler fra 2013, skønt jeg startede sagen i 2010. I insisterer stædigt på at fastholde fejlen for 2000-2008, hvilket er både absurd og ulogisk, da SKAT har kendt til fejlen siden 2000, men jeg først havde mulighed for at gøre SKAT opmærksom på fejlen efter vurderingen i 2009.

Hvordan havde I forestillet jer, at jeg skulle have handlet anderledes? Det er SKAT, der som myndighed sidder inde med alle oplysninger, og som med en lille portion sund fornuft ville kunne være blevet opmærksom på fejlen og have rettet den af egen drift. Efter at jeg fik mulighed for - via internettet - at konstatere fejlen, klagede jeg naturligvis, og da Landsskatteretten gav mig ret - efter at sagen havde ligget hos SKAT og især Vurderingsankenævnet i tre år - var det meget naturligt at bede SKAT om at genoptage vurderingerne for 2000-2008. Skulle jeg have gjort det i 2010? Efter SKATs brev af 28. juni 2010? Det brev var en iskold og fejlagtig afvisning af min berettigede klage, og så måtte jeg koncentrere mig om at få ret i den. SKAT havde næppe genoptaget vurderingerne for 2000-2008 efter ovennævnte afvisning, selv om SKAT i brevet faktisk selv listede områdepriserne op for grundværdiområde [B] og [A]. Altså havde SKAT selv en viden om, at den havde været gal siden 2000. Eller mener SKAT virkelig, at min grund har været det samme værd som de bedst beliggende i by Y1 - […]?

Nu holder SKAT altså fast i fejlen siden 2000 ved at henvise til nye regler fra 2013. Når man læser i avisen om de mange sære ting, der foregår i SKAT, undrer det en, at SKAT godt i andre tilfælde kan opkræve penge med tilbagevirkende kraft, men når det er til SKATs ugunst, nægter man og dækker sig ind med paragrafrytteri for at undgå at rette åbenlyse fejl.

Selvfølgelig er jeg ikke enig i jeres brev af 25. juni 2014, og hvis SKAT fastholder at undlade at rette fejlen fra 2000-2008, vil jeg naturligvis anke sagen. "

Kontormøde i Skatteankestyrelsen den 5. oktober 2017:

"Klagen til Landsskatteretten skyldes, at klageren finder, at grundværdierne for 2000-2008 skal sættes ned. Klageren henviste særligt til følgende forhold:

Den påklagede ejendom er beliggende i et større parcelhuskvarter i by Y1. Adresse Y1 er beliggende imellem […]vej og […]vej.

Baggrunden for klagen er, at da det fra 2008 blev muligt at se egne og andres vurderinger på nettet, undrede klageren sig over, hvorfor andre ejendomme i kvarteret var vurderet med grundværdier der lå ca. 20 % under hans egen.

Klageren fandt ud af, at SKAT havde opdelt kvarteret i 2 grundværdiområder. Klagerens ejendom ligger i grundværdiområde [A]. Dette grundværdiområde er beliggende […] og støder mod nord op mod […]. Det andet grundværdiområde i kvarteret ([B]) ligger sydvest for adresse Y1. For 1998 og 1999 havde SKAT ansat de 2 grundværdiområder til samme områdepriser. Fra 2000 og fremefter satte SKAT områdeprisen højere for grundværdiområde [A].

Klageren mener, at denne opdeling er forkert, da der ikke i praksis er forskel på de faktiske grundpriser i kvarteret. De 2 grundværdiområder er også omfattet af samme lokalplan. Et andet forhold, der viser, at grundværdien er forkert ansat er, at SKAT anvender samme områdepris vedrørende adresse Y2 (grundværdiområde [C]) og den påklagede ejendom (grundværdiområde [A]). Ejendommene på adresse Y2 har en væsentlig bedre beliggenhed, da de er liggende ud til […]. Samlet set viser disse forhold, at SKAT har vurderet den påklagede ejendom forkert i forhold til andre ejendomme i området.

På det tidspunkt var det kun muligt at klage over 2009-vurderingen, da klagefristen vedrørende de tidligere vurderinger var overskredet. Klageren fremsendte derfor en klage over 2009-vurderingen til SKAT.

Landsskatteretten tog den 10. marts 2014 stilling til klagen over 2009-vurderingen og fandt, at grundværdien for 2009 skulle ansættes ud fra en områdepris på 1.190 kr., som er områdeprisen for grundværdiområde [B]. Grundværdien blev således nedsat med ca. 20 %.      

På baggrund af Landsskatterettens afgørelse har SKAT rettet 2009- og 2011-vurderingerne. Det er klageres opfattelse, at SKAT, af egen kraft, også burde gå tilbage og rette de tidligere vurderinger. Når Landsskatteretten har afgjort, at 2009-vurderingen er forkert ansat, så er vurderingerne for 2000-2008 også forkerte.

På baggrund af Landsskatterettens afgørelse, har klageren i 2014 anmodet SKAT om at genoptage vurderingerne for 2000-2008. SKAT har den 6. august 2014 afslået ekstraordinær genoptagelse med henvisning til, at der er kommet nye genoptagelsesregler i 2013 og at klageren ikke opfylder de nye betingelser. På det tidspunkt har sagen kørt i 3 år, og det er derfor ikke rimeligt at afslå genoptagelse med henvisning til, at der er kommet nye regler i 2013. Det er ikke klageren, men SKAT, der er skyld i, at sagen har kørt i 3 år. Klageren henviser desuden til, at det er meget enkelt at konsekvensrette de tidligere vurderinger. Grundlaget herfor kan udledes af Landsskatterettens afgørelse.

Klageren mener i øvrigt, at han opfylder de 3 betingelser for ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 33. Klageren har beskrevet grundlaget herfor i klagen.
…".

Klagerens brev den 14. november 2017 og 28. november 2017:

"Jeg vil for en god ordens skyld meddele, at jeg ikke er enig i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, idet jeg ikke er enig i sagsfremstillingen og præmisserne for afgørelsen.

Jeg ønsker derfor stadig at udtale mig mundtligt for Landsskatteretten under et retsmøde.

… jeg er som tidligere nævnt uenig i sagsfremstillingen og måden, man kommer frem til sin vurdering på. "

Landsskatterettens afgørelse og begrundelse
Skatteforvaltningslovens § 33, er ændret ved lov nr. 925 af 18. september 2012 med ikrafttrædelse den 1. januar 2013. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, at en klageberettiget, jf. § 35a, stk. 2, som kan godtgøre, at en vurdering er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende faktiske forhold, kan anmode told- og skatteforvaltningen om genoptagelse senest den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor den fejlagtige vurdering første gang er foretaget. Den klageberettigede skal samtidig over for told- og skatteforvaltningen dokumentere, at vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag. Beløbsmæssige vurderingsskøn foretaget på et korrekt grundlag kan ikke genoptages.

Ved vurderingen af om ansættelsen af vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag, lægges der afgørende vægt på, at der skal være tale om en fejlagtig registrering af fysisk/materielle forhold, og at denne fejlagtige registrering har givet sig udslag i en fejlagtig vurdering.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår bl.a. følgende:
 "Forslaget begrundes med, at de eksisterende genoptagelsesregler har vist sig at være udformet på en sådan måde, at genoptagelser kan finde sted i et langt videre omfang, end det har været tilsigtet med bestemmelsen. (…)

Det foreslås, at genoptagelse kan finde sted, når ejeren kan godtgøre, at vurderingen er foretaget på et faktisk fejlagtigt grundlag. Lovforslaget opregner forskellige eksempler på, hvad der kan være tale om, nemlig fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende faktiske forhold. Andre eksempler kunne være, at ejendommen fejlagtigt er registreret som beliggende i byzone i stedet for i landzone, eller at ejendommen er henført til et forkert planområde.

Denne liste er ikke udtømmende og tjener alene som eksempler. Det afgørende er, at der skal være tale om en fejlagtig registrering af fysisk/materielle forhold, og at denne fejlagtige registrering har givet sig udslag i en fejlagtig vurdering.

Beløbsmæssige ansættelser foretaget på et korrekt grundlag vil ikke kunne genoptages. Heri ligger, at det skal være selve grundlaget for vurderingen, der ikke er materielt korrekt. Det forhold, at ejendommens ejer ikke er enig med SKAT om den beløbsmæssige vurdering af en bestemt ejendom, skal ikke kunne gøres til genstand for genoptagelse. Uenighed mellem ejendommens ejer og SKAT om den beløbsmæssige vurdering skal afgøres efter de gældende regler om påklage og inden for de klagefrister, der gælder. "

Efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3, kan told- og skatteforvaltningen efter anmodning fra en klageberettiget eller af egen drift ekstraordinært genoptage en vurdering efter udløbet af den frist, der er nævnt i skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, hvis det konstateres, at vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag, jf. § 33, stk. 1, eller hvis vurdering ved en fejl ikke er foretaget. Det er en betingelse for genoptagelse af en foretaget vurdering efter denne bestemmelse, at genoptagelsen vil resultere i en ændring af ejendomsværdien eller grundværdien med mindst 15 %.

Efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 5, skal anmodning om ekstraordinær genoptagelse indgives til told- og skatteforvaltningen, senest 6 måneder efter at den klageberettigede har fået kendskab til det forhold, der begrunder en genoptagelse.

Klageren har begrundet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse med, at SKAT har fejlvurderet ejendommen, idet SKAT ved vurderingen har opdelt det kvarter i by Y1, hvor ejendommen er beliggende, i 2 forskellige grundværdiområder ([B] og [A]). Klageren finder, at denne opdeling er en fejl, da der ikke i praksis er forskel på de faktiske grundpriser i kvarteret. Fra 2000 og fremefter satte SKAT områdeprisen højere for grundværdiområde [A], hvori den påklagede ejendom er beliggende. Landsskatteretten tog den 10. marts 2014 stilling til klagen over 2009-vurderingen og fandt, at grundværdien for 2009 skulle ansættes ud fra en områdepris på 1.190 kr., som er områdeprisen for grundværdiområde [B]. Klageren finder, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 33 er tilstede.

Landsskatteretten bemærker, at klagerens anmodning om ekstraordinær genoptagelse vedrørende vurderingerne for perioden 2000-2008 er fremsendt til SKAT den 21. januar 2014. Bedømmelsen af, om ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 33, kan finde sted, skal derfor foretages efter de fra 1. januar 2013 gældende regler.

Det fremgår af vurderingsmeddelelserne for perioden 2000-2008, at SKAT har foretaget værdiansættelserne af grunden efter byggeretsværdiprincippet med udgangspunkt i en områdepris og grundens areal på 870 m2.

Det er rettens opfattelse, at de forhold, der er nævnt i genoptagelsesanmodningen om, at vurderingerne for perioden 2000-2008 ikke afspejler grundens handelspris, og at vurderingerne er forkert ansat i forhold til andre ejendomme i området, angår klage over det beløbsmæssige vurderingsskøn af grundværdierne.

Retten bemærker, at det fremgår af skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, sidste pkt., at beløbsmæssige vurderingsskøn foretaget på et korrekt grundlag ikke kan genoptages. Retten finder således ikke, at de forhold anført af klageren om, at vurderingerne for perioden 2000-2008 ikke afspejler grundens handelspris, og at vurderingerne er forkert ansat i forhold til andre ejendomme i området, i sig selv kan give grundlag for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3. Det er en betingelse for genoptagelse, at den klageberettigede godtgør, at vurderingen er foretaget på baggrund af en fejlagtig registrering af fysisk/materielle forhold, og at denne fejlagtige registrering har givet sig udslag i en fejlagtig vurdering.

Retten finder det således ikke godtgjort, at vurderingen for perioden 2000-2008 er foretaget på et faktisk fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende faktiske forhold.

Da opdeling i grundværdiområder alene er en beregningsteknisk hjælp til udøvelse af skønnet over handelsværdien af grunden, finder retten, at en eventuel forkert henførelse af en grund til et givent grundværdiområde ikke udgør et forhold, der kan begrunde genoptagelse af vurderingen i henhold til § 33 som vedtaget ved lov nr. 925 af 18. september 2012. Uanset at klageren tidligere havde klaget over 2009-vurderingen, der blev afgjort med rettens kendelse af 10. marts 2014, blev anmodningen om genoptagelse for 2000-2008 indsendt den 21. januar 2014, hvilket medfører, at ændringen af § 33 finder anvendelse i dette tilfælde jf. § 3 i lov nr. 925 af 18. september 2012.

Herudover bemærker retten, at klageren har haft kendskab til de forhold, der begrunder anmodningen om ekstraordinær genoptagelse i hvert fald siden 2010. Da klageren først har indgivet anmodning om ekstraordinær genoptagelse den 21. januar 2014, finder retten ikke, at klagerens anmodning om ekstraordinær genoptagelse er indgivet rettidigt, jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 5.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afslag på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne for perioden 2000-2008.