Indhold

Dette afsnit handler om de særlige regler om partsinddragelse, der gælder, når Vurderingsstyrelsen behandler og afgør sager om vurdering af fast ejendom.

Afsnittet handler om den særlige deklarationsprocedure, der er lovfæstet i SFL § 20 a, som Vurderingsstyrelsen kan anvende ved vurdering af fast ejendom, og som i så fald træder i stedet for reglerne om partsinddragelse i FVL §§ 19-21.

Afsnittet handler også om den særlige afgrænsning af kredsen af modtagere af meddelelser og afgørelser i sager om vurdering af fast ejendom, der er fastsat i SFL § 20 d, som regulerer Vurderingsstyrelsens pligt til afsøgning af mulige parter i vurderingssager.

Afsnittet handler herudover om indholdet af deklarationen, der sendes, hvis Vurderingsstyrelsen anvender deklarationsproceduren.

Afsnittet handler endelig om ejendomsejers reaktionsmuligheder efter deklaration.

Afsnittet indeholder:

Regel

Den særlige deklarationsprocedure, som Vurderingsstyrelsen kan anvende ved vurdering af fast ejendom, er lovfæstet i SFL § 20 a, der er en del af SFL kapitel 7 a.

SFL kapitel 7 a er indført ved lov nr. 688 af 8. juni 2017, og trådt i kraft pr. 1. januar 2018. SFL kapitel 7 a indeholder tillige andre særlige regler for behandling og afgørelse af vurderingssager. Se afsnit A.A.7.9 om frister ved sagsbehandling og afgørelse - vurdering af fast ejendom.

Der er ved lov nr. 278 af 17. april 2018 vedtaget enkelte justeringer af reglerne i SFL kapitel 7 a. Disse justeringer er trådt i kraft den 1. juli 2018. Der er herunder indsat en bestemmelse i SFL § 20 d, der regulerer kredsen af modtagere af meddelelser og afgørelser i sager om ejendomsvurdering.

SFL er ændret ved flere ændringslove, og senest ved lov nr. 2614 af 28. december 2021. Disse ændringslove er samlet i følgende lovbekendtgørelse: