Modeloverenskomstens artikel 32 om opsigelse fastslår, at:

  • Overenskomsten forbliver i kraft på ubestemt tid, indtil den eventuelt opsiges af en af parterne.
  • Begge parter kan opsige overenskomsten ved at give den anden part en note herom gennem de diplomatiske kanaler.
  • Den part, der vil opsige overenskomsten, skal give den anden part et varsel på mindst 6 måneder før udløbet af et kalenderår.
  • Hver af parterne angiver i overenskomsten, fra hvornår og hvordan overenskomsten skal ophøre med at have virkning.

Opsigelsesbestemmelsen i de danske DBO'er er forskelligt udformede, men følger normalt modeloverenskomsten. Mange nyere DBO'er er dog affattet, så de ikke kan opsiges i en periode på fx fem år regnet fra begyndelsen af det første år, hvor DBO'en havde virkning.

Om virkningen af opsigelse fastslår nyere danske DBO'er normalt, at:

  • Opsigelsen har virkning for skatter vedrørende det indkomstår, der følger umiddelbart efter det kalenderår, hvor meddelelsen om opsigelse er givet, og eventuelt også, at
  • Opsigelsen for så vidt angår skatter, der opkræves ved kilden, har virkning for så vidt angår beløb, der er betalt eller godskrevet efter udløbet af det kalenderår, hvor meddelelsen om opsigelse er givet.

 Se link til 2017 OECD modeloverenskomsten her.

Se også

Se også lov nr. 85 af 20. februar 2008 om opsigelse mellem henholdsvis Danmark og Frankrig/Spanien.