Dato for udgivelse
27 nov 2017 13:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 sep 2017 12:27
SKM-nummer
SKM2017.671.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-1236972
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Indskud, grundkapital, uddeling, disponibel kapital, løbende gave
Resumé

Skatterådet bekræftede, at den ene Spørger kunne stifte en fond uden skattemæssige konsekvenser for Spørger. Endvidere bekræftede Skatterådet, at Spørgerne kunne give en løbende gave til fonden uden skattemæssige konsekvenser for Spørgerne. Endeligt bekræftede Skatterådet den skattemæssige konsekvens af, om de løbende gaver til fonden blev tillagt fondens grundkapital eller den disponible kapital.

Hjemmel

Ligningsloven § 16 A
Fondsbeskatningsloven § 1, stk. 1, nr. 1
Fondsbeskatningsloven § 3, stk. 6

Reference(r)

Ligningsloven § 16 A
Fondsbeskatningsloven § 1, stk. 1, nr. 1
Fondsbeskatningsloven § 3, stk. 6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C.B.3.5.2.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C.D.9.5.5.1.

Spørgsmål

 1. At Selskab A uden skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser for aktionæren i selskabet, Spørger, kan stifte Selskab A-Fond ved indskud af kr. X. i kontanter?
 2. At Selskab A, Selskab C, Selskab A2, Selskab A3 og Selskab H uden skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser for selskabernes aktionærer kan give en gave i form af en løbende ydelse til Selskab A-Fond som nærmere beskrevet nedenfor?
 3. At Selskab A-Fond er skattefri af den løbende ydelse (gave) fra Selskab A, Selskab C, Selskab A2, Selskab A3 og Selskab H, jfr. spm. 2, såfremt beløbet tilgår fondens grundkapital?
 4. At Selskab A-Fond er skattepligtig af de årlige gavebeløb, såfremt en gavegiver beslutter, at beløbet kan anvendes til uddeling?

Svar

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja
 4. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer 100% af aktiekapitalen i Selskab A. Selskabet fungerer som moder- og administrationsselskab for en række andre selskaber.

Selskab A ejer 100% af aktiekapitalen i Selskab A1, og dette selskab ejer 100% af aktiekapitalen i Selskab A2. Selskab A2 er et ejendomsselskab.

Selskab A ejer 70% af aktiekapitalen i Selskab A3. Den resterende ejerandel på 30% ejes af HR via hans personlige holdingselskab, Selskab C.

Selskab A4. ejer 100% af aktiekapitalen i Selskab D. Dette selskab driver virksomhed med salg og service for Selskab A’s kontorer i udlandet. Der er primært tale om salg af diverse tilbehør til koncernens aktiviteter m.v. Selskab A4 ejes på følgende vis:

 • Spørger ejer 50% via sit helejede selskab, Selskab E.
 • DA ejer 30% via sit helejede selskab, Selskab F.
 • CH ejer personligt 20%.

Selskab G er en X-virksomhed og ejes på følgende vis:

 • Spørger ejer indirekte 35% via Selskab A5.
 • HR ejer indirekte 15% via Selskab A5.
 • PA ejer indirekte 25% via Selskab H.
 • HM ejer 25% via Selskab I.

Nu er det besluttet at stifte en ny almenvelgørende og almennyttig fond, B-Fond, med støtte fra midler optjent/der optjenes i Selskab A-koncernen.

Formålet med stiftelse af fonden er at hjælpe og støtte de gavemodtagere, som fonden efter sit formål støtter og dermed give noget tilbage til samfundet, blandt andet for at koncernens medarbejdere kan være stolte af den virksomhed, som de arbejder i.

Det er et ønske, at fonden allerede i år skal give en donation til Velgørenhedsfond X.

I 2016 besluttede Selskab A at stifte fonden B-Fond, som er registreret af Erhvervsstyrelsen. Stiftelsen skete ved indskud af X kr. i kontanter, hvoraf den ene halvdel tilgik grundkapitalen og den anden halvdel tilgik den disponible kapital.

Fonden har efterfølgende stiftet datterselskabet B1.

B-Fond er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde.

B-Fond er ikke en familiefond, jf. § 8 i lov om erhvervsdrivende fonde, idet fundatsen ikke tillægger medlemmer af en bestemt familie eller visse familier fortrinsret til uddeling fra fonden etc.

I forbindelse med stiftelsen påtager stifteren, Selskab A, sig en 10-årig forpligtelse til hvert år at indbetale 3% af selskabets regnskabsmæssige resultat efter skat til fonden. Betingelserne fremgår af det gavebrev, der oprettes samtidig med fondens stiftelse.

Ligeledes påtænker selskaberne Selskab D, Selskab A2, Selskab A3 og Selskab G hver at påtage sig en tilsvarende forpligtelse til hvert år at indbetale 3% af selskabets regnskabsmæssige resultat efter skat til fonden, hvilket fremgår af de gavebreve, der oprettes samtidig med fondens stiftelse.

Formålet med de løbende ydelser fra de 5 selskaber er i de næste 10 år at tilføre fonden midler, således at fonden har mulighed for at opretholde og gerne øge sine uddelinger.

Det fremgår af fondens formål, at den støtter almenvelgørende og almennyttige formål.

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Den første bestyrelse består af:

 1. Spørger
 2. Person 1
 3. Person 2
 4. Person 3 (advokat)

Det fremgår af fundatsens § X, at:

"Bestyrelsen kan beslutte, at fondens formue helt eller delvis investeres i et eller flere kapitalselskaber. Disse kapitalselskaber kan drive virksomhed, erhverve fast ejendom, obligationer, aktier og anparter, pantebreve eller andre aktiver."

Det fremgår af fundatsens § X, at:

"Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren eller dennes nærtstående, til [Spørger] eller dennes nærtstående eller til væsentlige gavegivere eller bidragsydere til fonden."

Tilsvarende princip fremgår af fundatsens § X i tilfælde af fondens ophør.

SKAT kan lægge til grund, at ydelsen af gaver til fonden ikke vil være i strid med selskabslovens § 195:

"Generalforsamlingen kan beslutte, at der af kapitalselskabets midler ydes gaver til almennyttige eller dermed ligestillede formål, for så vidt det under hensyntagen til hensigten med gaven, selskabets økonomiske stilling og omstændighederne i øvrigt må anses for rimeligt. Til de i 1. pkt. nævnte formål kan det centrale ledelsesorgan anvende beløb, som i forhold til selskabets økonomiske stilling er af ringe betydning".

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ad spørgsmål 1-2: Maskeret udbytte

B-Fond støtter i overensstemmelse med sin formålsbestemmelse kun almenvelgørende og almennyttige formål.

De uddelinger, som B-Fond foretager, har ingen sammenhæng med de forretningsmæssige formål, der varetages af selskabet, eller andre selskaber i koncernen. De uddelinger, der vil ske fra B-Fond, kommer ikke selskabernes ejere eller deres nærtstående til gode.

Til støtte for spørgerens opfattelse henvises til tidligere afgivne bindende svar fra SKAT, jfr. bilag 2-7.

Der henvises i øvrigt til den juridiske vejledning, afsnit C.B.3.5.2.1. ("Udgifter der er selskabet uvedkommende") og den ledende dom på området SKM 2009.29 HR: Et selskab havde givet en gave til en mission. Eneanpartshaverens hustru var medlem af foreningen og virkede som såkaldt "præceptor" til fremme af foreningens aktiviteter. Spørgsmålet var herefter, om der forelå en maskeret udlodning? Højesteret udtalte følgende:

"H1 ApS uddelte i indkomståret 2000 en gave på 100.000 kr. til G1 Mission. Denne forening er godkendt efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, til at modtage fradragsberettigede gaver, og skattemyndighederne har dermed anerkendt, at foreningens midler anvendes i almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer. Gaver, som gives til en sådan almennyttig forening, må som udgangspunkt forventes at blive ydet ud fra en ideel interesse i at fremme foreningens formål.

Det er ikke godtgjort, at den gave, som A som eneanpartshaver lod sit selskab yde G1 Mission, blev givet i strid med de selskabsretlige regler, eller at gaven blev ydet for direkte eller indirekte at tilgodese andre interesser end hans ideelle interesse i at fremme foreningens almennyttige formål. Dette gælder, selv om hans hustru var medlem af foreningen og virkede som såkaldt "præceptor" til fremme af foreningens aktiviteter.

Højesteret finder det på denne baggrund ikke godtgjort, at A havde en sådan direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i at begunstige foreningen, at gaven kan anses for ydet af ham personligt med den virkning, at der foreligger en maskeret udlodning, som er skattepligtig efter ligningslovens § 16 A. Højesteret tager derfor hans påstand til følge".

Spørgsmål 1 og 2 kan således efter spørgernes opfattelse besvares bekræftende.

Ad spørgsmål 3 - Gave til grundkapital

Det er spørgernes opfattelse, at B-Fond ikke vil være skattepligtig af de løbende ydelser i det omfang, at de løbende ydelser tilgår grundkapitalen eller bundne midler.

Det fremgår af § 3, stk. 6, i fondsbeskatningsloven, at gaver til fonde kun skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis gaven skal anvendes til uddeling.

Der er ikke tale om en familiefond.

Der henvises i øvrigt til den juridiske vejledning, afsnit C.D.9.5.5.1 ("Gaver til fonde, der ikke er familiefonde").

Gavegiver har ikke fradrag for de løbende ydelser, da betingelserne herfor i ligningslovens § 12, stk. 1-3, ikke er opfyldt.

Spørgsmål 3 kan således efter spørgernes opfattelse besvares bekræftende.

Ad spørgsmål 4 - Gave til uddeling

Gavegiverne har en interesse i at kunne bestemme, at den årlige ydelse helt eller delvist skal anvendes til uddeling, således at fonden har mulighed for at foretage uddelinger ud over afkastet fra grundkapitalen.

Det er spørgernes opfattelse, at gavegiverne hvert år kan træffe bestemmelse om, hvorvidt uddelingen skal ske til fondens grundkapital og dermed ikke til uddeling eller til den disponible kapital med den virkning, at beløbet skal beskattes i fonden (hvor denne skattepligt helt eller delvist kan neutraliseres gennem de uddelinger, som fonden foretager).

Hvis gavegiverne bestemmer, at den pågældende ydelse gives til den disponible kapital (rådighedskapitalen), er det spørgernes opfattelse, at beløbet er skattepligtigt i fonden, jfr. fondsbeskatningslovens § 3, stk. 6, og den juridiske vejledning, afsnit C.D.9.5.5.1 ("Gaver til fonde, der ikke er familiefonde").

Gavegiver har ikke fradrag for de løbende ydelser, da betingelserne herfor i ligningslovens § 12, stk. 1-3, ikke er opfyldt.

Spørgsmål 4 kan således efter spørgernes opfattelse besvares bekræftende.

Tidsmæssige virkninger af det bindende svar

Jeg skal anmode om, at svaret skal være bindende i den periode, hvor selskaberne er forpligtede i henhold til gavebrevene, dvs. 10 år. Der er i gavebrevene taget præcist højde for forpligtelserne, og der eksisterer ikke efterfølgende valgmuligheder for spørgerne. Det er ikke hensigtsmæssigt eller rimeligt, at svaret efter 5 år ikke længere er bindende, jfr. JV, afsnit A.A.3.10 (Bindende virkning fremadrettet).

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Selskab A uden skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser for aktionæren i selskabet, Spørger, kan stifte B-Fond ved indskud af kr. X. i kontanter.

Begrundelse

Hvis en hovedaktionær foranlediger, at selskabet foretager udbetalinger til formål, som udelukkende eller i det væsentlige tilgodeser hovedaktionærens personlige interesser, og udbetalingerne ikke er driftsomkostninger i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, beskattes aktionæren af udbetalingerne, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Det fremgår af fundatsens pkt. X, at fondens formål vil være almenvelgørende og almennyttigt. Endvidere er det oplyst, at kr. X skal tilgå fondens grundkapital, således at de resterende kr. X vil tilgå den disponible kapital til uddelinger og hensættelser.

Endvidere fremgår det af § X i fondens fundats, at:

"Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren eller dennes nærtstående, til [Spørger] eller dennes nærtstående eller til væsentlige gavegivere eller bidragsydere til fonden."

Med henvisning til de fondsretlige regler kan fonden alene uddele midler af den disponible kapital i overensstemmelse med fondens formålsbestemmelse. Indskuddet fra Selskab A til stiftelse af fonden kan derfor alene anvendes af fonden til at opfylde sin formålsbestemmelse.

Henset til at B-Fond er stiftet som en erhvervsdrivende fond og ikke en familiefond, vil indskuddet ikke skulle pålægges gaveafgift i medfør af fondsbeskatningslovens § 3, stk. 6, 3. pkt., uagtet fordelingen af indskuddet mellem grundkapital og disponibel kapital.

Henset til at indskuddet fra Selskab A til stiftelse af fonden skal bidrage til at fonden kan opfylde sin formålsbestemmelse, som vedrører almenvelgørende og almennyttige formål, som ikke kommer Spørger til gode, er det SKATs opfattelse, at Selskab A kan stifte fonden ved indskud af kr. X uden skattemæssige og afgiftsmæssige konsekvenser for Spørger.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med Ja.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at Selskab A, Selskab D, Selskab A2, Selskab A3 og Selskab G uden skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser for selskabernes aktionærer kan give en gave i form af en løbende ydelse til B-Fond.

Begrundelse

Hvis en aktionær foranlediger, at selskabet foretager udbetalinger til formål, som udelukkende eller i det væsentlige tilgodeser aktionærens personlige interesser, og udbetalingerne ikke er driftsomkostninger i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, beskattes aktionæren af udbetalingerne, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Det fremgår af fundatsens pkt. X, at fondens formål vil være almenvelgørende og almennyttigt. Endvidere fremgår det af § X i fondens fundats, at:

"Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren eller dennes nærtstående, til [Spørger] eller dennes nærtstående eller til væsentlige gavegivere eller bidragsydere til fonden."

Med henvisning til de fondsretlige regler kan fonden alene uddele midler af den disponible kapital i overensstemmelse med fondens formålsbestemmelse. De løbende ydelser som Selskab A, Selskab D, Selskab A2, Selskab A3 og Selskab G vil give til B-Fond kan derfor alene anvendes af fonden til at opfylde sin formålsbestemmelse.

Henset til at B-Fond er stiftet som en erhvervsdrivende fond og ikke en familiefond, vil de løbende ydelser ikke skulle pålægges gaveafgift i medfør af fondsbeskatningslovens § 3, stk. 6, 3. pkt., uagtet fordelingen af ydelserne mellem fondens grundkapital og disponibel kapital.

Henset til at de løbende ydelser fra Selskab A, Selskab D, Selskab A2, Selskab A3 og Selskab G til fonden skal bidrage til at fonden kan opfylde sin formålsbestemmelse som vedrører almenvelgørende og almennyttige formål, og derved ikke kommer ejerkredsen i de respektive givende selskaber til gode, er det SKATs opfattelse, at Selskab A, Selskab D, Selskab A2, Selskab A3 og Selskab G årligt kan yde en gave til fonden uden skattemæssige og afgiftsmæssige konsekvenser for selskabernes ejerkredse.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med Ja.

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at B-Fond er skattefri af den løbende ydelse fra Selskab A, Selskab D, Selskab A2, Selskab A3 og Selskab G, såfremt beløbet tilgår fondens grundkapital.

Begrundelse

Det følger af fondsbeskatningslovens § 3, stk. 6, at gaver til en fond omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1 alene skal medregnes til den skattepligtige indkomst for den modtagende fond, såfremt gaverne skal anvendes til uddeling, eller det i fondens vedtægter er bestemt, at gaverne skal anvendes til uddeling indenfor et nærmere fastsat tidsrum. Såfremt gaver til en erhvervsdrivende fond gives til udvidelse af fondens grundkapital er fonden således ikke skattepligtig af de modtagne gaver.

Udgangspunktet er, at en gave til en erhvervsdrivende fond tilfalder den disponible kapital, som fonden kan anvende til uddelinger, medmindre gavegiver udtrykkeligt bestemmer at gaven skal tillægges fondens grundkapital i stedet. Gavegiver har på tidspunktet for gavens afgivelse således mulighed for at bestemme, hvorvidt gaven er bestemt til uddeling af fonden eller om den skal tilfalde fondens grundkapital, jf. Juridisk Vejledning afsnit C.D.9.5.5.1.

Det er oplyst, at B-Fond er stiftet som en erhvervsdrivende fond og vil modtage en gave hvert år i 10 år fra Selskab A, Selskab D, Selskab A2, Selskab A3 og Selskab G, svarende til 3 % af selskabernes regnskabsmæssige resultater efter skat. Endvidere er det oplyst, at B-Fonden ikke er en familiefond.

Det fremgår af de vedlagte gavebreve, at bestyrelsen i hvert af de spørgende selskaber hvert år træffer beslutning om, hvorvidt det beløb der tilfalder fonden i gave for det pågældende år skal tillægges fondens grundkapital eller disponible kapital, der kan uddeles af fonden.

På baggrund heraf kan det bekræftes, at såfremt gavegiverne udtrykkeligt beslutter at gaverne til fonden skal tillægges fondens grundkapital, vil B-Fond ikke være skattepligtig af de modtagne gaver.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med Ja.

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at B-Fond er skattepligtig af de årlige gavebeløb, såfremt en gavegiver beslutter, at beløbet kan anvendes til uddeling.

Begrundelse

Det følger af fondsbeskatningslovens § 3, stk. 6, at gaver til en fond omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 4 alene skal medregnes til den skattepligtige indkomst for den modtagende fond, såfremt gaverne skal anvendes til uddeling, eller det i fondens vedtægter er bestemt, at gaverne skal anvendes til uddeling indenfor et nærmere fastsat tidsrum. Såfremt gaver til en erhvervsdrivende fond gives til udvidelse af fondens grundkapital er fonden således ikke skattepligtig af de modtagne gaver.

Udgangspunktet er, at en gave til en erhvervsdrivende fond tilfalder den disponible kapital, som fonden kan anvende til uddelinger, medmindre gavegiver udtrykkeligt bestemmer at gaven skal tillægges fondens grundkapital i stedet. Gavegiver har på tidspunktet for gavens afgivelse således mulighed for at bestemme, hvorvidt gaven er bestemt til uddeling af fonden eller om den skal tilfalde fondens grundkapital, jf. Juridisk Vejledning afsnit C.D.9.5.5.1.

Det er oplyst, at B-Fond er stiftet som en erhvervsdrivende fond og vil modtage en gave hvert år i 10 år fra Selskab A, Selskab D, Selskab A2, Selskab A3 og Selskab G, svarende til 3 % af selskabernes regnskabsmæssige resultater efter skat. Endvidere er det oplyst, at B-Fonden ikke er en familiefond.

Det fremgår af de vedlagte gavebreve, at bestyrelsen i hvert af de spørgende selskaber hvert år træffer beslutning om, hvorvidt det beløb der tilfalder fonden i gave for det pågældende år skal tillægges fondens grundkapital eller disponible kapital, der kan uddeles af fonden.

På baggrund heraf kan det bekræftes, at såfremt gavegiverne beslutter at gaverne til fonden skal tillægges fondens disponible kapital, der kan uddeles af fonden, vil B-Fond være skattepligtig af de modtagne gaver.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med Ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Ligningslovens § 16 A

 Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, jf. dog stk. 4.

   Stk. 2. Til udbytte henregnes:

1)      Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere, jf. dog stk. 3.

Fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1

   Stk. 1 Skattepligt i henhold til denne lov omfatter:

1)      Fonde, der er omfattet af lov om fonde og visse foreninger eller af lov om erhvervsdrivende fonde, medmindre fonden er undtaget fra disse love.

(…)

Fondsbeskatningslovens § 3, stk. 6

Stk. 6.  Gaver til fonde omfattet af § 1, nr. 1 og 4, skal kun medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis gaven skal anvendes til uddeling eller det i vedtægten er bestemt, at kapitalen i løbet af et nærmere fastsat tidsrum skal anvendes til uddeling. Gaver til fonde, i hvis vedtægter der tillægges medlemmer af bestemte familier fortrinsret til uddelinger fra fonden eller fortrinsret til at indtage bestemte stillinger m.v., jf. § 7 i lov om fonde og visse foreninger og § 8 i lov om erhvervsdrivende fonde, medregnes ved opgørelsen af fondens skattepligtige indkomst, såfremt der er tale om en gave, hvorved en fonds grundkapital udvides. Af gaver, som ydes til stiftelse af fonde som nævnt i 2. pkt., svares en afgift på 20 pct., jf. dog 1. pkt.

Praksis

SKM2009.29.HR

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at den gave, som eneanpartshaveren lod sit selskab yde foreningen, blev givet i strid med de selskabsretlige regler, eller at gaven blev ydet for direkte eller indirekte at tilgodese andre interesser end hans ideelle interesse i at fremme foreningens almennyttige formål. Dette gælder, selv om hans hustru var medlem af foreningen og virkede som såkaldt »præceptor« til fremme af foreningens aktiviteter. Højesteret fandt det på denne baggrund ikke godtgjort, at A havde en sådan direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i at begunstige foreningen, at gaven kunne anses for ydet af ham personligt med den virkning, at der foreligger en maskeret udlodning, som var skattepligtig efter ligningslovens § 16 A.

Den juridiske vejledning, afsnit C.B.3.5.2.1 Udgifter der er selskabet uvedkommende

Regel

Hvis en udgift i et selskab ikke kan anses for en driftsomkostning, men i stedet synes afholdt i aktionærens interesse, så er der grundlag for at statuere maskeret udbytte. Se LL § 16 A, stk. 1.

Driftsomkostninger er defineret som de udgifter, der “i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten". Se SL § 6, stk. 1, litra a.

Se også

Se også Den Juridiske Vejledning, afsnit C.C.2.2.2 om de enkelte omkostningsarter i selvstændig erhvervsvirksomhed mv.

Betingelser for at statuere maskeret udbytte

For at statuere maskeret udbytte skal disse to spørgsmål altid vurderes konkret:

 • Er udgiften afholdt i aktionærens interesse?
 • Er udgiften en driftsomkostning?

Der skal kunne svares ja til det første spørgsmål og nej til det andet spørgsmål for, at der kan statueres maskeret udbytte.

Er udgiften afholdt i aktionærens interesse?

Om en udgift er afholdt i aktionærens interesse skal vurderes bredt. Det kan fx være i hovedaktionærens interesse, at hans selskab får fradrag for løn m.m. til ham for ikke udført arbejde i stedet for at udbetale udbytte, som selskabet ikke kan få fradrag for i indkomstopgørelsen.

(…)

Er udgiften en driftsomkostning?

Der kan mangle lovhjemmel for fradrag af en udgift, uden at det medfører, at udgiften er afholdt i aktionærens interesse. Rykkergebyr udløst af for sen betaling er fx ikke fradragsberettiget, men udgiften kan ikke anses for afholdt i aktionærens interesse. Se SL § 6, stk. 1, litra a.

Omvendt kan en udgift være en fradragsberettiget driftsomkostning, selv om den også kan synes afholdt i aktionærens interesse.

Fx et selskabs sponsorstøtte til udvikling og drift af båd og til kapsejlads blev anset for fradragsberettiget, uanset at hovedaktionæren var tidligere sejlsportsmand. Se TfS 1998, 155 VLD.

Spørgsmål 2

Der henvises til gennemgangen af lovgrundlag og praksis i spørgsmål 1.

Spørgsmål 3

Lovgrundlag

Fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1

   Stk. 1 Skattepligt i henhold til denne lov omfatter:

1)      Fonde, der er omfattet af lov om fonde og visse foreninger eller af lov om erhvervsdrivende fonde, medmindre fonden er undtaget fra disse love.

(…)

Fondsbeskatningslovens § 3, stk. 6

   Stk. 6.  Gaver til fonde omfattet af § 1, nr. 1 og 4, skal kun medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis gaven skal anvendes til uddeling eller det i vedtægten er bestemt, at kapitalen i løbet af et nærmere fastsat tidsrum skal anvendes til uddeling. Gaver til fonde, i hvis vedtægter der tillægges medlemmer af bestemte familier fortrinsret til uddelinger fra fonden eller fortrinsret til at indtage bestemte stillinger m.v., jf. § 7 i lov om fonde og visse foreninger og § 8 i lov om erhvervsdrivende fonde, medregnes ved opgørelsen af fondens skattepligtige indkomst, såfremt der er tale om en gave, hvorved en fonds grundkapital udvides. Af gaver, som ydes til stiftelse af fonde som nævnt i 2. pkt., svares en afgift på 20 pct., jf. dog 1. pkt.

Praksis

Den juridiske vejledning, afsnit C.D.9.5.5.1 - Gaver til fonde, der ikke er familiefonde

(…)

Gaver, der tilfalder grundkapitalen

Hvad enten der anvendes betegnelsen grundkapital, bunden kapital eller lignende, dækker den skattemæssige anvendelse af begreberne over kapital, som ikke kan uddeles.

Fonde er kun skattepligtige af gaver, som er bestemt til uddeling. Se FBL § 3, stk. 6.

Gaver, som ikke kan anvendes til uddeling, skal således ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. En gave kan tilfalde grundkapitalen enten ved stiftelse af fonden eller ved en disposition, hvorved grundkapitalen udvides.

Reglerne om gavebeskatning skal ses i sammenhæng med fondsloven og erhvervsfondsloven.

De aktiver, der forelå ved fondens stiftelse samt aktiver, der modsvarer overskud, som er henlagt til konsolidering, kan kun uddeles med fondsmyndighedens samtykke, medmindre det i vedtægterne er bestemt, at kapitalen skal anvendes til uddeling i løbet af et nærmere fastsat tidsrum. Se FL § 9, stk. 1 og stk. 5.

Gaver til erhvervsdrivende fonde tilfalder kun grundkapitalen, hvis gavegiver udtrykkeligt har bestemt dette.

Gaver til andre fonde anses som gaver til den bundne kapital, medmindre gavegiver har bestemt, at gaven skal anvendes til uddelinger på kort eller længere sigt.

Gaver, der ikke tilfalder grundkapitalen

Fonde er skattepligtige af gaver, som er bestemt til uddeling, eller hvis det i vedtægterne er bestemt, at kapitalen i løbet af et nærmere tidsrum skal anvendes til uddeling. Se FBL § 3, stk. 6.

Modtager en fond en gave fra en anden fond, som er beregnet til videreuddeling, er den modtagende fond skattepligtig af gaven. Se FBL § 3, stk. 6, 1. pkt.

(…)

Spørgsmål 4

Der henvises til gennemgangen af lovgrundlag og praksis i spørgsmål 3.