Dato for udgivelse
06 sep 2017 08:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 sep 2017 08:44
SKM-nummer
SKM2017.537.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
16-1725486
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Efteropkrævning, Tulica, Plavosin, C-249/12, C-250/12
Resumé

Styresignalet præciserer, i hvilke situationer efteropkrævning af moms skal foretages med henholdsvis 20 pct. eller 25 pct.

Styresignalet præciserer, at momsen som hidtil i visse situationer skal efteropkræves med 25 pct. Beregningen af momsen er afhængig af den anvendte opgørelsesmetode, når denne hviler på et skøn.

Hjemmel

Momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 760 21. juni 2016

Reference(r)

Momsloven § 27
Momssystemdirektivets artikel 73.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit D.A.8.1.1.12. Efteropkrævning af moms

Redaktionelle noter

SKM2014.783.SKAT og SKM2002.81.TSS bortfalder den 31. januar 2018.

1. Sammenfatning

I styresignalet præciseres, i hvilke situationer efteropkrævning af moms skal foretages med henholdsvis 20 pct. eller 25 pct.

Styresignalet præciserer, at momsen som hidtil i visse situationer skal efteropkræves med 25 pct. Beregningen af momsen er afhængig af den anvendte opgørelsesmetode, når denne hviler på et skøn.

2. Baggrund og problemstilling

SKAT har konstateret, at der kan være tvivl om anvendelsesområdet for styresignalet SKM2014.783.SKAT, som er udsendt på baggrund af EU-domstolens dom i de forenede sager C-249/12 og C-250/12, Tulica og Plavosin. Styresignalet er indarbejdet i Den juridiske vejledning. 2017-2, afsnit D.A.8.1.1.12 "Efteropkrævning af moms". Heraf fremgår det bl.a., at SKAT delvist har ændret praksis som følge af dommen.

Spørgsmålet om forudsætningen for et skøn i skønsmæssige ansættelser og betydningen heraf for opkrævningsprocenten er ikke beskrevet i styresignalet eller i Den juridiske vejledning.

Der vil således fortsat være situationer, hvor momsen skal efteropkræves med 25 pct., som følge af at skønnet er udøvet på grundlag af tal, der er opgjort eksklusiv moms.

Dette fremgår af meddelelsen SKM2002.81.TSS, hvor der under nr. 3, som vedrører udeholdt omsætning, anføres følgende:

"Ad nr. 3:

I de tilfælde hvor en virksomhed ikke har betalt moms af hele sin omsætning, men hvor der skulle have været beregnet moms, er beregningen af momsen afhængig af, om den bygger på tal, der er inklusiv eller eksklusiv moms. Som eksempel kan nævnes, hvis der skal foretages en skønsmæssig ansættelse i henhold til opkrævningslovens § 5, stk. 2 og ansættelsen bygger på leverandøroplysninger sammenholdt med et anslået salg i kvantum, og ikke ud fra en salgspris inklusiv moms, skal momsen beregnes som 25% af omsætningen i henhold til momslovens § 27, stk. 1, jf. § 33. Som et andet eksempel kan nævnes, hvis der skal foretages en skønsmæssig ansættelse i henhold til opkrævningslovens § 5, stk. 2, og ansættelsen bygger på leverandøroplysninger sammenholdt med et anslået salg ud fra en salgspris inklusiv moms, skal momsen beregnes som 20% af omsætningen, jf. momslovens § 27, stk. 1."

3. Regelgrundlaget

Følgende fremgår af momslovens § 27, stk. 1, 1. pkt.:

"Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov."

§ 27, stk. 1, 1. pkt., gennemfører momssystemdirektivets artikel 73. Afgiftsgrundlaget er således vederlaget uden moms, og momsen udgør 25 pct. af afgiftsgrundlaget, jf. momslovens § 33.

Momssystemdirektivets artikel 73 bestemmer:

"Ved levering af varer og ydelser, bortset fra de i artikel 74 til 77 omhandlede, omfatter afgiftsgrundlaget den samlede modværdi, som leverandøren modtager eller vil modtage af kunden eller tredjemand for de pågældende transaktioner, herunder tilskud, der er direkte forbundet med transaktionernes pris."

4. SKATs opfattelse

Styresignalet SKM2014.783.SKAT, som er udsendt på baggrund af EU-domstolens dom i de forenede sager C-249/12 og C-250/12, Tulica og Plavosin, omhandler ikke spørgsmål om forudsætningen for skønnet i skønsmæssige ansættelser og betydningen heraf for opkrævningsprocenten. Praksis på dette området som gengivet i nr. 3 i SKM2002.81.TSS er således ikke ændret.

Det er SKATs opfattelse, at beregningen af momsen som hidtil er afhængig af, om skønnet i en skønsmæssig ansættelse hviler på tal, der er inklusive eller eksklusive moms. Hvis en skønsmæssig ansættelse bygger på oplysninger eksklusive moms, skal momsen beregnes som 25 pct. af omsætningen. Hvis en skønsmæssig ansættelse bygger på oplysninger inklusive moms, skal momsen beregnes som 20 pct. af omsætningen.

5. Gyldighed

Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit D.A.8.1.1.12 "Efteropkrævning af moms". Herefter bortfalder styresignalet.

Styresignal SKM2014.783.SKAT, som tidligere er indarbejdet i Den juridiske vejledning, og meddelelse SKM2002.81.TTS bortfalder den 31. januar 2018.