Dato for udgivelse
18 May 2017 12:39
SKM-nummer
SKM2017.370.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
14-0186024
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Forening, almennyttig, skattepligt
Resumé

En vinklub ansås ikke for at være en almennyttig forening.

 

Reference(r)

Cirkulære nr. 136 af 7. november 1988 til selskabsskatteloven pkt. 55

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.A.4.3.5.8

SKAT har ikke fundet, at H1 kan anses som en almennyttig forening.
Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
H1 (herefter foreningen) har ca. 140 medlemmer.
Af foreningens vedtægter fremgår bl.a.:

"§ 2

Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at arrangere vinsmagninger for medlemmerne, arrangere vinture og andet for medlemmerne, samt udbrede kendskabet til vin.

§ 3

Medlemskab
Stk. 1. Som medlem af H1 optages enhver privat person.
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer, med angivelse af:

  • fulde navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • E-mail

Stk. 2. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted (1/4 - 31/3).
Stk. 3. Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen.
Stk. 4. Medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet indbetales på foreningens konto. Girokort udsendes efter generalforsamlingen.
Stk. 5. Et medlem kan til enhver tid ved skriftlig meddelelse udmelde sig af foreningen. Medlemmet får ikke kontingentet helt eller delvis refunderet.

(...)

§ 8

Opløsning
Stk. 1. Til Foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Stk. 2. Ved Foreningens opløsning anvendes foreningens aktiver iht. vedtægternes § 2 efter bestyrelsens afgørelse."

SKATs afgørelse
SKAT har ikke fundet, at foreningen kan anses som en almennyttig forening.

Af SKATs afgørelse fremgår bl.a.:

"Den 12. november har I indsigelser med hensyn til, hvorvidt H1 kan anses for almennyttig (gengivet nedenfor)

Efter fornyede overvejelser er det stadig Skats opfattelse, at H1 ikke er en almennyttig forening. Se begrundelse nedenfor.

(...)

Skattepligtsvurderingerne tager udgangspunkt i foreningernes vedtægt, men også foreningers faktiske virke er afgørende."

SKAT har i deres afgørelse af 25. november 2013, henvist til selskabsskattelovens § 3, stk. 1, og § 1, stk. 1, nr. 6. SKAT har yderligere henvist til cirkulære nr. 136 af 7. november 1988 til selskabsskatteloven punkt 52, 53 og 55.

Af SKATs afgørelse fremgår bl.a.:

"Af det fremsendte regnskab fremgår der såvel skattepligtige aktiviteter som ikke skattepligtige aktiviteter. I regnskabet for perioden 1. april 2012 -31. marts 2013 fremgår erhvervsmæssig indkomst i form af indtægter ved vinfestivalen fra garderobe og tombola, i alt kr. 14.357. Det øvrige regnskab vedrører foreningsdelen (de ikke skattepligtige aktiviteter). Der er derfor tale om en forening med blandende formål, hvorfor foreningen er skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 af erhvervsmæssig indkomst.

Foreningens formål anses ikke for at almenvelgørende. Det er Skats opfattelse, at formål som at arrangere vinsmagninger og vinture samt udbrede kendskabet til vin ikke i den brede befolkning anses for at være almennyttigt eller på anden måde almenvelgørende. H1 kan derfor ikke fritages for indsendelse af selvangivelse, hverken efter skattekontrollovens § 2, stk. 1, nr. 4 eller nr. 5.

(...)

Hvilke betragtninger oplysningsforbundet gør sig, med tilskud via folkeoplysningsloven, er ikke styrende for Skats vurdering i skattemæssig henseende. Tilskud fra det offentlige har ikke betydning i relation til den selvstændige skattemæssige vurdering af almennyttigbegrebet. Hvis en kursusudbyder eksempelvis vurderes af Skat som almennyttig, ser man ikke på det enkelte kursus, men på udbyderen som helhed. Derfor kan der formentlig være kurser, som Skat skattemæssig ikke i enkeltstående tilfælde ville vurdere som almennyttig. Dette betyder dog ikke, at udbyderen som helhed ikke ville kunne betragtes som en almennyttig udbyder (vil følgelig afhænge af vedtægter mv.). Man kan med andre ord ikke drage enkeltstående kurser frem som begrundelse for at være almennyttig. Der ses ikke i H1s regnskab at være udbetalt støtte til velgørende foreninger.

Skat anser således ikke formålet i H1 for at være almennyttigt. H1 vurderes som et hobbyfællesskab. Aktiviteterne finansierer ikke et almennyttigt formål, idet H1 i sig selv ikke anses for almennyttig.

(...)"

Klagerens opfattelse
Formanden har på vegne af foreningen nedlagt påstand om, at SKATs afgørelse ændres, således, at foreningens formål anses som almennyttigt.

Til støtte for sin påstand har foreningen anført følgende:

"For så vidt, at Skat i det hele taget, efter foreningens klage over afgørelsen af 29. oktober, på ny har behandlet sagen, står foreningen uforstående overfor flere af bemærkningerne knyttet til afgørelsen, hvori blandt andet anføres, at Skats vurdering af foreningens eventuelle skattepligt, IKKE styres af oplysningsforbunds betragtninger.

Oplysningsforbunds betragtninger er ikke på nogen måde grundlag for foreningens indsigelse, som det tydeligt fremgår af tidligere indsendte.

Det er der imod alene den brede befolknings opfattelse, repræsenteret af kommunalbestyrelser/byråd, af, at de i bilagene nævnte aktiviteter, i regi af oplysningsforbundene, er at anse som værende almennyttige, der er grundlag for foreningens indsigelse.

For at kunne oppebære offentligt tilskud er det et lovkrav, at aktiviteterne er almennyttige.

De nævnte aktiviteters formål og indhold er helt identiske med H1s formål og [...]aktiviteternes indhold, som altså er almennyttige i den brede befolknings optik, idet en folkeoplysende forening /et folkeoplysningsforbund skal have en virksomhed, dvs. et indhold, der er almennyttig.

Det forekommer særdeles interessant, hvis Skat tolker loven på anden vis end kommunalbestyrelser/byråd, over det ganske land, har gjort det, gennem meget lang tid, og det forekommer aldeles ude af trit med lovgivningen, når Skat anfører, at "man ikke kan drage enkeltstående kurser frem som begrundelse for at være almennyttig."

Der nævnes ikke i loven mulighed for at dele af oplysningsforbundenes virksomhed kan være ikke­-almennyttig.

I øvrigt er der på ingen måde tale om "enkeltstående kurser". Kurser med det nævnte indhold, eller tilsvarende, udbydes i store mængder over hele landet.

Der er heller ikke tale om, som det fremgår, i næstnederste afsnit på side 2 i det fremsendte, at foreningen er "...tillagt ret til en andel i en erhvervsvirksomheds overskud uden selv at deltage i driften..."

H1s medlemmer udfører alt praktisk arbejde i forbindelse med afholdelse af vinfestival, og har gjort det gennem alle årene. Det udførte arbejde udgør bla. [...], opsætning af borde (stande), afvaskning af glas, billettjek, trækning af kabler, afskærmninger m.m., ophængning (og nedtagning) af plakater i lokalområdet, indslæbning af vinkasser og andet grej medbragt af udstillerne, servicering af disse under festivalen, (tømning af spytteskåle, udlevering is, duge, vand etc.), bemanding af infostand, tombola, oste og brødstande etc. Hertil kommer efterfølgende oprydning og bortkørsel af flasker til genbrug og diverse affald. Det er estimeret, at de mellem 25 og 35 [...] medlemmer, der deltager, hvert år lægger mere end 300 arbejdstimer i forbindelse med arrangementet.

Medlemmerne udgør altså hele fundamentet for afholdelse af den årlige vinfestival!

Jeg må derfor på H1s vegne fastholde, at foreningens hele virke, for så vidt angår formål, som aktiviteter, er almennyttigt."

Af foreningens brev af 9. juni 2016 i forbindelse med klagesagen fremgår:

"Foreningens virke

H1s (eller H1s) overvejende aktiviteter er vinsmagninger, der afholdes for H1s medlemmer. H1 har p.t. ca. 140 medlemmer - primært fra By Y1 Kommune, men også By Y2, Område Y1, Område Y2 m.fl. er repræsenteret.

Medlemmerne betaler årligt kontingent, og der betales af de deltagende medlemmer et varierende beløb for de enkelte smagninger, som H1 der ud over yder et mindre tilskud til.

Der arrangeres normalt ca. 20 smagninger om året, med deltagelse af et variabelt antal af medlemmerne. Ved langt de fleste smagninger deltager mellem 12 og 18 af foreningens medlemmer.
Smagningerne afholdes alt overvejende i privat regi og arrangeres af bestyrelsen. Vinene på smagninger udgør oftest et afgrænset tema, og der oplyses i løbet af smagningen om eksempelvis, druesammensætning, klimatiske forhold, producenter, årgange, produktionsmetoder, historie, traditioner etc. Ofte har enkelte medlemmer erfaringer med områder, producenter, vine etc. - som de deler ud af undervejs.

H1 arrangerer hvert år en tur til Område Y3, hvor der er aftalt smagninger hos udvalgte producenter. Medlemmer arrangerer turen, ligesom det praktiske arbejde undervejs udføres af de deltagende - ml. 16 og 24 - foreningsmedlemmer (kørsel, pakning etc.)

Af og til arrangeres ture til arrangementer afholdt af andre. Det har drejet sig om vinmesser, specialsmagninger eller andre relaterede arrangementer.

Ud over de førnævnte smagninger udgør det praktiske arbejde med planlægning og afholdelse af den årlige Vinfestival i By Y1 den anden primære aktivitet i H1s virke.

Alt praktisk arbejde i forbindelse med arrangementet udføres i det væsentlige af foreningens medlemmer.

Det drejer sig om plakatfremstilling, ophængning og nedtagning, kontakter til de deltagende importører, klargøring af [...] (bla. [...] og opstilling af de ca. 30 stande), al oprydning og bortskafning af affald m.m., al praktisk arbejde under arrangementet (bla. servicering af standene og publikum, betjening af garderobe, indgang, H1 stand og udlevering og indsamling af glas).

Der er normalt omkring 20 medlemmer involveret før arrangementet og ca. 40 i de to dage i [...].

Ud over disse to "kerneområder" har H1s medlemmer - eller enkelte af disse - deltaget ved en bred vifte af arrangementer.

Flere medlemmer har via det netværk, der er dannet i foreningen afholdt smagninger for bla. [...] og ved andre lignende ikke kommercielle sammenkomster.
H1s medlemmer har de senere år medvirket ved Livsstilsmesse og andre arrangementer med velgørende formål, foranstaltet af G1, By Y3. Ligeledes har H1 på eget initiativ arrangeret vinmesse i By Y1 til støtte for kulturarrangementet [...] i By Y1, hvor hele overskuddet doneredes til arrangementet.

I foreningens regi er også afholdt en række interne arrangementer med et "undervisningslignende indhold".
Herunder vinkursus " [...]", hvor nye medlemmer og andre interesserede kunne erhverve sig basisviden omkring vin og vindyrkning i løbet af tre - fire aftner og svampeture, madaftener etc."

SKATs udtalelse
SKAT har i forbindelse med klagesagen anført følgende:

"(...)     

H1s formål er at arrangere vinsmagninger, vinture og udbrede kendskab til vin.

Der klages over, at Skat ikke finder H1s formål for almennyttigt. H1 er registreret med CVR nr. [...].

Klager anser de folkevalgte, kommunalbestyrelser/-udvalg, for at repræsentere "den brede befolkning", og dermed hvad der opfattes af folkeoplysningsforbundet at være almennyttigt. Det er anført i klagen, at de foreninger, der modtager tilskud efter folkeoplysningsloven er almennyttige. Dette med henvisning til stk. 3 i lovbekendtgørelse 2011-07-11, nr. 854, § 4. Se side 5 i afgørelsen. Klager konkluderer på den baggrund, at det også må gælde i skattemæssig sammenhæng. Herudover at de kurser der afholdes efter folkeoplysningsloven, som for eksempel vinkurser, også er almennyttige og at det også må gælde i skattemæssig sammenhæng for de foreninger, der ikke modtager tilskud efter folkeoplysningsloven, men har vedtægter med samme formål, som f.eks. at arrangere vinrejser mv. ligesom H1.

Som det fremgår af afgørelsen på side 6, anden nederste afsnit, er folkeoplysningsloven ikke styrende for en skatteretlig vurdering af almennyttigbegrebet. Tilskud fra det offentlige har ingen betydning i relation til den selvstændige skattemæssige vurdering af almennyttigbegrebet. Den skatteretlige opfattelse af almennyttigbegrebet fremgår blandt andet af punkt 55 i cirkulære nr. 136 af 7/11-1988. På samme vis er reglerne/vurderingen ikke altid ens mellem den momsretlige og skatteretlige vurdering af almennyttigbegrebet. Hvis H1 anses for almennyttig, vil det betyde, at erhvervsmæssig indkomst i H1, erhvervet ved afholdelse af vinfestivalen, kan uddeles fuldt ud via selskabsskattelovens § 3, stk. 2 og derved opnå 0 indkomst, til H1 til brug for vinrejser. Det er Skats opfattelse, at det ikke i den brede befolkning anses for almennyttigt, at ikke beskattede midler anvendes til vinrejser.

Det i klagen anførte har således ikke ændret Skats opfattelse"

Landsskatterettens afgørelse
Sagen for Landsskatteretten angår spørgsmålet om, hvorvidt H1 kan anses som en almennyttig forening.

Det fremgår af cirkulære nr. 136 af 7. november 1988 til selskabsskatteloven, pkt. 55:

"Vurderingen af, om der foreligger almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål skal foretages i overensstemmelse med administrationen af begreberne under det tidligere fritagelsessystem samt ligningslovens § 8 A og arveafgiftslovens § 3, stk. 4.

For at et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt kræves, at den kreds af personer eller institutioner, der kan komme i betragtning ved uddelingerne, er afgrænset efter retningslinjer med et objektivt præg. Formålet må således komme en vis videre kreds til gode.

(...)

Almennyttige formål foreligger, såfremt støtten kommer en vis videre kreds til gode, og såfremt formålet ud fra en almindelig fremherskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt. Blandt sådanne almennyttige formål kan nævnes, sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, miljømæssige, videnskabelige, - herunder forskningsmæssige eller sygdomsbekæmpende - humanitære, undervisningsmæssige, religiøse eller nationale formål. Også idrætsforeninger og dyreværnsorganisationer vil kunne anses for almennyttige.

Derimod vil organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, ikke kunne anses for almennyttige.

Det almennyttige formål skal være angivet i vedtægterne."

Det fremgår af vedtægterne for H1 § 2, at foreningens formål er at arrangere vinsmagninger for medlemmerne, arrangere vinture og andet for medlemmerne, samt udbrede kendskabet til vin.

På baggrund af foreningens vedtægter og faktiske virke findes det ikke godtgjort, at foreningens formål er almennyttigt. Foreningens formål kan ikke sidestilles med de i cirkulæret nævnte almennyttige formål. Når der endvidere henses til, at foreningens primære aktivitet retter sig mod foreningens medlemmer og at assistere ved H1s afholdelse af en vinfestival, der ubestridt er en erhvervsmæssig aktivitet, og foreningen får del i overskuddet af indtægterne ved vinfestivallen, finder Landsskatteretten ikke, at foreningen kan anses som almennyttig.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.