Dato for udgivelse
12 okt 2017 13:55
SKM-nummer
SKM2017.590.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
14-5181863
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Konkurs, klagesag, afvisning
Resumé

Da et selskab var gået konkurs, og kurator ikke ønskede at indtræde i sagen, afviste Landsskatteretten klagen. En kreditor, der ønskede at videreføre sagen på egen hånd, kunne ikke anses for part i sagen jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 2

 

Reference(r)

Konkurslovens § 137

 

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, afsnit A.A.7.2.

SKAT har pålagt selskabet at efterbetale moms samt efterbetale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Landsskatteretten afviser klagen.

Faktiske oplysninger
H1 ApS, tidligere […] ApS, blev stiftet den 8. januar 2014 af A. Selskabet var registeret for moms og A-skat med virkning fra henholdsvis den 13. januar 2014 og den 28. februar 2014. Selskabets hovedaktivitet bestod i kombinerede serviceydelser.

Ved afgørelse af den 8. oktober 2014 blev selskabet opkrævet yderligere moms, A-skat og Arbejdsmarkedsbidrag for perioden 12. marts 2014 - 30. juni 2014 med henholdsvis 348.035 kr. og 813.298 kr.

Det fremgår af oplysninger fra cvr-registeret, at selskabet den 1. oktober 2014 ændrede navn til H1 ApS, og at selskabet samme dato blev registeret under frivillig likvidation. I forbindelse med likvidationen blev GB udpeget som likvidator for selskabet.

Den 26. november 2014 indsendte GB en klage over SKATs afgørelse for selskabet.

Den 27. november 2014 blev der afsagt konkursdekret over selskabet.

Advokatfirmaet R1 blev udpeget som kurator i boet og advokat EC, R2, blev udpeget som ad hoc kurator.

Ved e-mail af den 7. oktober 2016 oplyste EC, at boet ikke ønskede at indtræde i sagen ved Landsskatteretten, men at boet havde opfordret kreditorerne til for egen regning at indtræde i sagen i henhold til konkurslovens § 137.

Ved e-mail af den 30. november 2016 oplyste advokat NC på vegne af GB, at denne ønskede at indtræde i sagen for Landsskatteretten.

Den 18. januar 2017 oplyste EC, at konkursboet under henvisning til konkurslovens § 137 og proceduren heri ikke havde bemærkninger til GBs oplysning om, at han ønskede at indtræde, ud over, at boet ikke havde taget stilling til, hvorvidt GB havde det fornødne mandat til at agere i henhold til konkurslovens § 137.

Landsskatterettens afgørelse
Landsskatteretten bemærker, at klagen over SKATs afgørelse af 8. oktober 2014 er indsendt af likvidator, GB, på vegne af selskabet den 26. november 2014.

Den 27. november 2014 blev der udstedt konkursdekret over selskabet, og det er herefter kurator på vegne af konkursboet, som har beslutningskompetencen i forhold til, hvorvidt en anlagt klagesag ved Landsskatteretten fortsat ønskes gennemført.

Kurator meddelte den 7. oktober 2016, at konkursboet ikke ønskede at indtræde i klagen over SKATs afgørelse.

Det oplyses herefter, at kreditor GB den 30. november 2016 har ønsket at opretholde klagen over SKATs afgørelse under henvisning til konkurslovens § 137, hvoraf fremgår:

”Opgives et muligt krav, uden at der er sluttet forlig, kan enhver fordringshaver inden for en af skifteretten fastsat frist på egen hånd anlægge sag eller indtræde i en af skyldneren inden konkursdekretets afsigelse anlagt sag. Anmodning om fastsættelse af frist skal fremsættes over for skifteretten uden ugrundet ophold efter bostyrets beslutning om opgivelsen. Boet skal erstatte fordringshaverens rimelige omkostninger, dog kun i det omfang boets masse forøges.
Stk. 2. Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til anke, dog at skifteretten ikke fastsætter særlig frist.”

Retten bemærker, at konkurslovens § 137 ikke finder anvendelse på videreførelse af klager over SKATs afgørelser i de tilfælde, hvor kurator ikke ønsker at opretholde klagen på konkursboets vegne.

Når en afgørelse fra SKAT påklages til Landsskatteretten, sker der en efterprøvelse af hele sagens grundlag og resultat, hvilket også betyder, at der er en mulighed for, at afgørelsen kan resultere i en skærpelse i forhold til den påklagede afgørelse.

I dette tilfælde vil det påføre konkursboet et yderligere krav, og da konkursboet ikke har ønsket at indtræde i sagen ved Landsskatteretten, vil der ikke være mulighed for at foretage denne efterprøvelse, idet sagen ikke kan begrænses til alene at blive prøvet med den forudsætning, at resultatet bliver i begunstigende retning.

Da kurator har meddelt, at konkursboet ikke ønsker at opretholde klagen over SKATs afgørelse af 8. oktober 2014, anser retten sagen for afsluttet.

Landsskatteretten afviser klagen.