Dato for udgivelse
21 Dec 2017 18:09
SKM-nummer
SKM2017.745.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
17-1975627
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Transfer pricing
Emneord
Transfer pricing – meddelelse vedrørende land for land-rapportering til SKAT - indrapportering af land for land-rapporten til SKAT
Resumé

Danske virksomheder der indgår i en multinational koncern med en konsolideret omsætning på mindst 5,6 mia. kr. omfattes af land for land-rapporteringspligten i det efterfølgende indkomstår, og skal inden udløbet af indkomståret, der skal rapporteres for, meddele til SKAT, hvilket koncernselskab der har pligt til at indgive land for land-rapporten.

Meddelelsen om land for land-rapportering sker ved at udfylde blanket 05.034 og indsende oplysningerne til SKAT via ”Submit data by e-mail” i bunden af blanketten.

En dansk virksomhed, som enten er det ultimative moderselskab eller stedfortrædende moderselskab i en koncern omfattet af land for land-rapporteringspligten, skal indgive en land for land-rapport for indkomstår påbegyndt 1. januar 2016 eller senere senest 12 måneder efter udløbet af indkomståret.

Land for land-rapporten skal indgives elektronisk til SKAT i et fast XML-filformat.

Virksomhedens CVR-nummer og medarbejder-NemID skal anvendes ved indgivelsen af rapporten til SKAT.

Land for land-rapporten indgives til SKAT via følgende link: Indsend land for land-rapport (virk.dk)

 

Hjemmel

Skattekontrolloven § 3 B, stk. 10 – 16, om land for land-rapportering.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 3 B, stk. 10 – 16, om land for land-rapportering.
Bekendtgørelse nr. 1133 af 27. august 2016 om land for land-rapportering.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C.D.11.13.2 Land for land-rapporteringspligten for multinationale koncerner - regel og omfang.

Redaktionelle noter

Denne ophæver SKM2016.581.SKAT.

Meddelelse om forpligtelsen til land for land-rapportering

Multinationale koncerner med en konsolideret omsætning på mindst 5,6 mia. kr. skal med virkning for indkomståret 2016 indgive en land for land-rapport til skattemyndighederne. I Danmark er pligten til at indgive land for land-rapporter indsat i skattekontrollovens § 3 B, stk. 10-16, ved lov nr. 1884 af 29. december 2015.

Land for land-rapporten indeholder standardiserede og skematiske oplysninger om koncernens aktiviteter, allokering af indkomst og beskatning i de lande, hvor koncernen har hjemmehørende datterselskaber og faste driftssteder.

De omfattede koncerner skal udarbejde den første land for land-rapport for indkomståret 2016 (hvis indkomståret er påbegyndt 1. januar 2016 eller senere), og rapporten skal indsendes til den relevante skattemyndighed senest et år efter indkomstårets afslutning. For de fleste af de omfattede virksomheder skal rapporten indgives inden den 31. december 2017.

Danske virksomheder der indgår i en multinational koncern, for hvilken en land for land-rapport skal indgives, skal meddele til SKAT, at de er omfattet af land for land-rapporteringspligten. Virksomheden skal i meddelelsen oplyse, hvilket selskab i koncernen, der indgiver land for land-rapporten, og hvor dette selskab er skattemæssigt hjemmehørende. Meddelelsen skal sendes til SKAT inden udgangen af det indkomstår, for hvilket land for land-rapporten skal indgives. Dette følger af skattekontrollovens § 3 B, stk. 14. For de fleste virksomheder skulle meddelelsen om land for land-rapporteringspligten for indkomståret 2016 være indgivet til SKAT inden den 31. december 2016.

Meddelelse til SKAT om land for land-rapporteringspligt sker digitalt efter anvisning fra SKAT, jf. bekendtgørelse nr. 1133 af 27. august 2016 om land for land-rapportering § 2.

Meddelelse til SKAT om land for land-rapporteringspligt gives ved at udfylde blanket 05.034 og indsende oplysningerne til SKAT via ”Submit data by e-mail” i bunden af blanketten.

Se blanketten på data.aspx?oid=oid=2254001&vid=0

For selskaber omfattet af dansk sambeskatning er det kun administrationsselskabet, der på hele sambeskatningskredsens vegne skal udfylde land for land-meddelelsesblanketten og sende den til SKAT.                    

Virksomheder, der allerede har indgivet meddelelse om land for land-rapporteringspligt for indkomståret 2016 pr. brev eller e-mail til SKAT, og som har modtaget en kvittering for brevet eller e-mailen, skal ikke sende en ny land for land-meddelelse til SKAT efter den ovenfor anviste model.

Indrapportering af land for land-rapporten

En dansk virksomhed, som enten er det ultimative moderselskab eller stedfortrædende moderselskab i en koncern omfattet af land for land-rapporteringspligt, skal indgive en land for land-rapport for indkomstår påbegyndt 1. januar 2016 eller senere senest 12 måneder efter udløbet af indkomståret.

Land for land-rapportens indhold og format

Land for land-rapporten skal indgives elektronisk til SKAT i et fast XML-filformat.

Da land for land-rapporten skal anvendes til udveksling mellem skattemyndigheder i flere lande, er det afgørende, at alle rapporter indgives i samme format.

OECD har derfor udarbejdet en vejledning og XML-fil, der kan hentes på følgende link: http://www.oecd.org/tax/country-by-country-reporting-xml-schema-user-guide-for-tax-administrations-and-taxpayers.htm

En dansk beskrivelse af land for land-rapportens indhold findes i bekendtgørelse nr. 1133 af 27. august 2016 om land for land-rapportering.

Indsendelse af land for land-rapporten/XML-filen til SKAT

Virksomhedens CVR-nummer og medarbejder-NemID skal anvendes ved indgivelsen af land for land-rapporten til SKAT.

Land for land-rapporten skal indgives til SKAT via følgende link: Indsend land for land-rapport (virk.dk)

Man bliver her bedt om at logge ind via NemID. Bemærk, at man her skal bruge en medarbejdersignatur. Der kan ikke logges ind via personlig NemID.

Herefter åbnes en blanket, som udfyldes med navn, CVR nr. mv., og man vedlægger XML-filen med land for land-rapporten og trykker på send.