åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.E.9.4 Nedsat boafgift ved overdragelse af aktier og virksomheder" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Det var for dødsfald i årene 2016-2019 muligt at overdrage en erhvervsvirksomhed eller aktier til en nedsat boafgift. Lov nr. 1589 af 27. december 2019 afskaffede denne mulighed.

Reglerne om nedsat boafgift gælder således ikke ved dødsfald i 2020 eller senere.

For overdragelser, der er gennemført med nedsat boafgift, gælder, at hvis arvingen eller legataren inden udløbet af en periode på 3 år fra udlodningen foretager direkte eller indirekte hel eller delvis overdragelse af aktierne eller virksomheden, forhøjes den nedsatte boafgift til 15 pct., idet forhøjelsen af afgiften dog reduceres forholdsmæssigt til den andel af 3-årsperioden, som ikke er udløbet ved overdragelsen. Afgiftspligten af forhøjelsen påhviler arvingen eller legataren.

Der sker dog ikke forhøjelse af den nedsatte boafgift, hvis overdragelsen sker som følge af arvingens eller legatarens død, livstruende sygdom eller ved gave til en erhverver omfattet af den i BAL § 22, stk. 1, anførte personkreds. Ligesom der ikke sker forhøjelse af den nedsatte boafgift, hvis overdragelsen sker ved en skattefri virksomhedsomdannelse eller skattefri omstrukturering, hvis der ved virksomhedsomdannelsen eller omstruktureringen ikke sker vederlæggelse med andet end aktier i det modtagende selskab. I sådanne tilfælde finder betingelsen i restløbetiden anvendelse på de aktier, der er modtaget som vederlag. Endelig sker der ikke forhøjelse af den nedsatte boafgift, hvis overdragelsen sker som følge af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink.

Se BAL § 1 a og BAL § 1 b.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2021.311.LSR

Sagen drejede sig om, hvorvidt de kapitalandele, som blev erhvervet inden for bobehandlingsperioden, kunne anses for at være omfattet af grundlaget for nedsat boafgift.

Landsskatteretten fandt, at idet afdøde ikke - via sit holdingselskab - havde ejet de omhandlede kapitalandele i det seneste år umiddelbart forud for sin død, var ejertidskravet i BAL § 1 a, stk. 2, nr. 1, ikke opfyldt. Kapitalandelene opfyldte dermed ikke betingelsen for at være omfattet af grundlaget for nedsat boafgift.

 

Skatterådet

SKM2019.640.SR

Spørgerne ønskede Skatterådets stillingtagen til, om spørgerne kunne anvende BAL § 1 a, ved overdragelse af anparter i afdødes selskab.

Efter BAL § 1 a, kan anparter overdrages til en nedsat boafgift, såfremt nærmere betingelser er opfyldt. Afgiften er 6 pct. i 2019. Det er blandt andet et krav for nedsat boafgift, at successionsreglerne i dødsboskatteloven er opfyldt. Det er også en betingelse, at afdøde har ejet virksomheden det seneste år forud for dødsfaldet, samt at afdøde i mindst 1 år af dennes ejertid, har deltaget i selskabets ledelse.

Spørgerne var af den opfattelse, at betingelserne i BAL § 1 a var opfyldt.

Skatterådet kunne bekræfte, at betingelserne for nedsat boafgift var opfyldt, herunder successionsreglerne i dødsboskatteloven, kravet om ejertid, samt kravet om deltagelse i ledelsen.

Parterne kunne således anvende den nedsatte boafgift på overdragelsen af anparterne.

SKM2019.639.SR

Spørgerne ønskede Skatterådets stillingtagen til, om spørgerne kunne anvende BAL § 1 a, ved overdragelse af anparter i afdødes selskab.

Efter BAL § 1 a, kan anparter overdrages til en nedsat boafgift, såfremt nærmere betingelser er opfyldt. Afgiften er 6 pct. i 2019. Det er blandt andet et krav for nedsat boafgift, at successionsreglerne i dødsboskatteloven er opfyldt. Det er også en betingelse, at afdøde har ejet virksomheden det seneste år forud for dødsfaldet, samt at afdøde i mindst 1 år af dennes ejertid, har deltaget i selskabets ledelse.

Spørgerne var af den opfattelse, at betingelserne i BAL § 1 a var opfyldt.

Skatterådet kunne bekræfte, at betingelserne for nedsat boafgift var opfyldt, herunder successionsreglerne i dødsboskatteloven, kravet om ejertid, samt kravet om deltagelse i ledelsen.

Parterne kunne således anvende den nedsatte boafgift på overdragelsen af anparterne.