Dato for udgivelse
26 Jul 2017 15:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Jun 2017 13:58
SKM-nummer
SKM2017.451.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-0074410
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst
Emneord
Ligningslovens § 9 B
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at 60-dages-perioden jf. ligningslovens § 9 B, vil skulle regnes fra den dato kommunalbestyrelsesmedlemmerne tiltræder efter nyvalg, og at dette gælder for såvel kommunalbestyrelsesmedlemmer, der vælges for første gang, som for kommunalbestyrelsesmedlemmer der genvælges.

Reglerne i § 9 B, stk. 1, litra a), og stk. 2 gælder for det konkrete ansættelsesforhold. Afbrydes et ansættelsesforhold, påbegyndes en ny 60-dages periode. En midlertidig afbrydelse medfører derimod som udgangspunkt ikke en afbrydelse af 60-dages-perioden.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer er ikke ansat af en arbejdsgiver i overensstemmelse med de vilkår mv. der aftales mellem parterne, men vælges derimod af de stemmeberettigede borgere til at varetage hvervet i overensstemmelse med de lovfæstede regler og vilkår, der gælder.

Det er i den forbindelse ikke muligt at aftale eller forhandle om en forlængelse/fornyelse af hvervet, ligesom en forlængelse/fornyelse eksempelvis ikke er afhængig af ejerskab til kapitalandele eller andet. Om en person fortsat er medlem af kommunalbestyrelsen den 1. januar i året efter nyvalg har fundet sted afhænger således udelukkende af valgresultatet.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21

Reference(r)

Ligningsloven § 9 B, stk. 1-2 og 5

Kommunal- og regionalvalgloven § 6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.A.4.3.3.1.2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-1 C.A.4.3.3.3.1

Spørgsmål

  1. Starter der for byrådsmedlemmer en ny 60 dages periode efter hvert valg til byrådet?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Kommunalpolitikere er på valg hvert fjerde år, hvorfor politikerne med rette alene kan anse sig for "ansat" i en valgperiode ad gangen. At kommunalpolitikerne inden hver byrådsperiode påbegyndes skal igennem et valg må indebære, at 60-dages reglen, jfr. ligningsloven § 9 B, stk. 1, litra a, nulstilles. En nulstilling vil tillige medføre lige vilkår for genvalgte som nyvalgte kommunalpolitikere.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at der for byrådsmedlemmer starter en ny 60 dages periode efter hvert valg til byrådet.

Begrundelse

I ligningslovens § 9 B, stk. 1 fastlægges, hvilken befordring der anses for erhvervsmæssig, og hvortil skatteyder kan modtage skattefri befordringsgodtgørelse af sin arbejdsgiver.

Erhvervsmæssig befordring er herefter:

a) befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder,

b) befordring mellem arbejdspladser og,

c) befordring indenfor samme arbejdsplads.

Efter ligningsloven § 9 B, stk. 1, litra a, vil skatteyderens befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads således være at anse for erhvervsmæssig i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder. Denne bestemmelse benævnes også 60-dagesreglen.

Overstiger antallet af arbejdsdage på samme sted 60 dage, anses arbejdspladsen for fast, og befordringen dermed for privat. Herefter vil der ikke kunne udbetales skattefri befordringsgodtgørelse jf. ligningslovens § 9 B.

Ligningslovens § 9 B og dermed også 60-dages-reglen omfatter ikke alene lønmodtagere, men også medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende jf. Ligningslovens § 9 B, stk.  5. Kommunalbestyrelsesmedlemmer er således også omfattet af bestemmelsen, hvilket også fremgår af SKM2011.9.SR.

Ligningslovens § 9 B blev indført ved lov nr. 482 af 30. juni 1993. Følgende fremgår af bemærkningerne til lovforslagets bestemmelser i § 1, nr. 1 og 3-4:

"Ad a): Tidsrummet 60 dage er valgt, fordi det antages i de fleste tilfælde at dække arbejdsforhold, hvor der reelt foreligger stadigt skiftende arbejdspladser. Arbejdes der til stadighed maksimalt 60 dage på den enkelte arbejdsplads, vil befordringen konstant være erhvervsmæssig. Overstiger antallet af arbejdsdage på samme sted 60 dage, anses arbejdspladsen herefter for fast.

I perioden på 60 dage medregnes enhver arbejdsdag uanset længde. Weekender, feriedage, sygedage mv. medregnes ikke, men afbryder heller ikke perioden.

Perioden på 60 arbejdsdage på samme arbejdsplads afbrydes således alene ved, at der tilbringes yderligere 60 arbejdsdage på en eller flere andre arbejdspladser."

Af pkt. 3.1.2 i skatteministeriets cirkulære nr. 23 af 31. januar 1994 om den skattemæssige behandling af privat og erhvervsmæssig befordring fremgår følgende:

"Reglerne i § 9 B, stk. 1, litra a), (kørsel mellem hjem og arbejdsplads i indtil 60 dage) og stk. 2 (afbrydelsesperioden på 60 sammenhængende arbejdsdage) gælder for det konkrete ansættelsesforhold.

Afbrydes et ansættelsesforhold, påbegyndes en ny 60-dages periode. Ansættes en skattepligtig f.eks. den 1. maj 1994 i en ny stilling, anses kørsel mellem hjem og den nye arbejdsplads for erhvervsmæssig i op til 60 dage. Ophører dette ansættelsesforhold f.eks. den 31. oktober 1994, idet den skattepligtige tiltræder en ny stilling hos en anden arbejdsgiver pr. 1. november 1994, påbegyndes atter en ny 60-dages periode.

Er der derimod tale om f.eks. hjemsendelse på grund af vejrlig, manglende tilførsel af råstoffer e.l., hvor ansættelsesforholdet afbrydes midlertidigt og forudsættes genoptaget, så snart betingelserne for at genoptage arbejdet foreligger, anses 60-dages perioden ikke for afbrudt. I sådanne tilfælde sammenlægges perioden før og efter det midlertidige ophold i arbejdet."

Af lovforslag nr. 22 af 8. oktober 2008 om smidiggørelse af 60-dages reglen fremgår følgende af lovforslagets almindelige bemærkninger til gældende ret:

"60-dages perioden afbrydes for det enkelte arbejdssted, og der begynder en ny 60-dages periode, hvis der er forløbet 60 på hinanden følgende arbejdsdage, siden den pågældende sidst har været på arbejdspladsen. Det er kun den direkte kørsel mellem sædvanlig bopæl og den enkelte arbejdsplads, der tæller med i de 60 dage, hvorimod kørsel til arbejdspladsen i løbet af dagen som følge af kørsel mellem arbejdspladser ikke tæller med. Afbrydes et ansættelsesforhold, påbegyndes en ny 60-dages periode."

Tilsvarende fremgår af Den juridiske vejledning 2017-1 C.A.4.3.3.3.1.

Det er således ikke enhver afbrydelse af et ansættelsesforhold, der medfører, at der påbegyndes en ny 60-dages periode. En midlertidig afbrydelse medfører således eksempelvis ikke en afbrydelse af 60-dages perioden.

En person der løbende ansættes hos samme arbejdsgiver til at arbejde på samme arbejdssted, vil efter SKATs opfattelse, derfor som udgangspunkt ikke påbegynde en ny 60-dages periode, i forbindelse med, at ansættelsesforholdet forlænges eller fornys.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer bliver imidlertid ikke ansat af en arbejdsgiver i overensstemmelse med de vilkår mv. der aftales mellem parterne.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer vælges derimod af de stemmeberettigede borgere til at varetage hvervet i overensstemmelse med de lovfæstede regler og vilkår, der gælder.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer bliver således valgt for en 4 årig periode, jf. § 6 i lov om kommunale og regionale valg. Heraf fremgår endvidere, at valgperioden regnes fra 1. januar, og at samtlige medlemmer afgår den 31. december i det år, hvor nyvalg har fundet sted.

Det er således lovgivningsmæssigt fastsat, at hvervet ophører ved udgangen af det år nyvalg skal finde sted.

Det er endvidere ikke muligt at aftale eller forhandle om en forlængelse/fornyelse af hvervet, ligesom en forlængelse/fornyelse eksempelvis ikke er afhængig af ejerskab til kapitalandele eller andet. Om en person fortsat er medlem af kommunalbestyrelsen den 1. januar i året efter nyvalg har fundet sted afhænger således udelukkende af valgresultatet.

Som følge af disse helt særlige forhold, er det SKATs opfattelse, at 60-dages-perioden jf. ligningslovens § 9 B, vil skulle regnes fra den dato kommunalbestyrelsesmedlemmerne tiltræder efter nyvalg, og at dette gælder for såvel kommunalbestyrelsesmedlemmer, der vælges for første gang, som for kommunalbestyrelsesmedlemmer der genvælges.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.