Dato for udgivelse
16 Mar 2005 10:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
7. marts 2005
SKM-nummer
SKM2005.129.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1822-1798
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Maskeret udlodning, gaver, forening
Resumé
Et selskab havde ydet gaver til foreninger mv. godkendt efter ligningslovens § 8 A. Selskabet var berettiget til fradrag for gavebeløbene inden for 5.000 kr.’s grænsen. Beløb ydet ud over denne grænse ansås vedrørende den ene af gavemodtagerne for maskeret udlodning for hovedaktionæren, idet beløbene til denne gavemodtager ansås for ydet ud fra hovedaktionærens personlige ideelle interesse.
Reference(r)
Ligningsloven § 8 A
Ligningsloven § 16 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 S.F.2.1.11
Redaktionelle noter
Sagen er indbragt for domstolene. Sagen er efterfølgende hævet.

Klagen skyldes, at B A/S’ gaver til KFUK Reden og Sathya Sai Baba Landsforeningen er anset som udlodning til klageren som aktionær i holdingselskabet C ApS .

Landsskatterettens afgørelse

Indkomstårene 2000 og 2001 Aktieindkomst

Skatteankenævnet har forhøjet klagerens indkomst med udbytte på hhv. 25.000 kr. og 54.000 kr.

Landsskatteretten nedsætter indkomsten med hhv. 8.750 kr. og 2.500 kr.

Sagens oplysninger

Klageren er ejer af 50 % af anparterne i C ApS. De øvrige 50 % af anparterne ejes af klagerens broder. Holdingselskabet ejer samtlige aktier i selskabet, B A/S.

B A/S blev stiftet den 26. september 1979. Selskabets hovedaktivitet er handel med maskiner og tilbehør til den grafiske branche.

Selskabet havde i indkomståret 2000 en omsætning på 109.138.959 kr. og en skattepligtig indkomst på 4.019.848 kr. I indkomståret 2001 havde selskabet en omsætning på 107.726.139 kr. og en skattepligtig indkomst på 3.136.714 kr.

B A/S ydede i indkomståret 1999 40.000 kr. til Sathya Sai Baba Landsforeningen.

I indkomståret 2000 ydede B A/S to pengegavebeløb, dels til KFUK Reden på 15.000 kr., dels til Sathya Sai Baba Landsforeningen, på 35.000 kr., i alt 50.000 kr.

I indkomståret 2001 betalte B A/S to pengegavebeløb på henholdsvis 60.000 kr. og 48.000 kr. til Sathya Sai Baba Landsforeningen,  i alt 108.000 kr.

Ved et gavebrev af 28. september 1991 til Sathya Sai Baba Landsforeningen, erklærede klageren personligt, at han i 10 år uden modydelser, vil indbetale 10.000 kr. om året med første betaling den 31. december 1991 og den sidste betaling den 31. december 2001.

Skatteankenævnets afgørelse

Klageren er skattepligtig af halvdelen af de pengegavebeløb, som selskabet B A/S har ydet KFUK Reden og  Sathya Sai Baba Landsforeningen. Klagerens indkomst forhøjes således med 25.000 kr. i 2000 og 54.000 kr. i 2001, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1, og personskattelovens § 4, stk. 1.

Der er herved henset til, at klageren i sin egenskab af hovedaktionær foranledigede, at selskabet afholdt udgifter til formål, der i det væsentligste må anses at tilgodese klagerens personlige interesser. Dette er i høj grad betinget af klagerens personlige engagement med  Sathya Sai Baba Landsforeningen, jf. gavebrevet af 28. september 1991.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har fremsat påstand om, at klagerens indkomst nedsættes med 25.000 kr. i 2000 og 54.000 kr. i 2001.

I forhold til selskabets betydelige virksomhed og størrelse er de ydede gavebeløb af mindre størrelse, og beløbene ligger tillige inden for de normale rammer for ydelser til almennyttige/almenvelgørende formål.

Begge gavemodtagere er godkendt i henhold til Ligningslovens § 8 A, hvilket medfører at klageren ikke skal udlodningsbeskattes.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Modtagerne af de ydede gaver var KFUK Reden og Sathya Sai Baba Landsforeningen (SSBL).

Aktieselskaber og anpartsselskaber er selvstændige juridiske enheder, hvorfor gaver der ydes af sådanne selskaber, som udgangspunkt er selskabets gaver og ikke aktionærens, bortset fra et tilfælde, hvor gavedispositionen må anses at tilgodese private interesser, således at aktionæren må anses for den reelle gavegiver. Gaven er i disse situationer maskeret udbytte.

Efter ligningslovens § 8 A tilkommer der selskaber fradragsret for gaver i henhold til en forpligtelse, som er påtaget over for foreninger, stiftelser, institutioner, religiøse samfund m.v., der er godkendt efter ligningslovens § 8 A, stk. 2. Både KFUK Reden og Sathya Sai Baba Landsforeningen er godkendt efter ligningslovens 8 A, jf. TS-cirkl. 2000-22. Fradraget kan kun indrømmes for det beløb, hvormed gaverne tilsammen overstiger 500 kr. og kan højst udgøre 5.000 kr. At det er hovedaktionærens ideelle interesse for foreningerne, der har ført til, at et selskab har påtaget sig en løbende forpligtelse, kan ikke bevirke, at gaver givet indenfor ovennævnte beløbsgrænse anses som maskeret udbytte til hovedaktionæren, jf. TfS 1995,455.

Gaven til KFUK Reden findes, under hensyn til selskabets økonomiske stilling, hensigten med gaven samt omstændighederne i øvrigt, alene for afholdt i almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer, jf. ligningslovens § 8 A. Gaven kan herefter ikke anses for maskeret udlodning til hovedanpartshaveren, jf. ligningslovens § 16 A.

Gaven til Sathya Sai Baba Landsforeningen anses derimod for givet ud fra klagerens personlige ideelle interesse. Der er herved lagt vægt på, at klageren personligt den 28. september 1991 ved gavebrev til Sathya Sai Baba Landsforeningen erklærede, at han i 10 år uden modydelse ville indbetale 10.000 kr. om året til Sathya Sai Baba Landsforeningen. Beløb ydet ud over beløbsgrænsen i ligningslovens § 8 A anses derfor for maskeret udbytte til hovedanpartshaveren, jf. TfS 1995,455.

For indkomståret 2000 skal klagerens andel af fradraget, jf. ligningslovens § 8 A, deles ligeligt mellem KFUK Reden og Sathya Sai Baba Landsforeningen. Klagerens indkomst skal således nedsættes med 7.500 kr. (½ af 15.000 kr.) + 1.250 kr. (¼ af 5.000 kr.), i alt 8.750 kr. Endvidere skal klagerens indkomst for 2001 nedsættes med (½ af 5.000 kr.) 2.500 kr.