Dato for udgivelse
30 jun 2017 11:07
SKM-nummer
SKM2017.435.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
17-0845235
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Processuelle bestemmelser + Kontrolbestemmelser
Emneord
Skatterådspålæg, oplysningspligt
Resumé

Skatterådet fulgte SKATs indstilling om, at en virksomhed efter momslovens § 75, stk. 5, pålægges at meddele SKAT oplysninger vedrørende betalinger, der er sket mellem danske forbrugere og udenlandske e-handelsvirksomheder.

Hjemmel

Momslovens § 75, stk. 5

Reference(r)

Momslovens § 75, stk. 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit A.C.2.2.2

Skatterådet har på sit møde den 23. maj 2017 behandlet SKATs indstilling til Skatterådet om pålæg om oplysningspligt i henhold til momslovens § 75, stk. 5.

Formål og baggrund

SKAT anmoder om tilladelse til at indhente oplysninger hos    X    til brug for momskontrollen af udenlandske internetbutikker. Anmodningen sker i medfør af momslovens § 75, stk. 5.

SKAT ønsker at kontrollere, om udenlandske internetbutikker angiver korrekt moms til Danmark af den omsætning, de har i Danmark ved salg af varer, der sælges ved fjernsalg jævnfør momslovens § 14 stk. 3, eller ved salg af elektronisk leverede ydelser til ikke afgiftspligtige personer jævnfør momslovens § 21c.

SKAT har ikke selv konkrete tal for udviklingen i handel via udenlandske internetbutikker. Dansk Erhverv og FDIH offentliggør løbende analyser af internethandlen i Danmark. Analyserne viser en kraftig vækst med hensyn til handel på såvel danske som udenlandske hjemmesider. Ifølge Dansk Erhverv E-Analyse 2016 stiger danskernes internethandel fra 69 mia. kr. i 2013 til 110 mia. kr. i 2016.[1] Heraf udgør handlen fra udlandet henholdsvis 15 mia. kr. og 34 mia. kr.

En af hovedudfordringerne ved momskontrol af udenlandske internetbutikker er at identificere og udvælge de mest kontrolrelevante virksomheder. Udenlandske internetbutikker er typisk ejet af udenlandske selskaber eller personer, og danske forbrugeres e-handel i udenlandske internetbutikker efterlader normalt ikke andre revisionsspor i Danmark end forbrugerens betaling til den udenlandske internetbutik.

Oplysninger fra     X   om brugen af danske betalingskort til betaling for køb af varer og elektronisk leverede ydelser på udenlandske hjemmesider vil derfor være af væsentlig betydning for kontrollen af afgiftsgrundlaget, både med hensyn til identifikation af virksomhederne og med hensyn til kontrollen af om virksomhederne er korrekt registreret for moms og angiver korrekt moms.

Hvem pålægges oplysningspligt

X

Hvis    X    har lagt den tekniske håndtering af betalingskort transaktioner ud i datterselskaber eller til underleverandører, skal pålægget tillige omfatte disse.

Hvilke oplysninger indhentes

SKAT indhenter oplysninger hos    X   om unavngivne personers betalinger med danske private, dvs. ikke erhvervsmæssige, betalingskort, hvor betalingen vedrører køb på udenlandske hjemmesider, og hvor betalingen dækker køb af varer, solgt ved fjernsalg eller køb af elektronisk leverede ydelser.

Oplysningerne indhentes på et aggregeret niveau, således at der tilvejebringes en oversigt over det samlede beløb, der er overført til konkrete beløbsmodtagere i udlandet, pr. kalenderår i oprindelig valuta og danske kroner.

Der indhentes oplysninger om de enkelte beløbsmodtagere i et omfang, som gør det muligt for SKAT at identificere de konkrete beløbsmodtagere med hensyn til navn, adresse, land, hjemmeside, branche m.v. Afgrænsningen af datamængden og hvilke datafelter der muliggør, at SKAT kun indhenter de oplysninger, der er relevante i forhold til formålet, afklares i dialog med     X   . Det er i den sammenhæng ikke relevant for SKAT at kende identiteten på forbrugeren. Oplysninger, der oversendes til SKAT, skal være anonymiseret for oplysninger om køberne/forbrugerne her i landet, jf. momslovens § 75, stk. 6.

For hvilken periode indhentes oplysninger

SKAT indhenter oplysninger om betalinger foretaget i perioden 1. januar 2016 - 30. juni 2017.

Hvornår vil Skatterådet blive orienteret om resultatet af undersøgelserne

Skatterådet vil blive orienteret ved afslutning af kontrollen af de indhentede oplysninger. SKAT forventer at kunne afrapportere om resultatet i 1. kvartal 2019.

Det er projektets forventning, at der kan gives en status til Skatterådet for de foreløbige resultater 1. kvartal 2018.

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet i medfør af momslovens § 75, stk. 5, meddeler SKAT tilladelse til, at der hos    X    indhentes ovennævnte oplysninger.

Skatterådets beslutning

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling i sin helhed og meddelte således tilladelse til, at SKAT efter momslovens § 75, stk. 5, indhenter oplysninger som angivet i indstillingen.

 


[1] Kilde: Dansk Erhverv E-Analyse 2016 - november 2016 - figur 2 og figur 6.