Dato for udgivelse
26 Jul 2017 15:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Jun 2017 12:40
SKM-nummer
SKM2017.452.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-0563388
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Statsskattelovens § 5
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at udbetaling af særlige beløb i henhold til Spørgers personalegruppes overenskomst er skattefrie.

I henhold til overenskomsten, er særligt bonusberettiget personel eller dennes efterladte berettiget til et særligt beløb, såfremt den ansatte omkommer som følge af en arbejdsskade eller bliver afskediget fra arbejdspladsen på grund af en arbejdsskade med en varig méngrad.

Udbetaling af engangsbeløbene kan sidestilles med engangsbeløb udbetalt efter en lovbestemt arbejdsskadesikring, der udbetales ved fx arbejdsskade der medfører méngodtgørelse eller død.

Disse erstatninger er skattefrie, jf. statsskattelovens § 5.

Skattefritagelsen er betinget af, at der er tale om engangsbeløb, der udbetales én gang.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21

Reference(r)

Statsskatteloven § 5, litra b

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2017-1, afsnit C.A.3.7

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2017-1, afsnit C.A.10.4.3.1

Offentliggørelse

Afgørelsen er af hensyn til tavshedspligten offentliggjort i en forkortet og dermed redigeret form.

Spørgsmål

  1.   Er en udbetaling af et særligt beløb i henhold til en af Spørgers personalegruppes overenskomst skattefri?
  2.   Er en udbetaling af et særligt beløb i henhold til en af Spørgers personalegruppes overenskomst skattefri?

Svar

  1. Ja
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

I henhold til en af Spørgers personalegruppes overenskomst (herefter "overenskomsten"), er særligt bonusberettiget personel eller dennes efterladte berettiget til et særligt beløb, såfremt den ansatte omkommer som følge af en arbejdsskade eller bliver afskediget fra arbejdspladsen på grund af en arbejdsskade med en varig méngrad. Beløbet udbetales af Spørger.

De beløb, der indtil videre er blevet udbetalt, blev af Spørger betragtet som skattepligtige. Spørger er dog blevet opmærksom på, at disse særlige beløb i overvejende grad kan sidestilles med godtgørelse for tab af forsørger og godtgørelse for varigt mén, hvilke engangsbeløb er skattefrie.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er Spørgers opfattelse, at selvom det særlige beløb er hjemlet i en overenskomst og udbetalingen er betinget af, at den tilskadekomne omkommer eller bliver afskediget som følge af arbejdsskaden, er der tale om en godtgørelse for tab af forsørger eller godtgørelse for varigt mén. Det er Spørgers opfattelse, at det særlige beløb i henhold til overenskomsten - ligesom det er tilfældet eksempelvis med en godtgørelse for tab af forsørger eller for varigt mén i henhold til arbejdsskadesikringsloven - er skattefrit.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at en udbetaling af et særligt beløb i henhold til en af Spørgers personalegruppes overenskomst er skattefri.

Begrundelse

Som udgangspunkt er al indkomst skattepligtigt, jf. statsskattelovens § 4.

Der er ikke specifikke skatteretlige regler, der generelt regulerer beskatning af erstatninger eller kompensationer. Udgangspunktet for, hvordan erstatninger er beskattet, følger derfor af de grundlæggende principper i statsskattelovens §§ 4-6.

For at afgøre beskatningen af en erstatning, skal der skelnes mellem om erstatningen er en løbende ydelse, eller et engangsbeløb, samt hvad erstatningen træder i stedet for.

Er erstatningen en kompensation for en del af indkomstgrundlaget, er den skattefri, jf. statsskattelovens § 5, litra b. Er erstatningen derimod en kompensation for et tab i den løbende indkomsterhvervelse, er den skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4, samt Den juridiske vejledning, 2017-1, afsnit C.A.3.7

Efter lov om arbejdsskadesikring betales der erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved arbejdsskade. Loven dækker bl.a. overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald som følge af en arbejdsskade og godtgørelse til efterladte.

I arbejdsskadesikringslovens § 19 er det angivet, at hvis en arbejdsskade har medført døden, har den efterladte ægtefælle ret til et overgangsbeløb.

I § 23 i samme lov, er det angivet at hvis dødsfaldet er forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed, kan der tilkendes en særlig godtgørelse til de efterladte, der stod afdøde særligt nær.

I overenskomsten mellem Spørger og personalegruppen, er der vedr. særlige beløb og tilskadekomst angivet, at der ydes et engangsbeløb, hvis personel omkommer eller afgår ved døden som følge af en tilskadekomst på arbejdspladsen. Dette særlige engangsbeløb på x kr. ydes til den efterladtes ægtefælle/samlever. Et tilsvarende beløb ydes til hvert af den afdødes efterladte børn, der ikke er fyldt 18 år, dog således at det samlede beløb højst kan være x kr.

Erstatningssummer vedrørende personskade er skattefrie efter statsskattelovens § 5, litra b, såfremt det udbetales som et engangsbeløb. Dette gælder invaliditetserstatning, erstatning for svie og smerte, tort og ulempe samt mén. Begrundelsen herfor er, at sådanne erstatninger ikke vedrører tab af indkomst, men tab af indkomstgrundlaget.

Det er SKATs opfattelse, at udbetaling af engangsbeløb, udbetalt efter overenskomsten, kan sidestilles med et engangsbeløb udbetalt efter en lovbestemt arbejdsskadesikring, der udbetales ved fx arbejdsskade der medfører død. Disse erstatninger er skattefrie, jf. statsskattelovens § 5, samt Den juridiske vejledning, 2017-1, afsnit C.A.10.4.3.1. Det er dog betinget af, at der er tale om et engangsbeløb, der udbetales én gang.

Indstilling

"SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at en udbetaling af et særligt beløb i henhold til en af Spørgers personalegruppes overenskomst er skattefri.

Begrundelse

Som det fremgår under begrundelsen for spørgsmål 1, er der ikke specifikke skatteretlige regler, der generelt regulerer beskatning af erstatninger eller kompensationer. Udgangspunktet for, hvordan erstatninger er beskattet, følger derfor af de grundlæggende principper i statsskattelovens §§ 4-6. Afgørende er dog, at der skelnes mellem om erstatningen er en løbende ydelse, eller et engangsbeløb, samt hvad erstatningen træder i stedet for.

Er erstatningen en kompensation for en del af indkomstgrundlaget, er den skattefri, jf. statsskattelovens § 5, litra b. Er erstatningen derimod en kompensation for et tab i den løbende indkomsterhvervelse, er den skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4, samt Den juridiske vejledning, 2017-1, afsnit C.A.3.7.

Sumudbetalinger efter arbejdsskadesikringsloven er skattefrie, jf. statsskattelovens § 5, litra b. Det modsatte er gældende for løbende udbetalinger, jf. statsskattelovens § 4, samt Den juridiske vejledning, 2017-1, C.A.10.4.3.1.

Det følger af overenskomsten, at der i tilfælde, hvor personalet afskediges, pga. invaliditet med baggrund i tilskadekomst på arbejdspladsen, kan ydes et engangsbeløb på maksimalt x kr. (100 % invaliditet). Beløbet nedsættes ved lavere invaliditetsgrad.

Det er SKATs opfattelse, at udbetaling af engangsbeløb, udbetalt efter overenskomsten, kan sidestilles med et engangsbeløb udbetalt efter en lovbestemt arbejdsskadesikring, der udbetales ved fx méngodtgørelse. Disse erstatninger er skattefrie, jf. statsskattelovens § 5, litra b, samt Den juridiske vejledning, 2017-1, afsnit C.A.10.4.3.1.

Indstilling

"SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.