Dato for udgivelse
23 nov 2017 12:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 nov 2017 12:41
SKM-nummer
SKM2017.664.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
16-1584225
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Engangsindberetning, korrektion, ajourføring af underskudsregistreret, genoptagelse
Resumé

I dette styresignalet præciseres, hvorledes et selskab eller SKAT kan korrigere de indberetninger, der er sket af historiske restunderskud for perioden 2002-2013, den såkaldte engangsindberetning efter selskabsskattelovens (SEL) § 35.  Herudover præciserer styresignalet, hvorledes indberetninger i underskudsregistret fra og med indkomståret 2014 kan ajourføres.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 35
Skatteforvaltningsloven § 11, stk. 1, nr. 1
Skatteforvaltningsloven § 26 
Skatteforvaltningsloven § 27

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C.D.3.1.4.3.7.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit A.A.8.2.1.4.

1.  Sammenfatning

I dette styresignalet præciseres, hvorledes et selskab eller SKAT kan korrigere de indberetninger, der er sket af historiske restunderskud for perioden 2002- 2013, den såkaldte engangsindberetning efter selskabsskattelovens (SEL) § 35. Herudover præciserer styresignalet, hvorledes indberetninger i underskudsregi­stret fra og med indkomståret 2014 kan ajourføres.

2.  Baggrund og problemstilling

Som en del af digitaliseringen af selskabsselvangivelsen blev selskaberne pålagt at foretage engangsindberetning af deres underskud efter SEL § 35. Der er rejst spørgsmål om, hvorvidt et selskab eller SKAT efterfølgende kan foretage korrektioner i de engangsindberetninger, der er foretaget af selskaberne og i givet fald, hvorledes dette skal ske.

3.  Korrektion i engangsindberetning af historiske restunderskud 2002- 2013 i underskudsregisteret

Engangsindberetningen af underskud udløb den 1. september 2015, jf. bekendtgørelse 1037 af 26. september 2014 om ændring af bekendtgørelse om registrering af underskud mv.

Selskaberne har indberettet til registeret, men efterfølgende kan det, af forskel­lige grunde, være nødvendigt at rette i de indberettede tal. Virksomheden kan eksempelvis have tastet forkert eller selskabets skatteansættelse kan være ændret i henhold til skatteforvaltningsloven.

Den digitale engangsindberetning udgør alene en specifikation af de underskud, der er fremførselsberettigede på indberetningstidspunktet, og en­gangsindberetningen er således ikke en ny skatteansættelse.

Engangsindberetningen ændrer ikke ved selskabernes eller skattemyndighedernes adgang til at genoptage og ændre de oprindeligt foretagne skatteansættelser efter reglerne i skatteforvaltningsloven. Hvis selskabets ansættelse efterfølgen­de ændres med den konsekvens, at størrelsen af det indberettede fremførselsbe­rettigede underskud ikke er rigtig, vil SKAT justere de indberettede tal i overensstemmelse med den nye ansættelse.

Korrigerer SKAT beløbene i underskudsregisteret uden anmodning fra selskabet, vil det være en afgørelse, der kan påklages til Landsskatteretten efter skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1.

Reglerne om engangsindberetningen af underskud ændrer således ikke på selskabernes mulighed for genoptagelse af selskabernes skatteansættelse efter skatteforvaltningslovens regler i § 26 og § 27, såfremt betingelserne herfor er op­fyldt.

4.  Ajourføring af underskudsregister fra og med indkomståret 2014

I forbindelse med indberetningen af selvangivelsen for indkomstår fra og med 2014 er ajourføring af underskudsregisteret en integreret del af selvangivelsen.

Ajourføringen sker ved, at selskaberne præsenteres for et eventuelt primo underskud (=ultimo restunderskud ved udgangen af sidste indkomstår). Restunderskuddet vil blive præsenteret med en linje for hvert selskab pr. indkomstår, hvor den konkrete underskudssaldo er opstået, herunder en linje for underskud opstået i det indkomstår der selvangives for. Herefter skal selskaberne udfyl­de et beløbsfelt, hvori der kan angives ultimo restunderskud for hvert underskud ved udgangen af det indkomstår, der er ved at blive selvangivet for. Årets underskud som er anvendt i sambeskatningen skal reduceres med det anvendte beløb. Et administrationsselskab udfylder underskudsregisteret for alle selskaber i sambeskatningskredsen.

Det bemærkes, at et datterselskab som indtræder i sambeskatningen vil blive præsenteret med linjer for de indkomstår, hvor der i underskudsregisteret er registreret, at underskudssaldi er opstået. Disse linjer vil være uden beløb. Ultimosaldo for disse indkomstår skal anføres af administrationsselskabet i forbindelse med udfyldelsen af underskudsregisteret.

TastSelv Selskabsskat beregner automatisk felt 85 som et opsummeret beløb ultimo indkomståret af alle indberettede ultimo restunderskud, som kan fremføres til efterfølgende indkomstår. Beregningen sker for alle selskaber, der indgår i sambeskatningskredsen ultimo indkomståret.

Selskaberne kan ikke selv korrigere i det automatisk beregnede felt 85. Er sel­skabet uenig i det opsummerede beløb, er det i "ultimo restunderskud" for den enkelte underskudssaldo i underskudsregisteret, der skal korrigeres. Det er alene SKAT, der kan korrigere i de enkelte underskudssaldi.

Selskaberne har kun i forbindelse med indberetning af selvangivelsen mulighed for at foretage ajourføring af underskudsregisteret og kan kun foretage korrektioner i nedadgående retning. Det betyder, at selskaberne ikke kan oprette nye underskud for tidligere indkomstår eller forøge allerede eksisterende underskud, da dette kræver, at selskabet anmoder om genoptagelse hos SKAT.

Jævnfør ovenfor vil eventuelle ændringer i de tal, der er registreret i forbindel­se med engangsindberetningen, kunne rettes uden tidsfrist, som en konsekvens af eventuelle genoptagelser af en skatteansættelse.

5.  Gyldighed

Styresignalets indhold vil blive indarbejdet i afsnit C.D.3.1.4.3.7 og afsnit A.A.8.2.1.4 i Den juridiske vejledning 2018-1, hvorefter det bortfalder.