Dato for udgivelse
01 dec 2017 13:51
SKM-nummer
SKM2017.679.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-1387832
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Virksomheder
Emneord
Operation Dagsværk, skattefrihed, fradrag
Resumé

Skatterådet godkendte i lighed med tidligere år, dispensationen/bevillingen, hvorefter lønningerne for elevernes arbejde, som tilgår Operation Dagsværk d. 8. november 2017, ikke skal medregnes som skattepligtig indkomst, samt at arbejdsgiverne kan fratrække beløbet som en omkostning i driftsregnskabet.

Hjemmel

Kildeskatteloven

Reference(r)

Kildeskatteloven

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2017-2, afsnit C.A.1.2.1

Operation Dagsværk gennemfører d. 8. november 2017 Dagsværksdagen, vores landsdækkende indsamling til fordel for et udviklingsprojekt i Dhaka, hovedstaden i Bangladesh.

Da eleverne arbejder og lønnes som direkte led i vores landsdækkende indsamling, anmoder Operation Dagsværk om:

  • at lønningerne til elever, som arbejder på Dagsværksdagen (8. november 2017), ikke regnes som skattepligtig indkomst for den enkelte elev, og at privatpersoner, virksomhederne og offentlige institutioner derfor ikke skal indeholde A-skat og AM-bidrag af deres betaling af eleven,
  • at virksomheder og offentlige institutioner kan bogføre det udbetalte beløb som en omkostning i driftsregnskabet,
  •  at eleverne ikke skal medregne beløbet på deres selvangivelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Sammen med vores projektpartner, Plan Danmark, samt Plan Bangladesh og lokale bangladeshiske partnere vil vi etablere aktivistskoler i slumkvarterne, hvor der bor millioner af mennesker. Det er millioner af mennesker, der lever med voldsomme krænkelser af deres rettigheder og under uhyrlige sundhedsmæssige forhold.

Aktivistskolerne skal styrke unge i slummen til at løfte sager til et politisk niveau og få ansvarshaverne i tale omkring de problematikker, som folk i slumkvarterne oplever. De skal herigennem være med til at synliggøre slummens problematikker, særligt over for ansvarshaverne, og herigennem være med til at løfte levevilkårene for de mange millioner, der bor i slumkvarterne.

Projektet implementeres af Plan Danmark, som løbende vil afrapportere til Operation Dagsværk. Det sker hvert halve år, og vi udbetaler således også pengene, vi indsamler, løbende, som følge af tilfredsstillende afrapportering.

Indsamlingen

I lighed med foregående år, vil indsamlingen hovedsageligt foregå ved, at elever fra de danske ungdomsuddannelser, samt 8.-10. klasser arbejder en enkelt dag, i enten private husholdninger, erhvervsvirksomheder, eller offentlige institutioner. Lønnen som tjenes herved, vil gå til Operation Dagsværks indsamling.

Hver arbejdende elev vil medbringe et nummeret ”arbejdskort” udstedt elektronisk af Operation Dagsværk. Nummeringen er samtidig et unikt ID-nummer for den enkelte elev. Dette kort skal sammen med det indtjente beløb returneres til Operation Dagsværk med kvittering fra både arbejdsgiver og elev. Vi vil, i modsætning til tidligere år, ikke tage imod kontantbeløb, hvorfor alle betalinger skal foregå elektronisk. Her kan arbejdsgiver såvel som elev, benytte sig af flere muligheder:

  • Mobilepay (med påførelse af elevens unikke ID-nummer)
  • Betalingskort (med påførelse af elevens unikke ID-nummer, eller navn)
  • EAN-nummer (Elektronisk Faktura), hvor offentlige institutioner anmoder om en e-faktura, som udstedes med elevens unikke ID-nummer)

På enkelte skoler kan der endvidere være aktiviteter i form af musik, teater og lignende, der strækker sig hen over ugerne før og efter, hvorfor vi har anmodet Indsamlingsnævnet om at lade indsamlingen foregå fra 1.-18. november 2017.

Indsamlingen er anmeldt til alle relevante myndigheder

Det indsamlende beløb

De indtjente penge indsamles på Operation Dagsværks separate indsamlingskonto, hvorfra de ved årsregnskabet for 2017’s afslutning, vil blive overført til en dedikeret projektkonto. Herfra, vil vi udbetale i rater til Plan Danmark i takt med at projektet skrider frem, og i takt med tilfredsstillende afrapporteringer.

Operation Dagsværk tager maksimalt 10% af det indsamlede beløb i administrationsprocent. Vi bruger udelukkende administrationsprocenten til at finansiere kampagneførelse og oplysningsaktiviteter i forbindelse med årets oplysningskampagne – den oplysningskampagne, som Dagsværksdagen er kulminationen på. Vi trækker kun de penge fra, som vi rent faktisk bruger på oplysningskampagnen, og benytter ikke de indsamlede midler til at opbygge egenkapital. Derfor er det også sjældent, at administrationsprocenten når helt op til 10%.

SKATs indstilling og begrundelse

De udbetalte beløb må betragtes som betalt af virksomhederne m.fl. direkte til Operation Dagsværk, der anses for en almennyttig eller almenvelgørende organisation. De enkelte elever, der deltager i Operation Dagsværk, modtager således ikke selv vederlag for deres indsats, hvorfor der ikke er noget at beskatte.

SKAT indstiller til Skatterådet, at man, i lighed med tidligere år, imødekommer ansøgningen under hensyn til den store deltagerkreds (landsdækkende indsamling), det oplyste om baggrunden for og formålet med indsamlingen, samt at der findes den fornødne sikkerhed for, at de indsamlede beløb ubeskåret tilfalder Operation Dagsværk.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.