Dato for udgivelse
11 Dec 2017 14:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Nov 2017 13:20
SKM-nummer
SKM2017.711.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-1021284
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Forsikring, uforudsete, skader, fradragsret, personbiler, forsikringsskader
Resumé

Skatterådet bekræfter,

 • at Spørgers salg af en forsikring, der dækker pludselige uforudsete fejl på solgte biler er momsfri. Momsfritagelsen gælder både når forsikringsaftalen er indgået mellem bilkøberen og forsikringsselskabet med Spørger som formidler, og når forsikringsaftalen er indgået mellem Spørger og bilkøberen,
 • at Spørgers reparation af bilkøberens bil dækket af forsikringen, ikke skal anses som en leverance mod vederlag af momspligtige varer og ydelser til forsikringsselskabet, når forsikringsaftalen er indgået mellem Spørger og bilkøberen, og Spørger har genforsikret sig i et forsikringsselskab. Spørger har derfor ikke fradragsret for moms af udgifter, der er forbundet med reparation af bilkøberens bil,
 • at Spørger har fradragsret for moms af udgifter, der er forbundet med reparation af bilkøberens bil omfattet af den almindelige reklamationsret, selv om Spørger har dækket sig af via et forsikringsselskab,
 • at Spørger ikke har fradragsret for moms af udgifter, der er forbundet med reparation af bilkøberens bil dækket af forsikringen, hverken når Spørger har indgået forsikringsaftalen med bilkøberen, eller når forsikringsselskabet har indgået forsikringsaftalen med bilkøberen, og
 • at Spørger har fradragsret for moms af udgifter, der er forbundet med reparation af bilkøberens bil omfattet af en udvidet reklamationsret, når Spørger har solgt bilen med udvidet reklamationsret uden særskilt betaling herfor.
Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 760 af 21. juni 2016 (momsloven)

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 10, og
Momsloven § 37, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2007-2, afsnit D.A.5.10.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2007-2, afsnit D.A.11.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit D.A.11.1.3.4

Spørgsmål

 1. Kan det bekræftes, at den af Spørger solgte forsikring med udvidet reklamationsret i tilknytning til salg af køretøjer er fritaget for moms?
 2. Kan det bekræftes, at den af Spørger foretagne reparation dækket af forsikringen med udvidet reklamationsret ikke skal anses som levering mod vederlag til forsikringsselskabet, når aftalen er indgået mellem Spørger og bilkøberen?
 3. Kan det bekræftes, at Spørger har adgang til momsfradrag for udgifter til reparationer omfattet af den almindelige reklamationsret i forbindelse med salget af køretøjet, uagtet at Spørger har dækket sig af via et forsikringsselskab?
 4. Kan det bekræftes, at Spørger ikke har adgang til momsfradrag for udgifter til reparationer, der alene er dækket af forsikringen med udvidet reklamationsret købt af kunden i forbindelse med køb af køretøjet, når aftalen er indgået mellem Spørger og bilkøberen eller forsikringsselskabet og bilkøberen?
 5. Kan det bekræftes, at Spørger har adgang til momsfradrag for udgifter til reparationer, der relaterer sig til en udvidet reklamationsret, hvis Spørger ikke særskilt tilbyder en udvidet reklamationsret mod betaling, men sælger køretøjet med udvidet reklamationsret uden særskilt betaling herfor?

Svar

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja
 4. Ja
 5. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er autoforhandler og er i den sammenhæng blevet tilbudt et samarbejde med en forsikringsformidler om at tilbyde sine kunder en udvidet reklamationsret i tilknytning til salg af et køretøj. Forsikringen dækker pludselige uforudsete fejl på de elektriske og mekaniske komponenter, som er angivet i aftalen, i op til 36 måneder efter købet af bilen.

Spørger ønsker en afklaring af, om den momsmæssige behandling af konceptet er korrekt.

Forsikringsformidleren har beskrevet den momsmæssige behandling af såvel selve forsikringspræmien samt udgifterne til udførelse af reparationer mv. i tilknytning til forsikringen. Spørger er umiddelbart ikke enig i den momsmæssige behandling, hvorfor vi anmoder Skatterådet om at besvare spørgsmålene i nærværende anmodning om bindende svar.

Da konceptet kan udbredes til mange forhandlere, finder vi det vigtigt, at nærværende besvarelse bliver offentliggjort, således at momsen bliver behandlet korrekt hos alle forhandlere, der ønsker at tilbyde den udvidede reklamationsret.

Den momsmæssige behandling af konceptet er af forsikringsformidleren beskrevet således:

 • FF er forsikringsformidler
 • Bilforhandler/værksted (BV) er forsikringstager
 • Bilejeren (BE) køber en udvidet reklamationsret udstedt af BV

Da forsikringsformidling ikke er momspligtig, er der ikke pålagt moms på forsikringerne. Det betyder, at FF ikke kan fradrage moms.

Tegning af forsikring med udvidet reklamationsret

Når BV registrerer/køber en forsikring med udvidet reklamationsret hos FF indgår der ikke moms mellem parterne. Dvs. at FF ikke skal afregne moms for en solgt forsikring med udvidet reklamationsret og tilsvarende, at BV ikke kan fradrage moms af købet.

Når BE får en skade, som udbedres hos den, hvor forsikringen er tegnet

Når BE løber ind i et nedbrud på sin bil og henvender sig hos BV, anmelder BV skaden til FF, som vurderer og godkender skaden. BV udbedrer skaden og BE får sin bil retur. BV fakturerer nu FF for udbedring af skaden. Fakturaen skal specificeres med dele og arbejdsløn med tillæg af moms.

FF afregner nu BV det fulde beløb inkl. moms. BV bogfører fakturaen som værkstedssalg inkl. moms og skal afregne denne moms ved næste momsafregning til SKAT.

Da FF ikke er momspligtig og derfor ikke kan fradrage momsen på fakturaen, fakturerer FF nu BV tilbage med en momsfaktura. Den faktura bogfører BV nu som ren moms i sit regnskab og kan derfor ved næste momsafregning til SKAT, fradrage momsen i sit momsregnskab.

Når et andet værksted udbedrer skaden

Sker der nu det, at BE får et andet værksted til at udbedre skaden, forholder det sig en smule anderledes.

Værkstedet fakturerer FF for dele og arbejde inkl. moms, og FF afregner værkstedet det fulde beløb inkl. moms. Værkstedet bogfører salg og indbetaling helt som vanligt og er dermed ude af sagen.

FF står derimod med et momsudestående, som ikke kan fradrages og fakturerer nu BV (den der oprindeligt solgte forsikringen med udvidet reklamationsret til ejeren af køretøjet) momsen. BV afregner FF. FF’s udgifter til moms går således i nul. BV bogfører betalingen som ren indgående moms, og medtager beløbet på næste momsafregning

Da Spørger ønsker at udvide reklamationsretten i forbindelse med salg af sine køretøjer og samtidig ønsker sikkerhed for korrekt håndtering af moms, anmoder vi Skatterådet om besvarelse af ovenstående spørgsmål.

Spørgers opfattelse og begrundelse

1. Kan SKAT bekræfte, at den af Spørger solgte forsikring med udvidet reklamationsret i tilknytning til salg af køretøjer er fritaget for moms?

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 10 er forsikringsvirksomhed fritaget for moms.

Som det fremgår af Den juridiske vejledning, defineres forsikringsvirksomhed efter praksis, som virksomhed hvis ydelser består i - mod vederlag - at dække bestemte risici i overensstemmelse med vilkår fastsat i en forsikringsaftale. Se TfS 1996.118.ØLR.

I det omfang Spørger sælger en udvidet reklamationsret, som køber frit kan vælge at tilkøbe eller ej, vil der være tale om en selvstændig forsikringsydelse, der er fritaget for moms.

Spørgsmål 1 skal derfor besvares med et "JA".

2. Kan det bekræftes, at den af Spørger foretagne reparation dækket af forsikringen med udvidet reklamationsret ikke skal anses som levering mod vederlag til forsikringsselskabet, når aftalen er indgået mellem Spørger og bilkøberen?

Momslovens § 13, som er en undtagelse til hovedreglen skal fortolkes indskrænkende, hvilket bl.a. fremgår af Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit D.A.5.10.1, hvor der er henvist til EU-Domstolens sag omkring fortolkning af forsikringstransaktioner C-240/99.

I det omfang der vil være tale om levering af en reparationsydelse, vil leverancen være momspligtig efter momslovens § 4.

Det er imidlertid vores vurdering, at salg af forsikringen med udvidet reklamationsret, er at sidestille med værksteders salg af serviceaftaler, som ligeledes dækker uforudsete reparationer SKM2015.638.SR.

Det fremgår af SKM2015.638.SR, at det er SKATs opfattelse, at Spørgers ydelser mod vederlag bestående i uforudsete løbende reparationer, er momsfritagne, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, idet der er tale om forsikringsydelser.

Hvis Spørger sælger en forsikring til BE, vil den forsikring som Spørger tegner hos FF alt andet lige være en genforsikring, da Spørger i nærværende koncept anses for at være forsikringstager i forhold til FF og dermed ikke formidler af salg af en forsikring til BE. Spørger vil i momsmæssig henseende være forsikringsgiver i forhold til BE.

Den faktura, som Spørger udsteder til FF må efter vores vurdering anses for at være refusion af udgifter, som spørger har haft til opfyldelse af forsikringsdelen, hvorfor opkrævningen er momsfri. Der er ingen leverance fra Spørger til FF, når Spørger har solgt en forsikringsydelse til BE, som han efterfølgende kommer til at skulle opfylde.

Spørgsmål 2 skal derfor besvares med et "Ja".

3. Kan SKAT bekræfte, at Spørger har adgang til momsfradrag for udgifter til reparationer omfattet af den almindelige reklamationsret i forbindelse med salget af køretøjet, uagtet at Spørger har dækket sig af via et forsikringsselskab?

Hvis der opstår en skade/fejl på et køretøj indenfor den normale reklamationsperiode, jf. købeloven, vil Spørger være berettiget til momsfradrag, jf. momslovens § 37 for momsbelagte udgifter, som relaterer sig til reparationen, som Spørger er forpligtet til at foretage.

Reparationen vil i dette tilfælde anses for at være direkte henførbar til det momspligtige salg af køretøjet.

Adgangen til momsfradrag vil være uafhængig af, om reparationen bliver udført på Spørgers eget værksted eller hos 3. mand.

I det omfang Spørger har tegnet forsikring for dækning af eventuelle udgifter til reparationer omfattet af reklamationsretten, vil det alene være nettoudgiften, som FF skal dække, da Spørger har adgang til momsfradrag for de momsbelagte udgifter, som kan henføres til reparationen.

Spørgsmål 3 skal derfor besvares med et "JA".

4. Kan SKAT bekræfte, at Spørger ikke har adgang til momsfradrag for udgifter til reparationer, der alene er dækket af forsikringen med udvidet reklamationsret købt af kunden i forbindelse med køb af køretøjet, når aftalen er indgået mellem Spørger og bilkøberen eller forsikringsselskabet og bilkøberen?

Tegner BE en udvidet reklamationsret hos Spørger, er det BE, der skal anses for forsikringstager. Det forhold, at Spørger har dækket sin risiko af ved at tegne en genforsikring hos FF, fører ikke til, at Spørger er berettiget til momsfradrag, hvis der opstår en skade/fejl i den udvidede reklamationsperiode, som BE har tegnet en selvstændig forsikring for.

Der er efter vores vurdering tale om en genforsikring. Det vil sige, at udgiften hos Spørger alene kan henføres til det momsfrie salg af forsikringen, når Spørger på ingen måde er forpligtet til at reparere skaden/fejlen, hvis forsikringen ikke var blevet solgt til BE.

Bliver reparationen udført hos tredjemand, vil der ikke være adgang til fradrag til momsbelagte udgifter, jf. momslovens § 37 modsætningsvis, da udgifter til reparationen må anses for direkte henførbare til den momsfrie leverance af forsikringen, som Spørger har solgt til BE.

Uanset om Spørger selv udfører reparationen eller lader 3. mand udføre reparationen kan FF ikke fakturere momsen til Spørger, idet skaden/fejlen ikke kan henføres til et momspligtigt salg af en vare eller ydelse.

Hvis forsikringsaftalen er indgået mellem forsikringsselskabet og bilkøberen, vil Spørger ikke have adgang til momsfradrag for den moms, som forsikringsselskabet som momsfri virksomhed ikke har fradragsret for. Momsen vedrører ikke Spørgers momspligtige salg af varer og ydelser.

Spørgsmål 4 skal derfor besvares med et "JA".

5. Kan SKAT bekræfte, at Spørger har adgang til momsfradrag for udgifter til reparationer, der relaterer sig til en udvidet reklamationsret, hvis Spørger ikke særskilt tilbyder en udvidet reklamationsret mod betaling, men sælger køretøjet med udvidet reklamationsret uden særskilt vederlag herfor.

Hvis Spørger tilbyder en udvidet reklamationsret i forbindelse med salg af køretøjet uden særskilt vederlag for den udvidede reklamationsret, skal der afregnes moms af hele salgsprisen for køretøjet, da den udvidede reklamationsret må anses for at være en biydelse til hovedydelsen, idet køber ikke har mulighed for at fravælge den udvidede reklamationsret.

Opstår en skade/fejl på et køretøj inden for reklamationsperioden, således Spørger er forpligtet til at udbedre fejlen/skaden som led i den udvidede reklamationsperiode i forbindelse med salget af køretøjet, vil Spørger være berettiget til momsfradrag, jf. momslovens § 37 for momsbelagte udgifter, som relaterer sig til reparationen.

Reparationen må i dette tilfælde anses for at være direkte henførbar til det momspligtige salg af køretøjet.

Adgangen til momsfradrag vil være uafhængig af, om reparationen bliver udført på Spørgers eget værksted eller hos 3. mand.

I det omfang Spørger har tegnet forsikring for dækning af eventuelle udgifter til reparationer, vil det alene være nettoudgiften, som FF skal dække, da Spørger har adgang til momsfradrag for de momsbelagte udgifter, som kan henføres til reparationen.

Spørgsmål 5 skal derfor besvares med et "JA".

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at den af Spørger solgte forsikring med udvidet reklamationsret i tilknytning til salg af køretøjer er fritaget for moms.

Begrundelse

Spørger er autoforhandler med salg af brugte biler. Ved salg af en brugt bil påtænker spørger i samarbejde med A-forsikring at tilbyde bilkøbere en forsikring, der i op til 36 måneder efter købet dækker pludselige uforudsete fejl på de elektriske og mekaniske komponenter, som er angivet i aftalen.

Præmiens størrelse afhænger af forsikringsperiodens længde, ønsket forsikringsdækning, bilens motorstørrelse m.m.

Begrebet »forsikringstransaktioner« defineres i henhold til EU-domstolens praksis som transaktioner bestående i, at forsikringsgiveren påtager sig mod betaling af en præmie og i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden til den forsikrede at betale den ydelse, der er blevet aftalt ved kontraktens indgåelse, jf. eksempelvis EU-domstolens dom i sagen C-08/01, Taksatorringen.

Domstolen har endvidere udtalt, at det ikke er nødvendigt, at den ydelse, som forsikringsgiveren har påtaget sig at præstere i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden, består i betaling af et pengebeløb, idet der også kan være tale om assistancevirksomhed i form af penge- eller naturalydelser, jf. eksempelvis EU-domstolens dom i sagen C-13/06, Kommissionen mod Den Hellenske Republik.

I sagen C-13/06, Kommissionen mod Den Hellenske Republik, kom EU-domstolen netop frem til, at faste månedlige betalinger mod, at betaleren havde ret til ydelser bestående i vejhjælp i tilfælde af skader på- eller ulykke vedrørende en bil, var omfattet af momsfritagelsen af forsikringstransaktioner.

Endelig bemærker EU-domstolen i dommen i sag C-584/13, Mapfre, at forsikringstransaktioner efter deres art forudsætter, at der består et kontraktforhold mellem den, der leverer forsikringsydelsen, og den, hvis risiko dækkes af forsikringen, nemlig den forsikrede.

SKAT bemærker, at forsikringstransaktioner i relation til reparationer af biler alene omfatter dækning af udgifter til reparation af uforudsete, hændelige mekaniske svigt på den pågældende bil, jf. EU-domstolens dom i sagen C-584/13, Mapfre, sammenholdt med artikel 2, stk. 2, i § Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed.

Det er SKATs opfattelse, at bilkøberen ved den indgåede aftale om dækning af pludselige, uforudsete fejl på de elektriske og mekaniske komponenter på den købte bil mod betaling af en præmie, har købt en momsfri forsikringsydelse, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Det er endvidere SKATs opfattelse, at momsfritagelsen gælder både når aftalen er indgået mellem bilkøberen og forsikringsselskabet med Spørger som formidler, og når aftalen er indgået mellem bilkøberen og Spørger.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at den af Spørger foretagne reparation dækket af forsikringen med udvidet reklamationsret ikke skal anses som en leverance mod vederlag til forsikringsselskabet, når aftalen er indgået mellem Spørger og bilkøberen.

Begrundelse

Som det fremgår af begrundelsen i spørgsmål 1 er SKAT af den opfattelse, at når aftalen er indgået mellem Spørger og bilkøber, leverer Spørger en momsfritaget forsikringsydelse, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Hvis spørger har genforsikret sig, således at forsikringsselskabet dækker Spørgers udgifter i forbindelse med reparation af bilkøberens bil, er der ikke sket levering af momspligtige varer og ydelser fra Spørger til forsikringsselskabet - der er blot tale om, at Spørger skal have godtgjort sine udgifter.

SKAT bemærker, at når Spørger leverer en momsfri forsikringsydelse, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, har Spørger ikke fradragsret for moms af de udgifter, der er forbundet med reparation af bilkøberens bil. Spørgers udgifter omfatter således også den moms på fx reservedele, som Spørger ikke har fradragsret for. 

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at Spørger har adgang til momsfradrag for udgifter til reparationer omfattet af den almindelige reklamationsret i forbindelse med salget af køretøjet, uagtet at Spørger har dækket sig af via et forsikringsselskab.

Begrundelse

Spørgers salg af biler er omfattet af momspligten, og Spørger skal afregne moms af salget, enten efter lovens almindelige regler, dvs. af den fulde salgspris, jf. momslovens § 27, stk. 1, eller efter de særlige regler for brugte personmotorkøretøjer, jf. momslovens § 71.

Når Spørger som følge af den almindelige reklamationsret er forpligtet til at udbedre fejl og mangler på en solgt bil, afholdes udgiften som led i den momspligtige aktivitet, og Spørger har fradragsret for udgifter til reparation af bilen, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Det er uden betydning for fradragsretten, om Spørger har dækket sig af via et forsikringsselskab.

SKAT bemærker, at når Spørger har fradragsret for moms af de udgifter, der er forbundet med reparation af bilkøberens bil, er momsen ikke en del af Spørgers udgifter, som skal dækkes af forsikringsselskabet.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at Spørger ikke har adgang til momsfradrag for udgifter til reparationer, der alene er dækket af forsikringen med udvidet reklamationsret købt af kunden i forbindelse med køb af køretøjet, når aftalen er indgået mellem Spørger og bilkøberen eller forsikringsselskabet og bilkøberen.

Begrundelse

Som det fremgår af begrundelsen i spørgsmål 1 er SKAT af den opfattelse, at når aftalen er indgået mellem Spørger og bilkøber, leverer Spørger en momsfritaget forsikringsydelse, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Når Spørger leverer en momsfri forsikringsydelse, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, har Spørger ikke fradragsret for moms af de udgifter, der er forbundet med reparation af bilkøberens bil dækket af forsikringen, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Når forsikringsselskabet leverer en momsfri forsikringsydelse til bilkøberen, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, har forsikringsselskabet ikke fradragsret for moms af de udgifter, der er forbundet med reparation af bilkøberens bil dækket af forsikringen, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Spørger har heller ikke fradragsret for moms af de udgifter, der er forbundet med reparation af bilkøberens bil, når forsikringsselskabet leverer en momsfri forsikringsydelse til bilkøberen. Spørger har kun fradragsret for moms af indkøb, der vedrører Spørgers levering af momspligtige varer og ydelser, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Selv om forsikringsselskabet efter det oplyste vil fakturere sin ikke fradragsberettigede moms til Spørger, er der ikke tale om, at Spørger indkøber varer eller ydelser til brug for Spørgers levering af momspligtige varer eller ydelser.    

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Ja".

Spørgsmål 5

Det ønskes bekræftet, at Spørger har adgang til momsfradrag for udgifter til reparationer, der relaterer sig til en udvidet reklamationsret, hvis Spørger ikke særskilt tilbyder en udvidet reklamationsret mod betaling, men sælger køretøjet med udvidet reklamationsret uden særskilt betaling herfor.

Begrundelse

Spørgers salg af biler er omfattet af momspligten, og Spørger skal afregne moms af salget, enten efter lovens almindelige regler, dvs. af den fulde salgspris, jf. momslovens § 27, stk. 1, eller efter de særlige regler for brugte personmotorkøretøjer, jf. momslovens § 71.

Når Spørger som følge af den udvidede reklamationsret er forpligtet til at udbedre fejl og mangler på en solgt bil, afholdes udgiften som led i den momspligtige aktivitet, og Spørger har fradragsret for udgifter til reparation af bilen, jf. momslovens § 37, stk. 1.

SKAT bemærker, at Spørger ikke anses for at have leveret en momsfri forsikringsydelse, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, når Spørger sælger en bil med udvidet reklamationsret uden særskilt betaling herfor.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 5 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1-5

Lovgrundlag

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, har følgende ordlyd:

"§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

10) Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, herunder ydelser i forbindelse med sådan virksomhed, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere."

Momslovens § 27, stk. 1, har følgende ordlyd:

"§ 27. Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af det modtagne beløb."

Momslovens § 37, stk. 1, har følgende ordlyd:

"§ 37. Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6."

Momslovens § 71 har følgende ordlyd:

"§ 71. Ved levering af brugte personmotorkøretøjer kan virksomheden foretage et fradrag i det beregnede afgiftsbeløb som fastsat efter kapitel 6 og 7. Fradraget beregnes som merværdiafgiftssatsen ganget med en brøk, der i tælleren har virksomhedens købspris for køretøjet og i nævneren har 100 med tillæg af merværdiafgiftssatsen. Ved videresalg af personmotorkøretøjer indkøbt i et andet EU-land anvendes den på tidspunktet for køretøjets levering her til landet gældende merværdiafgiftssats i det andet EU-land."

Praksis

Den juridiske vejledning, D.A.5.10 Forsikringsvirksomhed

"Momsfritagelse udover traditionel forsikringsvirksomhed

Det har ikke betydning for momsfritagelsen, om forsikringsselskabet efter national ret har tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed

Det er heller ikke nødvendigt, at den ydelse, som forsikringsgiveren har påtaget sig at levere i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden, består i betaling af et pengebeløb. I henhold til EU-domstolens retspraksis kan der også være tale om assistancevirksomhed enten i form af penge- eller naturalydelser.

Skatterådet har i en konkret sag bekræftet, at en modtaget garantibetaling fra et inkassofirma i tilfælde, hvor inkassofirmaet ikke kunne inddrive fordringen, var momsfri forsikringsudbetaling. SKM2009.440.SR.

Eksempler på momsfritagelse af forsikringsvirksomhed

Udover traditionel forsikringsvirksomhed kan der fra retspraksis fremhæves følgende eksempler på momsfri forsikringsvirksomhed:

 • Vejhjælp
  Tjenesteydelser leveret i form af vejhjælp i forbindelse med skader udgør en forsikringstransaktion i henhold til fritagelsesbestemmelsen. Se EF-domstolen dom i sag C-13/06, Kommissionen mod Den Hellenske Republik. SKAT har på baggrund af dommen udsendt en SKAT-meddelelse, hvoraf det fremgår, at de omhandlede assistanceydelser i forbindelse med skader på motorkøretøjer må anses for momsfrie. Det gælder, uanset om ydelsen bliver leveret af en automobilklub eller af en anden virksomhed. Se SKM2007.620.SKAT. For at opnå momsfritagelsen er det en betingelse, at virksomheden imod forudgående præmiebetaling forpligter sig til at yde den sikrede bistand, når vedkommende kommer i vanskeligheder som følge af en hændelig begivenhed under befordringen eller under evt. parkering. Se hvilke ydelser, der kan leveres momsfrit som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement i SKM2017.23.SR og SKM2017.30.SR.

 • Forsikring i forbindelse med leasing
  Landsskatteretten har i en sag om et selskab, der udleasede biler, anset selskabets opkrævning af forsikringsbeløb i forbindelse med udleasing af biler for selvstændige ydelser i forhold til leasingydelserne. Se SKM2001.236.LSR. På den baggrund blev forsikringsbeløbene anset for omfattet af momsfritagelsen. Når selskabet udleasede biler, stillede det krav om, at leasingtager havde de fornødne ansvars- og kaskoforsikringer på bilen, der blev indregistreret med leasingtager som bruger. Hvorvidt leasingtager ønskede at tegne forsikringen gennem selskabet eller et andet forsikringsselskab var imidlertid frivilligt. Se også C-224/11, BGZ Leasing sp. z o.o.

 • Forsikring gennem fagforbund
  Landsskatteretten har i en kendelse tilkendegivet, at et fagforbund var omfattet af momsfritagelsen i forbindelse med tegning af en gruppeulykkesforsikring. Se SKM2003.303.LSR. Forsikringen var tegnet af forbundet som forsikringstager med forbundets medlemmer som forsikrede. Retten bemærkede desuden, at forbundet ikke var momspligtig af den modregnede del af den betalte præmie. Der blev dermed lagt vægt på, at fagforbundet ikke kunne antages at levere administrationsydelser mod vederlag til forsikringsselskabet, jf. ML § 4, stk. 1, men derimod selv forestod en del af den forsikringstransaktion, forbundet leverede sine medlemmer."

Den juridiske vejledning, D.A.11.3 Fuld fradragsret

"Regel

Virksomheder, der er momsregistreret efter ML §§ 47, 49, 51 eller 51 a, har fuld fradragsret for momsen af virksomhedens indkøb af varer og ydelser, der udelukkende benyttes til virksomhedens momspligtige leverancer, herunder leverancer i udlandet. Se ML § 37, stk. 1.

Det er ikke afgørende for fradragsretten, om virksomheden rent faktisk skal betale moms af sine momspligtige leverancer. Der er også fuld fradragsret for moms af indkøb til brug for eksport eller andre leverancer mv. til 0-sats efter reglerne i ML §§ 14-21 d og 34.

Der er kun fuld fradragsret, hvis indkøb mv. udelukkende benyttes til virksomhedens momspligtige leverancer. Hvis indkøb mv. også benyttes til andre formål, fx til brug for aktiviteter fritaget for moms efter ML § 13, er der kun delvis fradragsret efter reglerne i ML §§ 38-41. Se afsnit D.A.11.4 om delvis fradragsret."