Dato for udgivelse
27 Nov 2017 09:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Nov 2017 09:09
SKM-nummer
SKM2017.668.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
17-1132682
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Havne, fast ejendom, skibe
Resumé

Momsforordning nr. 282/2011 blev ændret ved forordning nr. 1042/2013, som i artikel 13b indeholder en definition af fast ejendom i momsretlig forstand, og i artikel 31a regler om ydelser i forbindelse med fast ejendom. Ydelser, der leveres af danske havne, kan være omfattet af artikel 31a, stk. 2, litra j), og er dermed ydelser vedrørende fast ejendom, jf. momslovens § 18 og momssystemdirektivets artikel 47.

I styresignalet præciseres anvendelsesområdet for artikel 31a, stk. 2, litra j) i relation til ydelser, som leveres af danske havne.

Hjemmel

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1042/2013 af 7. oktober 2013
Gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011
Momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 21. juni 2016.

Reference(r)

Momsloven § 18
Momssystemdirektivets artikel 47
Momsforordningens artikel 13b og artikel 31a.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit D.A.6.2.7.1.3.2.2.7.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit D.A.10.1.3.2.

1. Sammenfatning

Momsforordningen nr. 282/2011 blev ændret ved forordning nr. 1042/2013, som i artikel 13b indeholder en definition af fast ejendom i momsretlig forstand og i artikel 31a regler om ydelser i forbindelse med fast ejendom.

Ydelser, der leveres af danske havne, kan være omfattet af artikel 31a, stk. 2, litra j), og er dermed ydelser vedrørende fast ejendom, jf. momslovens § 18 og momssystemdirektivets artikel 47.

I styresignalet præciseres anvendelsesområdet for artikel 31a, stk. 2, litra j), i relation til ydelser, som leveres af danske havne.

2. Baggrund og problemstilling

Momsforordningen nr. 282/2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, blev ændret ved forordning nr. 1042/13 om leveringsstedet for ydelser.

Ændringerne medførte bl.a., at ydelser, der leveres af danske havne, og som angår anvendelse af havnenes infrastruktur, kan anses for at være levering af ydelser vedrørende fast ejendom. Leveringsstedet for ydelserne vil dermed være her i landet i medfør af momslovens § 18.

3. Regelgrundlaget

Forordning nr. 1042/2013 om ændring af forordning nr. 282/2011 for så vidt angår leveringsstedet for ydelser indeholder i artikel 13b en definition af fast ejendom i momsretlig forstand og i artikel 31a regler om ydelser i forbindelse med fast ejendom. Reglerne skal anvendes fra den 1. januar 2017.

Artikel 31a, stk. 2, litra j), har følgende ordlyd:

"2 . Stk.1 omfatter navnlig følgende:

(…)

j) tildeling eller overførelse af rettigheder, der ikke er omhandlet i litra h) og i), til at bruge en fast ejendom eller dele deraf, herunder tilladelse til at bruge en del af en ejendom som f.eks. tilståelse af fiskeri- og jagtrettigheder eller adgang til lufthavnslounger, eller anvendelse af en infrastruktur, for hvilken der opkræves afgifter, f.eks. en bro eller en tunnel".

Momssystemdirektivets artikel 47 har følgende ordlyd:

"Leveringsstedet for tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom, herunder ydelser fra sagkyndige og ejendomsmæglere, indkvartering i hotelsektoren eller i sektorer med tilsvarende funktion, såsom ferielejre eller campingpladser, overdragelse af brugsrettigheder til fast ejendom samt tjenesteydelser i forbindelse med forberedelse eller koordinering af byggearbejder, som f.eks. ydelser fra arkitekter og tilsynsførende, er det sted, hvor den faste ejendom er beliggende."

Momslovens § 18 har følgende ordlyd:

"§ 18. Leveringsstedet for ydelser er her i landet, når ydelsen vedrører fast ejendom beliggende her i landet, herunder ydelser fra sagkyndige og ejendomsmæglere, indkvartering i hotelsektoren eller i sektorer med tilsvarende funktion, såsom ferielejre eller campingpladser, overdragelse af brugsrettigheder til fast ejendom samt ydelser i forbindelse med forberedelse eller koordinering af byggearbejder, herunder ydelser fra arkitekter og tilsynsførende."

4.  SKATs opfattelse

Det er SKATS opfattelse, at der er behov for en præcisering af Den juridiske vejledning med en beskrivelse af de nye regler og enkelte andre tilpasninger.

Oplistningen af ydelser i artikel 31a, stk. 2, litra j), er ikke udtømmende.

Havnene opkræver en række beløb, som betaling for levering af ydelser, der vedrører anvendelse af havnes infrastruktur. Havnene fastsætter selv priserne for de enkelte ydelser, som kan variere fra havn til havn. En del af opkrævningerne kaldes afgifter af historiske årsager, men der er reelt tale om betaling for en ydelse.

Følgende betalinger vil typisk vedrører ydelser om anvendelsen af havnes infrastruktur som følge af, at skibet lægger til kaj:

  • skibsafgift, som opkræves hos skibe, der benytter havnen
  • vareafgift, som opkræves, hvis lasten transporteres over skibssiden
  • betaling for oplægning, som opkræves ved langtidsudlejning af kajplads
  • passagerafgift, som opkræves ud fra antallet af passagerer mv.
  • betaling af landingsværdi for fisk, der opkræves som en slags skibs- og vareafgift for fiskeskibe
  • betaling for ID kort, som er bevis for, at indehaveren af kortet har adgang til havnen
  • betaling for anvendelse af kran inden for havnens område, anvendelse af spor og jernbanevogne, tankudlejning og udlejning af areal i kort tid
  • ISPS-afgift, som er et bidrag til havnens omkostninger til maritim sikring af havnen (International Ship and Port Facility Security)
  • facilitetsafgift, som er et bidrag til havnens omkostninger til at stille en given facilitet til rådighed, fx ved grænsekontrol.

Det er SKATs opfattelse, at levering af disse ydelser til danske eller udenlandske rederier vil være momsfritaget i medfør af momslovens § 34, stk. 1, nr. 8, hvis der er tale om ydelser til skibe i udenrigsfart.

Når havne leverer ydelser, som ikke er ydelser vedrørende fast ejendom, fx udleje af løsøre i form af værktøj, hvor leveringsstedet fastlægges efter momslovens § 16, stk. 1, vil det kun være leverancer til danske rederier til brug for skibe, der sejler i udenrigsfart, som kan være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 8. Leverancer til udenlandske rederier har i denne situation ikke leveringssted her i landet og er derfor ikke omfattet af momslovens anvendelsesområde.

I Den juridiske vejledning, afsnit D.A.10.1.3.2 udgår tekstafsnittet "Ad c) Ladningskontrol" og overskriften, "Danske havnes fakturering af skibsafgifter" ændres til: "Danske havnes fakturering af ydelser."

5.  Gyldighed

Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2018-1. Herefter er styresignalet bortfaldet.