Dato for udgivelse
21 dec 2017 11:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 aug 2017 08:50
SKM-nummer
SKM2017.740.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 2-406/2017
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Når man ønsker vejledning eller information
Emneord
Syn, skøn, Afvisning, juridiske, spørgsmål
Resumé

Skatteyder havde indgivet anmodning om afholdelse af syn og skøn. Skatteyder ønskede en bedømmelse af, om der fra en ejendom blev drevet virksomhed med udlejning, samt hvad den mulige lejeindtægt kunne udgøre pr. bygning.

SKAT nedlagde påstand om afvisning af begæringen, jf. retsplejelovens §§ 343 og 341, da der efter formulering af de ønskede spørgsmål i begæringen var tale om, at skønsmanden skulle udtale sig om nogle juridiske spørgsmål, hvilket ikke kan tillades, da en juridisk vurdering udelukkende foretages af den administrative klageinstans eller af domstolene.

Retten gav SKAT medhold, og afviste begæringen om afholdelse af syn og skøn.

Se også SKM2017.413.BR.

Reference(r)

Retsplejelovens § 343

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-2, A.A. 11.2.1.

Parter

A

Mod

SKAT

Afsagt af byretsdommer

Torben Riise

Ingen var indkaldt eller mødt.

Sagens oplysninger

Der blev fremlagt:
Anmodning om isoleret bevisoptagelse.
Mail af 19. juni 2017 fra SKAT.

Det fremgår af det fremlagte, at A til brug for en verserende administrativ skattesag har anmodet om syn og skøn, og at SKAT har påstået afvisning under henvisning til, at skønsmanden ved det begærede syn og skøn enten direkte eller indirekte kommer til at tage stilling til sagens juridiske forhold.

Retten har haft fastsat frist til parternes eventuelle yderligere bemærkninger angående afvisningsspørgsmålet med oplysning om, at spørgsmålet efter fristens udløb af retten vil blive afgjort på det da foreliggende skriftlige grundlag.

Der er ikke indkommet yderligere indlæg fra parterne. Retten afsagde sålydende

K e n d e l s e

Efter det oplyste drejer den administrative skattesag, som det anmodede syn og skøn påtænkes anvendt i, om, hvorvidt A i en nærmere angivet periode har drevet udlejningsvirksomhed på en bestemt ejendom.

Retten finder, at besvarelse af de påtænkte spørgsmål til skønsmanden vil indebære, at skønsmanden vil skulle tage stilling til den underliggende sags juridiske spørgsmål, og at sådan stillingtagen ikke kan ske under syn- og skøn i medfør af retsplejelovens § 343.

Derfor

B e s t e m m e s:

A’s anmodning om bevisoptagelse ved syn og skøn, tages ikke til følge.