Dato for udgivelse
24 jul 2017 11:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28. juni 2017
SKM-nummer
SKM2017.449.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-0307509
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktieløn, skattefri aktieombytning
Resumé

Skatterådet bekræfter, at ligningslovens § 7 P kan finde anvendelse på tegningsretter til aktier i arbejdsgiverselskabet, når aktierne straks efter tegning ombyttes til aktier i moderselskabet ved en skattefri aktieombytning. Vederlagsaktierne vil således være omfattet af ligningslovens § 7 P.

 

Hjemmel

Skattekontrollovens § 21, stk. 4

Reference(r)

Ligningslovens § 7 P

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C.A.5.17.3.3.6

Spørgsmål    

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at det påtænkte warrantprogram vil være omfattet af ligningslovens § 7 P?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

På vegne af moderselskabet anmodes om bindende svar vedrørende det påtænkte warrantprogram, som tænkes indgået med medarbejdere i 100 % ejede datterselskaber.

Moderselskabet ønsker at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere i koncernen, hvilket findes at kunne gøres mest hensigtsmæssigt ved brug af incitamentsaflønning.

Moderselskabet er børsnoteret, hvilket medfører, at såfremt selskabet skulle ændre sine vedtægter i forbindelse med hver ny udstedelse af et warrantprogram, ville det medføre en stor forhindring i form af et øget administrativt arbejde. Af denne grund ønskes det, at warrantprogrammet indgås mellem den enkelte medarbejder og det respektive datterselskab, som den pågældende medarbejder er ansat af.

Da det imidlertid ønskes, at det ultimative vederlag til medarbejderen er aktier i moderselskabet, foreslås det i warrantprogrammet, at der øjeblikkeligt efter udnyttelse af warrants i datterselskabet skal ske en ombytning til aktier i moderselskabet. Dette følger af programmet:

 "Upon exercise of Warrants, the Shares resulting from such exercise shall be exchanged for Parent Company Shares. Accordingly, the Parent Company shall have a call option on such Shares, which shall be exercised upon exercise of the Warrants (unless this is specifically exempted from in this Agreement). The consideration for the Shares shall be Parent Company Shares. The exchange rate shall be determined according to the Market Value Shares for the Exercise Window and the Parent Company Share price at the time of exchange."

Der sker en transaktion, hvorved moderselskabet erhverver en ejerandel af sit datterselskab fra medarbejderen ved til gengæld for medarbejderens aktier i datterselskabet at tildele medarbejderen aktier i moderselskabet. Transaktionen gennemføres for alle medarbejdere, der udnytter warrants og får aktier i datterselskabet inden for 6 måneder. Aktieombytningen påtænkes gennemført efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 36, herunder stk. 6, og moderselskabet vil i overensstemmelse med § 36, stk. 7, i selvangivelsen oplyse, at selskabet har deltaget i en aktieombytning.

Der vil således blive gennemført en skattefri aktieombytning med skattemæssig succession for medarbejderen.

Når medarbejderne udnytter warrants, tælles det samlede antal sammen og kapitalforhøjelsen gennemføres samlet for de udnyttede warrants. Medarbejderne indbetaler beløbet for kapitalforhøjelsen til datterselskabet. De nyudstedte aktier noteres på medarbejderens navn i datterselskabets ejerbog. Når ombytningen gennemføres med moderselskabsaktier slettes de igen af ejerbogen i datterselskabet og registreres som ejere i VP af moderselskabsaktier.

Spørgers opfattelse og begrundelse

For at medarbejderen kan opnå den gunstige beskatning som hjemlet i ligningslovens § 7 P skal en række betingelser være opfyldt.

§ 7 P, stk. 1, nr. 1

Det fremgår af præamblen til aftalen, at parterne har aftalt, at warrantprogrammet skal reguleres af ligningslovens § 7 P.

Ligeledes fremgår det af warrantprogrammet, at der er tale om tegningsretter, som giver ret til at tegne aktier i datterselskabet. Det fremgår, at hver tegningsret giver ret til at tegne én aktie a nominelt 100 kroner, svarende til stykværdien af aktier i datterselskabet.

Der vil i forbindelse med hver udstedelse af warrants blive foretaget en værdiansættelse for entydigt at identificere vederlaget og for at kunne vurdere, om 10 %-kravet i ligningslovens § 7 P, stk. 1, nr. 2, er opfyldt.

Modning af tildelte warrants er betinget af datterselskabets præstation sammenholdt med udvalgte sammenlignelige selskaber.

§ 7 P, stk. 1, nr. 2

Skatterådet kan til brug for sin besvarelse lægge til grund, at værdien af vederlaget for den enkelte medarbejder ikke overstiger 10 % af medarbejderens årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås.

§ 7 P, stk. 1, nr. 3 og 4

Vederlaget til den enkelte medarbejder ydes umiddelbart af dennes arbejdsgiver, altså det respektive datterselskab. Såfremt Skatterådet måtte anse vederlaget for ydet af moderselskabet, er betingelsen fortsat opfyldt. Tilsvarende består vederlaget i retten til at tegne aktier umiddelbart i arbejdsgiverselskabet.

§ 7 P, stk. 1, nr. 5

Hverken datterselskabernes eller moderselskabets aktiekapital er inddelt i aktieklasser. Warrantprogrammet medfører ikke nogen ændring af dette, og de tildelte warrants udgør ikke en særskilt aktieklasse. Det følger af forarbejderne til ligningslovens § 7 P, jf. LFF 2016-03-30 nr. 149, s. 12, at vurderingen af, om der er tale om en særskilt aktieklasse, er en selskabsretlig vurdering, og ikke en skattemæssig. Idet selskabets vedtægter ikke inddeler kapitalen i klasser, må betingelsen således være opfyldt.

§ 7 P, stk. 1, nr. 6

SKAT kan til brug for sin besvarelse lægge til grund, at tegningsretterne ikke overdrages inden udnyttelse.

Ad ombytning

Som beskrevet ovenfor vil moderselskabet, straks efter at medarbejderen har udnyttet sin tegningsret i datterselskabet, købe medarbejderens aktier i datterselskabet og vederlægge medarbejderen med aktier i moderselskabet.

Ved tildeling af tegningsretter, som bliver beskattet efter ligningslovens § 7 P, udskydes beskatning indtil medarbejderen sælger de underliggende aktier, som tegningsretten gav ret til at erhverve.

Idet der ikke i § 7 P specifikt er taget stilling til, hvorvidt der kan ske skattefri omstruktureringer efter udnyttelsestidspunktet, må dette skulle afgøres efter skatterettens almindelige regler.

Det følger af aktieavancebeskatningslovens § 30, stk. 1, at "ved afståelse forstås [...] salg, bytte, bortfald og andre former for afhændelse." Det er udgangspunktet, at medarbejderen skal afståelsesbeskattes ved den beskrevne ombytning umiddelbart efter udnyttelsen. Dette er dog modificeret af aktieavancebeskatningslovens § 36, hvori beskrives, at der i tilfælde af en skattefri aktieombytning ikke sker afståelse af de underliggende aktier.

Når medarbejderen udnytter warrants erhverves aktier i arbejdsgiverselskabet. Der sker herefter en transaktion, hvor moderselskabet erhverver medarbejderens aktier i datterselskabet mod at tildele medarbejderen aktier i moderselskabet, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk.2. Transaktionen gennemføres inden for 6 måneder, jf. § 36, stk. 4. Værdien af vederlagsaktierne (aktierne der tildeles medarbejderen i moderselskabet svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier (aktierne i datterselskabet), jf. § 36, stk. 6. Der sker således en aktieombytning af medarbejderens aktier i datterselskabet til aktier i moderselskabet. Efter ombytningen ejer medarbejderen aktier i moderselskabet i stedet for at eje aktier i datterselskabet.

Det er vores opfattelse, at der er tale om en skattefri aktieombytning. Det følger af aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6, at en skattefri aktieombytning kan foretages uden SKATs forudgående tilladelse, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Skatterådet kan til brug for sin besvarelse lægge til grund, at vederlagsaktierne svarer til de ombyttede aktier. Det er dermed vores opfattelse, at betingelserne for at gennemføre en skattefri aktieombytning uden tilladelse er opfyldt. Dette medfører, at medarbejderens vederlagsaktier skattemæssigt skal behandles på samme måde som de ombyttede aktier, altså med succession, jf. fusionsskattelovens § 11, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1.

Der ses ikke at være noget i ligningslovens § 7 P, som medfører, at skatterettens almindelige regler skal fraviges.

Det er vores opfattelse, at på baggrund af de oplyste forudsætninger, er samtlige betingelser for at anvende ligningslovens § 7 P opfyldt på aftaletidspunktet. Det faktum, at moderselskabet og medarbejderen umiddelbart efter udnyttelse af tegningsretterne indgår i en skattefri omstrukturering i form af en skattefri aktieombytning, medfører ikke, at programmet falder uden for ligningslovens § 7 P. Medarbejderen ejer fortsat aktier omfattet af § 7 P efter aktieombytningen. Det er især dette forhold, der ønskes bekræftet af Skatterådet.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at det påtænkte warrantprogram vil være omfattet af ligningslovens § 7 P.

Begrundelse

Ifølge ligningslovens § 7 P er det en betingelse for skattefrihed, at modtagne tegningsretter ikke differenceafregnes eller afstås.

SKAT forudsætter, at medarbejderne i den konkrete sag reelt udnytter tegningsretterne til erhvervelse af aktier i det pågældende datterselskab, hvori medarbejderen er ansat, og at den enkelte medarbejder registreres som ejer af aktierne.

Differenceafregning eller afståelse af tegningsretterne er ikke forenelig med bestemmelsens hovedprincip, hvorefter beskatningen indtræder, når de erhvervede aktier afstås.

Det følger af ligningslovens § 7 P, stk. 7, at en aktieombytning i det selskab, hvori medarbejderen på et senere tidspunkt har ret til aktier, ikke medfører, at medarbejderen anses for at have afstået vederlaget, når værdien af det nye vederlag svarer til værdien af vederlaget før aktieombytningen.

Ligningslovens § 7 P tager ikke stilling til, hvorvidt der kan ske aktieombytning straks efter udnyttelsestidspunktet.

SKAT har ikke forholdt sig til, om betingelserne for at foretage en skattefri aktieombytning er opfyldt i den konkrete sag, men forudsætter ved besvarelsen af det stillede spørgsmål, at dette er tilfældet.

Det følger af aktieavancebeskatningslovens § 30, stk. 1, at "ved afståelse forstås [...] salg, bytte, bortfald og andre former for afhændelse." Det er således udgangspunktet, at medarbejderne skal afståelsesbeskattes ved aktieombytningen umiddelbart efter udnyttelsen af tegningsretterne.

Dette er modificeret af aktieavancebeskatningslovens § 36, hvori beskrives, at der i tilfælde af en skattefri aktieombytning ikke sker afståelse af de underliggende aktier.

Medarbejderens vederlagsaktier skal skattemæssigt behandles på samme måde som de ombyttede aktier, altså med succession, jf. fusionsskattelovens § 11, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1.

Med henvisning til, at det følger af de almindelige regler om skattefri aktieombytning, at de ombyttede aktier ikke anses for afstået i aktieavancebeskatningslovens forstand, er det SKATs opfattelse, at en skattefri aktieombytning umiddelbart efter udnyttelsen af tegningsretterne ikke udelukker anvendelsen af ligningslovens § 7 P. Vederlagsaktierne vil således være omfattet af ligningslovens § 7 P.

Efter ligningslovens § 7 P, stk. 2, gælder en række øvrige betingelser, der skal være opfyldt, for at værdien af tegningsretter ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

På baggrund af de af Spørger oplyste forudsætninger, er det SKATs vurdering, at betingelser for at anvende ligningslovens § 7 P er opfyldt.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.