Dato for udgivelse
19 Jun 2017 07:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Jun 2017 07:57
SKM-nummer
SKM2017.402.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
16-1787547
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktionærlån, rentetilskrivninger
Resumé

Styresignalet præciserer, hvornår rentetilskrivninger til et aktionærlån, der er omfattet af ligningslovens § 16 E, skal anses for et nyt skattepligtigt aktionærlån.

Reference(r)

Ligningslovens § 16 E

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.B.3.5.3.3

Sammenfatning

Rentetilskrivninger til et aktionærlån, der er omfattet af ligningslovens § 16 E, anses ikke for et nyt skattepligtigt aktionærlån, hvis de tilskrevne renter betales på sædvanlige vilkår.

Hvis hovedaktionæren ikke betaler de tilskrevne renter til selskabet inden udløbet af selskabets selvangivelsesfrist for det indkomstår, som de tilskrevne renter vedrører, må de tilskrevne renter dog anses for et nyt, skattepligtigt aktionærlån.

Baggrund og problemstilling

Den juridiske vejledning indeholder en beskrivelse af den skattemæssige behandling af rentetilskrivninger til aktionærlån, der ikke er omfattet af ligningslovens § 16 E.

Skattepligt af rentetilskrivninger til et aktionærlån, der er omfattet af ligningslovens § 16 E, er derimod kun indirekte beskrevet i et bilag til lovforslaget om bestemmelsen.

SKAT finder det derfor hensigtsmæssigt også at beskrive den skattemæssige behandling af rentetilskrivninger til et aktionærlån, der er omfattet af ligningslovens § 16 E.

Det retlige grundlag

Det fremgår af ligningslovens § 16 E, at hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af ligningslovens § 2.

Under lovforslagets behandling blev skatteministeren spurgt, jf. bilag 16 til L199 i folketingsåret 2011-2012, om en rentetilskrivning til et ulovligt aktionærlån - nyt eller gammelt - også skal behandles som en hævning uden tilbagebetalingspligt, fordi det øger størrelsen af mellemværendet.

Skatteministeren svarede, at der ikke vil være tale om et nyt skattepligtigt aktionærlån, hvis de tilskrevne renter betales på sædvanlige vilkår.

SKATs opfattelse

Skatteministerens svar i bilag 16 indebærer, at der er mulighed for at undgå beskatning af tilskrevne renter i en periode svarende til den sædvanlige betalingsfrist for tilskrevne renter, men at der omvendt er hjemmel til beskatning af tilskrevne renter, hvis betalingsfristen overskrides.

Grænsen for, hvor længe SKAT vil undlade at anse en rentetilskrivning for et nyt aktionærlån, er den samme som grænsen for, hvor længe SKAT vil undlade at anse manglende tilbagebetaling af en af selskabet indbetalt kildeskat for et nyt aktionærlån.

Det betyder, at hvis hovedaktionæren ikke betaler de tilskrevne renter til selskabet inden udløbet af selskabets selvangivelsesfrist for det indkomstår, som rentetilskrivningerne vedrører, må rentetilskrivningerne anses for et nyt, skattepligtigt aktionærlån i det indkomstår, som rentetilskrivningerne vedrører.

Hvis hovedaktionæren vælger at betale et beløb tilbage til selskabet, kan der opstå tvivl om, hvorvidt beløbet angår det oprindelige lån eller de tilskrevne renter. Hovedaktionæren kan undgå denne tvivl ved at angive, at betalingen dækker de tilskrevne renter. Har hovedaktionæren ikke angivet, hvad betalingen dækker, har selskabet valgret.

Eksempel

Hovedaktionæren låner X kr. af sit selskab i år 1. Lånet er omfattet af ligningslovens § 16 E, og hovedaktionæren er skattepligtig af X kr. i år 1.

Der tilskrives renter til lånet for år 1. Hovedaktionæren betaler rentetilskrivningerne tilbage til selskabet inden udløbet af selskabets selvangivelsesfrist for år 1 og angiver samtidig, at beløbet dækker betaling af rentetilskrivningerne. Hvis hovedaktionæren ikke angiver, at beløbet dækker betaling af rentetilskrivningerne, vælger selskabet at anse betalingerne for at dække rentetilskrivningerne.

Hovedaktionærens betaling af rentetilskrivningerne til selskabet inden udløbet af selskabets selvangivelsesfrist for år 1 medfører, at rentetilskrivningerne til X kr. ikke anses for et nyt, skattepligtigt aktionærlån.

Hvis hovedaktionæren derimod undlader at betale rentetilskrivningerne til selskabet inden udløbet af selskabets selvangivelsesfrist for år 1, anses rentetilskrivningerne til X for et nyt, skattepligtigt aktionærlån i år 1.

Eventuel udlodning eller lønoverførsel af rentefordring

Som det fremgår af Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.B.3.5.3.3 Aktionærlån, er en aktionær ikke skattepligtig af en udloddet fordring omfattet af ligningslovens § 16 E, såfremt selskabet iagttager de selskabsretlige bestemmelser om udlodning af andre aktiver end kontanter. Det samme gælder, hvis selskabet efter aftale herom overfører fordringen som lønvederlag. Dette gælder også for en rentefordring omfattet af ligningslovens § 16 E.

Hvis en rentefordring udloddes eller anvendes som lønvederlag efter udløbet af selskabets selvangivelsesfrist for det indkomstår, som rentetilskrivningerne vedrører, vil renterne være blevet beskattet som et yderligere lån omfattet af ligningslovens § 16 E. Den efterfølgende modtagelse af rentefordringen er derfor skattefri.

Hvis rentefordringen udloddes eller anvendes som lønvederlag før udløbet af selskabets selvangivelsesfrist for det indkomstår, som rentetilskrivningerne vedrører, er rentefordringen ikke omfattet af ligningslovens § 16 E. Selskabets økonomiske krav på betaling kan derfor ikke modtages skattefrit. Beskatningen af den modtagne rentefordring sker på retserhvervelsestidspunktet for udbyttet eller lønnen, jf. henholdsvis ligningslovens § 16 A og statsskattelovens § 4. Selskabet skal derfor foretage indberetning af udbytte/løn og indeholde kildeskat.

I begge situationer beskattes renteindtægten hos selskabet, jf. statsskattelovens § 4, mens renteudgiften ikke kan fradrages hos låntager, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, modsætningsvis. Selvom modtagelsen af rentefordringen modsvares af, at renten anses for betalt, lægges det således i alle skattemæssige relationer til grund, at der hverken hos långiver eller låntager foreligger et lån.

Gyldighed

Indholdet er dette styresignal vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2017-2. Herefter er styresignalet ophævet.