Dato for udgivelse
05 Sep 2017 08:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Aug 2017 14:02
SKM-nummer
SKM2017.533.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-0645374
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Personskatteloven § 3, stk. 1, Personskatteloven § 4
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at refusion som følge af forhøjede bidragssatser skulle beskattes som kapitalindkomst efter personskattelovens § 4.

Spørger ønsker at refundere et beløb til en række kunder med lån hos A, som følge af, at A har forhøjet bidragssatserne på lånene.

Refusionen af bidragsbeløb vedrører ikke et låneforhold mellem spørger og kunden, men et låneforhold mellem kunden og A. Refusionen kan efter SKATs opfattelse derfor ikke anses for omfattet af personskattelovens § 4. En sådan refusion af bidrag skal derfor beskattes som personlig indkomst, jf. personskatteloven § 3, stk. 1, der ikke er omfattet af grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag, jf. arbejdsmarkedsbidragslovens § 2 modsætningsvis.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Personskatteloven § 3, stk. 1
Personskatteloven § 4
Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 1 og 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.H.3.2.3.3

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at refusionen af bidragssatser beskattes som kapitalindkomst?
  2. Hvilket felt på selvangivelsen skal kunden benytte når de indberetter refusionsbeløbet?

Svar

  1. Nej
  2. Afvises

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har i lighed med andre pengeinstitutter tilbudt deres kunder en refusion af den forhøjede bidragssats, der blev varslet i foråret 2016.

Baggrunden for at spørger vil foretage de omhandlende udbetalinger til kunderne:

Spørger har valgt A som den naturlige samarbejdspartner omkring realkreditlån hos spørger.

Spørger foretager en kreditvurdering af deres kunder, bærer risikoen og formidler kontakten mellem A og kunderne. A er dog långiver overfor kunderne.

Da spørger har et ønske om at fastholde et fortsat godt kundeforhold, og stadig ønsker at kunne tilbyde deres kunder konkurrencedygtige realkreditprodukter, besluttede spørger at indføre en bonusordning overfor de omhandlende kunder.

Disse kunder blev således informeret om ordningen via deres netbank.

Hvor hidrører beløbene fra:

A har jf. ovenfor hævet deres bidragssatser. Det betyder at den enkelte kunde, som har et realkreditlån gennem A, som er spørgers samarbejdspartner, betaler et væsentligt større bidragsbeløb på deres lån der.

Hvilke kunder kan få udbetalt beløbene:

De privatkunder der har realkreditlån hos A, formidlet af spørger.

Det drejer sig om ca. 1500 kunder der vil få et bonusbeløb udbetalt den xx-xx-20xx.

Bonussen gælder ikke F1, F2, F3 eller F4-lån.

Hvordan beregnes bonusbeløbet:

Kunder med lån med afdrag vil modtage xxx kr. pr. lånt million p.a.

Kunder med afdragsfrie lån vil modtage xxx kr. pr. lånt million p.a.

Det vil gælde alle kunder, der har lån med X1, X2, X3, samt X4-X9.

Ordningen kommer til at gælde eksisterende såvel som nye kunder hos spørger.

Spørger har valgt en enkel bonusmodel ud fra en betragtning om, at ordningen skal være nem og billig at administrere, så mest muligt kan komme deres kunder til gavn.

Hvordan beregnes refusionen:

Beløbet beregnes i forhold til kundens obligationsrestgæld f. s. v. a. obligationslån og kontantlånsrestgæld f. s. v. a. kontantlån.

Har kunden et obligationslån med afdrag med en obligationsrestgæld på kr. 1.200.000,00 vil beløbet p.a. være 1.200.000*xxx/1.000.000= xxx kr.

Refusion pr. xx.xx.20xx:

Refusionen vil blive udbetalt til kunderne xx.xx.20xx.

SKAT har allerede oplyst spørger om, at de ikke har indberetningspligten, det skal kunden selv klare.

Spørger har derfor tænkt sig, at de i starten af 2018 vil orientere kunderne om, at de skal huske deres skattepligt af beløbet.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Refusionen er efter vor vurdering til beskatning som kapitalindkomst.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at refusionen af bidragssatser beskattes som kapitalindkomst.

Begrundelse

Spørger påtænker at indføre en bonusordning i forhold til de af spørgers kunder, der har optaget realkreditlån i A.

A har hævet bidragssatserne pr. xx.xx.20xx, hvorfor kunder hos spørger, der har realkreditlån optaget hos A, betaler et væsentligt større bidragsbeløb på deres lån der.

Spørger ønsker at refundere en del af bidragsbeløbet til de kunder, der har realkreditlån hos A, der er formidlet af spørger.

Refusionsbeløbet beregnes i forhold til kundens restgæld på lånet hos A.

Efter spørgers opfattelse skal refusionsbeløbet beskattes som kapitalindkomst.

Som udgangspunkt er al indkomst skattepligtig efter statsskattelovens § 4. Det gælder både engangsindtægter og tilbagevendende indtægter, og det er uden betydning, om indkomsten er resultat af en aktiv indsats for at få indtægter, fx ved arbejde som lønmodtagere eller som selvstændig erhvervsdrivende eller som en uventet erhvervelse, fx en gevinst eller gave.

Refusionen af bidragsbeløb til de af spørgers kunder der har lån hos A, som er formidlet af spørger, må efter SKATs opfattelse anses for skattepligtig indkomst for disse kunder jf. statsskattelovens § 4.

Det følger videre af personskattelovens § 3, stk. 1, at indkomst, der indgår i den skattepligtige indkomst, som udgangspunkt er personlig indkomst, medmindre den er gjort til kapitalindkomst i henhold til personskattelovens § 4. Såfremt beløbet knytter sig til virksomhed der drives ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen, så vil indkomsten skulle behandles som virksomhedsindkomst, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 1.

Personskatteloven § 4, stk. 1, indeholder en udtømmende oplistning af de indkomst- og udgiftstyper, der indgår i kapitalindkomst.

De bidragsbeløb spørgers kunder betaler til A, der vedrører deres lån hos A, er fradragsberettigede i kapitalindkomsten jf. personskattelovens § 4, medmindre ejendommen indgår i virksomhedsskatteordningen. Se Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.H.3.2.3.3 om renter på lån i fast ejendom.

Spørgers refusion af bidrag til kunder, der har lån hos A, vedrører imidlertid ikke et låneforhold mellem spørger og kunderne, men udspringer af låneforholdet mellem kunden og A. Refusionen opgøres således også på baggrund af restgælden på lånet hos A, ligesom størrelsen er afhængig af om låneforholdet hos A er med eller uden afdrag.

At spørger ifølge det oplyste hæfter for deres kreditvurdering af kunden overfor A, og at der er indgået et samarbejde mellem spørger og A om formidling af lån ændrer ikke ved, at der ikke er et låneforhold mellem kunden og spørger i forhold til realkreditlånet hos A.

Spørgers refusion af bidragsbeløb knytter sig således ikke til et låneforhold mellem spørger og kunden, men til et låneforhold mellem kunden og A, og kan efter SKATs opfattelse derfor ikke anses for omfattet af personskattelovens § 4, hvorfor en sådan refusion af bidrag skal beskattes som personlig indkomst, jf. personskatteloven § 3, stk. 1, der ikke er omfattet af grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag, jf. arbejdsmarkedsbidragslovens § 2 modsætningsvis.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes oplyst, hvilket felt på selvangivelsen kunden skal benytte når de indberetter refusionsbeløbet.

Begrundelse

Ifølge skatteforvaltningslovens § 21, svarer Skatterådet kun på spørgsmål vedrørende den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition eller den skattemæssige virkning for andre end spørgeren af en disposition, som spørgerne påtænker at foretage. Indberetning falder således udenfor det område, hvorom der afgives bindende svar, hvorfor nærværende spørgsmål afvises. Der henvises til SKM2013.474.SR.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Afvises".

SKAT kan vejledende oplyse, at det er muligt at indberette anden personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag i rubrik 20 på selvangivelsen.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.